X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35418
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

I. Wstęp
1. Imię i nazwisko: mgr Longina Jarych
2. Nazwa i adres szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie
3. Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna i język angielski
4. Posiadane kwalifikacje:
- Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim – studia licencjackie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2008r.)
- Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim – studia magisterskie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2010r.)
- Filologia angielska – studia licencjackie, Uniwersytet Wrocławski (2014r.)

5. Opiekun stażu: mgr Dorota Drożdż-Zając

6. Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2014r.
7. Data zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego: wrzesień 2014r.
8. Data zakończenia stażu: 31.05.2017r.
9. Data złożenia sprawozdania: 9 czerwca 2017r.
Pracę w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Dąbrowskiej rozpoczęłam w 2010 roku. W 2011 roku uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowego, a trzy lata później rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela mianowanego. Moim opiekunem została mianowana mgr Dorota Drożdż-Zając – nauczyciel eduacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie.
Okres trwania stażu był dla mnie czasem intensywnej pracy oraz rozwoju osobistego i zawodowego, a także realizacji założeń zawartych w Planie Rozwoju Zawodowego. Przez dwa lata i dziewięć miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności, zdobywałam nowe doświadczenia, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych placówki.
Od początku mojej pracy w szkole, nieustannie staram się przekazywać moim uczniom zdobytą wiedzę oraz umiejętności w sposób jasny i klarowny, a także zapewnić im odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju. Dostrzegam potrzeby zarówno uczniów z trudnościami w nauce, jak i tych uzdolnionych. Staram się znaleźć dla nich czas zawsze wtedy, gdy tego potrzebują, a swoją postawą wskazywać im właściwy kierunek rozwoju, uwrażliwiając ich na potrzeby innych i rzeczy piękne oraz stanowić dla nich autorytet, a także źródło wsparcia.
Każdorazowo staram się doceniać wysiłek dziecka włożony w jego pracę i nieść pomoc, gdy pojawiają się trudności oraz motywować je do rozwijania swoich zdolności. Zaowocowało to udziałem prowadzonych przeze mnie uczniów w wielu szkolnych i międzyszkolnych konkursach sportowych, plastycznych, językowych, czy też przedmiotowych i uzyskaniem przez nich często czołowych miejsc. Nieodzownym elementem wspierania dzieci w aktywności twórczej jest zachęcanie ich do uczestnictwa w życiu szkoły poprzez udział w przedstawieniach lub wystąpieniach, które miałam także przyjemność nadzorować w okresie odbywanego przeze mnie stażu. Pracując jako nauczyciel, nieustannie uczę się czegoś nowego. Dążę do tego, by każde prowadzone przeze mnie zajęcia nie były schematyczne czy odtwórcze, i by zapadały w pamięć uczniów. Nieustannie śledzę pojawianie się nowych rozwiązań, wyszukuję interesujące metody i pomysły, a moich uczniów staram się uczyć pomysłowości, otwartości oraz motywować do podejmowania różnorakich aktywności. Jako pedagog głęboko wierzę, że każdy posiada predyspozycje do uzyskania optymalnych efektów włożonej przez siebie we własny rozwój pracy i może odnaleźć dziedzinę, w której odnajdzie spełnienie i odczuje satysfakcję.
Przez cały okres trwania stażu współpracowałam z Gronem Pedagogicznym przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ostrzeszowie, psychologiem szkolnym i psychologami z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Ostrzeszowie, utrzymywałam stały kontakt z nauczycielami z innych szkół, a przede wszystkim z moim opiekunem stażu, panią Dorotą Drożdż-Zając, która pomagała mi w stworzeniu planu rozwoju zawodowego. Miał on w swym założeniu stanowić kontynuację podejmowanych przeze mnie wcześniej zadań dydaktyczno – wychowawczych, a jednocześnie miał być podstawą do realizacji nowych działań w ramach pełnionych obowiązków zawodowych. Realizacja założeń zawartych w planie miała w efekcie pozwolić mi osiągnąć wzrost w rozwoju różnorakich umiejętności, wzbogacić o nową wiedzę merytoryczną i pedagogiczną, podnieść jakość mojej pracy i zdobyć nowe doświadczenia.
Poniższym sprawozdaniem pragnę potwierdzić, iż zrealizowałam wszystkie zadania, zgodnie z wymaganiami ustalonymi w celu uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

II. Realizacja zadań umożliwiających spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego

§7.2.1
Umiejętność organizacji i doskonalenie warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1. Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
• Rozpoczynając staż, zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli. Dokonałam ponownej analizy następujących dokumentów: Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (aktualizacja MEN z 1 marca 2013r.).
• Systematycznie uaktualniałam swoją wiedzę dotyczącą awansu zawodowego i prawa oświatowego. Śledziłam m.in. strony internetowe MEN, internetowe portale oświatowe, itp.
• Wystosowałam do Dyrektora Szkoły, p. Jerzego Kurzawy, wniosek o rozpoczęcie stażu oraz przedłożyłam mu plan rozwoju zawodowego, zgodny ze specyfiką oraz potrzebami placówki.
• W trakcie stażu uaktualniałam wiedzę związaną z awansem nauczycieli, głównie poprzez środki elektroniczne (Internet).
Opisane powyżej działania pozwoliły mi na dokonanie wnikliwej analizy przepisów prawnych związanych z uzyskiwaniem przez nauczycieli kolejnych stopni awansu zawodowego, czego efektem było prawidłowe sporządzenie niezbędnych dokumentów – wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego.

2. Współpraca z opiekunem stażu
• We wrześniu 2014r. nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, p.Dorotą Drożdż-Zając. Zaowocowało to zawarciem kontraktu i omówieniem zasad współpracy.
• Korzystając z pomocy opiekuna, prawidłowo sformułowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz plan rozwoju zawodowego.
• Wspólnie z opiekunem stażu przygotowałam projekt sprawozdania.

Współpraca z opiekunem stażu zaowocowała pełniejszym sprostaniem postawionym sobie przeze mnie celom.

3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli.
• Przez cały okres stażu dwa razy w miesiącu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, a także przez innych nauczycieli. Wszystkie obserwowane przeze mnie lekcje zostały omówione zarówno w formie wcześniejszej konsultacji, jak i późniejszej analizy.

Współpraca z panią Dorotą Drożdż-Zając i innymi nauczycielami oraz obserwowanie prowadzonych przez nich zajęć zaowocowało poznaniem różnorodnych technik prowadzenia lekcji, a także pogłębieniem umiejętności planowania i współpracy. Wzbogaciło to także mój własny warsztat pracy o nowopoznane metody, pomysły na ciekawe prowadzenie zajęć, metody dyscyplinowania i wychowywania uczniów.

4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli.
• Przez cały okres stażu dwa razy w miesiącu prowadziłam także zajęcia w jego obecności. Wszystkie prowadzone przeze mnie lekcje zostały omówione zarówno w formie wcześniejszej konsultacji, jak i późniejszej analizy.
• Przez cały okres trwania stażu konsultowałam się także z opiekunem stażu przed lekcjami, na których byłam obserwowana przez Dyrekcję oraz pozostałych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej („lekcja koleżeńska”).
• Do prowadzonej pod moim kierunkiem klasy uczęszcza uczeń posiadający orzeczenie wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostrzeszowie, który korzysta z nauczania indywidualnego. W związku z tym, prowadziłam też cotygodniowo w ramach edukacji wczesnoszkolnej zajęcia na przemian wychowania fizycznego i edukacji muzycznej, na które chłopiec uczęszczał w ramach jego uspołeczniania (we ścisłej współpracy z prowadzącym go na co dzień nauczycielem).
• 9.05.2017r. przeprowadziłam „lekcję koleżeńską”, której temat brzmiał: „Góry Polski – pogłębienie wiedzy przyrodniczej”, a w latach poprzednich moje zajęcia były także obserwowane przez wicedyrektor Szkoły, p. Eugenię Jakubczyk zgodnie z harmonogramem obserwacji lekcji założonym przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrzeszowie i innych nauczycieli.

Obserwowanie prowadzonych przeze mnie zajęć przez opiekuna stażu i innych nauczycieli zmotywowało mnie do szerszego poszukiwania nowych rozwiązań, metod, form pracy, jak i stosowania różnorodnych środków dydaktycznych. Dążyłam także do wykorzystywania większej ilości metod aktywizujących i pomocy dydaktycznych (np. użycie komputerów). Miało to wpływ na zwiększenie się atrakcyjności moich lekcji oraz większego zainteresowania nimi ze strony uczniów. Zwracałam uwagę na to, by byli oni świadomi celów zajęć i potrafili na ich zakończenie podsumować, czego nauczyli się w czasie ich trwania. Prowadzenie lekcji pod okiem innych nauczycieli działało na mnie motywująco, starałam się więc jak najlepiej pokazać innym, jak pracuję z dziećmi na co dzień.

5. Diagnozowanie własnych potrzeb w zakresie niezbędnych oraz możliwych form doskonalenia własnego warsztatu pracy.
• Dokonywałam autoewaluacji – analizy swoich mocnych i słabych stron, a także efektów mojej pracy dydaktyczno-wychowawczej na podstawie wyników uzyskiwanych przez uczniów oraz ankietowania dzieci i ich rodziców.

Systematyczna autorefleksja i samoocena miała wpływ na poszukiwanie przeze mnie szkoleń czy też pozycji literatury, które pomogłyby mi we własnym rozwoju i ulepszeniu mojej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Natomiast analiza pracy dydaktycznej ukierunkowała mnie na poszukiwanie ciekawych i skutecznych metod pracy z uczniami.

6. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
• Uczestniczyłam w szkoleniach:
- Rady Pedagogicznej, zgodnie z tematyką zaproponowaną przez WDN,
- W ramach projektu „Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim” w obszarze „Praca z uczniem młodszym” (Program szkoleń: „Metody pracy z uczniem młodszym i w klasach IV-VI.”, „Komunikacja interpersonalna w pracy nauczycielki/la.”, „Metody zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych.”, „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.”, „Świadczenia emerytalne w oświacie.”) w roku szkolnym 2014/2015 w Szkole Podstawowej nr 2 Ostrzeszowie.
- Seminarium „Ewaluacja zewnętrzna w szkole”, Ostrzeszów, 11.01.2016.
- Szkolenie „Myślenie algorytmami. Nauka programowania. Edukacja wczesnoszkolna. Poziom I”, Ostrzeszów, 24.04.2017.
- zespołu edukacji wczesnoszkolnej (e-dziennik i e-świadectwa Librus),
- koordynatora. e-dziennika i strony internetowej,
- metodycznych z zakresu języka angielskiego
- „Learner-centered teaching? Yes, but what about my teaching style?”, Kalisz 2015.
- “Sesja o zmianach oświatowych i podręcznikach wieloletnich dla szkół podstawowych.”, Kalisz 2015.
- „Tiger’s new stripes: new tools and solutions for lower primary teaching.”, Kalisz 2015.
- “Take my phrase for it in upper-secondary language teaching.”, Kalisz 2015.
- “Unboxing formative assessment – the what, the why and the how.”, Kalisz 2016.
- “Memorable lessons for primary and secondary English classrooms.”, Kalisz 2016.
- “Password: Matura! Developing student’s grammatical and lexical competence.”, Kalisz 2016.
- “Język angielski w nowej szkole podstawowej.”, Kalisz 2017.
- indywidualnych, realizowanych przez ODN w Kaliszu
- „Niezbędnik wychowawcy klasy.”, Kalisz 2016.
• Samodzielnie także przeprowadzałam spotkania doszkalające dla zainteresowanych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie obsługi e-dziennika.
• W ramach samodoskonalenia zespołu edukacji wczesnoszkolnej, przeprowadziłam prelekcję pt. „Praca wychowawcza nauczyciela”, podczas której dzieliłam się wiedzą zdobytą podczas szkolenia w ODN w Kaliszu w 2016r. Udział w tejże prelekcji wzięli wszyscy nauczyciele naszej Szkoły uczący edukacji wczesnoszkolnej, religii i języka angielskiego w klasach młodszych.
• Samodzielnie napisałam projekt pt. „Jak walczyć z gniewem i agresją? Projekt dla klas I-III Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrzeszowie na lata 2014-2017”, który następnie został wdrożony do realizacji.
• Pracowałam jako członek zespołu do spraw ewaluacji, współtworząc ankietę dotyczącą jakości pracy świetlicy szkolnej i jej analizę.

Szkolenia, w których uczestniczyłam, przede wszystkim miały wpływ na rozbudowę mojego warsztatu metodycznego oraz były pomocne w rozwiązywaniu problemów, z jakimi spotykam się na co dzień w swej pracy zawodowej. Dały także solidną podbudowę teoretyczną, pozwoliły rozwijać mi się jako wychowawcy i zaowocowały uatrakcyjnieniem zajęć. Jednocześnie wszystkie te formy doskonalenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Brałam także aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Przedstawiałam wyniki ewaluacji i przeprowadzonych przeze mnie diagnoz.
Samodzielne studiowałam literaturę metodyczną, przedmiotową i psychologiczną.

7. Rozbudowa własnego warsztatu pracy.
• Gromadziłam i aktualizowałam własną bibliotekę o tematyce pedagogicznej, psychologicznej oraz przedmiotowej, a także zbiory ćwiczeń matematycznych, do kaligrafii, itd. (np. „Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania” E. Jarosz i E. Wysockiej, „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” A. Faber, E. Mazlish, „Bajki terapeutyczne... na dobry dzień i jeszcze lepsze jutro” B. Stańczuk, „Baśniowy angielski” wyd. Bajkowy Królik, „Dodaj mi skrzydeł! Jak rozwijać u dzieci motywację wewnętrzną?” J. Steinke-Kalembka).
• Stosowałam nowopoznane aktywne metody nauczania (np. symulacje, drzewo decyzyjne itp.)
• Opracowałam oraz uzupełniłam własne zaplecze pomocy dydaktycznych tj. testy, sprawdziany, gazetki, plakaty, wordcards, flashcards, ankiety, domino matematyczne, prezentacje w programie komputerowym PowerPoint, itp.
• Tworzyłam różnego rodzaju dyplomy, zaproszenia, zawiadomienia, podziękowania itp. przy użyciu komputera.
• Wzbogaciłam swoją szkolną płytotekę o nowe pozycje z piosenkami dla dzieci, z okazji różnych świąt, itp. (np. „Piosenki naszego dzieciństwa”, „Karaoke dla dzieci”, „Piosenki na różne okazje”).
• Gromadziłam stroje i rekwizyty przydatne podczas organizacji akademii, przedstawień, konkursów szkolnych.
• Posługiwałam się komputerem i stosownymi programami komputerowymi przy wypełnianiu świadectw, arkuszy ocen itp. oraz przy administrowaniu strony internetowej Szkoły i e-dziennika (Librus Synergia).
• Opracowałam system znaków graficznych (tzw. Emotikonów) i haseł motywujących uczniów; zrezygnowałam także ze stosowania czerwonego atramentu przy poprawianiu prac uczniów (w oparciu o wyniki badań).
• Dostosowywałam salę lekcyjną na potrzeby prowadzonych przeze mnie lekcji i by utrwalać poznane przez uczniów wiadomości (ekspozycja gazetek ściennych, modeli, hodowli roślin, prezentacji wyników pracy uczniów, ustawienie ławek).
Odkrywanie sposobów motywowania uczniów do nauki, nowych pomocy dydaktycznych oraz użycie sprzętu komputerowego do rozbudowy własnego warsztatu pracy nie tylko przyniosło efekty w postaci stworzenia gotowych narzędzi do uatrakcyjniania i urozmaicania zajęć, ale i dostarczyło mi wiele radości gdy okazało się, że potrafię wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce i samodzielne rozwiązywać niektóre problemy w tym zakresie. Ponadto na bieżąco stosowałam ocenianie opisowe, przykładając większą wagę do bieżącego oceniania wysiłków uczniów w trakcie zdobywania przez nich wiedzy, aniżeli do wyników sprawdzianów semestralnych. Dzięki temu zarówno dzieci, jak i rodzice byli bardziej świadomi tego, jakie efekty uzyskuje uczeń, jego mocnych stron i występujących trudności. Spotkało się to z pozytywnym oddźwiękiem tak ze strony uczniów, jak i ich opiekunów.
8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
• Gromadziłam dokumentację (świadectwa, zaświadcznia, projekty, programy, scenariusze, kospekty zajęć, itp.).
• Napisałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Planuję złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne – czerwiec 2017.
Bieżące gromadzenie dokumentacji opracowanej i uzyskanej w trakcie trwania stażu ułatwiło mi udokumentowanie zdobytych kwalifikacji oraz napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1. Diagnozowanie postaw oraz osiągnięć wychowawczych uczniów.
• Starałam się poznać postawy, zachowania i problemy reprezentowane przez daną grupę wiekową uczniów.
• Poznawałam potrzeby i oczekiwania uczniów.
• Prowadziłam obserwację i analizę możliwości uczniów.
• Przeprowadzałam rozmowy indywidualne z uczniami.
• Kierowałam dzieci na badania do Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, wystawiałam w tym celu informację o uczniu. Na bieżąco dokonywałam analizy informacji i opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (zalecenia wprowadzałam na bieżąco), oceny gotowości ucznia do podjęcia nauki na kolejnych szczeblach szkoły podstawowej.
• Regularnie prowadziłam zebrania z rodzicami a także spotkania indywidualne, pełniłam raz w tygodniu godzinny dyżur dla rodziców. Przeprowadzałam także rozmowy telefoniczne, których inicjatorką byłam ja, bądź rodzice.
• Podnosiłam poziom wiedzy pedagogicznej rodziców prowadząc krótkie pogadanki lub robiąc prelekcje w trakcie trwania zebrań z rodzicami.

Przez cały okres stażu byłam wychowawczynią stale obserwującą i wspierającą swoich uczniów. Diagnozowałam sytuację rodzinną i materialną swoich wychowanków. Na bieżąco rozmawiałam z dziećmi oraz ich rodzicami, a także z innymi nauczycielami uczącymi moich wychowanków. W ten sposób poznawałam aktualne postawy, potrzeby, możliwości i problemy moich uczniów. Wielokrotnie w grupie przeprowadzałam pogadanki na temat indywidualności, akceptacji, agresji, przemocy oraz bezpieczeństwa. Dzięki temu udało mi się nawiązać silną więź emocjonalną i nić sympatii z moimi wychowankami. Także współpraca z rodzicami dzieci układała się pomyślnie. Byłam otwarta na ich pytania i propozycje, przez co zdobyłam ich zaufanie i otrzymywałam pomoc zawsze wtedy, gdy tego potrzebowałam. Pozwoliło mi to osiągać lepsze wyniki w mojej pracy dydaktyczno-wychowawczej, gdyż byłam właściwie zorientowana w sytuacji rodzinnej, środowiskowej i materialnej uczniów, a co za tym idzie – mogłam odnaleźć najkorzystniejsze formy pomocy i rozwiązania problemów wychowawczych i dydaktycznych dzieci.

2. Bieżąca analiza zmian cywilizacyjnych oraz społecznych.
• Na bieżąco dokonywałam aktualizacji wiedzy na temat nowych technologii, szczególnie w zakresie przekazu informacji oraz form porozumiewania się.
• Wraz z wychowankami uczestniczyłam w życiu kulturalnym środowiska lokalnego i poza nim.
Wiedzę zdobytą w zakresie nowych technologii zastosowałam w praktyce. Będąc administratorem szkolnej strony internetowej (www.sp2ostrzeszow.pl) na bieżąco przekazuję informacje o życiu szkoły, konkursach, imprezach w niej się odbywających itp. wszystkim zainteresowanym. Posługuję się drogą mailową przy wymianie informacji z rodzicami moich uczniów. Przesyłałam im i odbieram tym sposobem zdjęcia, dokumenty, bieżące informacje. Przez cały okres stażu porozumiewałam się z rodzicami moich wychowanków także telefonicznie. Uczestniczyłam wraz z wychowankami i ich rodzicami w wydarzeniach kulturalnych środowiska lokalnego. Braliśmy m.in. udział w obchodach cyklicznego „Festiwalu Pasztetników i Potraw z Gęsi”, biciu rekordu Polski w tworzeniu postaci gęsi, spotykaliśmy się z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej i Policji, harcerzami. Byliśmy w Muzeum Regionalnym im. Władysława Golusa w Ostrzeszowie. Wielokrotnie jeździliśmy do kina, teatru i na różne wycieczki.

3. Praca na rzecz środowiska lokalnego.
• Organizowałam i brałam udział w akcjach charytatywnych prowadzonych w szkole (lokalnych, jak i ogólnopolskich):
- zorganizowanie i koordynowanie akcji pomocy dla Zuzi i Piotrusia z miejscowości Przygodziczki - dzieci chorych na mukowiscydozę – zbiórki plastikowych nakrętek,
- kontynuacja autorskiej akcji zbiórki karmy dla zwierząt ze schroniska przy Azylu Cicho-sza o nazwie „Świąteczna paczka dla zwierzaczka”,
- udział w ogólnopolskiej akcji „Góra grosza” – zbiórki funduszy dla rodzinnych domów dziecka,
- udział w ogólnopolskiej akcji „Kup Pan szczotkę” – zbiórki szczoteczek i past do zębów, które następnie wolontariusze dostarczają do krajów afrykańskich,
• Współpracowałam z wychowawcami innych klas, pedagogiem szkolnym, nauczycielami przy okazji różnych przedsięwzięć (obchody „Pierwszego Dnia Wiosny”, „Dnia Sportu”, „Dnia Dziecka” itp.).
• Wraz z innymi nauczycielami brałam udział w cyklicznych imprezach szkolnych: „Dniach Otwartych Szkoły” oraz „Festynie rodzinnym Dwójki”, przygotowywałam uczniów do udziału w imprezach lokalnych (np. „Ogólnopolski Festiwal Pasztetników i Potraw z Gęsi”),
• Podjęłam współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (tzw. Asystentami rodzin), Ostrzeszowskim Centrum Kultury, bibliotekami (lekcja czytelnicza, „Ulubiona książka mojego wychowawcy”, konkursy plastyczne).
• Wspólnie z uczniami i nauczycielami naszej Szkoły brałam udział w biciu rekordu Polski w tworzeniu gigantycznej gęsi (rekord został pobity) oraz mini olimpiadzie szkół z terenu Miasta i Gminy Ostrzeszów z okazji Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca 2015r.

Swą pracę na rzecz środowiska lokalnego uważam za bardzo efektywną. Dzięki współpracy z w/w instytucjami mogłam dobrze realizować zamierzone przedsięwzięcia. Współpracując z bibliotekami szkolną i miejską popularyzowałam czytelnictwo oraz kształtowałam nawyk korzystania z kultury. Współpracując z MGOPS pozyskiwałam informacje na temat uczniów i ich rodzin, co dawało mi głębsze spojrzenie na sytuację moich wychowanków. Dzięki zorganizowaniu przeze mnie zbiórki karmy dla bezdomnych zwierząt, zbiórki szczoteczek, zbiorki nakrętek, czy udziale w akcji „Góra grosza”, uczniowie dostrzegali potrzeby innych, stawali się wrażliwi na cierpienie ludzi i zwierząt, uczyli się zachowań altruistycznych oraz uświadamiali sobie, że pozornie mały gest może okazać się bardzo pomocny.

4. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych.
• Realizowałam wnioski wynikające z ewaluacji osiągnięć uczniów: planowałam działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, służące wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy.
• Organizowałam opiekę i pomoc uczniom z trudnościami w nauce, a także wspomagałam rozwój uczniów uzdolnionych.
• Na bieżąco kontaktowałam się z rodzicami uczniów (rozmowy indywidualne, współpraca z trójką klasową) oraz odpowiednimi instytucjami.
• Współpracowałam z pedagogiem szkolnym m.in. w zakresie udzielania wsparcia materialnego uczniom z rodzin borykających się z trudnościami materialnymi i środowiskowymi.
• Sprawowałam opiekę podczas uczestniczenia wychowanków w unijnym projekcie „Umiem pływać” we współpracy z Krytą pływalnią miejską „Oceanik”.

W swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej w sposób ciągły analizowałam i wcielałam w życie wnioski wynikające z ewaluacji wewnętrznej placówki. Organizowałam pomoc dla uczniów z trudnościami w nauce oraz adaptacją do życia wśród braci uczniowskiej. Wspomagałam rozwój uczniów uzdolnionych, zachęcając ich do pogłębiania swojej wiedzy, rozwijania zainteresowań, dostarczając im ku temu narzędzi i zachęcając do wykorzystania ich talentu i wiedzy w praktyce. Służyłam radą i wsparciem dla rodziców, których dzieci borykały się z trudnościami w nauce, niską samooceną, czy zaburzeniami zachowania. Kierowałam ich do odpowiednich instytucji, podpowiadałam, gdzie szukać pomocy. Wolontaryjnie byłam także opiekunką dowozu moich wychowanków na dodatkowe lekcje pływania, gdy brali oni udział w projekcie unijnym.

5. Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów.
• Organizowałam lub współorganizowałam wiele wycieczek (m.in. Zoo Wrocław, Zoo-Safari Borysew, fabryki bombek w Krośnicach i Gnieźnie).
• Przygotowywałam uroczystości klasowe i szkolne, także te promujące szkołę w środowisku lokalnym (np. akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, „Drzwi Otwartych Dwójki”, apele grupy wiekowej, bale karnawałowe, andrzejki, spotkania opłatkowe z uczniami itp.).
• Organizowałam i przygotowywałam uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych (autorskie konkursy „Mistrz krzyżówek”, „Ilustrowany Słownik Języka Angielskiego”, „Dzień św. Patryka - najpiękniejsza ozdoba”, „Najpiękniejsza ozdoba świąteczna”; zorganizowanie kontynuacji konkursu – „VI Gminny Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii dla klas I-III”; przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych – „Pięknego czytania”, „Matematycznego dla klas I-III” itp. – i pozaszkolnych – „Miejsko-gminnego konkursu przyrodniczo-ekologicznego” w Niedźwiedziu, corocznie do „Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej <Singing is fun>” w Szkole Podstawowej nr 2 w Ostrzeszowie itd.).
• Sprawowałam opiekę nad gablotami (m.in. Małego Samorządu, reprezentacyjną i informacyjną Szkoły)
• Zorganizowałam klasową prelekcję „Piramida zdrowego żywienia” i wraz z wychowankami dwukrotnie uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc!”, propagującej zdrowe odżywianie.
• Propagowałam zachowania proekologiczne, które są bliskie memu sercu (oszczędzanie wody i energii, recykling itp.).
• Kształtowałam dobre nawyki żywieniowe poprzez promowanie spożywania mleka i przetworów mlecznych zgodnie z programem „Szklanka mleka” oraz poprzez namawianie dzieci do jedzenia warzyw i owoców, a także udział w programie „Warzywa i owoce w szkole”.
• Byłam inicjatorką corocznych wyborów „Dziewczyny na medal” i „Chłopca na medal”.
• Jako opiekunka Małego Samorządu, w okresie od września 2014 do lutego 2015 organizowałam imprezy okolicznościowe i cykliczne (autorskie obchody „Dnia Kota”, „Halloween”; kontynuacja „Dnia Pluszowego Misia”, „Poczty walentynkowej”, „Pierwszego Dnia Wiosny” itd.).
• Zachęcałam wychowanków do udziału w dodatkowych zajęciach zorganizowanych dla grupy wiekowej (np. „Ciekawa lekcja chemii”, „Żywa lekcja historii”, „Planetarium”, „Życie na misji” – spotkanie z emerytowanym żołnierzem, spotkaniach tanecznych i muzycznych itp.), które odbywały się w naszej Szkole.

W swojej pracy starałam się pokazywać moim uczniom, że wiedzę i umiejętności można zdobywać nie tylko w ławie szkolnej, ale i zachęcić ich do udziału w różnego rodzaju uroczystościach, imprezach i spotkaniach, które budziły lub rozwijały ich zainteresowania. Jako że życie szkolne to nie tylko branie udziału w zajęciach w sali klasowej, organizowałam różne wyjścia, imprezy itp. Z kolei zainicjowanie kontynuowanych po dziś dzień wyborów „Dziewczyny/Chłopca na medal” spowodowało, że uczniowie zaczęli dostrzegać i doceniać odpowiednie wzorce, a zdobycie tego tytułu było dla dzieci ogromnym wyróżnieniem i okazją do wzmocnienia swojej samooceny. Swoją postawą propagowałam zdrowy i proekologiczny tryb życia, co spotkało się z pozytywnym przyjęciem przez moich wychowanków i uwrażliwiło ich na związane z tym zagadnienia.

6. Wykorzystanie zasobów lokalnych do potrzeb edukacyjnych
• Przygotowywałam zajęcia pozwalające uczniom odnaleźć się dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym zamieszkiwanego środowiska.
• Opracowałam zajęcia na temat zalet i zagrożeń życia we współczesnych czasach.

W swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej kładłam nacisk na patriotyzm (także lokalny), szacunek do tradycji i miejsca, w którym żyjemy oraz jego historii. Przy okazji rozmaitych świąt odwiedzaliśmy miejsca pamięci narodowej i lokalnej (pomniki, groby poległych w czasie wojny Ostrzeszowian). Akcentowałam szacunek do barw narodowych, godła, hymu Polski. Przedstawiałam dzieciom sylwetki zasłużonych Polaków. Wielokrotnie poruszałam zagadnienia związane z historią naszego kraju (często na prośbę moich wychowanków). Odwiedzaliśmy rozmaite wystawy w Muzeum Ziemi Ostrzeszowskiej. Lekcje przyrody czy wychowania fizycznego prowadzone w terenie stanowiły okazję do prowadzenia obserwacji, zadawania pytań, wysnuwania wniosków. Braliśmy udział w „żywej lekcji przyrody”, zorganizowanej we współpracy z Nadleśnictwem Antonin. Tamże odwiedzilismy też zabytkowy pałacyk Książąt Radziwiłłów i Kościół pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej wraz z kryptą.
W związku z przemianami zachodzącymi we współczesnym społeczeństwie i rozmaitymi sytuacjami dydaktycznymi, z jakimi miałam do czynienia w trakcie mojej pracy wychowawczej, poruszałam zagadnienia dotyczące korzyści, jakie niesie ze sobą życie we współczesnym społeczeństwie, ale i czyhających wokół zagrożeń (zwłaszcza tych, które są związane z rozwojem technologii, Internetu i obecnością w naszej rzeczywistości wszelkiego rodzaju mediów – np. upublicznianie danych i wizerunku w Internecie, zastraszanie, anoreksja itp.).

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Wykorzystanie w praktyce technologii komunikacyjnej i informacyjnej.
• Nabywałam i doskonaliłam umiejętność obsługi komputera.
• Korzystałam z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej, itp.).
• Przygotowywałam materiały dydaktyczne (scenariusze, testy, prace klasowe, sprawdziany, prezentacje itp.) na komputerze.
• Opracowywałam dokumentację szkolną (np. rozkłady materiału, kalendarz imprez szkolnych, protokoły, plan pracy wychowawcy i Małego Samorządu itp.).
• Przygotowywałam dyplomy i ogłoszenia na potrzeby uczniów i rodziców.
• Wymieniałam doświadczenia z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową.
• Przygotowywałam notatki z apeli i uroczystości szkolnych.
• Opracowywałam i prowadziłam lekcje w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego z wykorzystaniem komputera.
• Przygotowywałam prezentacje multimedialne na zajęcia w programie PowerPoint.
• Dokumentowałam przebieg stażu.

W obliczu stale rozwijającej się technologii i elektroniki, nie sposób obejść się bez użycia rozmaitego sprzętu komputerowego i elektronicznego. W trakcie zajęć posługiwałam się m.in. komputerem i urządzeniami multimedialnymi. Musiałam także zaznajamiać się z bieżącymi zmianami w funkcjonowaniu niezbędnych mi do pracy programów komputerowych (m.in. pakiet Microsoft Office – Word, PowerPoint, Excel). Dzięki temu, że z dużą uwagą przyglądam się rozwojowi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, nie napotkałam większych trudności w tym zakresie. Często sama odkrywałam sposoby funkcjonowania programów komputerowych czy innych tego typu narzędzi (np. e-dziennik Librus Synergia). Dzięki temu opracowywanie dokumentów, prezentacji, materiałów dydaktycznych, dyplomów itp. nie nastręczało mi wielu trudności, a wręcz dostarczało wiele satysfakcji. To samo tyczy się bycia współadministratorem szkolnej strony internetowej, która powoli nabiera właściwego kształtu. Także komunikowanie się przeze mnie z innymi nauczycielami czy rodzicami przy użyciu dostępnej technologii wpływa korzystnie na szybkość przepływu informacji i stanowi duże ułatwienie w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2. Publikacje w Internecie.
• Umieściłam w Internecie publikacje dotyczących pracy zawodowej – plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji na stronach portalu www.edux.pl, co także było jednym z kryteriów opracowanych na etapie pisania przeze mnie planu rozwoju zawodowego.
3. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.
• Śledziłam zmiany w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu.
• Korzystałam m.in. ze stron MEN, www.portaloswiatowy.pl, www.scholaris.pl, www.anglomaniacy.pl, www.nowaera.pl, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.ang.pl, www.profesor.pl i innych.

Dzięki dostępowi do Internetu i rozmaitych stron internetowych, śledzenie zmian w prawie oświatowym odbywało się szybciej, a wykorzystanie wybranych informacji i portali wpłynęło na zwiększenie się atrakcyjności prowadzonych przeze mnie zajęć w oczach uczniów. Stanowiło także urozmaicenie i wspomagało proces dydaktyczny. Nowościami i ciekawostkami płynącymi z Internetu dzieliłam się także z innymi nauczycielami i rodzicami uczniów.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniu w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zdań
1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
• Brałam udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, nauczania języka angielskiego, czy też umiejętności wychowawczych.
Uczestniczyłam w szkoleniach Rady Pedagogicznej, a także kursach i szkoleniach indywidualnych w zakresie języka angielskiego i pracy wychowawczej. Dzięki temu poznawałam nowości m.in. w nauczaniu języka angielskiego (nowe techniki, które potem wykorzystywałam na zajęciach, m.in. „szuflady tematyczne”, „butelka skarbów”, „BrainBox” itp.), oraz zgłębiłam zagadnienia związane z pracą wychowawcy klasy (prowadzenie dokumentacji, współpraca z rodzicami, postępowanie w sytuacji zagrożenia dzieci itp.)
2. Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki
• Studiowałam pozycje literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki.
• Sporządzałam notatki z przeczytanych książek.
• Wdrażałam propozycje metodyczne zaczerpnięte z literatury fachowej.

Wyeliminowałam użycie czerwonego atramentu przy poprawianiu i ocenianiu prac pisemnych uczniów, jako czynnika stresogennego. Zamiast tego wprowadziłam atrament w kolorze zielonym i motywujące komentarze. Zgłębiając zagadnienia związane z pracą nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego w klasach młodszych, dokonywałam bieżących zapisków, a wybrane wiadomości zastosowałam w praktyce.

3. Aktywne realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
• Sumiennie przygotowywałam się do prowadzenia zajęć w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego. Prowadziłam wymaganą dokumentację procesu dydaktyczno-wychowawczego.
• Starałam się poznać sytuację rodzinną wychowanków, przeprowadzałam rozmowy wychowawcze, obserwowałam na bieżąco zachowania uczniów, współpracowałam z PPP (we współpracy z rodzicami kierowałam uczniów na badania psychologiczne i pedagogiczne, a potem realizowałam zalecenia Poradni) i MGOPS (miałam stały kontakt z Asystentami rodzin moich uczniów, przekazywałam i otrzymywałam informacje o ich postępach w nauce i warunkach bytowych).
• Podjęłam współpracę z rodzicami uczniów.
• Zajmowałam się bieżącym rozwiązywaniem problemów wychowawczych i dydaktycznych.
• Wykorzystywałam znajomość zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii, znajomość prawa oświatowego do diagnozowania konieczności kierowania uczniów z trudnościami w nauce, zaburzeniami w zachowaniu oraz o obniżonej normie intelektualnej do PPP.
• Dbałam o bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w szkole i wszelkiego rodzaju wyjść.
• Aktywnie pracowałam w zespołach przedmiotowych i wychowawczych.
• W 2015r. otrzymałam Nagrodę Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Dąbrowskiej z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Pełniąc przez ostatnie trzy lata rolę wychowawcy klasowego, miałam możliwość dość dobrze poznać moich wychowanków, ich rodziców i sytuację rodzinną. W wybranych przypadkach kontaktowałam się z pracownikami MGOPS (tzw. Asystenci rodzin) w celu wsparcia uczniów z rodzin dotkniętych różnymi dysfunkcjami. Dokonując bieżącej analizy osiągnięć szkolnych uczniów dostrzegałam podstawy do zachęcenia rodziców do skorzystania z pomocy PPP, po czym realizowałam zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach, jakie zostały wystawione przez Poradnię. Pilnowałam, by dzieci były bezpieczne, pozostając pod moją opieką. Rodzice uczniów zawsze mogli liczyć na moją uwagę i pomoc, dzięki czemu ja także uzyskiwałam od nich pomoc zawsze, gdy było to konieczne (m.in. opieka nad uczniami podczas wyjazdów, współorganizacja uroczystości klasowych). Za swą pracę zostałam nagrodzona przez Dyrektora Szkoły, p. Jerzego Kurzawę, co w sposób oczywisty stało się dla mnie bodźcem do dalszego działania i pogłębiania swoich kompetencji zawodowych.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
1. Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej.
• Ustawa karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. z późn. zmianami;
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza:
• statutu szkoły
• programu wychowawczego szkoły
• szkolnego programu profilaktyki

Dogłębna analiza dokumentów szkolnych oraz śledzenie zmian w obowiązujących przepisach prawa oświatowego pozwoliły mi w pełni realizować zalecenia i spełniać wszelkie wymagania prawne. Dzięki temu moje działania miały uzasadnienie w prawie szkolnym i oświatowym. Miało to też wpływ na prawidłowy przebieg mojego stażu zawodowego.

2. Aktywne uczestnictwo w życiu Szkoły
• Brałam aktywny udział w posiedzeniach rady pedagogicznej, zespołu do spraw ewaluacji oraz zespołu edukacji wczesnoszkolnej, opracowujących i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne.
• Samodzielnie stworzyłam projekt edukacyjno-profilaktyczny, traktujący o sposobach radzenia sobie z gniewem i agresją.
• Dostosowywałam własną ofertę edukacyjną do wymogów prawa (podstawa programowa, standardy wymagań, ocenianie).
• Byłam pomysłodawczynią i współorganizowałam wiele imprez szkolnych (m.in. „Dzień Kota”, lekcje kulturowe z języka angielskiego - obchody Dnia św. Patryka i Halloween, obchody Pierwszego Dnia Wiosny itp.).
• W latach 2014-2016 sprawowałam opiekę nad Małym Samorządem w Szkole Podstawowej nr 2 w Ostrzeszowie.
• Od roku 2015 sprawuję funkcję współadministratora szkolnej strony internetowej oraz od roku 2016 – współkoordynatora dziennika elektronicznego.

W swojej pracy miałam możliwość pracować w różnych zespołach Rady Pedagogicznej i tworzyć lub współtworzyć wiele dokumentów szkolnych (m.in. projekt edukacyjno-profilaktyczny dot. radzenia sobie z gniewem i agresją, sprawozdania i protokoły z posiedzeń). Pozwoliło mi to zdobyć doświadczenie w tworzeniu wszelkiego rodzaju dokumentacji szkolnej. Na bieżąco śledziłam zmiany w prawie oświatowym i dostosowywałam do nich m.in. zasady oceniania prac uczniów. Na stronie internetowej Szkoły publikowałam m.in. aktualne dokumenty w niej obowiązujące, a jako współkoordynator e-dziennika – na bieżąco wprowadzałam potrzebne dane. Dbałam o rozwój kulturalny i społeczny uczniów.

III. Podsumowanie
Przez cały okres stażu pełniłam funkcję wychowawcy klas I-III i nauczyciela języka angielskiego w klasach młodszych. Swoim wychowankom starałam się nie tylko przekazywać wiedzę i umiejętności, ale i stanowić dla nich autorytet. Ponieważ bliski mojemu sercu jest temat udzielania pomocy potrzebującym, organizowałam i współorganizowałam wiele akcji charytatywnych, pokazując uczniom, że każdy, nawet najmniejszy i wydawałoby się – nieistotny gest – może pomóc, dać nadzieję i wiarę w drugiego człowieka. Przy ocenianiu wyników w nauce i zachowań dzieci, nie kierowałam się sympatiami, lecz starałam się, by moje oceny i osądy były sprawiedliwe i poparte faktami. Nie odmawiałam pomocy uczniom i ich rodzicom nie tylko, jeśli mogłam jej udzielić osobiście, lecz także kierowałam ich w razie potrzeby do odpowiednich instytucji. Wykorzystywałam zasoby lokalne do wspomagania rozwoju swoich wychowanków, wpajałam im lokalny patriotyzm, ale i starałam się też, by uczniowie zdobywali wiedzę dotyczącą pozostałej części naszego kraju i całego świata.
Jestem świadoma faktu, że jako nauczyciel muszę stale się rozwijać i podnosić swoje kwalifikacje, rozwijać umiejętności i zdobywać wiedzę. Z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że okres odbytego przeze mnie stażu uważam za bardzo owocny i z radością będę podejmować dalsze działania, służące mojemu rozwojowi zawodowemu i osobistemu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.