X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35416
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Termin rozpoczęcia stażu: 01.09. 2014
Termin zakończenia stażu: 31.05.2017

Wstęp

W okresie odbywania stażu, realizując plan rozwoju zawodowego, uwzględniłam specyfikę Szkoły Podstawowej nr 23 w Toruniu, Statut Szkoły, Szkolny Program Wychowania i Profilaktyki, a od marca 2016 roku Szkolny Program Profilaktyki i Szkolny Program Wychowania oraz własne kwalifikacje i umiejętności związane z pracą dydaktyczno-wychowawczą.

Cele podjęcia stażu:

-zdobycie dalszego doświadczenia w pracy dydaktycznej i wychowawczej,
-dalszy rozwój zawodowy,
-doskonalenie umiejętności pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
-poszerzenie zakresu wiedzy i własnych umiejętności,
- podniesienie jakości pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza obowiązki,
-spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego;

W czasie trwania stażu realizowałam zadania przedstawione w planie rozwoju zawodowego (wraz z aneksem z września 2016r.)oraz podejmowałam działania dodatkowe wynikające z potrzeb szkoły.

ZADANIA OKREŚLONE WYMAGANIAMI KWALIFIKACYJNYMI

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Lp. Zadania Formy realizacji zadań Efekty
1 Poznanie procedury awansu zawodowego.
*Dokonałam analizy przepisów prawa oświatowego; -opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego oraz aneksu; Napisanie Planu Rozwoju Zawodowego na nauczyciela dyplomowanego (zatwierdzonego we wrześniu 2013) oraz aneksu (zatwierdzonego we wrześniu 2016r.) przez panią dyrektor Iwonę Muszyńską;
2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy, podwyższanie własnych kwalifikacji i jakości pracy szkoły. *Uczestniczyłam w procesie
Wewnątrzszkolnego i Zewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli:
- Praca z tablicą interaktywną na lekcji języka angielskiego,
- Asertywna komunikacja nauczyciela w relacjach z rodzicami,
- Sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego,
- Jak bronić się przed manipulacją rodziców,
- Ruch - muzyka - warsztaty przygotowujące do prowadzenia zajęć umuzykalniających dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
- Plastek i jego magiczne pudełko - warsztaty przyrodnicze przybliżające tematykę z zakresu tworzyw sztucznych,
- Dziecko z autyzmem oraz Zespołem Aspergera w szkole/placówce oświatowej,
- Nowelizacja statutu szkoły/placówki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez ustawę z dnia 20.02.2015r.,
- Chwaląc - nie osłabiać. Karząc - nie niszczyć. O komunikatach, które budują i dyscyplinują, motywują i wspierają w ujęciu porozumienia bez przemocy,
- Analiza wyników sprawdzianów zewnętrznych oraz wnioski z analiz,
- Szkolenie kadry pedagogicznej z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych,
- Zjawisko nadpobudliwości ruchowej. Praca z dzieckiem z ADHD w szkole,
- Edukacja globalna. Od edukacji globalnej do odpowiedzialności za świat,
- Planowanie i organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2016/2017 - nadzór pedagogiczny dyrektora,
- Wprowadzeni do programowania na każdym etapie kształcenia,
- Falochron dla młodzieży Torunia. Profilaktyka zachowań ryzykownych
u młodzieży,
- Wycieczki w szkole,
- Otwórz dziecku drzwi na świat, czytanie kluczem do optymalnego rozwoju,
- Prawo oświatowe - rok szkolny 2016/2017 oraz system bezpieczeństwa
w szkole
- Erasmus +
- Żonglowanie Słowami - jak mówić, żeby nas słuchali.

*Uczestniczyłam w zajęciach koleżeńskich;
* Zapoznawałam się z literaturą, publikacjami i artykułami pedagogicznymi; Wykorzystywanie zdobytej wiedzy
i umiejętności w codziennej pracy;
3. Udział w tworzeniu dokumentów szkoły. * Na początku każdego roku szkolnego pisałam plan wychowawczy dla grupy/klasy, której byłam wychowawcą;
*Pracując w oddziale przedszkolnym opracowywałam miesięczne plany dydaktyczno-wychowawcze;
* Prowadziłam Portfolio zdrowotne przedszkola i klas I-III;
* Uczestniczyłam w pracach zespołu statutowego – zmiany w Statucie SP23;
* Stworzyłam nowy arkusz kontroli pełnienia dyżurów w czasie przerw
* Współtworzyłam kalendarz roku szkolnego 2016/2017
* Opracowałam karty kontroli realizacji podstawy programowej.
* Administrowałam dziennik elektroniczny.
* Układałam plan dyżurów oraz zastępstw w czasie nieobecności nauczycieli dyżurujących.
* Planowałam zastępstwa nauczycieli.
* Tworzyłam dokumenty związane z kontrolą realizacji obowiązku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego.
* Współtworzyłam arkusz samooceny nauczyciela oraz druk zestawienia klasyfikacyjnego dla klas 0-3 i 4-6.
* Współtworzyłam dokumenty dotyczące realizacji godzin ponadwymiarowych nauczycieli. Powstanie lub uaktualnienie dokumentów szkolnych;
4. Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami. *Prowadziłam liczne spotkania i rozmowy z rodzicami:
indywidualne (konsultacje), grupowe(zebrania), rozmowy telefoniczne, informacje przekazywane przez zeszyt do informacji lub dziennik elektroniczny;
*Organizowałam uroczystości okolicznościowe dla rodziców i dziadków:
- Jasełka
- Dzień Babci i Dziadka
- Dzień Mamy i Taty
- Przedstawienia przygotowane
w ramach Koła Teatralnego
„Żyj zdrowo”, „Święto chleba” Współpraca szkoła-dom;

Integracja zespołu klasowego i rodziców;

§8 ust.2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania Formy realizacji zadań Efekty
1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej. *Napisałam Plan Rozwoju Zawodowego;
*Tworzyłam konspekty, scenariusze przedstawień, karty pracy, elementy dekoracji gazetek oraz dyplomy , podziękowania i zaproszenia;
*Przygotowałam sprawozdanie
z planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego, teczkę oraz dokumentację załączoną do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego;

* Korzystałam w codziennej pracy z urządzeń multimedialnych (magnetofon, komputer, tablica interaktywna) oraz programów edukacyjnych; Powstanie Planu Rozwoju Zawodowego;

Uatrakcyjnienie
lekcji;
Ułatwienie zrozumienia przedstawionych treści;
Napisanie sprawozdania z Planu Rozwoju Zawodowego na nauczyciela dyplomowanego oraz teczki na nauczyciela dyplomowanego;

Pozyskiwanie wskazówek do opracowania materiałów;
Przygotowanie własnych materiałów dydaktycznych do wykorzystania w pracy z tablicą;
Wspomaganie nauczania tradycyjnego;
Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy;
2.

Korzystanie z Internetu.

*Wykorzystywałam Internet do:
-gromadzenia informacji potrzebnych;
w czasie przygotowania
i realizacji planów miesięcznych w pracy z dzieckiem;
- śledzenia innowacji
w nauczaniu dostępnych
w Internecie;
-korzystania ze stron internetowych MEN-u i wydawnictw( multibooki, tablice demonstracyjne);
- gromadzenia informacji do przygotowania prezentacji multimedialnych;

-wymiany doświadczeń przy pomocy poczty e-mail lub poprzez udział w forach edukacyjnych;
- uczestnictwa w szkoleniach i kursach on-line;

- pracy w dzienniku elektronicznym;

- korespondencji z rodzicami poprzez dziennik elektroniczny;

- wymiany informacji między nauczycielami;

Wzbogacenie procesu dydaktycznego;
Uatrakcyjnienie lekcji;
Ułatwienie zrozumienia treści;
Podejmowanie ćwiczeń praktycznych przez uczniów;
Pobudzanie wrażeń estetycznych;

Ułatwione modyfikowanie
i przetwarzanie informacji;
Ułatwione utrwalanie
i sprawdzanie wiedzy ucznia.

Wymiana doświadczeń;

Dzielenie się wiedzą
z innymi osobami;
Promocja szkoły;
Uzyskanie informacji zwrotnej na temat materiałów;

Zdobywanie wiedzy i umiejętności;

Rozwijanie komunikacji drogą elektroniczną;

Usprawnienie komunikacji między nauczycielem, a rodzicami;
Łatwy sposób zamieszczania
i archiwizowania danych o postępach uczniów;
Wsparcie dla innych zadań szkoły (wydruk informacji dla rodziców, analiza postępów);

§ 8 ust 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Lp. Zadania Formy realizacji zadań Efekty
1 Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
* Prowadziłam zajęcia koleżeńskie dla nauczycieli naszej szkoły i przedszkoli nr 3 i 10 - udostępniałam opracowane konspekty, materiały i
scenariusze uroczystości;

* Wymieniałam się doświadczeniami z nauczycielami podczas rozmów pohospitacyjnych.

* Objęłam nadzorem pedagogicznym nauczyciela wychowania przedszkolnego i podczas każdego ze spotkań wymieniałam się z nim doświadczeniami z pracy w oddziałach przedszkolnych.

* Współpraca z nauczycielami w ramach pracy:
- zespołu ds. statutu,
- udział w pracach zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,
- udział w pracach zespołu wychowawczego,
- udział w pracach komisji konkursowych - szkolnych etapów Konkursów Przedmiotowych,
- udział w pracach zespołu nadzorującego przebieg egzaminu szóstoklasisty oraz testu kompetencji klas trzecich. Dzielenie się wiedzą, doświadczeniem
i pomysłami z innymi nauczycielami - w zakresie metod i form pracy;
Praktyczne przedstawienie działań uczniów w zakresie realizowanego temat;

2 Wymiana doświadczeń na posiedzeniach zespołu samokształceniowego. *Aktywnie uczestniczyłam w posiedzeniach zespołu samokształceniowego, przekazywałam uwagi
i materiały
z odbytych szkoleń
- prowadziłam szkolenie
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
na temat ”Dziecko z Zespołem Aspergera ” i „Zaburzenia integracji sensorycznej”; Pogłębienie wiedzy zespołu samokształceniowego klas 0-III-na temat „Praca z uczniem z zaburzoną integracją sensoryczną” i „Kinezjologia edukacyjna”;
3 Opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą. *Napisałam i opublikowałam na stronie internetowej;Edux.pl (sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz program autorski: Z angielskim do szkoły). Dzielenie się własną wiedzą i umiejętnościami;
4. Współpraca ze wszystkimi pracownikami szkoły w realizacji zadań podyktowanych planem rozwoju szkoły. *Organizowałam imprezy szkolne( współpracując z innymi pracownikami szkoły):
- Jasełka
-Dzień Babci i Dziadka
-Dzień Mamy i Taty
- Przedstawienia „Poranek Wielkanocny”,
- Konkurs plastyczny na kartkę bożonarodzeniową
- Konkurs „Najpiękniejsza bombka”
- Ślubowanie klas pierwszych
oraz
- Międzyszkolny Przegląd Taneczny „Słoneczne rytmy”
Współorganizowałam z innymi pracownikami imprezy szkolne :
-Konkurs Pięknego Czytania dla klas I-III
- Konkurs Ekologiczny dla przedszkolaków
- Koncert Charytatywny
- Festyn Rodzinny
- Zabawę andrzejkową i bal karnawałowy dla przedszkola i klas I-III
-Zakończenie roku szkolnego
* Współpracowałam z nauczycielami wychowania przedszkolnego w ramach organizacji życia przedszkola.
* Współpracowałam z wychowawcami klas oraz pielęgniarką szkolną podczas organizacji spotkań poszczególnych klas z pielęgniarką w ramach programów promocji zdrowia, takich jak np. "Podstawa to postawa", "Toruń olśniewa uśmiechem",
* Współpracowałam z nauczycielami SP 23 podczas organizacji spotkań z MPO oraz szeregu zajęć pokazowych: robotyki, tenisa stołowego, języka angielskiego . Podniesienie jakości pracy szkoły;
Promocja szkoły w środowisku lokalnym;

§ 8ust 2 pkt 4 lit. a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Lp. Zadania Formy realizacji zadań Efekty
1. Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań. *Opracowałam i wdrożyłam program autorski "Z angielskim do szkoły" dla anglojęzycznego oddziału przedszkolnego; Reagowanie przez dzieci na żywy język angielski.
Zbudowanie podstawy do dalszej pracy nad rozwojem znajomości języka.

§ 8 ust.2 pkt 4 lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp. Zadania Formy realizacji zadań Efekty
1. Czynny udział w życiu
szkoły. *Udział w organizacji
„Koncertu Grudniowego” i „Festynu Wiosennego”;
Organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych;
Współorganizowanie konkursów szkolnych;
Prace związane z poprawą
estetyki sali lekcyjnej i budynku szkoły; Uatrakcyjnienie życia pozalekcyjnego szkoły;
Możliwość realizacji przez uczniów swoich zainteresowań;

2. Działania związane z pełnieniem funkcji wychowawcy klasy. *Organizowałam w grupie/ klasie w ciągu roku szkolnego;
-imprezy klasowe( Dzień Chłopaka, andrzejki, mikołajki, wigilię klasową, Dzień Kobiet, zajączek, Dzień Dziecka
-wycieczki dydaktyczno– krajoznawcze( Family Park w Bydgoszczy, Miasteczko Westernowe koło Grudziądza, Zoo w Płocku)
- wyjścia do teatru „Baj Pomorski”, kina „Cinema City”, biblioteki Książnica Miejska- Rubinkowo I, WORD-u, Caritas, Straż Miejska – Przysiek- zajęcia – „Bezpieczeństwo na drodze”, Muzeum Piernika, Planetarium, Centrum Sztuki Współczesnej);
* Wraz pedagogiem szkolnym opracowałam i wdrażałam program wychowawczy realizowany w trakcie zajęć „Myślące kapelusze”
*Opracowałam, wdrażałam i dokonałam ewaluacji Planu Pracy Wychowawczej , miesięcznych planów dydaktyczno-wychowawczych; Integracja zespołu klasowego;
Integracja klas pierwszych i drugich;

3. Pedagogizacja i wsparcie dla rodziców. *Prowadziłam zajęcia otwarte;
*Udzielałam pomocy rodzicom dzieci z trudnościami edukacyjnymi i dydaktyczno-wychowawczymi; rozmowy indywidualne, kierowanie dzieci na socjoterapię, na badania do Poradni PP, psychiatry;
*Systematycznie przekazywałam informacje na temat zmian zachodzących w systemie oświaty( sześciolatki w szkole, nabór do przedszkola i szkoły) Współpraca z rodzicami;
Postępy edukacyjne uczniów;
Poprawa zachowania uczniów;

Pomoc przy rekrutacji do przedszkola, szkoły;

§ 8 ust.2 pkt 4 lit. e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Lp. Zadania Formy realizacji zadań Efekty
1. Aktywna i systematyczna współpraca z organizacjami działającymi na rzecz oświaty. *Współpracowałam z :
- Szkoła Leśna na Barbarce,
- Teatr lalkowy „ Baj Pomorski”
 Technikum Gastronomiczno- Hotelarskim,
 Obserwatorium Astronomiczne w Piwnicach

- Książnica Miejska
w Toruniu,

- Straż Miejska,
- Caritas,
-WORD,

-Szkoła Specjalna
-Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
Poznanie przez uczniów:
-świata roślin i zwierząt w różnych porach roku;
- zawodu aktora;
- pracy kelnera, kucharza i dietetyka,
- urządzeń do obserwacji nieba, pracy astronoma

Pogłębienie zainteresowań czytelniczych;

Zdobycie wiedzy na temat bezpiecznego poruszania się po ulicy;

Uwrażliwienie dzieci na osoby niepełnosprawne;
Pomoc dzieciom z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi;
2. Współpraca ze środowiskiem lokalnym *Organizowałam spacery
i wycieczki pozwalające dzieciom nabyć orientację
w działaniu
instytucji publicznych;
* Organizowałam Międzyszkolny Przegląd tańca „Słoneczne rytmy”;
*Współorganizowałam „Festyn Wiosenny”
i „Koncert Charytatywny”;
*Współorganizowałam półkolonie zimowe, Integracja ze środowiskiem lokalnym;

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, której nauczyciel jest zatrudniony.
Lp Zadania Formy realizacji zadań Efekty
1. Rozpoznanie i rozwiązanie problemu dydaktycznego:
- dokonanie opisu i analizy rozwiązania dwóch przypadków dydaktyczno - wychowawczych.
*Zaobserwowałam niepokojące sytuacje dotyczące zachowania uczniów;
- dokonałam oceny zjawiska
i przyczyny;
- określiłam znaczenie problemu;
- podałam propozycje rozwiązania problemu;
- wdrożyłam odpowiednie działania;
Skierowanie na socjoterapię;
Podjęcie leczenia farmakologicznego;
Poprawa zachowania uczniów;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.