X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35411
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Lucyna Kozłowska
nauczyciel wychowania przedszkolnego

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2014 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2017 r.

§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego • Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.

• Opracowanie planu rozwoju zawodowego. IX 2014

VIII 2014

Wniosek o rozpoczęcie stażu

Plan rozwoju zawodowego

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju • Założenie teczki „Awans zawodowy”.

• Gromadzenie dokumentacji.

IX 2014

Cały okres stażu Teczka „Awans zawodowy”
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego • Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju. V 2017 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
4. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu. • Aktywny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkolnej.

• Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych (warsztaty, kursy, konferencje).

• Udział w szkoleniowych
Radach Pedagogicznych.
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu Potwierdzenie Dyrektora, dzienniki, plany miesięczne

Zaświadczenia, potwierdzenia uczestnictwa

Referaty, potwierdzenie Dyrektora
5. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej oraz interesujących artykułów w czasopismach pedagogicznych, poszukiwanie nowości wydawniczych.
• Czytanie literatury, czasopism pedagogicznych. Cały okres stażu Wykaz bibliografii
6. Stosowanie różnorodnych metod pracy. Urozmaicenie i wzbogacenie zajęć poprzez stosowanie różnych metod pracy.
• Zajęcia i zabawy. Cały okres stażu Potwierdzenie Dyrektora, hospitacje, scenariusze
7. Obserwacja i analiza możliwości dzieci. • Obserwacja i analiza możliwości dzieci. Cały okres stażu Wstępna i końcowa diagnoza gotowości szkolnej dzieci.

8. Dbanie o wystrój sali przedszkolnej. • Aktualizacja dekoracji sali, przedszkola związana z porami roku, wzbogacanie kącików zainteresowań.
Cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora,
zdjęcia
9. Koordynowanie i wdrażanie programów edukacyjnych. • Realizowanie treści programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”,
„Bezpieczny Przedszkolak”,
„Dbamy o zęby”,
„Czyste powietrze wokół nas”,
Zbiórka baterii i nakrętek. Cały okres stażu Potwierdzenie Dyrektora,
certyfikaty

§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej. • Opracowywanie scenariuszy zajęć, scenariuszy uroczystości, referatów, kart pracy, dyplomów, zaproszeń, ankiet, ogłoszeń, materiałów na gazetki tematyczne oraz wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym.

• Przygotowanie pomocy dydaktycznych. Cały okres stażu

Cały okres stażu

Wymienione materiały

2. Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła informacji. • Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych.

• Śledzenie aktualności na portalach internetowych.

• Wykorzystywanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i doświadczeń związanych z wychowaniem przedszkolnym i awansem zawodowym.

• Udział w systematycznym uaktualnianiu strony internetowej przedszkola.

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Przygotowywanie materiałów z życia grupy
Opis i analiza wykorzystania

Notatki, wydruki

Notatki, wydruki

Potwierdzenie Dyrektora

3. Publikacje w Internecie. • Opracowanie i opublikowanie w Internecie scenariuszy zajęć, referatów. Końcowy okres stażu

Potwierdzenie publikacji

§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Wymiana doświadczeń na Radach Pedagogicznych. • Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów tematycznych na posiedzeniach Rady. Protokołowanie posiedzeń. Zgodnie z terminami posiedzeń Rady Pedagogicznej Zapisy w księdze protokołów
2. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli (stażystów). • Organizacja i prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli. Cały okres stażu Scenariusze zajęć
3. Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystanie przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych. • Opracowywanie scenariuszy i innych materiałów, dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach, wymiana doświadczeń z nauczycielami. Cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora, przykładowe materiały
4. Organizowanie zajęć otwartych i imprez okolicznościowych dla rodziców. • Opracowanie scenariuszy, prowadzenie zajęć otwartych i imprez okolicznościowych. Cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora, scenariusze

§ 8 ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie działań profilaktycznych „Bezpieczny Przedszkolak”.
• Opracowanie działań profilaktycznych dla dzieci we własnej grupie. 2014/2015 Wpis do dziennika, plany miesięczne.
2. Wdrożenie projektu edukacyjnego „Zawody naszych rodziców”.
• Wdrożenie projektu edukacyjnego we własnej grupie. Cały okres stażu Wizyty Rodziców w przedszkolu, zdjęcia, wpis do dziennika
3. Opracowanie programu edukacyjnego „ Znaczenie ruchu dla rozwoju dziecka”, „Zabawy ruchowe wesołe i zdrowe”. • Opracowanie i realizacja programu edukacyjno-innowacyjnego we własnej grupie. 2017 Program edukacyjny, Potwierdzenie Dyrektora
4. Promowanie akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. • Czytanie dzieciom bajek przez rodziców, licealistów, studentów, znanych osób. Cały okres stażu Zdjęcia, wpisy do dziennika, plany miesięczne
§ 8 ust.2 pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Doskonalenie własnych kompetencji zawodowych, wzbogacanie metod i form pracy z dziećmi. • Udział w radach szkoleniowych i innych formach doskonalenia. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi oraz we współpracy z rodzicami i nauczycielami. Cały okres stażu Opis i analiza zdobytej wiedzy
2. Organizacja imprez, akcji, uroczystości przedszkolnych. • Organizacja imprez, akcji, uroczystości dla dzieci i rodziców. Wg kalendarza imprez Zdjęcia, scenariusze
3. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów przedszkolnych oraz przygotowywanie dzieci do udziału dzieci w lokalnych i ogólnopolskich konkursach plastycznych. • Udział dzieci w różnych konkursach Cały okres stażu Regulaminy konkursów, przykładowe materiały, zdjęcia, dyplomy, potwierdzenia uczestnictwa
4. Organizacja wycieczek przedszkolnych. • Organizowanie wyjazdów i wycieczek przedszkolnych. Wg potrzeb Karty wycieczek, zapisy w dzienniku lekcyjnym
5. Poszerzenie dostępu do kultury i sztuki. • Wyjazdy do kina i teatru. Wg potrzeb Potwierdzenie Dyrektora, zdjęcia

§ 8 ust.2 pkt.4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z rodzicami. Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola. • Plan współpracy
• Zajęcia otwarte
• Uroczystości przedszkolne
• Wycieczki przedszkolne
• Zebrania z Rodzicami
• Pedagogizacja Rodziców
• Tablica informacyjna Cały okres stażu Ankiety, plan współpracy, scenariusze zajęć, scenariusze uroczystości, referaty, listy obecności, zdjęcia
2. Dążenie do nowych rozwiązań metodycznych, inspirowania twórczej aktywności dzieci. • Współpraca z placówkami kulturalnymi, innymi przedszkolami w całej Dzielnicy Wawer, udział dzieci w różnych konkursach. Cały okres stażu Prace plastyczne, dyplomy, potwierdzenia
3. Współpraca z Biblioteką Publiczną. • Poznanie pracy bibliotekarza.
• Organizowanie cyklicznych spotkań pod hasłem „Czytamy bajki”.
• Wypożyczanie książek do wspólnego czytania.
Cały okres stażu Zapisy w dzienniku lekcyjnym, potwierdzenie kierownika biblioteki
4. Współpraca z Policją i Strażą Pożarną
• Zorganizowanie spotkania z policjantem, prelekcja na temat: „ Bezpieczna droga”. Wizyta Strażaków, omówienie ich pracy. Prezentacja sprzętu i wyposażenia wozu strażackiego. V 2015 Potwierdzenie Dyrektora, zdjęcia
5. Współpraca ze Szkołą. • Zwiedzanie pobliskiej Szkoły Podstawowej, udział w lekcji, rozmowa z pierwszoklasistami. VI 2015 Potwierdzenie Dyrektora, zdjęcia
6. Współpraca z psychologiem przedszkolnym. • Rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych. Cały okres stażu Pomoc psychologiczno- pedagogiczna
7. Współpraca z logopedą przedszkolnym. • Konsultacje logopedyczne dzieci mających wady wymowy. Cały okres stażu Pomoc psychologiczno- pedagogiczna

§ 8 ust.2 pkt.5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Opis i analiza dziecka, wymagającego szczególnej opieki dydaktyczno-wychowawczej. • Zdiagnozowanie wybranego problemu edukacyjnego lub wychowawczego.
• Ustalenie metod pracy z dziećmi i opis podjętych działań.
• Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.
• Uzyskane rezultaty i wnioski końcowe. Cały okres stażu Opracowane materiały

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

Lucyna Kozłowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.