X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35409
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na dyplomowanego

Podstawa prawna opracowania planu:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r., Poz. 393).

CELE:
1. Poszerzenie zakresu wiedzy.
2. Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych.
3. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO:

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Poznanie procedury awansu zawodowego:
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli.
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
• Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Wykonywanie zadań związanych z organizacją pracy szkoły:
• Analiza i tworzenie dokumentów wewnętrznych szkoły (Plan pracy szkoły, Plan nadzoru pedagogicznego, WSO, Przedmiotowy System Oceniania).
• Ewaluacja istniejących dokumentów szkolnych (Statut, WSO, PSO).

Uczestniczenie w pracach organów szkoły:
• Szkolny Zespół Egzaminacyjny.
• Zespół Wychowawczy.
• Zespół ds. Promocji i Rekrutacji.
• Zespół ds. Ewaluacji Wewnętrznej.

Doskonalenie kompetencji zawodowych:
• Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły.
• Samokształcenie poprzez zdobywanie wiedzy z ogólnie dostępnych źródeł informacji.

Podnoszenie jakości nauczania poprzez doskonalenie własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej:
• Organizowanie i przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadzie geograficznej i innych konkursach przedmiotowych – praca z uczniem zdolnym.
• Przygotowywanie uczniów do egzaminów zewnętrznych.
• Praca z uczniem mającym problemy w nauce.
• Aktualizowanie własnej bazy metodycznej oraz wyposażenia pracowni geograficznej.
• Współpraca z rodzicami.

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Stosowanie technologii komputerowej w pracy dydaktycznej:
• Przygotowanie pomocy dydaktycznych oraz narzędzi badawczych do sprawdzenia wiedzy i umiejętności.
• Prowadzenie dokumentacji procesu nauczania za pomocą dziennika elektronicznego.
• Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem TIK.
• Korzystanie z e - podręczników.
• Pomoc uczniom przy projekcie edukacyjnym.

Wykorzystanie Internetu w zakresie realizacji działań dydaktyczno – wychowawczych:
• Korzystanie z serwisów edukacyjnych i zasobów publikowanych na stronach wydawnictw.
• Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej podczas przygotowywania różnych materiałów.
• Wykorzystanie platformy moodle do rozwiązywania zadań dla egzaminatorów na stronie OKE w Gdańsku.

Wykorzystywanie technologii komputerowej na rzecz promocji szkoły:
• Ogłoszenia i wiadomości przesyłane za pomocą dziennika elektronicznego.
• Pomoc przy aktualizacji szkolnej strony www.5lo.slupsk.pl (zbieranie materiałów, selekcja, zmiana wyglądu itp.).
• Wykonywanie materiałów na uroczystości i konkursy organizowane przez szkołę (np. scenariusze, dyplomy, prezentacje itp.).

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom:
• Aktywny udział w pracach Zespołu Przedmiotów Matematyczno – Przyrodniczych oraz Zespole Wychowawczym.
• Prowadzenie lekcji otwartych oraz obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.
• Współpraca z innymi nauczycielami przy przeprowadzaniu wspólnych projektów.
• Udostępnianie własnych materiałów edukacyjnych do wykorzystania przez innych nauczycieli.

§ 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Nabywanie umiejętności projektowania własnych działań:
• Opracowanie programu autorskiego.
• Przygotowanie planu pracy z uczniem zdolnym.
• Opracowanie programu zajęć dodatkowych dla maturzystów.

§ 8 ust. 2 pkt 4b

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw podręczników.

Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej:
• Udział w szkoleniach dla egzaminatorów egzaminu maturalnego z geografii.
• Udział w pracach zespołu sprawdzającego egzamin maturalny z geografii.
• Praca w Zespołach Nadzorujących przeprowadzanie egzaminu maturalnego.

Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce:
• Przygotowanie uczniów do zewnętrznych egzaminów maturalnych.
• Dzielenie się zdobytą wiedzą z innymi nauczycielami.

§ 8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, a w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Organizowanie i przeprowadzanie uroczystości szkolnych:
• Przygotowywanie scenariuszy i zachęcanie uczniów do udziału w uroczystościach szkolnych.
• Stworzenie bazy materiałów do wykorzystania przy organizacji imprez przez innych nauczycieli.

Poszerzanie wiedzy i rozwijanie zainteresowań uczniów:
• Organizowanie wycieczek dydaktyczno - krajoznawczych.
• Realizacja projektów międzyprzedmiotowych.

§ 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Współpraca z pedagogiem szkolnym:
• Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dotyczących uczniów naszej szkoły.
• Analiza ocen i absencji uczniów na zajęciach.
• Rozwiązywanie bieżących problemów.

Współpraca z Akademią Pomorską w Słupsku:
• Udział w Targach Edukacyjnych.
• Zapraszanie studentów AP na zajęcia w czasie Dni Otwartych dla Gimnazjalistów.
• Udział uczniów V LO w konkursach organizowanych przez AP.

Edukacja proekologiczna:
• Udział w akcji „Sprzątanie Świata” – współpraca z Wydziałem Gospodarki Komunalnej I Ochrony Środowiska UM w Słupsku.
• Przeprowadzanie lekcji na temat zanieczyszczeń poszczególnych sfer powłoki ziemskiej i problemów z tym związanych.
• Przygotowywanie okolicznościowych wystaw z okazji „Dnia Ziemi”.

§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Opis i analiza rozwiązywania problemu edukacyjnego
• Diagnoza dwóch wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
• Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu i wyciągnięcie wniosków.
• Wymierny efekt zamierzonych działań.

Zakładam możliwość modyfikacji swojego planu rozwoju zawodowego w zależności od potrzeb szkoły i zaistniałych sytuacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.