X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35419
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

nauczyciela mianowanego, ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Czynności organizacyjne:

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.

- analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego

2. Analizowanie planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły oraz planu imprez i uroczystości szkolnych.
- zapoznanie z dokumentami szkoły: plan dydaktyczny, program wychowawczy szkoły, statut, WSO

3. Wstępna ocena własnych umiejętności, podsumowanie dokonań.
- podsumowanie własnej pracy , skompletowanie dokumentów

4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
- zbieranie informacji o realizacji zadań

5. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Zadania wynikające z rozporządzenia:

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej , wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym oraz samokształceniu.
- udział w procesie wewnątrzszkolnego dokształcania nauczycieli,
- studiowanie literatury pedagogicznej ,
- poszerzanie wiedzy na temat metod aktywizujących w nauczaniu

2. Doskonalenie Przedmiotowego Systemu Oceniania z historii.
- zapoznanie uczniów i rodziców z wymaganiami edukacyjnymi,
- ciągła ewaluacja Przedmiotowego Systemów Oceniania

3. Wzbogacenie warsztatu pracy.
- gromadzenie pomocy dydaktycznych ( plansze tematyczne, eksponaty historyczne, testy, prace klasowe, kartkówki)

4. Współpraca z biblioteką szkolną.
- powiększenie klasowej biblioteki ( multimediów i pozycji książkowych),
- pomoc w docieraniu do literatury wykorzystywanej podczas przygotowań do konkursów

5. Przygotowanie uczniów do konkursów.
- praca indywidualna z uczniami

6. Współudział w organizowaniu imprez szkolnych, uroczystości środowiskowych.
- Święto Niepodległości,
- Dzień dziecka,
- rocznica nadania szkole imienia

7. Działanie na rzecz kulturalnego i estetycznego rozwoju uczniów.
- gazetki okolicznościowe,
- wizyty zaproszonych gości

8. Udział w konferencjach metodycznych, warsztatach.
- udział w konferencjach i warsztatach

9. Opracowanie programu zajęć Koła Historycznego.
- opracowanie programu zajęć ( cele, tematy, sposób realizacji)

10. Przeprowadzenie wewnątrzszkolnych konkursów historycznych.
- opracowanie testów do konkursów

11. Współpraca z rodzicami.
- spotkania z rodzicami,
- dyżury nauczycielskie,
- spotkania indywidualne

12. Praca w rożnych komisjach w szkole.
- praca w komisjach egzaminów gimnazjalnych
- praca w komisjach konkursów szkolnych

13. Samodzielne działania pogłębiające wiedzę i umiejętności.
- studiowanie artykułów, opracowań, programów, konspektów lekcji zamieszczonych w Internecie,
- studiowanie literatury fachowej

§ 8 ust. 2 pkt 2 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Publikacja Planu Rozwoju Zawodowego.
- publikacja w Internecie

2. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji.
- wyszukiwanie stron internetowych bogatych w informacje historyczne

3. Posługiwanie się poczta elektroniczną.
- komunikacja z wydawnictwami, organizatorami spotkań metodycznych

4. Wykorzystywanie multimediów w przedmiotach.
- wykorzystywanie filmów historycznych

5. Korzystanie z encyklopedii multimedialnych.
- wyszukiwanie informacji z zakresu nauczanych przedmiotów

6. Przygotowanie prezentacji multimedialnych.
- samodzielne przygotowanie prezentacji multimedialnych

§ 8 ust. 2 pkt 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

1. Potwierdzenie zajęć otwartych z historii dla nauczycieli .
- przygotowanie lekcji otwartych i zaproszenie zainteresowanych osób ( rodzice)

2. Wygłaszanie prelekcji na forum Rady Pedagogicznej.
- przygotowanie i wygłoszenie prelekcji z zakresu dydaktyki i wychowania młodzieży ,
- zgłaszanie konkretnych uwag o funkcjonowaniu szkoły,
- przeprowadzenie zajęć dla nauczycieli z zakresu pierwszej pomocy

§ 8 ust. 2 pkt. 4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Pełnienie funkcji opiekuna Szkolnej Izby Pamięci
- wykorzystywanie Szkolnej Izby Pamięci w procesie krzewienia wiedzy o przeszłości regionu, dziejach Szkoły i Armii Krajowej,
- modernizacja i wzbogacanie jej zasobów

2. Opracowanie i zrealizowanie projektu edukacyjnego
- kierowanie grupą uczniów

§ 8 ust. 2 pkt 4c Rozszerzanie zakresu działań szkoły , w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych , wychowawczych, opiekuńczych.

1. Propagowanie tematyki europejskiej.
- propagowanie idei europejskiej wśród młodzieży ,
- współpraca z nauczycielami języków obcych,
-organizacja konkursu o tematyce europejskiej,
- gazetki tematyczne

2. Wycieczki przedmiotowe i tematyczne.
- przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek przedmiotowych

§ 8 ust. 2 pkt 4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami , instytucjami samorządowymi i innymi podmiotami.

1. Promowanie szkoły.
- udział w imprezach lokalnych , uroczystościach gminnych

2. Współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej , higieny osobistej oraz zwolnień uczniów z zajęć szkolnych.
- konsultacje wychowawcy z pielęgniarką

3. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa, profilaktyki oraz ograniczenia absencji uczniów. - współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koszęcinie,
- spotkania z rodzicami

4. Współpraca z lokalnymi służbami.
- organizacja prelekcji z przedstawicielami policji i straży pożarnej

§ 8 ust. 2 pkt 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych , wychowawczych lub innych.

1. Opis i analiza postępowania z uczniami zagrożonymi nałogami .
- studium przypadku,
- notatki

2. Wpływ sytuacji rodzinnej na zachowanie uczniów.
- wywiady środowiskowe,
- opisy sytuacji,
- rozmowy z rodzicami

3. Opis i analiza pracy z uczniem edukacyjnie słabym
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych,
- rozmowy z rodzicami

Plan na charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

Opracował: P. Gorol

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.