X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35396
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA
KONTRAKTOWEGO

Pedagog
mgr Ewa Haberka
Opiekun stażu
mgr Anna Paruzel-Zając

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

I. DANE OSOBOWE
1. Imię i nazwisko: Ewa Haberka
2. Nazwa placówki: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
3. Stanowisko: pedagog
4. Posiadane kwalifikacje:
- dyplom magistra na kierunku: pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną

II. STAŻ
1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2016

2. Termin zakończenia stażu: 31.05.2017

3. Opiekun stażu: mgr Anna Paruzel-Zając

III. CELE STAŻU

Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1. Zapoznanie się z organizacją poradni oraz zadaniami i zasadami jej funkcjonowania, w tym:
- Przepisami związanymi z funkcjonowaniem poradni,
- Sposobem prowadzenia dokumentacji obowiązującej w poradni,
- Przepisami dotyczącymi zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
2. Uczestniczenie w roli obserwatora w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu i innych pedagogów oraz analiza obserwowanych zajęć wspólnie z prowadzącymi.
3. Prowadzenie zajęć szkolnych z uczniami w obecności opiekuna stażu oraz analiza prowadzonych zajęć.
4. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego.

IV. PLAN DZIAŁANIA
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§6 ust.2 pkt 1).
L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI OSOBY WSPIERAJĄCE SPOSÓB DOKUMENTOWANIA TERMIN
1. Zapoznanie się z procedurą osiągania awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa światowego dotyczących awansu zawodowego:
a) Karty Nauczyciela
b) Ustawy o systemie oświaty
c) Rozporządzeń MEN dotyczących awansu zawodowego nauczyciela
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego. Opiekun stażu Zatwierdzenie opracowanego planu rozwoju zawodowego.

Analiza źródeł prawa. Wrzesień 2016
2. Współpraca z opiekunem stażu. Zawarcie ustnego kontraktu współpracy między stażystą, a opiekunem stażu:
a) Określenie zakresu obowiązków stażysty;
b) Określenie obowiązków opiekuna stażu;
c) Określenie zasad wzajemnej współpracy.

Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu. Opiekun stażu Omówienie zasad współpracy.

Plan rozwoju zawodowego. Wrzesień 2016
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń i scenariuszy.

Opiekun stażu Teczka stażysty Okres stażu
4. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Opis realizacji planu rozwoju zawodowego wraz z elementami autorefleksji i autoanalizy. Opiekun stażu Sprawozdanie z realizacji stażu. Maj 2016
5. Zapoznanie się z organizacją, zadaniami
i zasadami funkcjonowania Poradni. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę Poradni, w tym m.in.:
- Statut Poradni w Zawierciu,
- Regulamin pracy Rady
Pedagogicznej,
- Procedury dot. opiniowania Opiekun stażu Analiza dokumentów wewnętrznych. Wrzesień -Październik 2016
6. Zapoznanie się z zasadami prowadzenia dokumentacji pedagogicznej. Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji pedagogicznej, w tym m.in.:
- dziennik pracy pedagoga,
- protokół Rady Pedagogicznej.

Dokonywanie samodzielnych wpisów w dzienniku pedagoga oraz rejestrach. Opiekun stażu Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej. Wrzesień-2016
oraz cały okres stażu

7. Udział w pracach organów Poradni związanych z realizacją jej podstawowych zadań i funkcji. Udział w Radach Pedagogicznych.

Udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia nauczycieli.
Opiekun stażu

Materiały przygotowane na Radę
Materiały szkoleniowe.

Notatki własne.

Okres stażu

8. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w szkole.
Praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć.
Opiekun stażu
Przestrzeganie przepisów BHP w codziennej pracy.

Wrzesień - październik 2016
oraz cały okres stażu

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§6 ust.2 pkt 2).

Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI OSOBY WSPIERAJACE SPOSÓB DOKUMENTOWANIA TERMIN
1. Przygotowywanie własnego warsztatu pracy. Analiza testów diagnostycznych, wyników badań. Opiekun stażu Notatki własne Wrzesień 2016
2. Prowadzenie diagnozy pedagogicznej Samodzielne prowadzenie diagnozy pedagogicznej, interpretacja wyników, formułowanie wniosków i zaleceń. Opiekun stażu Indywidualne karty klienta
Wykaz wydanych opinii Cały okres stażu
3. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. Obserwacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników. Opiekun stażu
Pedagodzy Konspekty obserwowanych zajęć, wnioski. Raz w miesiącu
4. Prowadzenie zajęć edukacyjnych w obecności opiekuna stażu. Opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych , konsultacje, analiza i ewaluacja Opiekun stażu Scenariusze zajęć edukacyjnych , wnioski i uwagi do realizacji W zależności od zapotrzebowania szkoły – cały okres odbywania stażu
5. Wykorzystanie metod aktywizujących podczas warsztatów. Lektura literatury metodycznej Opiekun stażu Notatki własne, konspekty Okres stażu
6. Doskonalenie własnego warsztatu pracy. Udział w kursach doskonalących, konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach. Lektura książek i czasopism o tematyce pedagogiczno-psychologicznej Opiekun stażu
Bibliotekarka Zaświadczenia, certyfikaty, notatki własne. Okres stażu

7. Doskonalenie technik multimedialnych. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera. Praca z komputerem na zajęciach z uczniami. Publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego. Opiekun stażu Materiały opracowane z wykorzystaniem techniki komputerowej, Internetu tj. konspekty lekcyjne, karty pracy dla uczniów, testy. Okres stażu

8.
Wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań.
Dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami, rodzicami
Studiowanie literatury i czasopism pedagogicznych.
Opiekun stażu
Pedagodzy
Psychologowie Notatki ,zajęcia otwarte dla rodziców Okres stażu
9. Udział w szkoleniach, warsztatach zewnętrznych. Studia podyplomowe z profilaktyki uzależnień. Ukończenie szkolenia lub warsztatu zewnętrznego.
Podjęcie studiów podyplomowych. Opiekun stażu Certyfikat, zaświadczenie, dyplom. Okres stażu

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3).
Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI OSOBY WSPIERAJĄCE SPOSÓB DOKUMENTOWANIA TERMIN
1. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniowskim badanego ucznia. Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, wychowawcami klas Opiekun stażu Notatki własne Okres stażu
2. Gromadzenie informacji o środowisku, z którego pochodzą dzieci oraz ich zainteresowaniach.

Analiza opinii ze szkoły dziecka. Rozmowy indywidualne z rodzicami. Opiekun stażu
Rodzice
Nauczyciele ze szkoły Notatki własne, karta informacyjna o dziecku. Okres stażu
3.
Poszerzenia wiedzy i umiejętności z zakresu potrzeb opiekuńczo-wychowawczych. Lektura literatury o tematyce psychologicznej i pedagogicznej, zasoby internetowe.
Udział w szkoleniach. Opiekun stażu
Osoby prowadzące szkolenia.
Notatki własne. Gromadzenie literatury fachowej. Zaświadczenia.
Okres stażu
4. Współpraca z rodzicami młodzieży. Udział w zebraniach rodzicielskich, dniach otwartych. Konsultacje dla rodziców. Opiekun stażu Dokumentacja pedagoga Okres stażu
5. Wykonywanie innych zadań opiekuńczych i wychowawczych Prowadzenie zajęć profilaktycznych.
Opiekun stażu Dziennik pedagoga
Okres stażu

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4).
L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI OSOBY WSPIERAJĄCE SPOSÓB DOKUMENTOWANIA TERMIN
1. Poznanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć Rozmowa z opiekunem stażu Opiekun stażu Notatki , spostrzeżenia. Wrzesień 2016
2. Ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć obserwowanych i prowadzonych.
Opracowanie terminów z opiekunem stażu.
Opiekun stażu Potwierdzenie opiekuna stażu Wrzesień 2016
3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. Obecność na zajęciach u opiekuna stażu lub innego nauczyciela. Omówienie i zapisanie wyników obserwacji.

Opiekun stażu
Inni pedagodzy Wnioski z obserwacji, refleksje. Arkusze obserwacji lekcji.
Raz w miesiącu przez okres stażu
4. Hospitacje na własnych warsztatach. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora poradni i późniejsze ich omówienie. Opiekun stażu
Dyrektor poradni Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji. Raz w miesiącu przez okres stażu
5. Analiza i ocena własnych umiejętności, mocnych i słabych stron własnej działalności. Uwzględnienie opinii opiekuna i innych nauczycieli o sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem.

Opiekun stażu Prowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć. Wrzesień 2016–
Maj 2017
6. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena Opiekun stażu Dokumentacja stażysty. Maj 2017

Opracowano w oparciu o akty prawne :
1) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 191, z późn. zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 393, z późn.zm. )
Plan ma formę otwartą. Dopuszcza się nanoszenie modyfikacji dotyczących podejmowanych zadań, form ich realizacji czy też dokumentowania, w zależności od wynikających potrzeb, przydzielonych zadań dodatkowych itp.

........................................ ........................................
(podpis opiekuna stażu) (podpis nauczyciela stażysty)

Zawiercie, dnia 15.09.2016 r. ........................................
(Miejscowość, data ) Podpis i pieczęć dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.