X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35401
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i Nazwisko: Joanna Kapica

Szkoła: Zespół Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku

Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

Stanowisko: nauczyciel

Nauczany przedmiot: język angielski

Opiekun stażu: Agnieszka B. (2008/2009, 2009/2010 oraz Urszula O. 2011/2012)

Czas trwania stażu: 01.09.2008 – 28.04.2012 ( z wyłączeniem okresu od 21.05.2010 do 18.04.2011).

Staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1 września 2008 r. W trakcie jego trwania podejmowałam działania określone w planie rozwoju zawodowego, którego opracowanie poprzedziłam analizą potrzeb szkoły oraz procedur awansu zawodowego. Plan rozwoju przygotowałam w oparciu o wytyczne, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli 260; poz. 2593) oraz Rozporządzeniu MEN z dn.14.11.2007 zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. W związku z przerwą w odbywaniu stażu trwającą od maja 2010 do kwietnia 2011, spowodowaną zwolnieniem lekarskim oraz urlopem macierzyńskim, wprowadziłam zmiany do planu rozwoju zawodowego, które zawarłam w aneksie. Wspomniana przerwa oraz wprowadzone zmiany nie przeszkodziły mi jednak w realizacji zadań zawartych w planie rozwoju, czego dowodem jest niniejsze sprawozdanie.

Realizacja zadań umożliwiających spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego

1. § 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

I. Umiejętność doskonalenia warsztatu pracy.

W trakcie trwania stażu uczestniczyłam w różnorodnych formach kształcenia doskonalących moją pracę jako nauczyciela języka angielskiego oraz jako wychowawcy; aktywnie uczestniczyłam w szkoleniach, radach pedagogicznych i formach doskonalenia organizowanych na terenie szkoły i poza nią:

*Szkolenia w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli: - „Postępowanie z uczniami o skłonnościach autodestrukcyjnych.” (07.06.2009) - „Asertywność – asertywny nauczyciel.” (27.09.2009)
- „Nowoczesne technologie informacyjne w nauczaniu języka angielskiego. Praca z narzędziem Teacher’s Pet.” (16.02.2010)
- „Nowa matura ustna”. (04.10.2011)
- „Szkolenie dla członków zespołu komisji nadzorującej przebieg egzaminu maturalnego”. (kwiecień 2009, 2010, 2012)
-* Szkolenie organizowane przez CEN Koszalin pt. „Najważniejsze zmiany w edukacji, rozpoczynające się w roku szkolnym 2009/2010”. (10.12.2010)
*Szkolenie organizowane przez Wydawnictwo Nowa Era pt. „My Place in the World.” (12.03.2010)
* Szkolenie organizowane przez Wydawnictwo Nowa Era pt. „Exploring Matura, Exploring the World.” (12.03.2010)
-*Praktyczne warsztaty metodyczno - psychologiczne organizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE pt. Kapelusze Lektora V (07.01.2012).

*Warsztaty metodyczne prowadzone przez Kim Soper, dotyczące nowoczesnych metod aktywizujących stosowanych w nauczaniu języka angielskiego. (marzec 2008) oraz (24-28.11.2008)
*Szkoleniowe rady pedagogiczne dotyczące: - oceniania motywującego i wspierającego (10.03.2009) - komputerowego wypisywania świadectw szkolnych (11.03.2009)
-12.03.2012
-pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle aktualnych przepisów oświatowych (12.04.2012)
* Szkolenie dla członków zespołu komisji nadzorującej przebieg egzaminu maturalnego. (kwiecień 2009, 2010, 2012)

Poza kursami i szkoleniami, doskonaliłam swój warsztat pracy za pomocą innych środków i metod:

- Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu i dyrektora szkoły. Wspólnie z obserwatorem dokonywałam analizy zajęć pod kątem zaangażowania uczniów, sposobu prowadzenia lekcji oraz doboru metod nauczania. (cały staż)

- Brałam udział w lekcjach prowadzonych przez mojego opiekuna stażu i innych nauczycieli, wyciągając wnioski potrzebne do własnej pracy zawodowej.(cały staż)

-Wstąpiłam do klubu The Teacher, założonego przez wydawcę magazynu dla uczących języka angielskiego The Teacher. Prenumerując w/w pismo oraz otrzymując specjalny biuletyn dla anglistów pocztą elektroniczną, miałam dostęp do najnowszych publikacji z dziedziny metodyki nauczania j. angielskiego, dydaktyki i psychodydaktyki, do informacji o konkursach i szkoleniach.(2009/2010)

-Zostałam członkiem IATEFL Poland - Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce, przystępując do Business English SIG, dzięki czemu mam możliwość wymiany doświadczeń z zakresu nauczania języka angielskiego(zwłaszcza języka biznesu oraz języka angielskiego zawodowego) podczas konferencji i spotkań oraz dzięki specjalnemu biuletynowi, jaki otrzymuję. (2011/2012)

Efekty działania:

Uczestnictwo w licznych szkoleniach i warsztatach prowadzonych przez specjalistów z dziedziny dydaktyki nauczania języka angielskiego pozwoliło mi na poszerzenie kompetencji nauczyciela języka angielskiego. Dzięki tym warsztatom mogłam udoskonalić swoje metody nauczania. Podczas spotkań i szkoleń miałam możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami oraz zapoznania się z najnowszymi publikacjami i pomocami dydaktycznymi z dziedziny nauczania języka angielskiego. Poszerzyłam swój zakres wiedzy i umiejętności o nowe metody aktywizujące, które stosuję na bieżąco.
Uczestnictwo w sesjach szkoleniowych WDN przygotowało mnie do pełnienia różnych funkcji w szkole, takich jak np. członek komisji opracowującej PDW dla konkretnego ucznia, członek zespołu przedmiotowego podczas ustnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego czy członek zespołu nadzorującego przebieg egzaminu maturalnego.

II. Umiejętność organizacji pracy.

Organizując swój warsztat pracy, starając się urozmaicić prowadzone przez siebie lekcje oraz uskutecznić proces sprawdzania wiedzy oraz oceniania ucznia podjęłam następujące kroki:

- przygotowywałam różnorodne pomoce dydaktyczne takie jak: gry dydaktyczne, zestawy na próbną maturę ustną, plansze i inne materiały edukacyjne; sporządzałam testy i sprawdziany. Korzystałam również z dostępnych gotowych materiałów oferowanych przez wydawnictwa językowe takie jak „Oxford University Press”, „Macmillan”czy „Pearson Longman.” (wg potrzeb)

- opracowywałam plany dydaktyczno - wychowawcze dla poszczególnych klas, uwzględniając podstawę programową, program nauczania oraz standardy wymagań egzaminacyjnych (wrzesień 2008, 2009, 2011), przeprowadzałam testy diagnozujące w klasach pierwszych (wrzesień 2008, 2009)

-w celu podniesienia zainteresowania uczniów przedmiotem stosowałam nowoczesne metody pracy, takie jak praca z internetową platformą Oxford English Online, prezentacje DVD, zajęcia z tablicą interaktywną
.

- przygotowując i prowadząc zajęcia korzystałam w swojej pracy z prasy anglojęzycznej w celu zaznajomienia uczniów z „żywym” językiem, współcześnie używanym w Wielkiej Brytanii i USA (na bieżąco)

-wsparłam ogólnopolską kampanię Język To Podstawa, będącą odpowiedzią na potrzeby językowe Polaków; w ramach moich działań przedstawiłam swoje pomysły na promowanie nauki języków obcych (maj 2012)

- aby doskonalić swoja pracę pod kątem egzaminu maturalnego brałam corocznie udział w sprawdzaniu próbnej matury pisemnej z języka angielskiego oraz uczestniczyłam w pracy komisji egzaminacyjnej w trakcie egzaminów ustnych z języka angielskiego, przeprowadzanych na terenie ZS nr 5 w Szczecinku. (2010, 2012)

-sprawdzałam prace z zakresu korespondencji handlowej w języku angielskim podczas próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (marzec 2012)

W celu zachęcenia uczniów do nauki i zainteresowania ich przedmiotem, zaangażowałam się w organizację na terenie naszej szkoły konkursów z języka angielskiego, takich jak:

-III i IV edycja Dyktanda Angielskiego (etap szkolny)- przygotowanie tekstu, sprawdzanie prac (2010, 2012)
-I i II etap IV Powiatowego Międzyszkolnego Konkursu z Języka Angielskiego. (07. i 14. 11.2011)
*Przygotowałam i przeprowadziłam I. Szkolny Konkurs z Języka Angielskiego Zawodowego (16.02.2012) w formie testu gramatyczno-leksykalno-komunikacyjnego. Z uwagi na różnice programowe pomiędzy poszczególnymi klasami (technik informatyk, technik ekonomista i technik handlowiec) zadania konkursowe obejmowały zagadnienia ogólne z języka angielskiego biznesowego.
*Przygotowałam i przeprowadziłam I Szkolny Konkurs z Języka Angielskiego Zawodowego w formie prezentacji multimedialnej (we współpracy z p. Mariolą T., nauczycielką technologii informacyjnej. (19.04.2012)
*Uczestniczyłam w pracach jury podczas Szkolnego Konkursu z j. angielskiego

Wkładałam również duży wysiłek w przygotowanie uczniów do konkursów - mój uczeń Marcin S. zdobył pierwsze miejsce w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych (01.03.2010), a uczennice Sara Z. i Karolina W. pierwsze miejsce w I. Szkolnym Konkursie z Języka Angielskiego Zawodowego (19.04.2012).

Efekty działania:

Dbając o urozmaicanie i nieustanne wzbogacanie mojego warsztatu pracy o nowe, niekonwencjonalne metody pracy z uczniem oraz nowoczesne metody prowadzenia zajęć, zwiększyłam zainteresowanie uczniów swoim przedmiotem oraz ich motywację do pracy. Przełożyło się to na wyniki osiągane przez nich na bieżąco w trakcie nauki, jak i podczas egzaminu zewnętrznego z języka angielskiego. Przedstawione powyżej działania pogłębiły również moją satysfakcję z wykonywanej pracy.

III. Umiejętność dokonywania ewaluacji własnych działań, oceniania ich skuteczności oraz wprowadzania zmian w tych działaniach.

Podczas trwania stażu starałam się na bieżąco oceniać efektywność własnej pracy. Odbywało się to podczas rozmów z opiekunami stażu oraz innymi członkami grona pedagogicznego. Moja samoocena przyjmowała również formę rozmów z uczniami i rodzicami uczniów - wszelkie informacje zwrotne były mi potrzebne do sformułowania wniosków do dalszej pracy . Jako że w pracy nauczyciela najważniejsze są jej efekty, które w późniejszym czasie stanowią o sukcesach uczniów, proces ewaluacji działań nauczyciela oraz ocena ich skuteczności są niezmiernie istotne. Aby udoskonalić swoją pracę i osiągać jak najlepsze wyniki podjęłam następujące kroki:

- na bieżąco analizowałam prowadzone przez siebie zajęcia pod względem skuteczności przekazu informacji, poziomu zainteresowania uczniów oraz ich sposobu postrzegania mnie jako nauczyciela i wychowawcy. W tym celu przeprowadziłam wśród uczniów ankiety oceniające moja pracę jako nauczyciela oraz jako wychowawcy (wg potrzeb)

- starałam się jak najlepiej przygotować do pracy z każdą klasą, dlatego też każdego roku dobierałam podręcznik, odpowiedni dla każdej z uczonych przeze mnie grup ( 2008, 2009, 2011)

- przeprowadziłam analizę wyników próbnej matury z języka angielskiego w celu zdiagnozowania potrzeb uczniów naszej szkoły. Działania te miały na celu wychwycenie najbardziej problematycznych sfer; umiejętności, z którymi mają największe problemy oraz ewaluacji własnych planów wynikowych w celu poprawieniu wyników w latach kolejnych (2009, 2012)

-uczestniczyłam w pracach zespołu interpretującego wyniki egzaminu maturalnego z języka angielskiego ( wrzesień 2011)

-przez cały okres stażu realizowałam zadania wynikające z planu pracy Zespołu Nauczycieli Języków Obcych, co pozwoliło mi na bieżącą wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami oraz koordynację wspólnych działań w ramach realizacji założeń wynikających z planu.

Efekty działania:

Wnikliwa analiza wyników moich uczniów w nauce, coroczna analiza wyników egzaminów maturalnych, przeprowadzone przeze mnie testy diagnozujące oraz różnego rodzaju ankiety pozwoliły mi spojrzeć krytycznie na swoją pracę, dostrzec zaistniałe problemy, a w rezultacie wprowadzić konieczne zmiany zarówno w programie pracy, jak i w doborze stosowanych przeze mnie metod nauczania. Zaowocowało to wymiernymi efektami w postaci sukcesów moich uczniów na egzaminach maturalnych z języka angielskiego.

2.§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Mając na uwadze potrzeby rozwojowe uczniów, przeprowadziłam szereg działań mających na celu zagwarantowanie im rozwoju zarówno jeśli chodzi o język angielski, jak również o zaspokojenie ich potrzeb psychospołecznych.

I. Potrzeby edukacyjne.

*Prowadziłam zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas pierwszych, mających problemy z
nauką języka angielskiego(godziny karciane).(2009/2010)

*Zorganizowałam zajęcia fakultatywne z języka angielskiego dla maturzystów, w trakcie których przygotowywałam uczniów do pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego. (godziny karciane)(2008/2009 oraz 2011/2012)

*Prowadziłam zajęcia w ramach pracy z uczniem zdolnym, w trakcie których przygotowywałam uczniów do etapu rozszerzonego egzaminu maturalnego. (I semestr 2011/2012)

*Zorganizowałam i przeprowadziłam próbny ustny egzamin maturalny z języka angielskiego. (21.03.2012)

*Starałam się doskonalić organizację lekcji i zarządzanie czasem uwzględniając możliwości edukacyjne uczniów w danej grupie.

*Starałam się poznać potrzeby edukacyjne każdego ucznia, bądź to przez samodzielną obserwację, bądź analizowanie opinii z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej.

Efekty działania:

Efekty podjętych przeze mnie działań, które opisałam powyżej uważam za zadowalające. Wszyscy uczniowie prowadzonych przeze mnie zajęć wyrównawczych poprawili swoje wyniki w nauce i z większym zapałem kontynuowali naukę z mojego przedmiotu. Również zajęcia dla maturzystów okazały się przydatne i przyczyniły się do uzyskania przez moich uczniów zadowalających oraz bardzo dobrych wyników na egzaminie maturalnym.
Chęć uczestnictwa w różnych konkursach oraz wydarzeniach językowych organizowanych na terenie naszej szkoły oraz powiatu szczecineckiego, jakie dostrzegłam wśród swoich uczniów, uświadomiły mi ich potrzebę rozwoju zainteresowań związanych z nauką języka angielskiego. Świadomość ta przyczyniła się do zwiększenia mojej motywacji do pracy oraz poprawienia jej efektywności.

II. Potrzeby psychospołeczne.

Biorąc pod uwagę różnorodność współczesnych problemów rozwojowych, cywilizacyjnych oraz środowiskowych, z jakimi młodzież spotyka się w życiu codziennym, starałam się zorganizować swoją pracę jako wychowawcy klasy tak, aby zapobiegać tym problemom lub przynajmniej minimalizować ryzyko ich wystąpienia. W swojej pracy starałam się wspomagać rozwój osobowy ucznia we wszystkich wymiarach; w tym zwłaszcza intelektualnym, społecznym, zdrowotnym i moralnym. W tym celu realizowałam zadania wychowawcze w pracy z uczniami, opracowując własny program wychowawcy klasy zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym. Tematy, jakie wspólnie z uczniami poruszaliśmy na godzinie wychowawczej dotyczyły takich zagadnień jak:

* tolerancja
* kultura osobista
* przygotowanie do planowania kariery zawodowej
* profilaktyka uzależnień takich jak: alkoholizm, narkomania, nikotynizm
*uzależnienie od komputera i Internetu.
* profilaktyka chorób cywilizacyjnych i społecznych takich jak: bulimia, anoreksja, otyłość, AIDS, nowotwory
* antykoncepcja
* zapobiegania agresji w szkole i poza nią
*eurosieroctwo
Do udziału w lekcjach wychowawczych w roli eksperta zapraszałam również pielęgniarkę szkolną oraz szkolnego pedagoga .

Mając na względzie problem samobójstw wśród młodych ludzi, wzięłam udział w szkoleniu „Samobójstwo. Zachowania suicydalne dzieci i młodzieży - przyczyny, zagrożenia, konsekwencje, profilaktyka”, organizowanym przez Firmę Edukacyjną HB (05 oraz 06 czerwca 2009). Wiadomościami zdobytymi podczas szkolenia podzieliłam się z innymi nauczycielami naszej szkoły.

W ramach pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, uczestniczyłam w szkoleniu na temat pracy z uczniem słabowidzącym .

W swojej pracy wychowawcy i opiekuna młodzieży przeprowadziłam szereg działań mających na celu zintegrowanie zespołu klasowego:

-współorganizowałam z uczniami szereg okolicznościowych spotkań klasowych związanych z różnego rodzaju wydarzeniami oraz tradycjami takimi jak: Wigilie klasowe, spotkania Mikołajkowe, Dzień Kobiet, Walentynki (2008-2010)
-wspólnie z uczniami i wychowawcami innych klas zorganizowałam Imprezę Połowinkową
04.06.2010.
-zorganizowałam wycieczkę klasową i zawody sportowe dla uczniów dwóch klas na terenie Parafii p/w św. Franciszka, zakończone wspólnym ogniskiem ( 05.05.2009)
-sprawowałam opiekę nad młodzieżą podczas dyskotek organizowanych na terenie naszej szkoły

Pracowałam z uczniami o specjalnych potrzebach (dysleksja),dostosowując metody nauczania oraz sprawdzania ich postępów w nauce do specyfiki ich umiejętności poznawczych.

Aby zwrócić uwagę młodzieży na problemy i potrzeby osób starszych, samotnych i chorych zaangażowałam się w projekt animacji społecznej „Kolędnicy”. W ramach tego projektu odpowiedzialna byłam za przygotowanie muzyczne grupy uczniów naszej szkoły do koncertu świątecznego, jaki odbył się na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Walentynka" w Szczecinku oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej „Atut”, a także w Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień”(listopad/grudzień 2011).

Efekty działania:

Wspomniane powyżej działania przyczyniły się do zwiększeniem świadomości uczniów odnośnie współczesnych problemów oraz zagrożeń występujących w ich środowisku. Zwiększyły one ich empatię i pomogły im otworzyć się na potrzeby innych osób, często znajdujących się w trudnym położeniu. Dzięki tym działaniom łatwiej było im uporać się z wieloma problematycznymi sytuacjami, dokonywać słusznych wyborów, a w rezultacie, mam nadzieję, ustrzec się przed negatywnymi konsekwencjami pewnych zachowań, na jakie są narażeni na co dzień.

3. § 7 ust. 2 pkt 3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

I. Technologia informacyjna.

W trakcie trwania całego stażu korzystałam z technologii komputerowej i zasobów internetowych do przygotowania różnego rodzaju materiałów dydaktycznych, takich jak:

*testy sprawdzające wiedzę z zakresu nauczanego materiału
*testy konkursowe
* konspekty zajęć
* narzędzia badawcze – opracowanie ankiet i wyników,
* dyplomy
* zestawy na próbną maturę ustną (cały staż)

Technologii informacyjnej oraz Internetu używałam również do wyszukiwania informacji przydatnych w przygotowaniu zajęć, poszukiwania nowych, ciekawych metod pracy. W tym celu stworzyłam własną bazę przydatnych w nauczaniu i nauce stron internetowych. Za pośrednictwem Internetu poznawałam przepisy prawa oświatowego, a wykorzystując technologię informacyjną prowadziłam i sporządzałam dokumentację związaną z ubieganiem się o stopień awansu zawodowego.(cały staż)

Korzystałam z programu komputerowego do sporządzania oraz drukowania świadectw szkolnych (2009-2010).

W celu zachęcenia i wdrażania uczniów do sprawnego i bezpiecznego posługiwania się komputerem przeprowadziłam następujące działania:

-zorganizowałam Konkurs z Języka Angielskiego Zawodowego z elementami Technologii Informacyjnej. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu w programie Power Point prezentacji multimedialnej na temat zawodu, do wykonywania którego przygotowuje profil danej klasy i opatrzeniu jej komentarzem ustnym w języku angielskim.(19.04.2012)
- prowadziłam lekcje z wykorzystaniem Internetu i jego zasobów takich jak słowniki internetowe, anglojęzyczne strony internetowe oraz z wykorzystaniem programów
multimedialnych, oferowanych przez wydawnictwa językowe(cały staż)
-przygotowywałam dla potrzeb lekcji prezentacje multimedialne w programie Power Point (wg potrzeb)
-korzystałam z platformy internetowej Oxford English Online (zadawanie prac i sprawdzanie ich za pośrednictwem internetu) (2011/2012)

II. Technologia komunikacyjna.

W celu komunikacji wykorzystywałam komunikatory internetowe takie jak gadu-gadu oraz korzystałam z poczty internetowej w następującym zakresie:

- komunikowałam się z przedstawicielami wydawnictw, organizatorami konkursów, warsztatów metodycznych, różnych organizacji i innymi nauczycielami za pomocą komunikatorów internetowych oraz poczty internetowej

- drogą mailową otrzymywałam i przesyłałam informacje o konkursach, szkoleniach, kursach i warsztatach organizowanych przez CEN w Koszalinie i wydawnictwa językowe, oraz stowarzyszenie IATEFL i inne, otrzymywałam biuletyny pocztą elektroniczną, wymieniałam się doświadczeniami i przesyłałam materiały dydaktyczne innym nauczycielom języków obcych, przesyłałam uczniom zadania i odsyłałam je z uwagami i poprawkami (cały okres stażu)

Efekty działania:
Wszystkie te działania pomogły mi skutecznie wdrożyć różne techniki pracy z uczniem z wykorzystaniem multimediów oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Pomogły mi one również zmotywować ucznia do korzystania z komputera nie tylko w ramach rozrywki, ale i do używania go jako narzędzia przydatnego w nauce, co jest bardzo istotne w dzisiejszych czasach, jako że coraz więcej dziedzin życia codziennego związanych jest z korzystaniem z komputera oraz Internetu. Narzędzia technologii informacyjnej pomogły mi również urozmaicić i uatrakcyjnić mój warsztat pracy, a w rezultacie, zachęcić uczniów do intensywniejszej i bardziej efektywnej pracy.

4. § 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Ponieważ praca nauczyciela nie polega jedynie na edukacji, ale również na pedagogizacji starałam się sumiennie spełniać również ten drugi obowiązek. W tym celu:

- opracowałam plan pracy wychowawczej dla klas liceum technikum zawodowego, zgodnie z założeniami szkolnego planu wychowawczego, z uwzględnieniem bieżących problemów społecznych oraz wychowawczych występujących w środowisku szkolnym. (09.2008)

- przy wyborze tematów do realizacji na godzinę wychowawczą brałam pod uwagę sugestie uczniów, jakie przedstawiali mi wypełniając anonimowo ankiety

-aby poznać sytuację rodzinną uczniów, przeprowadzałam ankiety wśród uczniów i rodziców, a także rozmowy zarówno z uczniami, jaki i z ich rodzicami. Ewentualne problemy zgłaszałam Dyrekcji oraz Radzie Pedagogicznej. Po zdiagnozowaniu występujących w danej klasie problemów (ciężka choroba rodziców lub rodzeństwa, alkoholizm rodzica, eurosieroctwo, samobójstwo rodzica), starałam się pomóc, pracując osobiście z danym uczniem oraz współpracując z pedagogiem szkolnym, psychologiem, a także pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. (wg potrzeb)

-przeprowadzałam zebrania z rodzicami, informując ich o postępach młodzieży w nauce, frekwencji oraz o bieżących problemach wychowawczych zaistniałych w danej klasie. (2008-2010)

-umożliwiałam rodzicom moich uczniów kontakt ze mną poza godzinami wywiadówek, pełniąc cotygodniowy godzinny dyżur z przeznaczeniem na konsultacje z rodzicami

-współpracowałam z matką ucznia z ADHD nad zminimalizowaniem jego problemów z nauką i subordynacją na zajęciach, będących wynikiem jego schorzenia. W ramach tych działań regularnie konsultowałam się z pedagogiem i psychologiem szkolnym.(2008-2010)

- w ramach pracy nad wyrównywaniem braków edukacyjnych u uczniów organizowałam zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających problemy z nauką języka angielskiego. (2009/2010)

- na bieżąco obserwowałam i analizowałam możliwości i zachowanie uczniów podczas lekcji języka angielskiego, zajęć wychowawczych oraz w innych sytuacjach. Poprzez rozmowy z wychowawcami klas dowiedziałam się, którym uczniom należy poświęcić więcej uwagi ze względu na braki edukacyjne bądź problemy wychowawcze czy trudną sytuację rodzinną.. Jeśli chodzi o uczniów mojej klasy wychowawczej, współpracowałam z nauczycielami uczącymi w danej klasie w celu pozyskania informacji na temat ich zachowania oraz ewentualnych problemów dydaktyczno-wychowawczych.(cały staż)

- w ramach pedagogizacji rodziców, aby zwiększyć ich świadomość na temat współczesnych problemów istniejących w środowisku młodzieżowym i szkolnym wygłosiłam szereg prelekcji dla rodziców na temat:

* zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu
* rozpoznawania skłonności do działań suicydalnych i autodestrukcyjnych,
* profilaktyki oraz rozpoznania uzależnień,
* agresji wśród młodzieży
* zapobiegania absencji młodzieży w szkole
* chorób cywilizacyjnych itp. (cały okres stażu)

-starałam się motywować i wspierać uczniów w rozwoju poprzez częste rozmowy z nimi zarówno indywidualnie jak i na forum klasy.

- dbałam o utrzymanie dyscypliny na zajęciach stosując zasadę pozytywnej motywacji, nagradzając pozytywne zachowania. Stosowałam również kary dbając jednak o to, aby nie naruszały one poczucia godności ucznia.

Efekty działania:

Wszelkie działania związane z pedagogizacją przeprowadzone przeze mnie dały mi ogromną satysfakcję i sprawiły, że moja praca nabrała większego sensu. Współpraca z rodzicami oraz uczniami uwrażliwiła mnie na ich potrzeby oraz nauczyła jak postępować w problematycznych sytuacjach. Dzięki temu jestem nie tylko nauczycielem, ale także pedagogiem, mającym wpływ na edukację i na rozwój psychospołeczny uczniów. Również rodzice wyciągają wiele korzyści ze współpracy z nauczycielem nastawionym na pomoc w ich trudnej pracy wychowawczej.

5. § 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły.

Założenia powyższego punktu rozporządzenia realizowałam poprzez podjęcie następujących działań:
- W pierwszym roku pracy poznałam zasady funkcjonowania i organizacji zadań szkoły poprzez analizę dokumentów szkolnych (09.2007). Na bieżąco aktualizowałam w/w wiedzę poprzez zapoznawanie się ze zmianami dokonywanymi w dokumentach szkolnych..

- We wrześniu 2008 roku zawarłam kontrakt z opiekunem stażu p. Agnieszką B. dotyczący współpracy w okresie stażu. Postanowienia kontraktu były na bieżąco realizowane w trakcie trwania stażu.

- Analizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego poprzez wyszukiwanie w Internecie na stronach MEN aktualnych informacji o awansie zawodowym.

- Poznałam procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego na przełomie sierpnia i września 2008r. oraz w trakcie trwania stażu, poprzez analizę przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli (Dz.U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593, zm. Dz.U. z 2007r. Nr 214, poz. 1580)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli ( Dz.U. z 2007r. Nr 214, poz. 1580)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz.U. z 2009r. Nr 4, poz. 17)
* Nowelizacja Rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. z 2010r. Nr 235, poz. 1543).
* Karta Nauczyciela - tekst jednolity , aktualny
* Ustawa o systemie oświaty – tekst jednolity, aktualny

- Pracowałam w Przedmiotowym Zespole Języków Obcych, opracowując coroczny plan pracy oraz omawiając bieżące problemy. (2007-2012)

-Jako członek Zespołu Przedmiotowego, uczestniczyłam w tworzeniu i corocznej ewaluacji Przedmiotowego Systemu Oceniania.

-Posługiwałam się przepisami odnośnie oceniania i promowania ucznia.(cały staż)

- Posługiwałam się przepisami o bezpieczeństwie w trakcie wyjść z klasami do kina czy teatru.
(wg potrzeb)

- Posługiwałam się przepisami o bezpieczeństwie w trakcie organizacji wycieczki szkolnej na teren Parafii św. Franciszka (ognisko, zawody sportowe) (maj 2009)

-Uczestniczyłam w kursie kwalifikacyjnym dla organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży w celu uzyskania kwalifikacji do prowadzenia wycieczek. (lipiec.2003)

-Sumiennie i starannie prowadziłam dokumentację szkolną (dziennik, arkusze ocen, dziennik praktyk, plany wynikowe itp.) zgodnie z przepisami prawa. (cały okres stażu)

- Pełniłam funkcję członka zespołu nadzorującego oraz przedmiotowego w czasie pisemnych oraz ustnych egzaminów maturalnych. (2008-2010)

-Pełniłam funkcję członka oraz przewodniczącego zespołu nadzorującego w czasie pisemnych i ustnych próbnych egzaminów maturalnych.

-Dzięki współpracy z wydawnictwem językowym pozyskałam nagrody dla zwycięzców organizowanych przeze mnie konkursów.

-Zaangażowałam się w Dni Otwarte Szkoły- przygotowani przeze mnie uczniowie przedstawiali swoje prezentacje multimedialne na temat zawodu, którego uczą się w naszej szkole. Prezentacje te posłużyły za rodzaj informatora na temat kierunków kształcenia w naszym technikum i spotkały się z dużym zainteresowaniem naszych gości.(21.04.2012)

Podsumowanie i wnioski:

Analizując moją pracę w okresie stażu stwierdzam, że zrealizowałam większość zadań wytyczonych w Planie Rozwoju Zawodowego. Realizacja wyżej wymienionych zadań pozwoliła mi rozwinąć umiejętności pedagogiczne oraz wychowawcze. Przez cały okres stażu uczyłam się systematyczności, organizacji czasu, rozwiązywania konfliktów; cierpliwości, konsekwentności, współpracy, obiektywności, asertywności, usprawniania własnej pracy... Uczyłam się jak być lepszym nauczycielem.
Uczyłam się uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego, organizując imprezy klasowe i szkolne, czytając fachową literaturę, zgłębiając tajniki technologii komputerowej... Ale przede wszystkim uczyłam się słuchając i obserwując uczniów, rodziców i nauczycieli.
Pracując w zawodzie nauczyciela, ciągle uczę się czegoś nowego. Każdego roku odkrywam nowe rozwiązania, stosuję ciekawsze metody i pomysły, które umożliwiają wszechstronny rozwój młodzieży. W mojej pracy często stosuję metody aktywizujące z wykorzystaniem wszystkich pomocy jakie posiada szkoła oraz moich własnych. Jestem pozytywnie nastawiona na nowości dydaktyczne i metodyczne.
Pracując nad realizacją zadań ujętych w planie rozwoju miałam okazję zweryfikować swoją opinię, o tym jakim jestem nauczycielem i wychowawcą oraz dostrzec swoje mocne i słabe strony. Każde podjęte zadanie-czy to udział w określonej formie kształcenia zawodowego, zakup lub wykonanie nowej pomocy naukowej, przeprowadzony sprawdzian, wycieczka, konkurs czy impreza- zawsze zmuszały mnie do refleksji, do analizowania i ewentualnego dokonywania korekty przeprowadzanych działań, do zastanowienia się co mogłam zrobić lepiej.
Zdobyte przeze mnie umiejętności i wiedza przyniosły również korzyści dla młodzieży i dla szkoły. Dzięki posiadanym umiejętnościom stosowania technologii komputerowej i informacyjnej przyczyniłam się do usprawnienia pracy własnej i placówki. Wdrożyłam nowe, własne pomysły, które urozmaiciły naukę języka angielskiego i zachęciły uczniów technikum do nauki języka angielskiego biznesu oraz języka angielskiego zawodowego. Moi uczniowie uświadomili sobie, że w dzisiejszych czasach znajomość języka obcego w zakresie terminologii charakterystycznej dla danego zawodu jest umiejętnością kluczową i stanowi o ich atrakcyjności na rynku pracy. Zachęcona sukcesem, noszę się z zamiarem zaproszenia do udziału w Konkursie z Języka Angielskiego Zawodowego również młodzieży z innych szkół z terenu naszego miasta, gdyż zakończenie stażu nie oznacza dla mnie końca działań. Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje i podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.
Okres stażu był dla mnie czasem dużych zmian zarówno w życiu zawodowym, jak i w życiu osobistym. Kształtując siebie jako nauczyciela i wychowawcę kształtowałam również umiejętności przydatne w codziennych międzyludzkich kontaktach. Mam nadzieję, że każdy następny rok pracy będzie owocny i przyniesie mi wiele satysfakcji i wymiernych sukcesów.
Zakończenie stażu nie oznacza dla mnie końca działań. Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikację, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły. Szczególnie zależy mi na śledzeniu wszelkich nowości, analizowaniu ich i wdrażaniu tych najlepszych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.