X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35364
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

CZĘŚĆ A - PODSTAWOWE INFORMACJE

Imię i nazwisko: mgr inż. Lidia Wyrzykiewicz
Placówka oświatowa: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościanie
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2014r – 31.05.2017r)
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Małgorzata Durek
Nauczane przedmioty – Geodezja inżynieryjna, Geomatyka, Terenowe ćwiczenia geodezyjne
Posiadane kwalifikacje :
- Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich –Politechnika Wrocławska, kierunek Górnictwo i geologia, specjalność: geoinformatyka;
- Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia –Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, kierunek Geodezja i kartografia, specjalność: geodezja i szacowanie nieruchomości;
- Politechnika Poznańska, Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych – Kompetencje edukacyjne w obszarze przedmiotów politechnicznych
Imię i nazwisko opiekuna stażu – mgr inż. Romana Woroch

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STAŻU
- Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego – zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły;
- Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego;
- Ocena dorobku zawodowego za okres stażu.
CZĘŚĆ B – SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Wstęp
Sprawozdanie to powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Czas od 1.09.2014 r do 31.05.2017 r był dla mnie okresem intensywnej pracy nad samą sobą. Musiałam sprostać zadaniom i wypełnić cele założone w planie rozwoju zawodowego. Okres ten był czasem intensywnych zmian dokonujących się nie tylko w mojej pracy ale i w osobowości. Przez okres 2 lat i 9 miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności zarówno te dydaktyczne jak i opiekuńczo- wychowawcze, starałam się poznać zarówno środowisko swoich podopiecznych jak i ich zainteresowania, doskonaliłam również znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania szkoły, zapoznałam się bliżej z dokumentacją placówki i starałam nawiązać współprace ze środowiskiem lokalnym.
Było to dla mnie duże wyzwanie, a jednocześnie okazja do refleksji nad swoją dotychczasową pracą.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz ich efekty. Jednocześnie jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi jest niekończącym się zadaniem nauczyciela, więc muszę stale się rozwijać i dążyć do uzyskiwania jak najlepszych efektów swojej pracy.

Umiejętność organizacji i do¬skonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
(§ 7. ust 2. pkt 1. )

Na początku roku szkolnego 2014/15 zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli (Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli). Na jego podstawie opracowałam plan rozwoju zawodowego, przy tworzeniu planu starałam się uwzględnić specyfikę szkoły oraz potrzeby uczniów, rodziców, środowiska szkolnego oraz rozwój własnych kompetencji i umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela. Zgodnie z przepisami, we wrześniu 2014r. przekazałam plan rozwoju wraz z wnioskiem o rozpoczęcie stażu Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościanie, pani mgr Małgorzacie Durek.

Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli oraz analiza zasobów internetowych pozwoliły mi lepiej poznać procedury awansu zawodowego. Stały się także istotną pomocą przy pisaniu sprawozdania z okresu stażu i przygotowywaniu do egzaminu na nauczyciela mianowanego.

Ważnym krokiem podjętym w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu było nawiązanie oraz określenie zasad współpracy z opiekunem stażu – panią mgr inż. Romaną Woroch. Na początku naszej współpracy zawarłyśmy kontrakt, który określał formy wzajemnej współpracy w sposób jednoznaczny i przejrzysty a także ustaliłyśmy terminy spotkań z opieku¬nem stażu.
Według harmonogramu i zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego prowadziłam lekcje z przedmiotów zawodowych w obecności opiekuna stażu oraz Dyrektora szkoły. Zajęcia były analizowane pod względem merytorycznym, metodycznym. W trakcie omawiania lekcji analizowałam wykorzystany materiał dydaktyczny, poziom wiedzy merytorycznej, a także aktywność i reakcje uczniów. Wymiana spostrzeżeń z opiekunem stażu okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym w pracy nad kształtowaniem umiejętności nauczania. Wnioski uwzględniałam przy planowaniu dalszej pracy. Konstruktywna krytyka skłania do autorefleksji, daje wiedzę jakich błędów unikać, uczy jak je eliminować i prawidłowo prowadzić zajęcia.

W ramach współpracy z panią Romaną Woroch obserwowałam zajęcia i uroczystości prowadzone przez nią. Wypełniając zadania wynikające z planu rozwoju zawodowego przyglądałam się także lekcjom geodezji prowadzonym przez panią Justynę Ozgę i Zofię Łukaszewską. Gdy obserwowałam zajęcia prowadzone przez wyżej wymienionych nauczycieli zwracałam szczególną uwagę na sposób wykorzystania czasu w trakcie zajęć, rodzaj stosowanych metod pracy z uczniami oraz indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i zdolniejszych. Zwracałam także uwagę na stosowane formy pracy, atmosferę panującą na lekcji, a także na stosunek nauczycieli do uczniów. Obserwacja lekcji pozwoliła mi poznać warsztat pracy innych nauczycieli. Dzięki tym doświadczeniom mogłam udoskonalać swój własny, zyskałam nowe pomysły do realizacji lekcji w sposób ciekawy i motywujący uczniów.

W czasie trwania stażu systematycznie doskonaliłam własny warsztat pracy. Wiedzę i umiejętności pogłębiałam w procesie wewnątrzszkolnego i zewnętrznego doskonalenia. Brałam udział w spotkaniach dla nauczycieli, szkoleniach, Radach Pedagogicznych Na zebraniach Zespołu Nauczycieli Przedmiotów zawodowych budowlanych wspólnie z innymi nauczycielami dokonywaliśmy ewaluacji przedmiotowego systemu nauczania, poruszaliśmy problemy uczniów posiadających różne dysfunkcje, omawialiśmy sposoby realizacji zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, wymienialiśmy się doświadczeniami w celu doskonalenia przedmiotowo – dydaktycznego, przygotowywaliśmy wystąpienia odnośnie zagadnień związanych z egzaminem zawodowym w zawodzie technika geodety. O opracowywaliśmy plan pracy zespołu mający na celu poszerzenie wiedzy uczniów i poprawę wyników nauczania, zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych.

Dzieląc się wiedzą z innymi nauczycielami opublikowałam kilka swoich prac na portalach edukacyjnych. Mam nadzieję, że pomogą one innym nauczycielom w pracy dydaktycznej. Na stronach internetowych opublikowałam materiały dydaktyczne min. projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego, scenariusz zajęć dla klasy I z geodezji ogólnej oraz karty pracy dotyczące obliczeń związanych z obliczaniem łuków kołowych.
W okresie stażu pogłębiałam wiedzę dotyczącą prowadzenia dzienników lekcyjnych oraz dzienników zajęć pozalekcyjnych w formie papierowej oraz elektronicznej. Zdobyta w ten sposób wiedza jest wykorzystywana w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji nauczania.

Systematyczne gromadzenie dokumentów dało mi podstawę do udokumentowania przebiegu stażu, napisania sprawozdania oraz oceny własnych działań i starań na każdym etapie realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego.
W przeciągu 3 lat opracowałam wraz z zespołem przedmiotowym nauczycieli przedmiotów budowlanych przedmiotowy system oceniania i zasady sprawdzania osiągnięć uczniów, które pozwalają nam na efektywne i spójne nauczanie przedmiotów geodezyjnych. Opracowałyśmy również narzędzia, pozwalające nam na szybkie sprawdzenie wiedzy uczniów. Treści nauczania pokrywają się w przedmiotach zawodowych i jest to podstawa do tworzenia testów, kart pracy i do metod oceniania osiągnieć uczniów.
Od początku pracy w szkole systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe w celu bieżącego uaktualniania własnej wiedzy i doskonalenia warsztatu pracy. W trakcie stażu na nauczyciela mianowanego podjęłam i ukończyłam studia inżynierskie na kierunku Geodezja i kartografia, specjalność: geodezja i szacowanie nieruchomości. Wiedzę i umiejętności pogłębiałam w procesie wewnątrzszkolnego i zewnętrznego doskonalenia. Brałam udział w spotkaniach dla nauczycieli, seminariach, szkoleniach, Radach Pedagogicznych takich jak:
-wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli z zakresu ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych;
- wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli z zakresu metod aktywizujących na lekcjach
- kurs Podstawy obsługi i użytkowania oprogramowania CAD;
- kilkuetapowy kurs projektowania 3D i obsługi Drukarki 3D;
- szkolenie z zakresu Dostosowania wymagań edukacyjnych do uczniów z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej, PROFEDU;
- szkolenie nt.: Konstruowanie, zgodnie z podstawa programową kształcenia ogólnego oraz podstawa programową kształcenia, programu nauczania wybranego przedmiotu lub grupy przedmiotów, Young Digital Planet SA;
- wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli z zakresu zdobywania umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia;
- wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli z zakresu motywowania uczniów -firma Point;
- warsztaty: "motywowanie uczniów do nauki i budowanie pozytywnego obrazu siebie u ucznia" - Pracownia Rozwoju -Puszczykowo, prowadzenie: Ewa Budzowska.
- Seminarium w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, o tematyce przekształceń terenowo prawnych oraz zagadnień związanych z rozwojem terenów wiejskich.

Umiejętność uwzględnia¬nia w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, proble¬matyki środowiska lokal¬nego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
(§ 7. ust 2. pkt 2. )

Przez cały okres trwania stażu współpracowałam z Gronem Pedagogicznym, panią pedagog E. Kwasną, utrzymywałam stały kontakt z nauczycielami z innych szkół, a przede wszystkim z moim opiekunem stażu, panią Romaną Woroch. W szczególności współpracowałam z nauczycielami wchodzącymi w skład zespołu przedmiotowego nauczycieli przedmiotów zawodowych budowlanych. Wiele podjętych przeze mnie działań było organizowanych wspólnie z panią Justyną Ozgą. Z kolei analizy dotyczące zdawalności egzaminów zawodowych omawiałyśmy łącznie z panią Zofią Łukaszewską, która przygotowuje uczniów do egzaminu zawodowego i jest egzaminatorem centralnej komisji egzaminacyjnej.
Brałam czynny udział w tworzeniu i realizacji kalendarza imprez szkolnych. Byłam współautorem i współorganizatorem wielu uroczystości szkolnych. Uroczystości szkolne zostały przeprowadzone w oparciu o scenariusze opracowane przeze mnie i konsultowane z opiekunem stażu.
Zainicjowałam organizację etapów szkolnych Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej i przeprowadzałam klasyfikację uczestników. Byłam również odpowiedzialna za sprawdzenie prac uczestników i przekazanie wyników do Stowarzyszenia Geodetów Polskich, które to jest organizatorem. W naszej szkole przeprowadzono już 2 Edycje Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej w latach szkolnych 2015/16 i 2016/17.
Z mojej inicjatywy, dzięki uprzejmości wrocławskiej firmy geodezyjnej WROGEO w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych odbył się pokaz skaningu laserowego. Udało się również zaprosić przedstawicieli Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Politechniki Poznańskiej, którzy zaprezentowali nam sprzęt latający DRON. Chciałabym podkreślić, że staram się przedstawiać uczniom nowe rozwiązania w geodezji nie tylko takie jak skaning laserowy i drony, ale także zapraszając przedstawicieli firm sprzedających sprzęt geodezyjny, którzy prezentują nam nowości z dziedziny pomiarów GPS czy też jednostek Total Station. Już od początku pracy w szkole starałam się ukazać uczniom inną stronę geodezji i pokazać im jej wielowymiarowość. Stąd corocznie organizuję wyjazdy na obchody Dnia Systemów Informacji Geograficznej (GIS Day) do Poznania na Uniwersytet Adama Mickiewicza lub na Politechnikę Wrocławską i do Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

W roku szkolnym 2016/17 po raz pierwszy nasza szkoła była organizatorem GIS Day. W świetlicy szkolnej odbyły się prelekcje przygotowane przez uczniów klas geodezyjnych oraz zaproszonych gości. Przybyli do nas przedstawiciele Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Politechniki Wrocławskiej a także przedstawiciele Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru I Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościanie. Z kolei w pracowni komputerowej grupy zainteresowanych uczniów mogły brać udział w grach GIS-owych udostępnionych nam przez ESRI Polska Sp. z o.o. Na parkingu przy szkole dr M. Wyczałek zaprezentował nam jak działa jednostka latająca DRON, a uczniowie 3 klasy geodezyjnej pod moim okiem przeprowadzili grę terenowa „Szukanie skarbu geodetów”.

Byłam również inicjatorką przeprowadzania obchodów Dnia Geodezji w ramach którego uczniowie klas geodezyjnych biorą udział w Biegach na Orientację nazywanych przez nas Bieg z mapą. W ramach tych dwóch eventów nawiązałam współpracę ze Stowarzyszeniem Geodetów Polskich i firmą ESRI Polska Sp. Z o.o.. Organizacje te objęły honorowym patronatem obchody Dnia Geodezji a także obchody GIS Day.

Obok pomieszczenia ze sprzętem geodezyjnym prowadzę Geodezyjną Tablicę Informacyjną, na której to można przeczytać o nowych technologiach geoinformacyjnych, o osiągnięciach geodetów a przede wszystkim przeczytać regulamin i zadanie obowiązujące w danym miesiącu w szkolnym konkursie Wiedzy Geodezyjnej.

W roku 2017 otrzymałam Certyfikat Projektant Edukacji 2017 za przygotowanie projektu Edukacyjnego do VII edycji ogólnopolskiego konkursu wydawnictwa Nowa Era „Projekt z klasą”. Projekt pod tytułem „Ratajczak” biega z mapą cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, zaangażowali oni w głosowanie swoich znajomych, rodzinę, przyjaciół.

Przygotowanie szkolnych imprez było okazją do rozwinięcia uzdolnień uczniów, zwiększenia ich motywacji, a także promocji szkoły na terenie społeczności lokalnej. Wiele z tych imprez była obecna w mediach Kościańskich a np. obchody GIS Day były ukazane także na międzynarodowej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

Jako miłośniczka Biegów na orientację próbuję zaszczepić tę pasję u naszych uczniów, dlatego tez w tym roku po raz pierwszy braliśmy udział w akcji „Biegaj z Mapą" w ramach Światowego Dnia Orienteringu „WOD”. Dzięki temu nasza szkoła brała udział w finale województwa wielkopolskiego w indywidualnym biegu na orientację w klasyfikacji drużynowej w Olejnicy.

Umiejętność wykorzystywa¬nia w pracy tech¬nologii informacyjnej i komunikacyjnej .
(§ 7. ust 2. pkt 3 )

Komputer jest stałym elementem mojej pracy jako nauczyciela. Zapoznałam się i nauczyłam korzystać z dziennika elektronicznego. Dziennik ten umożliwił mi bieżący kontakt z uczniami i ich rodzicami. W swojej pracy na bieżąco korzystam nie tylko z komputera ale i z tabletu i Internetu w celu realizacji procesu dydaktycznego. Rokrocznie tworzę plany pracy, opracowuję testy, pomoce dydaktyczne, wyszukuję materiały do zajęć, przesyłam prace i dokumenty drogą internetową. Wypełniam dokumentację szkolną tworzę scenariusze zajęć i uroczystości, elementy gazetek ściennych, zaproszeń i dyplomów na różne uroczystości szkolne, podziękowań itp. W związku z odbywanym stażem swoje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystywałam w min w uzyskiwaniu wiedzy na temat awansu zawodowego (portale internetowe), aby poznać przepisy prawa oświatowego i ich aktualizację. Korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli i konsultowałam ich zgodność z wymogami formalnymi z opiekunem stażu.

Wzięłam udział w szkoleniu z zakresu Obsługi programu Auto CAD co pomogło mi w tworzeniu nowych pomocy dydaktycznych. Przekazałam podstawy obsługi programu uczniom klasy IV co dało im dodatkowe kompetencje w pracach które podjęli. Kurs projektowania 3D i obsługi drukarki 3D którą mamy w szkole również ukończyłam i przekazując wiedzę uczniom klasy II zaprojektowaliśmy medale dla uczestników Biegu z mapą.
Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie ułatwia mi pracę w przygotowaniu dokumentacji przebiegu stażu oraz przyczyniła się do mojego samorozwoju poprzez pozyskiwanie informacji na temat szkoleń czy materiałów do zajęć.

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
(§ 7. ust 2. pkt 4. )

Rolą szkoły jest uzbroić ucznia w wiedzę i umiejętności. Metody aktywizujące stały się dla nauczycieli inspiracją do pracy, ponieważ wyzwalają aktywność, wspomagają samorealizację uczniów i pomagają im się wykazać. Są nowym doświadczeniem zarówno dla ucznia jak i dla nauczyciela. Stosowanie metod aktywnych umożliwia uczniom dopuszczenie do głosu w czasie lekcji, rozwija ich myślenie oraz integruje grupę podczas wspólnej pracy poprzez zabawy. W swojej pracy dydaktycznej stosuję metody aktywizujące młodzież: burzę mózgów, pracę w grupach i metodę projektów. Podczas zajęć skonstruowaliśmy wraz z uczniami klasy II grę opartą na popularnej grze Taboo. Jest ona przeznaczona dla uczniów z klas I i oparta na definicjach zgodnych z podstawą programową dla zawodu technik geodeta. Hasła do gry wybieraliśmy wspólnie z uczniami a także słowa których nie można używać przy prezentacji hasła.

Aby lekcje, które prowadzę były dla ucznia atrakcyjne stosuję wiele pomocy dydaktycznych. W swojej klasie gromadzę różne materiały, które tworzę sama lub korzystam z gotowych rozwiązań zapożyczonych od innych nauczycieli. Stworzyłam wiele kart pracy do zadań związanych z obliczaniem i projektowaniem łuków w trasach drogowych. Uważam, że wykorzystywanie w czasie zajęć pomocy dydaktycznych zwiększyło zaciekawienie uczniów tematem, pobudziło młodzież do myślenia, ułatwiło zapamiętywanie i koncentrację oraz zwiększyło aktywność na zajęciach. Ułatwiło to uczenie i podniosło efektywność pracy. Innym urozmaiceniem prowadzonych przeze mnie zajęć było zastosowanie na lekcjach filmów pozyskanych z kanału Discovery i prezentacji multimedialnych tworzonych przeze mnie, które stanowią doskonały sposób zarówno na wprowadzenie nowego, jak i utrwalenie już przerabianego materiału.

Swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu doskonaliłam poprzez czytanie literatury fachowej, udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej, warsztatach, szkoleniach zewnętrznych. Dużo wskazówek i ciekawych sugestii na temat prowadzenia zajęć zdobyłam zagłębiając się w publikacje nauczycieli w Internecie. Wiele cennych rad uzyskałam od opiekuna stażu, nauczycieli wychowawców, pedagoga szkolnego, z którymi na bieżąco współpracowałam.
Podczas lekcji wspomagałam uczniów w nabywaniu wiedzy, nowych umiejętności, omawiałam problemy edukacyjne i wychowawcze uczniów. Motywowałam ich do nauki poprzez plusy, prace dodatkowe, częste docenianie ich wkładu pracy na lekcji. Podczas godzin wychowawczych wraz z moimi uczniami systematycznie analizowaliśmy ich wyniki w nauce, frekwencję na lekcjach z przedmiotów zawodowych, zachowanie podczas zajęć szkolnych, wspólnie rozwiązywaliśmy zaistniałe sytuacje problematyczne. Kształtowałam świadomość ekologiczną, poczucie odpowiedzialności, dbałość o powierzone mienie.

Pogłębianie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej pozwoliło mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb uczniów. Dobra współpraca z innymi nauczycielami oraz rodzicami przyczyniła się do rozwiązania problemów dydaktycznych i wychowawczych moich uczniów. Praca na rzecz klasy pomogła w stworzeniu przyjaznej, budującej atmosfery i integracji zespołów klasowych, zaś zastosowanie metod aktywizujących sprawiło, że uczniowie rozwiązywali zadania bądź podejmowali prace, które jednocześnie sprawiały im satysfakcję

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty ,pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
(§ 7. ust 2. pkt 5. )

Zapoznałam się z dokumentacją obowiązującą w szkole: Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Programem Wychowawczym, Programem Profilaktyki, Regulaminem Pełnienia Dyżurów, procedurami postępowania na egzaminach maturalnych i egzaminach zawodowych. podstawą programową kształcenia zawodowego i jej korelacją z przedmiotami ogólnymi. Tworzyłam samodzielnie od podstaw lub modyfikowałam dostępne w zasobach internetowych programy nauczania. Analizowałam dokumentację samodzielnych wpisów do dzienników; Aktywnie uczestniczyłam w zebraniach zespołu przedmiotowego nauczycieli przedmiotów zawodowych budowlanych. Organizowałam zebrania części zespołu odpowiedzialnej za zawód technika geodety, podczas których dzieliłam się swoją wiedzą z innymi nauczycielami, korzystałam z ich dorobku a także omawiałam sprawy eventów i planowanych wydarzeń organizowanych dla społeczności szkolnej. Będąc nauczycielem klas I-IV szkoły ponadgimnazjalnej uczestniczyłam również w zebraniach z rodzicami, obserwując zebrania opiekuna stażu. Brałam udział w spotkaniach z nimi– ogólnych, klasowych oraz indywidualnych ,a także nawiązywałam kontakt telefoniczny czy też elektroniczny, zależnie od zaistniałych potrzeb. Korzystałam z dofinansowania z Rady Rodziców wycieczki przedmiotowej na GIS Day. Uczestniczyłam w posiedzeniach Rad Pedagogicznych, a także brałam udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej.

W roku szkolnym 2016/2017 zostałam powołana przez dyrektora szkoły do zespołu odpowiedzialnego za ewaluację wewnętrzną. Przedmiotem ewaluacji wewnętrznej było wymaganie 5 dotyczące Kształtowania postaw i respektowania norm społecznych. Celem ewaluacji było uzyskanie odpowiedzi na pytania: Czy szkoła realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne, które dostosowane są do potrzeb uczniów i środowiska? Czy szkoła zapewnia bezpieczeństwo? Czy podejmowane są działania w celu eliminowania zagrożeń? W zespole byłam odpowiedzialna za prace badawcze na grupie uczniów naszej szkoły. W uzgodnieniu z liderem zespołu stworzona została ankieta i przeprowadzona na grupie badawczej. Następnie opracowałam wyniki ankiet i wyciągnęłam wnioski cząstkowe dotyczące mojej grupy badawczej.

Jako członek zespołu przedmiotowego nauczycieli przedmiotów zawodowych budowlanych wymieniałam doświadczenia zawodowe między nauczycielami z zespołu. Dzieliliśmy się wiedzą, udostępnialiśmy sobie dokumenty, testy egzaminacyjne. Wymienialiśmy doświadczenia związane z przeprowadzaniem próbnych egzaminów zawodowych dla uczniów naszej szkoły. Przeprowadzałam analizę zdawalności egzaminów zawodowych w kwalifikacjach B34, B35 i B36.

Jako egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu od 2014 roku biorę udział w częściach praktycznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik geodeta. Również w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościanie byłam powoływana jako przewodnicząca lub członek zespołu nadzorującego części pisemne i praktyczne egzaminów maturalnych i egzaminów zawodowych. Najczęściej jednak powoływana jestem do komisji jako asystent techniczny, odpowiedzialny za przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych i przeprowadzenie instruktaży BHP dla zdających.

PODSUMOWANIE

Sądzę, że założone przeze mnie cele wynikające z planu rozwoju zawodowego zostały zrealizowane w czasie trwania mojego stażu. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy staram się też dokumentować prowadzone przez siebie działania. Wszystkie podjęte przeze mnie działania są analizowane i oceniane pod względem skuteczności, nierzadko są też modyfikowane .
Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych.
Aktywnie i sumiennie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych wynikających ze statutu naszej szkoły.
W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Mimo iż to nie ja jestem wychowawcą grup geodezyjnych to dużą satysfakcję sprawia mi praca wychowawcza z nimi. Nadal będę prezentowała postawę prawdomówności, otwartości, aktywności i szczerości.
Sądzę, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Wiele zadań, to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie, dlatego zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami.
Starałam się zawsze rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania. Dużą satysfakcję sprawiło mi też docenienie mojego wkładu pracy przez Dyrektora Szkoły, czego wynikiem było przyznanie mi Nagrody Dyrektora w roku 2016.
Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły. Jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczymi i dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.