X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35395
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
REALIZOWANY OD 1.09.2014r. DO 31.05.2017r.
mgr Anita Muzioł
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Podstawę prawną stanowią dwa akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela – Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli
(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393)

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Zadania do realizacji
1) Poznanie procedury związanej z własnym awansem zawodowym
• Analizowanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego
• Analiza dokumentacji szkolnej niezbędnej przy opracowaniu planu rozwoju zawodowego
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego
• Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne
2) Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego
• Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, konferencjach, warsztatach, zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami szkoły
• Aktywna praca w zespołach nauczycielskich
• Zapoznawanie się z literaturą fachową
3) Poszukiwanie nowych rozwiązań metodycznych
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
• Korzystanie z portali internetowych poświęconych edukacji
• Gromadzenie ciekawych rozwiązań metodycznych w pracy z dziećmi
4) Aktywne uczestnictwo w pracach organu szkoły
• Współtworzenie i aktualizacja dokumentacji szkolnej
5) Dbanie o estetykę i wyposażenie sali lekcyjnej
• Pozyskiwanie wyposażenia sali, pomocy dydaktycznych
• Wykonywanie gazetek tematycznych, dbanie o wystój i wygląd sali
6) Rozbudzanie aktywności uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań
• Przygotowywanie dzieci do konkursów szkolnych, międzyszkolnych; praca indywidualna i zespołowa z wybranymi uczniami, pomoc w zbieraniu materiałów
7) Współpraca ze środowiskiem rodzinnym ucznia
• Zebrania, spotkania, angażowanie rodziców w organizowanie wycieczek, imprez szkolnych i klasowych
8) Realizacja zewnętrznych programów edukacyjnych
• Prowadzenie lekcji dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy- ogólnopolski program edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować”
• Udział w corocznej akcji bicia rekordu świata w resuscytacji krążeniowo-oddechowej

§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej .
Zadania do realizacji
1) Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej
• Opracowywanie i przygotowywanie planów, sprawozdań, pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć, ogłoszeń, zaproszeń, informacji dla rodziców
• Opracowywanie dyplomów i podziękowań
• Opracowywanie materiałów w ramach warsztatów dla rodziców
• Opracowywanie materiałów dla dzieci (karty pracy, pomoce)
• Wykorzystywanie interaktywnych ćwiczeń i tablicy multimedialnej w ramach zajęć poszczególnych edukacji oraz w nauczaniu języka angielskiego ( podręczniki w wersji cyfrowej, gry, aplikacje ułatwiające utrwalanie słówek, itd.)
2) Korzystanie z Internetu oraz poczty elektronicznej
• Pobieranie ciekawych materiałów z Internetu do realizacji (np. regulaminy konkursów i kampanii edukacyjnych ogólnopolskich)
• Zgłaszanie przez Internet udziału w konkursach, akcjach i programach
• Śledzenie innowacji w nauczaniu poprzez odwiedzanie edukacyjnych stron internetowych
• Prezentacja klasowych i szkolnych wydarzeń na stronie internetowej szkoły oraz na portalach społecznościowych
• Korzystanie z poczty elektronicznej- komunikowanie się z innymi pracownikami szkoły, z rodzicami dzieci, z organizatorami kursów, szkoleń
• Udział w kursach e-learningowych
3) Korzystanie z nośników VIS oraz DVD
• Wykorzystywanie podczas zajęć filmów edukacyjnych, bajek oraz programów edukacyjnych

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Zadania do realizacji
1) Prowadzenie zajęć otwartych
• Prowadzenie zajęć otwartych, imprez szkolnych, dla nauczycieli oraz rodziców
2) Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi
• Konsultacje z innymi nauczycielami, wymiana poglądów, dzielenie się doświadczeniami
• Opracowanie scenariuszy do zajęć do wykorzystania dla innych nauczycieli
• Publikacja własnych opracowań na stronie Internetowej szkoły
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie
• Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli nt. Oceny rozwojowej w ramach WDN
• Pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu nauczycielskiego
• Opieka nad studentem w ramach praktyk zawodowych
3) Udział w radach szkoleniowych
• Rady szkoleniowe

§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych , wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Zadania do realizacji
1) Opracowanie i wdrożenie własnego programu profilaktycznego dotyczącego zasad udzielania pierwszej pomocy
• Opracowanie i wdrożenie programu dla klasy I-III „Wiem, jak pomóc”
2) Opracowanie i wdrożenie programu zgłębiającego wiedzę z języka angielskiego uczniów klas młodszych
• Opracowanie, wdrożenie programu „Z angielskim za pan brat” w klasie III
3) Opracowanie i wdrożenie programu wspierającego rodzica i dziecko
• Wdrożenie programu „Rytmika dla małych i dużych”, taniec i zabawy ruchowe jako forma spędzania wolnego czasu z rodziną

§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych .
Zadania do realizacji
1) Pozastatutowe działania na rzecz szkoły
• Poszerzenie oferty szkoły o dodatkowe zajęcia dla uczniów z zakresu rytmiki i języka angielskiego
• Prowadzenie zajęć w czasie ferii zimowych
2) Opieka nad praktyką studencką
• Opieka nad studentem w ramach praktyk zawodowych
3) Poszerzenie oferty konkursów szkolnych, zorganizowanie konkursu z języka angielskiego dla
klas I-III i klas IV-VI
• Opracowanie regulaminu konkursu, powołanie komisji konkursowej, opracowanie wyników

§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty , pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami , instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami .
Zadania do realizacji
1) Udział w akcjach na rzecz środowiska
• Spotkanie z przedstawicielem lasów państwowych z Nadleśnictwa Woziwoda
• Udział w akcjach” Sprzątanie świata”
2) Udział w akcjach charytatywnych
• Zbieranie plastikowych nakrętek na rzecz chorych dzieci
3) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Tucholi
• Proponowanie spotkań rodzicom z pracownikami poradni

§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
Zadania do realizacji
1) Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji
• Ukończenie wybranych form doskonalenia zawodowego typu kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe związanych z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie z potrzebami szkoły
2) Uzyskanie znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
• Uzyskanie nagrody dyrektora szkoły, podziękowań
3) Udział w wewnątrzszkolnych imprezach integracyjnych
• Współorganizowanie i organizowanie imprez szkolnych
4) Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach
• Praca z uczniami celem osiągnięcia przez nich sukcesu, wysokich miejsc bądź wyróżnień w różnego rodzaju zawodach, konkursach, olimpiadach

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Zadania do realizacji
1) Objęcie specjalistyczną opieką dzieci z problemami
• Kierowanie dzieci z problemami na badania w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
• Korzystanie z zaleceń specjalistów podczas planowania pracy dydaktyczno-wyrównawczej
2) Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych
• Identyfikacja problemu, krótka charakterystyka, analiza podjętych działań i wynikających
z nich efektów
Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami placówki i własnymi zastrzeżeniem §4 ust.3 rozporządzenia z dn. 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli (Dz. U. poz. 393)

Zatwierdzam do realizacji
........................................
Data, podpis i pieczęć dyrektora placówki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.