X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35387
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PROGRAM ZAJĘĆ
prowadzonych w ramach projektu „Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość”

Nazwa zajęć:
„...Kółko zainteresowań z geografii........................................”

Publiczne Gimnazjum w Przewozie
Sporządził/a: mgr Ewa Pulikowska

1. Cele ogólne:
• Rozwijanie zainteresowania uczniów środowiskiem geograficznym Ziemi.
• Poszerzanie i utrwalanie wiadomości zdobytych podczas lekcji.
• Rozwijanie umiejętności wykorzystania przez uczniów posiadanych umiejętności w czasie wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.
• Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
• Kształtowanie umiejętności obserwacji i opisu zjawisk przyrodniczych.
• Wyzwalanie aktywności uczniów oraz rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów w twórczy sposób.
• Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku.
• Zainteresowanie podróżami po Polsce i świecie.
• Posługiwanie się właściwym nazewnictwem.
• Rozwijanie umiejętności formułowania problemów badawczych, hipotez oraz przeprowadzania prostych doświadczeń i obserwacji geograficznych.

2. Cele szczegółowe:
• Nabycie umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą.
• Posługiwanie się kompasem oraz określanie kierunków na mapie i w terenie, wyznaczanie azymutu.
• Nabywanie umiejętności orientacji w terenie.
• Projektowanie trasy wycieczki na podstawie mapy topograficznej, turystycznej i samochodowej.
• Posługiwanie się skalą mapy w celu określenia odległości w terenie.
• Poszerzenie i utrwalenie podstawowych pojęć astronomii, kartografii, meteorologii, klimatologii, geologii, demografii.
• Przedstawianie oraz interpretowanie zjawisk geograficznych za pomocą fotografii krajobrazu, map satelitarnych, wykresów i diagramów, profilu geologicznego, opisu, modelu oraz technik multimedialnych.
• Określanie głównych cech ruchu obrotowego i obiegowego oraz przedstawianie zmian w oświetleniu Ziemi; rozumienie zależności czasu słonecznego od długości geograficznej, obliczanie czasu słonecznego i strefowego.
• Prowadzenie obserwacji elementów krajobrazu, procesów i zjawisk geograficznych.
• Rozwijanie zdolności analizowania i wnioskowania na podstawie map tematycznych, wykresów i diagramów, tabel (danych statystycznych ).
• Rozwijanie znajomości właściwego gospodarowania zasobami naturalnymi Ziemi (interacji człowie- środowisko, rozwój zrównoważony).
• Kształtowanie umiejętności współpracy w zespole.
• Uwrażliwienie na piękno otaczającego środowiska.
• Zwrócenie uwagi na konieczność ochrony przyrody, poznanie różnych form ochrony przyrody w regionie.
• Zainteresowanie czytaniem literatury popularnonaukowej, podróżniczej.
• Umiejętność prezentacji wyników własnej pracy.

3. Metody nauczania/formy pracy:
• Praca indywidualna i zespołowa.
• Obserwacja terenowa.
• Praca z mapą o różnej treści.
• Pomiar w terenie.
• Analiza danych statystycznych i tworzenie na ich podstawie wykresów i diagramów.
• Karty pracy.
• Rozwiązywanie zadań matematyczno- geograficznych.
• Praca z tekstem źródłowym.
• Metody aktywizujące.
• Korzystanie z materiałów multimedialnych, np. encyklopedii.
• Wyszukiwanie informacji w Internecie.
• Tworzenie prezentacji multimedialnych.

4. Ewaluacja zajęć:

Nabycie kompetencji kluczowych będzie weryfikowane w etapach:
- etap I – Zakres –wybór grupy docelowej oraz obszaru wsparcia – na podstawie dokumentacji rekrutacyjnej tj. deklaracji uczestnictwa w projekcie, protokołu z przeprowadzenia rekrutacji (weryfikacja IX.2016),
- etap II – Wzorzec – zdefiniowanie efektów uczenia się, czyli nabycie kompetencji kluczowych
- etap III – Ocena – weryfikacja nabycia kompetencji kluczowych poprzez sporządzenie ocen opisowych na zakończenie projektu
- etap IV – Porównanie – przeprowadzona ocena ucznia przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć będzie podstawą do określ. nabytych kompetencji przez ucznia

5. Wykaz środków pomocy dydaktycznych wykorzystywanych podczas zajęć:
• Atlasy
• Mapy ścienne o różnej treści
• Kompasy
• Nawigacja satelitarna
• Taśma miernicza
• Mapy topograficzne, turystyczne i samochodowe
• Plansze edukacyjne
• Programy multimedialne
• Profile glebowe
• Okazy skał

........................................
Podpis prowadzącego zajęcia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.