X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35384
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO
NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Joanna Jedlińska
Placówka oświatowa: Bursa Szkolna w Białymstoku ul. Dobra 3
Stanowisko: wychowawca
Adres zamieszkania: Białystok, ul. Piastowska 17 m.18
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2016 r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2019 r.

PLAN ROZWOJU

Od dn. 1.09.2012 r. jestem zatrudniona na stanowisku wychowawcy Bursy Szkolnej w Białymstoku. Posiadam ośmioletni staż pracy. W lipcu 2015 r. uzyskałam tytuł nauczyciela mianowanego. Mam nadzieję uzyskać stopień nauczyciela dyplomowanego. Moim celem jest podnoszenie własnych kwalifikacji, poprawy jakości pracy placówki oraz rozwój kompetencji wychowanka.
Będę doskonaliła swój warsztat pracy w realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych, co pozwoli mi pełniej oddziaływać na młodzież, rozwijać wśród niej szereg zainteresowań i zamiłowań, uczyć kreatywnego i twórczego myślenia.
Przedstawiony poniżej plan rozwoju zawodowego jest dla mnie okazją do szczegółowego udokumentowania tego, co składa się na moją codzienna prace.

Cele:
1. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
2. Podejmowanie różnorodnych działań zmierzających do podwyższenia własnych kwalifikacji, poprawy, jakości swojej pracy
3. Podniesienie poziomu pracy bursy
4. Doskonalenie pracy opiekuńczo – wychowawczej z młodzieżą w kierunku kształtowania właściwych relacji między ludźmi, postaw prorodzinnych, kształtowanie postaw zdrowotno - ekologicznych

W okresie stażu będę realizowała powinności i wymagania kwalifikacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli.

§ 8 ust.1 pkt 1
Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego.

2. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego.

3. Doskonalenie własnych metod i warsztatu pracy

4. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej oraz w tworzeniu dokumentacji rozwoju zawodowego

5. Wykorzystanie zasobów internetowych

6. Wykorzystanie w pracy opiekuńczo – wychowawczej różnych form pracy z wychowankiem (metody aktywizujące, integrujące, twórczego rozwiązywania problemów, dyskusje itp.)

● Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.

● Udział w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego.

● Założenie teczki awansu zawodowego.

● Regularna lektura publikacji MEN oraz śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego.

● Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego

● Gromadzenie materiałów i dokumentów potwierdzających realizację zadań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowaniego

● Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela wychowawcy (warsztaty, kursy, konferencje) organizowanych m.in. Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego, Centrum Edukacji Nauczycieli, Towarzystwo Burs i Internatów i inne podmioty działające na rzecz edukacji i wychowania

● Aktywny udział w szkoleniach i radach pedagogicznych.

● Opieka nad pracownią komputerową, pralnią, prowadzenie księgi wychowanków,

● Pomoc w wystroju pokoi mieszkalnych

● Przygotowywanie gazetek tematycznych

● Wykorzystanie komputera i zasobów internetowych do tworzenia planów pracy opiekuńczo – wychowawczej z grupą, sprawozdań z pracy, dokumentacji pracy wychowawczej, scenariuszy, dyplomów itp.

● Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego – tworzenie niezbędnych dokumentów związanych z awansem zawodowym

● Tworzenie prezentacji multimedialnych i wykorzystywanie ich podczas zajęć, szkoleń

● Korzystanie z Internetu, encyklopedii multimedialnej w poszerzaniu wiedzy, zdobywaniu informacji przydatnych w pracy oraz dotyczących awansu zawodowego.

● Wdrażanie wychowanków do wykorzystywania technologii komputerowej i zasobów Internetu podczas przygotowywania się do zajęć

● Opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego

● Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych, sportowych, artystycznych

● Realizacja zadań wynikających z programu pracy opiekuńczo – wychowawczej placówki

● Zachęcanie wychowanków do systematycznej pracy nad rozwojem własnym, podnoszeniem wyników nauczania, organizowanie pomocy w nauce

● Praca indywidualna z wychowankiem trudnym, sprawiającym problemy
wrzesień 2016

wrzesień 2016

na bierząco w czasie trwania stażu

czerwiec 2019

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu
wg harmonogramu szkoleń

cały okres stażu

cały okres stażu

w trakcie trwania stażu

cały okres stażu
zgodnie z planem pracy opiekuńczo – wychowawczej

cały okres stażu

I semestr 2016

cały okres stażu • Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
• Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora Bursy Szkolnej w Białymstoku
• Potwierdzenie ukończenia kursu

• Teczka awansu zawodowegto

• Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju

• Teczka nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy: świadectwa, zaświadczenia, scenariusze zajęć, scenariusze uroczystości, referaty, programy, zdjęcia itp.

• Zaświadczenia, świadectwa potwierdzenia udziału

• Poświadczenia udziału w szkoleniach, radach pedagogicznych

• Przydział czynności, wypisy z protokołów

• Materiały do gazetek
• Dokumentacja pracy wychowawcy
• Dokumentacja przebiegu awansu zawodowego

• Prezentacje multimedialne

• Dokumenty świadczące o pełnieniu dyżurów w Pracowni Komputerowej (regulamin korzystania, grafik dyżurów)

• Opublikowany Plan Rozwoju zawodowego

• Zapisy w Dzienniku Pracy z grupą, w dziennikach zajęć, scenariusze zajęć i uroczystości, materiały/zdjęcia zamieszczone na stronie Internetowej Bursy, sprawozdanie z pracy opiekuńczo-wychowawczej

• Wpisy w dzienniku zajęć wychowawczych

• Arkusze obserwacji wychowanka, zapisy w dzienniku, rejestr rozmów z rodzicami, opiekunami, nauczycielami, pedagogami

§ 8 ust.1 pkt 2
Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły

ZADANIA
FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
1. Przekazywanie wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom/wychowawcom

2. Czynny udział w życiu bursy

3. Praca z wychowankiem zdolnym i sprawiającym trudności

4. Poznanie sytuacji rodzinnej i organizowanie pomocy wychowankom z problemami.

5. Współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się profilaktyką i pomocą

6. Ewaluacja pracy własnej

7. Opracowanie i realizacja programu adaptacyjnego dla wychowanków klas I "Mój drugi dom" ● Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli z zakresu ekologii, bezpiecznego Internetu , profilaktyki uzależnień, zdrowego odżywiania

● Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych wychowawców

● Analiza i ocena efektów pracy opiekuńczo - wychowawczej

● Przygotowywanie imprez, uroczystości, zawodów sportowych

● Organizacja wyjść do kina, teatru, opery, muzeum w celu wszechstronnego rozwoju wychowanka (kultury osobistej, umiejętności prospołecznych, życia w grupie)

● Działalność w Zespołach Zadaniowych: Profilaktyki Zdrowia i Sportu, Inicjatyw Młodzieżowych
● Opieka nad Sekcją Ekologiczną – kształtowanie postaw proekologicznych (segregowanie odpadów, udział w akcji „Sprzątanie Świata”) program ekologiczny

● Pomoc w przygotowaniu się młodzieży do konkursów odbywających się w bursie i poza nią poprzez opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych

● Analiza potrzeb wychowanków i ich zaspakajanie w ramach pracy opiekuńczo - wychowawczej

● Współpraca z rodzicami wychowanków, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych

● Diagnozowanie środowiska rodzinnego i pomoc zgodnie z potrzebami. Zorganizownie spotkania rodziców wychowanków grupy.Przeprowadzenie ankiety i jej opracowanie

● Współpraca ze szkolnym psychologiem i pedagogiem, nauczycielami

● Zgodnie z potrzebami wychowanków współpraca z kuratorami sądowymi, Placówka Wielofunkcyjna „Dwójką”, Poradnią Pegagogiczno – Psychologiczną

● Współpraca z pielęgniarką i lekarzem w zakresie edukacji prozdrowotnej. Współpraca z pogotowiem w sytuacjach szczególnych problemów zdrowotnych.

● Współpraca z policją w zakresie bezpieczeństwa wychowanków.

● Skompletowanie dokumentów mających znaczenie dla oceny pracy – podsumowanie dotychczasowej pracy

● Analiza pracy własnej podczas trwania stażu

● Ankiety ewaluacyjne skierowane do młodzieży

● Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

● Przygotowanie planu projektu.

● Wdrożenie programu w pracy z młodzieżą.

cały okres stażu

w ustalonych terminach

raz w semestrze

cały okres stażu

zgodnie z harmonogramem

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

według potrzeb

cały okres stażu

według potrzeb

cały okres stażu

raz w roku

cały okres stażu

czerwiec 2019

do końca roku szkolnego 2016/2017

od września 2017 roku • Przygotowane materiały, protokoły z Rad Pedagogicznych, zaświadczenie Lidera WDN,
• Poświaczenie udziału

• Arkusze analizy pracy własnej

• Scenariusze, konspekty zapisy w dzienniuku, w kronice

• Plany wyjść, wyjazdów, listy uczestników
• Plan pracy Zespołów

• Plan akcji, scenariusze, konspekty

• Przygotowane materiały

• Ankieta dla rodziców

• Zapisy w dzienniku pracy z grupą

Teczka stażu (dyplomy, zaświadczenia, itp.)

Sprawozdanie

Ankiety, opracowania ankiet

Sprawozdanie

Opracowany program

Analiza i ewaluacja programu

§ 8 ust.1 pkt 3
Pogłębianie wiedzy i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
1. Uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli

2. Uczestnictwo w zewnętrznych formach dokształcania.

3. Studiowanie literatury pedagogicznej, wychowawczo – opiekuńczej, metodycznej ●Udział w szkoleniach organizowanych w ramach WDN

● Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach organizowanych przez CEN, MODM i inne instytucje

● Korzystanie z księgozbioru biblioteki Bursy Szkolnej w Białymstoku

● Samodzielne studiowanie ciekawych i przydatnych pozycji literatury z Biblioteki Pedagogicznej i CEN w Białymstoku oraz ze stron internetowych. cały okres stażu • zaświadczenia
Lidera WDN

• potwierdzenia uczestnictwa

• wykaz lektur

• wykaz lektur

& 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI

1. Doskonalenie pracy własnej • Wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szkoleń, warsztatów, kursów podczas pracy indywidualnej z wychowankiem oraz podczas spotkań grupowych, mających na celu wyrabianie określonych zachowań u młodzieży, poszerzanie ich wiedzy i doskonalenie umiejętności. cały okres stażu • Scenariusze, konspekty, zapisy w dzienniku
2. Podniesienie jakości pracy bursy • Wykorzystanie umiejętności nabytych podczas różnorodnych form dokształcania w pracy z młodzieżą mającej na celu promowanie placówki, zwiększenie bezpieczeństwa, urozmaicenie form spędzania czasu wolnego, promowanie zdrowego stylu życia, eliminowanie zachowań ryzykownych. cały okres stażu • Scenariusze, konspekty, zdjęcia, dyplomy, zaświadczenia, notatki w kronice, wpisy na stronie Internetowej
3. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii w pracy opiekuńczo - wychowawczej • Zdiagnozowanie problemów młodzieży, praca indywidualna z wychowankiem mającym trudności
• Współpraca z rodzinami wychowanków, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
• Podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach szczególnego zagrożenia, udzielanie informacji o instytucjach pomocowych cały okres stażu

według potrzeb

według potrzeb • Arkusze spostrzeżeń o wychowanku, zapisy w dzienniku
• Zapisy w dzienniku

• Zapisy w dzienniku, notatki w Rejestrze Spraw Ogólnych, Zeszycie Dyscyplinarnym
4. Uwzględnianie w pracy opiekuńczo – wychowawczej potrzeb rozwojowych wychowanków, oczekiwań środowiska, rodziców • Zdiagnozowanie sytuacji rodzinnej wychowanków poprzez rozmowy z nimi i ich rodzicami, opiekunami, wychowawcami klas, pedagogami
• Organizowanie pomocy wychowankom mającym problemy z nauką
• Prowadzenie zajęć z grupą wychowawczą obejmujących między innymi tematykę: bezpieczeństwo, zapobieganie uzależnieniom, rozwój własnej osobowości, komunikację interpersonalną, rozwiązywanie problemów, tolerancję cały okres stażu

według potrzeb

zgodnie z planem pracy opiekuńczo - wychowawczej • Arkusze spostrzeżeń, zapisy w dzienniku

• Analizy sytuacji szkolnej wychowanków, sprawozdania
• Sprawozdania, zapisy w dzienniku, scenariusze, konspekty
5. Ewaluacja pracy własnej • Skompletowanie dokumentów mających znaczenie dla oceny pracy – podsumowanie dotychczasowej pracy

• Analiza pracy własnej podczas trwania stażu
• Ankiety ewaluacyjne skierowane do młodzieży

• Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego cały okres stażu

raz w semestrze

cały okres stażu

lipiec/sierpień 2016 • Zaświadczenia, arkusze zajęć obserwowanych

• Arkusze analizy pracy własnej
• Zbiorcze zestawienia ankiet ewaluacyjnych

• Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

& 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI

1. Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej • Wykorzystanie komputera i zasobów Internetowych do tworzenia planów pracy opiekuńczo – wychowawczej z grupą, sprawozdań z pracy, dokumentacji pracy wychowawczej, scenariuszy, dyplomów itp.

• Tworzenie pomocy dydaktycznych służących uatrakcyjnieniu pracy z wychowankiem

• Tworzenie prezentacji multimedialnych i wykorzystywanie ich podczas zajęć z młodzieżą, szkoleń organizowanych w ramach WDN

• Wdrażanie wychowanków do wykorzystywania technologii komputerowej i zasobów Internetu podczas przygotowywania się do lekcji

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

• Dokumentacja pracy wychowawcy

• Przykładowe pomoce dydaktyczne wykorzystywane w pracy

• Prezentacje multimedialne

• Dokumenty świadczące o pełnieniu dyżurów w Pracowni Komputerowej (regulamin korzystania, grafik dyżurów)

& 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli lub innych zajęć

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI

1. Dzielenie się wiedzą z innymi w ramach WDN • Przygotowanie szkolenia z zakresu świadomości ekologicznej młodzieży
• Przygotowanie szkolenia z zakresu tematyki agresji
• Opracowanie scenariuszy uroczystości i spotkań oraz udostępnienie ich w bibliotece Bursy Szkolnej w pierwszym i drugim roku stażu

cały okres stażu • Zaświadczenie o przeprowadzeniu szkolenia, materiały szkoleniowe

• Scenariusze, potwierdzenie złożenia materiałów w bibliotece
2. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi podczas różnorodnych szkoleń • Wymiana doświadczeń, dzielenie się swoimi doświadczeniami wychowawczymi z innymi wychowawcami
• Analiza i ocena efektów pracy opiekuńczo - wychowawczej cały okres stażu

na koniec każdego semestru • Notatki, wnioski

• Arkusz analizy pracy własnej
3. Prowadzenie zajęć otwartych • Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem poprzez prowadzenie zajęć otwartych dla innych wychowawców raz w roku • Scenariusz, opinia osób uczestniczących

§ 8 ust.2 pkt 4a)
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Współpraca z rodzicami wychowanków • Rozmowy z rodzicami na temat problemów wychowawczych i dydaktycznych uczniów
• Pedagogizacja rodziców- zebrania grupowe, zebrania z udziałem zaproszonych specjalistów z zakresu profilaktyki i pracy z młodzieżą, opracowanie materiałów do zamieszczenia na stronie internetowej bursy z zakresu problemów wychowawczych, okresu dorastania, współczesnych zagrożeń cały okres stażu
• Notatki ze spotkań, listy obecności, dziennik wychowawcy, kontakty z rodzicami

2. Opracowanie i wdrożenie programu adaptacyjnego dla wychowanków bursy z klas pierwszych " Mój drugi dom" • Opracowanie programu mającego na celu pomoc wychowankom w zaadaptowaniu się do nowego środowiska
• Wdrożenie programu w pracy z młodzieżą
Pierwszy rok stażu

od drugiego roku stażu • Opracowany i zatwierdzony przez Dyrektora program

• Zapisy w dzienniku, sprawozdanie z realizacji programu
3. Współtworzenie programu żywieniowego dla wychowanków Bursy, udział w zespole realizującym program " Szkoła/ Placówka Promująca Zdrowie" • Opracowanie scenariuszy zajęć z zakresu zdrowego odżywiania
• Przeprowadzenie zajęć wg opracowanych scenariuszy
• Współpraca z koordynatorem programu
• Współpraca z dietetykiem
• Organizacja i przeprowadzanie konkursów z zakresu zdrowego odżywiania
• Realizacja innych zadań wynikających z programu Cały okres stażu, w trakcie realizacji programu, wg opracowanego harmonogramu działań • Scenariusze zajęć
• Zaświadczenie koordynatora programu
• Zdjęcia, materiały zamieszczone na stronie internetowej
4. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania bursy • Poznanie i stosowanie przepisów – ustaw w praktyce zawodowej

• Analiza ustaw: o systemie oświaty, opiece społecznej, postępowaniu w sprawach nieletnich

• Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

• Stosowanie przepisów w konkretnych sytuacjach
cały okres stażu
• Notatki własne, zapiski

& 8 ust. 2 pkt 4c)
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Współpraca z różnymi instytucjami. • Współpraca z Etapem, Policją
• Współpraca z Departamentem Ochrony Środowiska
• Współpraca z Towarzystwem Burs i Internatów
• Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
• Współpraca z Sanepidem Cały okres stażu
• Potwierdzenie, zdjęcia.

2. Przygotowywanie wychowanków do udziału w życiu kulturalnym i korzystania z dóbr kultury. • Współorganizacja wyjść do kina, wycieczki, pikniku itp. Cały okres stażu
• Zdjęcia.
3. Indywidualna i grupowa praca z wychowankami z wykorzystaniem metod socjoterapeutycznych
• Prowadzenie zajęć w celu zapobiegania agresji oraz kształceniu pełnej wartościowej osobowości wychowanka.
• Organizowanie zajęć zachęcających wychowanków do systematycznego odrabiania lekcji i nadrabiania zalęgłości. Cały okres stażu
• Konspekty zajęć

& 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z
innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Podejmowanie współpracy z organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej. • Współpraca ze szkołami do których uczęszczają wychowankowie.
• Współpraca z pedagogami.
• Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
• Współpraca z policją
• Współpraca z sądem i kuratorami
• Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
• Współpraca z Poradniami Zdrowia
• Współpraca ze Szpitalem
• Współpraca z MOPS i GOPS Cały okres stażu
• Potwierdzenia, pisemna dokumentacja

§ 8 ust.2 pkt 4f)
Uzyskanie znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

1. Udział wychowanków w różnych konkursach
• Przygotowanie wychowanków do udziału w międzybursianych/międzyinternackich rozgrywkach (artystycznych, fotograficznych, sportowych i in.) cały okres stażu
• Dyplomy, zaświadczenie

§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
.

ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Opracowanie studium przypadku
• Obserwacja i analizowanie zachowań osób sprawiających problemy wychowawcze, dociekanie przyczyn takich zachowań
• Rozmowa z wychowankami
• Rozmowa z rodzicami, opiekunami
• Zasięgnięcie informacji u wychowawców i pedagogów szkolnych
• Charakterystyka i diagnoza 2 przypadków wychowawczych.
• Podjęcie adekwatnych działań cały okres stażu
• Analiza przypadku
• Wnioski
2.Opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywana pracą, opublikowanie ich, wygłoszenie lub popularyzacja w innej formie. • Popularyzacja materiałów związanych z pracą zawodową na posiedzeniu RP czy na stronach internetowych Cały okres stażu • Potwierdzenia publikacji, adres strony, kserokopie publikacji

Plan ma charakter otwarty i może podlegać modyfikacją.

Joanna Jedlińska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.