X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35380
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Jana Heweliusza
Szkoła Podstawowa Nr 11
Ul. Droga Mazurska 2
86-300 Grudziądz

Nauczyciel stażysta: Anna Wiśniewska
Opiekun stażu: Iwona Szymańska

Stopień awansu zawodowego: Nauczyciel kontraktowy

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014 r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2017 r.

Cel podstawowy podejmowanego stażu-
- uzyskanie w wyniku postępowania egzaminacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

§ 7 ustęp 2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Poznanie procedur awansu zawodowego

- analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:

- Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli

- Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami

- napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju

Termin: IX. 2014 r, dowody realizacji: Wykaz przepisów prawnych , wniosek, plan rozwoju

2. Współpraca z opiekunem stażu

- nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

- zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy

- ustalenie harmonogramu spotkań z opiekunem stażu

- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (raz na 2 miesiące)

- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (raz na 2 miesiące)

- omówienie prowadzonych i obserwowanych zajęć, określenie mocnych i słabych stron własnej pracy, wnioski do dalszej pracy

Termin: IX.2014 r, podczas trwania stażu , dowody realizacji: kontrakt, harmonogram spotkań, konspekty zajęć, wnioski, notatki własne

3. Poznawanie i prowadzenie obowiązującej dokumentacji nauczyciela, w tym dotyczącej zadań szkoły, wychowawcy, własnego awansu zawodowego

- przygotowanie rocznych sprawozdań z przebiegu awansu zawodowego oraz końcowego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

- prawidłowe prowadzenie dokumentacji nauczyciela

- konstruowanie rocznych planów pracy wychowawcy

- opracowanie planów pracy kół w ramach dodatkowych godzin wynikających z KN

Termin: podczas trwania stażu, IX.2014, IX.2015, IX.2016 , dowody realizacji: sprawozdania, e- dziennik, plany pracy wychowawcy, plany pracy i dzienniki zajęć

4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w doskonaleniu zawodowym oraz dzielenie się zdobytą wiedzą

- udział w szkoleniowych radach pedagogicznych

- udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego

- udział w pracach zespołu przedmiotowego

- dzielenie się zdobytą wiedzą podczas spotkań zespołu wychowawców i zespołu przedmiotowego

Termin: podczas trwania stażu, dowody realizacji: potwierdzenia, zaświadczenia, scenariusz spotkań

5. Tworzenie i rozbudowa własnego warsztatu pracy

- stosowanie aktywnych metod nauczania

- samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury pedagogicznej, metodycznej i psychologicznej

- korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli

- uzupełnianie zaplecza o przygotowane we własnym zakresie środki dydaktyczne podnoszące atrakcyjność zajęć

- gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteki przedmiotowej

Termin: podczas trwania stażu, dowody realizacji: konspekty zajęć, zestawienie poznanej literatury, adresy stron www, przykładowe konspekty zajęć wraz z pomocami dydaktycznymi

6. Okresowa samoocena swojej pracy, ewaluacja własnych działań

prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli

- nanoszenie ewentualnych korekt do planów pracy

- zbieranie informacji na temat prowadzenia zajęć wśród uczniów

- analiza mocnych i słabych stron swojej działalności, dokonywanie w razie potrzeby stosownych korekt

Termin: podczas trwania stażu, dowody realizacji: konspekty zajęć, plany pracy, przykładowe karty ewaluacji uczniów, notatki własne

7. Podejmowanie dodatkowych zadań w placówce

- stworzenie i wdrożenie „Programu współpracy z PRZEDSZKOLEM MIEJSKIM „MNISZEK”

Termin: podczas trwania stażu, dowody realizacji: program autorski

§ 7 ustęp 2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1.Poznawanie struktury i problemów środowiska uczniowskiego i lokalnego

- zapoznanie z dokumentami zgromadzonymi w szkole, w tym z opiniami i orzeczeniami poradni psychologiczno- pedagogicznych uczniów

- poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy z uczniami, konsultacje z rodzicami, wywiady, współpracę z rodzicami, konsultacje z innymi nauczycielami; obserwacja uczniów w kontaktach z rówieśnikami

- współpraca z pedagogiem szkolnym przy rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów z uczniami

Termin: podczas trwania stażu, dowody realizacji: Notatki własne, adnotacje w e- dzienniku, teczka wychowawcy, tabela spotkań

2. Motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju

- prowadzenie koła plastycznego „Kolorowe kredki” dla uczniów klas I w ramach dodatkowych godzin wynikających z KN

- praca z uczniem mającym trudności w nauce w ramach dodatkowych godzin wynikających z KN

- rozwijanie u uczniów umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej

- udział uczniów w konkursach

Termin: podczas trwania stażu, dowody realizacji: plan pracy koła, dziennik zajęć, przykładowy scenariusz, konspekty zajęć, notatka własna, dyplomy

3. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych

- opieka nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść szkolnych i pozaszkolnych

- współpraca z nauczycielami innych
przedmiotów przy organizacji imprez szkolnych, środowiskowych, wycieczek itp.

- udział i współorganizowanie uroczystości szkolnych i międzyszkolnych np. Ekofestyn, Pasowanie na ucznia, Pasowanie na czytelnika

- organizacja imprez okolicznościowych w klasie, szkole np. Wigilia, Andrzejki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki

Termin: podczas trwania stażu, dowody realizacji: zapisy w e- dzienniku, zeszycie wyjść, karty wycieczek, scenariusze imprez, Program rozwoju szkoły- obszar wychowanie

§ 7 ustęp 2 pkt 3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie komputera i technologii informacyjnej w codziennej pracy nauczyciela

- prowadzenie zajęć przy wykorzystaniu komputera, Internetu, tablicy multimedialnej

- wykorzystanie na zajęciach narzędzi multimedialnych, słowników, programów edukacyjnych

- opracowywanie przy pomocy komputera pomocy i środków dydaktycznych

- publikacja scenariuszy na edukacyjnych stronach internetowych

- wykorzystanie zasobów Internetu do przygotowywania zajęć i konkursów szkolnych

- uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet

- przygotowanie i opracowanie dokumentów dotyczących realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego

Termin: podczas trwania stażu, dowody realizacji: e- dziennik, konspekt zajęć, adresy stron www, dokumentacja stażysty

§ 7 ustęp 2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Uzupełnianie i aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki

- udział w różnych formach kształcenia służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i metodyki pracy

- samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej

- korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej

Termin: podczas trwania stażu, dowody realizacji: zaświadczenia, spis literatury

2. Realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych

- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, współpraca z rodzicami, szczególnie z tymi, których dzieci mają trudności w nauce lub sprawiają trudności wychowawcze

- dostosowywanie poziomu zadań i ćwiczeń do możliwości ucznia

Termin: podczas trwania stażu, dowody realizacji: notatki własne, protokoły zebrań, dostosowanie wymagań

3.Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji
- udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli

- wypełnianie dokumentacji szkolnej

Termin: podczas trwania stażu, dowody realizacji: wykaz szkoleń podczas okresu stażu

§ 7 ustęp 2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Przeanalizowanie przepisów prawa oświatowego

- udział w warsztatach dotyczących awansu zawodowego

- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego

- analiza podstawowych aktów prawnych szczególnie dotyczących pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich oraz zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej

- znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy właściwych dla szkoły

Termin: podczas trwania stażu, dowody realizacji: zaświadczenia, adresy stron www, potwierdzenie od inspektora pracy dotyczące znajomości procedur, regulaminów obowiązujących w szkole

2. Aktywne uczestnictwo w pracach organów szkoły oraz kreowania prawa wewnątrzszkolnego

- udział w radach pedagogicznych i zespołach opracowujących i modyfikujących rozmaite dokumenty

- praca w komisji stypendialnej i dyscyplinarnej

Termin: podczas trwania stażu, dowody realizacji: zapisy w protokołach, plan pracy zespołu przedmiotowego i zespołu wychowawców, harmonogram spotkań komisji

Opracowała: Anna Wiśniewska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.