X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35359
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 2 pkt 1

UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY.

1. POZNANIE PROCEDUR AWANSU ZAWODOWEGO

Przed rozpoczęciem stażu warunkującym uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego: Kartą Nauczyciela z dnia 9.02.2011, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2004 r. Nr 260, poz. 2593); Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 16 listopad 2007r. Nr 214, poz.1580). Wnikliwie przeglądałam strony internetowe, które wzbogaciły moją wiedzę z zakresu prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego. Były to następujące strony: www.menis.gov.pl, www.odn.zgora.pl, www.ko-gorzow.edu.pl, www.awans.net. Świadoma obowiązujących procedur odbyłam zaplanowany staż.
2. ANALIZA ZASAD FUNKCJONOWANIA I ORGANIZACJI SZKOŁY
Chcąc lepiej poznać funkcjonowanie naszej szkoły ponownie przeanalizowałam dokumentację szkolną: Szkolny Program Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyki
Statut i Misję Szkoły. Ponadto zapoznałam się z wytycznymi zawartymi w Podstawie Programowej nauczania języka angielskiego dla Szkoły Podstawowej.
3. ORGANIZACJA KONKURSÓW Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

3.1 ORGANIZACJA KONKURSÓW SZKOLNYCH I MIĘDZYSZKOLNYCH

Jednym z priorytetów naszej szkoły w zakresie nauczania, kształcenia i wychowania jest aktywny udział w procesie rozwoju ucznia. W pracy dydaktycznej zawsze staram się rozwijać zainteresowania moich uczniów językiem angielskim. Jednym ze sposobów motywowania ich do nauki jest organizowanie ciekawych konkursów językowych.
W roku szkolnym 2014/2015 zorganizowałam i przygotowałam uczniów klas czwartych, piątych i szóstych do Konkursu Świątecznej Piosenki Angielskiej.
Na przełomie roku szkolnego 2015/2016 z mojej inicjatywy odbyła się Pierwsza Edycja Konkursu Poezji Angielskiej. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów i miał swoją kontynuację w kolejnym roku szkolnym.
W roku szkolnym 2016/ 2017 przygotowałam uczniów do Drugiej Edycji Konkursu Poezji Angielskiej. Do komisji konkursowej zaprosiłam nauczycielkę z Samorządowego Gimnazjum w Kożuchowie. Widząc, że konkurs cieszył się uznaniem uczniów rozpoczęłam współpracę z Ośrodkiem Kultury Zamek, który podjął się przygotowania Powiatowego Konkursu Poezji Angielskiej.
Kierując się zasadą indywidualizacji, jak również tym, że nie wszystkie dzieci lubią recytować wiersze, w roku szkolnym 2016/ 2017 zaproponowałam uczniom Konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii i Irlandii. Konkurs odbył się w formie quiz show i wzbudził wielki entuzjazm wśród uczniów.
Przez cały okres trwania stażu organizowałam konkursy na najlepszy projekt o dowolnej tematyce (jedzenie, pogoda, sport, zainteresowania itp.). Uczniowie wykonywali plakaty, na których umieszczali przedstawione graficznie angielskie słowa. Następnie prace uczniów były eksponowane na wystawie szkolnej oraz służyły im jako pomoce dydaktyczne do powtórki słownictwa przed sprawdzianem.
Natomiast w okresie Świąt Bożego Narodzenia dużą popularnością cieszyły się konkursy na najlepszy projekt świąteczny. Były to: My Christmas Tree- moje drzewko świąteczne, Santa Claus - Święty Mikołaj oraz My Christmas Ball- moja świąteczna bombka. Po wyłonieniu zwycięzców, najlepsze prace uczniów zdobiły szkolne korytarze.
Praca z projektem przynosi uczniom dużo satysfakcji dlatego zaproponowałam im konkurs na najlepszy plakat promujący kraje anglojęzyczne. Uczniowie Przedstawiali na plakacie flagę, stolicę, największe miasta i ciekawostki na temat wybranego kraju. Następnie uczniowie prezentowali wytwory swojej pracy przed zespołem klasowym oraz w formie wystawy. Konkurs miał na celu wzbudzić zainteresowania wśród uczniów kulturą różnych krajów anglojęzycznych.
W nauce języka obcego niezwykle ważne jest kształtowanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, dlatego w roku szkolnym 2017 zaproponowałam uczniom udział w siódmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego w Słuchaniu ze Zrozumieniem THE BAT KID. Pomimo tego, że nie byłam bezpośrednią organizatorką konkursu zaangażowałam się w pomoc w organizowaniu konkursu na trenie naszej szkoły.

3.2 ORGANIZACJA SZKOLNYCH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Przez cały okres stażu przygotowywałam testy na Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego, które następnie sprawdzałam, dokonywałam analizy danych i sporządzałam raport z przeprowadzonego konkursu. W 2014 roku uczennica Anna Czarnecka zdobyła czwarte miejsce w konkursie, natomiast w 2016 roku uczeń Dawid Kosiński zdobył miejsce trzecie. Kolejnym etapem Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego jest Powiatowy Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego. W roku szkolnym 2017 dwie uczennice klas szóstych: Aurelia Szperlik i Natalia Styczeń oraz uczeń klasy piątej Dawid Kosiński uzyskali wyniki umożliwiające przejście do tego etapu konkursu. Organizatorem Powiatowego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego od trzech lat jest moja szkoła. Ja natomiast podczas konkursu pełnię funkcję członka komisji sprawdzającej testy. Wszystkich uczniów przygotowałam do konkursów pracując z nimi w ramach zajęć karcianych.
W roku szkolnym 2017 przygotowany przeze mnie uczeń, Dawid Kosiński zakwalifikował się do Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego. Pojechałam wówczas z uczniem na konkurs do Gorzowa Wielkopolskiego. Dawid wykazał się dobrą znajomością języka angielskiego i godnie reprezentował swoją szkołę. Ponadto uczeń otrzymał status finalisty.

4. UDZIAŁ W FORMACH DOSKONALENIA ADEKWATNYCH DO POTRZEB SZKOŁY

Swój warsztat pracy doskonaliłam przez cały okres stażu poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach i warsztatach metodycznych.
W 2014 roku wzięłam udział w konferencji dla nauczycieli szkół podstawowych w Zielonej Górze organizowanej przez wydawnictwo Pearson, zatytułowanej „How To Challenge Young Teens Today And Develop Their Linguistic Skills For Sprawdzian Szóstoklasisty Tomorrow”. W sesji poruszono zagadnienia efektywnego przygotowania uczniów do części językowej sprawdzianu szóstoklasisty przy jednoczesnym rozwoju ich kompetencji komunikacyjnych. Poznałam skuteczne metody diagnozowania postępów osiąganych przez uczniów oraz monitorowania stopnia ich gotowości do przystąpienia do sprawdzianu szóstoklasisty. Dowiedziałam się w jaki sposób indywidualizować procesy nauczania w zgodzie z wytycznymi obowiązującej Podstawy Programowej. Poznałam również techniki pracy z uczniami II etapu edukacyjnego o różnorodnych potrzebach edukacyjnych i trudnościach w nauczaniu.
Bardzo interesujące okazały się dla mnie warsztaty metodyczne organizowane przez Samorządowy Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa CKUiP w Zielonej Górze, które w sesji „Rozwijanie zdolności językowych na lekcji języka obcego” przedstawiły techniki motywowania uczniów do nauki języka obcego.
Sesja „ Stories That Support Success” poprowadzona przez metodyka, dr Mariolę Bogucką wzbogaciła moją wiedzę z zakresu metod pracy z dziećmi sześcioletnimi. Poznałam techniki wpływające na efektywne zarządzanie grupą uczniów na I etapie edukacyjnym. Poszerzyłam zakres wiedzy z zakresu metod pracy z dziećmi na lekcjach języka angielskiego w oparciu o historie, bajki i opowiadania (globalne czytanie, odgrywanie ról, rozwój sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu).
Ze względu na możliwość pracy z przedszkolakami niezwykle ciekawa okazała się dla mnie konferencja metodyczna „Nauczanie języka obcego w przedszkolu, podstawy prawne i metodyczne” , która odbyła się w sierpniu 2015 roku i została zorganizowana przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze wraz z wydawnictwem Pearson. Wykład przeprowadziła dr Mariola Bogucka, która zwróciła szczególną uwagę na specyfikę nauczania języka obcego małych dzieci.
W szkole nauczyciele często muszą zmierzyć się z problemami nauczania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dlatego konferencja metodyczna pod hasłem „ Cool School” zorganizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Anglistów English Teaching, w roku 2016 okazała się dla mnie niezwykle ciekawa. Pani prof. nzw. dr hab. Alicja Gałązka wyjaśniła w swoim wykładzie w jaki sposób odróżnić trudnego ucznia od ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcji języka angielskiego. Natomiast wykład zatytułowany „ Neurocoaching językowy jako forma oceniania kształtującego” dostarczył mi wiedzy z zakresu rozwoju mózgu w poszczególnych etapach rozwoju dziecka i jego wpływu na nauczanie języków obcych.
W 2017 roku wzięłam udział w sesji szkoleniowej Pearson dla nauczycieli języka angielskiego pod hasłem „Matrix, czyli o funkcjonowaniu szkół w dwuwymiarowej rzeczywistości”. Na spotkaniu uzyskałam odpowiedzi na wiele nurtujących mnie pytań m.in. Na co zwrócić uwagę w nowej podstawie programowej i czy po 8 klasie będzie ustny egzamin z języka obcego? Dlaczego uczeń powtarzający klasę drugą w gimnazjum trafi do szkoły podstawowej? Gdzie jest miejsce na dwujęzyczność, jakie mechanizmy mają chronić nauczycielskie miejsca pracy?
Ponadto uczestniczyłam w sesji „English Class from September 2017” zorganizowanej przez wydawnictwo Pearson. Na sesji omówiono zagadnienia z zakresu realizacji pełnych wymagań nowej podstawy programowej, w tym rozszerzonych zakresów tematycznych, nowych form pisemnych, konieczności uwzględnienia komunikacji interkulturowej, użycia autentycznych materiałów źródłowych oraz przeprowadzenia na bieżąco nieformalnej i formalnej diagnozy.
Przez cały okres trwania stażu poszerzałam swoją wiedzę na szkoleniach online – webinaria. Seria szkoleń wydawnictwa Pearson została udostępniona dla nauczycieli języka angielskiego na: www.pearson.pl/angielski/filmy Korzystałam z e-szkoleń wydawnictwa Pearson z dużym zainteresowaniem. Obejrzałam serię filmów szkoleniowych „Mnemotechniki jako wsparcie w nauce języków obcych”. Z uwagą śledziłam serię filmów poświęconych dysleksji, w których eksperci dzielą się swoim wieloletnim doświadczeniem w pracy z uczniami dyslektycznymi. W filmach przedstawiono techniki ćwiczenia pisania i czytania z uczniem dyslektycznym. Natomiast w serii filmów poświęconych nauczaniu we współczesnej szkole zapoznałam się z tematyką edukacji w XXI wieku. W filmach ukazano czym różni się nauczanie wczoraj od dzisiejszych lekcji oraz jak na przestrzeni lat zmienili się uczniowie. W nagraniach sesji szkoleniowych poświęconych uczeniu dzieci przedszkolnych, prowadzonych przez metodyka panią dr Mariolę Bogucką, poznałam szereg pomysłów na gry i zabawy oraz dowiedziałam się w jaki sposób dopasować je do wieku i dojrzałości dziecka. Zwróciłam również uwagę na szkolenie poruszające zagadnienie coachingu jako narzędzia rozwoju człowieka. Sesja prowadzona przez metodyka Bartłomieja Jaślikowskiego uświadomiła mi konieczność rozwijania własnego warsztatu, żeby nieustannie podnosić jakość uczenia. Bardzo ciekawe okazały się dla mnie szkolenia prowadzone w języku angielskim i przez anglojęzycznych lektorów. Daniel Brayshow, Dr Ken Beatty, Rob Dean czy Amanda Davies w swoich wykładach online poruszają zagadnienia kreatywności, wszechobecnej komputeryzacji w pracy dydaktycznej, uczenia dzieci angażowania wszystkich zmysłów w procesie uczenia oraz monitorowania tego czego oczekują uczniowie i co się sprawdza.

5. STOSOWANIE METOD AKTYWIZUJĄCYCH W PRACY PEDAGOGICZNEJ

W swojej pracy dydaktycznej staram się stosować takie metody, które aktywnie i świadomie angażują ucznia w proces uczenia się. Najczęściej stosowane przeze mnie metody to metody aktywizujące, które pobudzają kreatywność uczniów i pozwalają lepiej przyswoić sobie nowe wiadomości, uczą współdziałania w grupie i komunikowania się na przykład przez odgrywanie różnych ról (drama) w sytuacjach życia codziennego takich jak: zakup towarów w sklepie, umiejętność zapytania o drogę i wskazania drogi dojścia do różnych miejsc w mieście czy wyjaśnienia lekarzowi objawów swoich chorób. Rozpoczynając lekcję chętnie stosuję metodę burzy mózgów za pomocą której pobudzam uczniów do aktywnego myślenia i rozwijania ich kreatywności. Natomiast wszelkiego rodzaju gry językowe, jak na przykład: wspólne rozwiązywanie krzyżówek, odgadywanie luk w zdaniu czy odgadywanie słów w tak zwanych wężach wyrazowych zawsze przyjmowane są przez uczniów z dużym entuzjazmem.
Często stosuję metodę pracy z projektem, gdyż kształtuje ona umiejętności planowania, organizowania pracy, zbierania i selekcjonowania informacji. Niezwykle ważne jest dla mnie aby uczniowie ćwiczyli umiejętność słuchania ze zrozumieniem. Dlatego w swojej pracy dydaktycznej często stosuję metodę audiolingualną, która polega na powtarzaniu słów czy wyrażeń za lektorem chórem lub indywidualnie. Uczniowie imitują sposób mówienia lektora zwracając uwagę na melodię języka.
Natomiast dla uczniów, którzy są wzrokowcami metoda audiowizualna zawsze sprosta ich oczekiwaniom. Polega ona na połączeniu dźwięku z materiałem graficznym, np.: łączeniu ilustracji ze słowem. Do realizacji przedstawionych metod stosuję formy pracy grupowej (praca w grupach mieszanych o zróżnicowanych trudnościach, praca w grupach jednorodnych o zbliżonym poziome wiedzy i indywidualne) oraz praca w parach. Ponadto w swojej pracy dydaktycznej staram się być jednocześnie doradcą, animatorem i słuchaczem.

6. WSPOMAGANIE UCZNIA ZDOLNEGO I MAJĄCEGO TRUDNOŚCI W NAUCE

Prowadząc zajęcia dydaktyczne i wychowawcze wielokrotnie dostrzegam potrzebę indywidualizacji pracy z uczniem, gdyż niemal każde dziecko pracuje swoim rytmem i według własnych predyspozycji. Pragnąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom uczniów zaproponowałam dwa typy zajęć pozalekcyjnych. Z jednej strony były to zajęcia dla uczniów zdolnych a z drugiej strony zajęcia dla uczniów słabych.

6.1 ROZWIJANIE ZDOLNOŚCI I ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW –
PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

W swojej pracy dostosowywałam wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb uczniów. Z myślą o uczniach szczególnie zainteresowanych rozwijaniem swoich predyspozycji językowych, zaproponowałam im systematyczne uczęszczanie na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. W ramach tych zajęć przygotowywałam różnorodne ćwiczenia aktywizujące, takie jak: dodatkowe testy, opowiadania i bajki do czytania oraz łamigłówki językowe wzbogacające twórcze myślenie. Tłumaczyłam uczniom zasady gramatyki i skomplikowane konstrukcje zdaniowe. Przygotowywałam uczniów do różnego rodzaju konkursów na etapie szkolnym, gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Uczniowie zdobywali znaczące miejsca i wyróżnienia.
W 2014 roku uczennica Anna Czarnecka zdobyła czwarte miejsce w Konkursie Przedmiotowym z Języka Angielskiego, natomiast w 2016 roku uczeń Dawid Kosiński zdobył trzecie miejsce w tym samym konkursie. Natomiast 2017 roku uczeń Dawid Kosiński zakwalifikował się do Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego, gdzie godnie reprezentował szkołę oraz otrzymał tytuł finalisty.
Innym znaczącym osiągnięciem było przygotowanie uczniów z okazji Jubileuszu Siedemdziesięciolecia powstania Szkoły Podstawowej Nr1, do festiwalu piosenki międzynarodowej. Po wielu miesiącach przygotowań uczniowie zaprezentowali się w utworach angielskich i włoskich zdobywając wielkie uznanie publiczności.
W okresie Świąt Bożego Narodzenia wspólnie z uczniami klas piątych i szóstych przygotowałam przedstawienie świąteczne w języku angielskim, którego byłam pomysłodawcą i organizatorem. Nauczyłam dzieci piosenek i wierszy w języku angielskim. Przedstawienie bardzo spodobało się widzom i dlatego w kolejnym roku szkolnym przygotowałam spektakl teatralny w języku angielskim związany z obchodami Świąt Bożego Narodzenia. Wspólnie z uczniami napisałam scenariusz spektaklu, przetłumaczyłam go na język angielski oraz przydzieliłam role, wiersze i piosenki. Pracowałam z uczniami nad poprawną wymową, recytacją i interpretacją. Dzieci pracowały w różnych grupach wiekowych wspaniale się przy tym bawiąc. Przez cały okres trwania stażu starałam się zainteresować dzieci językiem angielskim konsekwencją czego były kolejne konkursy, w których dzieci mogły zaprezentować różnorodne umiejętności wokalne w konkursach piosenki angielskiej, recytatorskie w konkursach poezji angielskiej i artystyczne w konkursach na najciekawszy projekt. Praca z uczniami często była wymagająca i zobowiązywała do wielu dodatkowych godzin pracy niezbędnych do nauczenia dzieci tekstów piosenek, nowych angielskich słów, wymowy, technik zapamiętywania tekstu i wielu prób. Jednakże ten czas poświęcony pracy z młodzieżą przyniósł mi wiele radości i satysfakcji.

6.2 PRACA Z UCZNIEM MAJĄCYM TRUDNOŚCI W NAUCE

Drugą formą prowadzonych przeze mnie zajęć były lekcje z uczniem słabym, którego problemy edukacyjne często związane są z wolnym tempem uczenia się, trudnościami w zapamiętywaniu, słabym zrozumieniem tematu lekcji lub deficytami typu dysleksja czy dysgrafia.
Z myślą o takich uczniach ustaliłam z podopiecznymi termin cotygodniowych spotkań w ramach godzin dodatkowych, w celu nadrobienia zaległości i eliminowania niepowodzeń szkolnych. Byłam zawsze dyspozycyjna, aby pomóc uczniom w odrobieniu zadań domowych, przygotować ich do sprawdzianów i testów, ponownie wytłumaczyć temat lekcji, pomóc im opanować techniki przyswajania angielskich słów czy popracować nad fonetyką. Podczas pracy z uczniem słabym zawsze starałam się najpierw wskazać jego mocne strony, a dopiero później koncentrować się na deficytach, żeby w ten sposób podnieść samoocenę ucznia i zmotywować go do pracy.
Jestem przekonana, że moje działania dydaktyczne i metodyczne, dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb ucznia, a przede wszystkim poświęcony im czas przyniosło progres w pokonywaniu trudności w nauce i wyrównywaniu szans edukacyjnych. Uczniowie zaczęli odnosić sukcesy, poprawiali oceny, zaczynali wierzyć we własne możliwości a nawet zgłaszać się do konkursów.

7. DOSKONALENIE WŁASNYCH DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PROWADZONEJ PRACY

Na początku każdego roku szkolnego uważnie planowałam swoją pracę dydaktyczną poprzez: przygotowywanie planów wynikowych, rozkładów materiałów dla poszczególnych klas, analizę programów nauczania, przygotowywanie planów pracy wychowawczej, opracowywanie tematyki zajęć pozalekcyjnych- zajęcia wyrównawcze.
Ponadto przez cały okres trwania stażu, na bieżąco organizowałam własny warsztat pracy: opracowywałam testy, sprawdziany, kartkówki, przygotowywałam pomoce dydaktyczne do lekcji, często przy pomocy technologii komputerowej.
Przez cały okres trwania stażu uczestniczyłam również w warsztatach organizowanych z okazji Dnia Języków Obcych, których pomysłodawcą było Samorządowe Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kożuchowie. Podczas warsztatów uczniowie mieli doskonałą okazję poznać kulturę krajów anglojęzycznych, sprawdzić swoje umiejętności językowe jak również wspaniale się bawić. Ja poznawałam nowe formy aktywowania uczniów do pracy na lekcjach języka angielskiego i wzbogacałam swój warsztat pracy o nowe gry i zabawy językowe.
Na bieżąco monitorowałam również nowości wydawnicze oferowane przez czołowe wydawnictwa językowe takie jak: Pearson, Macmillan, Nowa Era czy Oxford. Systematycznie współpracowałam z doradcami metodycznymi wspomnianych wydawnictw. Często korzystałam z ich porad i pomocy w wyborze podręcznika oraz materiałów dydaktycznych. Ponadto uczestniczyłam w szkoleniach i konferencjach metodycznych organizowanych przez te wydawnictwa. Na bieżąco byłam informowana o tym, co nowego wydawnictwo przygotowało dla uczniów, jak również o wszelkich zmianach i nowościach dotyczących egzaminu szóstoklasisty. Z przyjemnością przyjęłam propozycję rozszerzenia zakresu współpracy z wydawnictwem Pearson i stałam się członkiem klubu Pearson Direct, co umożliwiło mi dostęp do testów i materiałów dodatkowych umieszczonych na stronie internetowej wydawnictwa. Podczas lekcji języka angielskiego często korzystałam z wielu pomocy dydaktycznych. Były to: płyty, filmy, plakaty, plansze do nauki gramatyki, mapy oraz karty obrazkowe. Wyszukiwałam również i gromadziłam przez wiele lat ciekawe materiały do zajęć: teksty piosenek, krzyżówki, łamigłówki językowe, bajki, rymowanki. Wielokrotnie samodzielnie opracowywałam karty pracy. Pomoce te posłużyły mi do uatrakcyjnienia lekcji, dzięki czemu wzrosła aktywność dzieci i motywacja do nauki. Współpracowałam z nauczycielami języka angielskiego z innych szkół, takich jak: Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Samorządowe Gimnazjum w Kożuchowie. Nawiązałam współpracę z Centrum Kultury Zamek, które objęło patronatem organizowany przeze mnie Konkurs Poezji Angielskiej.

7.1 DBANIE O WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE PRACOWNI
JĘZYKA ANGIELSKIEGO

W trakcie trwania stażu miałam pod opieką pracownię języka angielskiego. Starałam się aby miała ona klimat pracowni językowej i dlatego zadbałam o to aby na ścianach pojawiły się kolorowe plakaty przedstawiające kraje anglojęzyczne, mapy tych krajów oraz prace wykonane przez dzieci. Dbałam o to aby gazetki klasowe przedstawiały zmieniające się pory roku, których nazwy zawsze były w języku angielskim i aby gazetki przypominały uczniom o ciekawych wydarzeniach, jak święta czy obrzędy obchodzone w krajach anglojęzycznych. Ponadto wzbogaciłam biblioteczkę klasową o słowniki języka angielskiego, które zakupiła szkoła oraz bajki i czasopisma, które udostępniłam z własnych zbiorów.

§ 8 ust. 2 pkt. 2
WYKORZYSTYWANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ
I KOMUNIKACYJNEJ

Realizując plan rozwoju, systematycznie doskonaliłam swoje umiejętności z zakresu technologii komputerowej i informatycznej. Internet jest dla mnie podstawowym źródłem informacji. Technologię informacyjną wykorzystywałam do prowadzenia dokumentacji szkolnej, na przykład do opracowywania planów wynikowych, programów
nauczania, pomocy dydaktycznych, opracowywania testów, dyplomów oraz dokumentacji z przebiegu stażu na nauczyciela dyplomowanego. Wiedzę na temat awansu zawodowego zdobywałam korzystając z takich portali jak: www.edux.pl, www.men.gov.pl www.awans.net .Systematyczne korzystałam z aplikacji ePanel wydawnictwa Pearson, która przedstawia całą obudowę dydaktyczną do podręczników w wersji elektronicznej.
Chętnie korzystałam z interaktywnej eDiagnozy. Diagnoza Szkolna Pearsona umożliwiła mi dostęp do pakietu diagnostycznego platformy on-line. Na platformie rejestrowałam grupy uczniów i korzystając z dostępnej bazy wybierałam dla nich testy oraz drukowałam je. Następnie przeprowadzałam testy w formie tradycyjnej, czyli na papierze, oceniałam je korzystając z klucza i następnie wprowadzałam wyniki do komputera. Po wprowadzeniu wyników do komputera mogłam wygenerować z systemu: raporty indywidualne dla każdego ucznia, raporty porównawcze z wynikami ucznia na tle klasy oraz populacji piszącej test. Diagnoza Szkolna Pearsona pozwoliła mi regularnie monitorować realizację nowej podstawy programowej, a przede wszystkim analizować postępy poszczególnych uczniów na tle klasy i populacji oraz identyfikować obszary wymagające poprawy.
Chętnie stosowałam technologię komputerową zarówno na etapie przygotowania lekcji, jak i zadając uczniom prace domowe. Umożliwiło mi to sprawne przygotowywanie lekcji, szybką diagnozę potrzeb uczniów, skuteczne nauczanie i motywowanie ich do nauki. Często korzystałam z e-szkoleń wydawnictwa Pearson. Obejrzałam serię filmów szkoleniowych, dostępnych pod adresem www.pearson.pl/angielski/filmy szkoleniowe.
Propagowałam wśród uczniów bezpieczne portale internetowe przeznaczone dla młodego odbiorcy i poświęcone pogłębianiu wiedzy z języka angielskiego, jak na przykład: www.funenglish. Zachęcałam dzieci do wyszukiwania, porządkowania oraz prezentowania ciekawych informacji na temat geografii, kultury, zabytków czy historii krajów anglojęzycznych, takich jak Stany Zjednoczone Ameryki, Australia, Irlandia i Wielka Brytania. W ten sposób wpłynęłam na wzrost zainteresowania uczniów technologią komputerową i informacyjną pomocną w przyswajaniu wiedzy.
Drogą elektroniczną kontaktowałam się z metodykami, konsultantami i przedstawicielami wydawnictw językowych. Systematycznie otrzymywałam od konsultantów informacje o kursach, szkoleniach, konferencjach metodycznych, nowościach wydawniczych, konkursach oraz pobierałam ze stron wydawnictw ciekawe materiały dla uczniów. Korzystałam głównie ze stron: www.pearson.pl/angielski, www.macmillan.pl czy www.nowaera.pl . Taki kontakt dał mi kompleksowe wsparcie ze strony ekspertów od spraw metodyki nauczania.
Bardzo często przeglądałam strony internetowe w poszukiwaniu materiałów na konkursy poezji angielskiej i przedstawienia okolicznościowe. Przesłuchiwałam na youtube utwory na konkursy piosenki angielskiej, dokonywałam ich selekcji oraz dobierałam je indywidualnie do ucznia. Korzystanie z Teachers’ Club na stronie internetowej wydawnictwa Pearson, będącym swoistym bankiem ciekawych pomysłów na lekcje języka angielskiego, przyniosło mi dużo korzyści a także umożliwiło mi czerpanie z zasobów Cyfrowej Biblioteki Nauczyciela.
Ponadto przeglądałam strony internetowe Ministerstwa Edukacji Narodowej. Czytałam artykuły dotyczące planowanych zmian w edukacji. Poszukiwałam drogą online informacji dotyczących awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.
Komputer okazał się również niezbędnym narzędziem przy gromadzeniu różnych dowodów realizacji działań podejmowanych w szkole: zdjęcia, konspekty, obserwacje zajęć oraz materiały dydaktyczne.

§ 8 ust. 2 pkt .3
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIAMI Z INNYMI NAUCZYCIELAMI

1. UCZESTNICTWO W PRACACH ORGANÓW SZKOLNYCH
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ JEJ PODSTAWOWYCH FUNKCJI I WYNIKAJĄCYCH Z NICH ZADAŃ

Od początku pracy w Szkole Podstawowej aktywnie uczestniczyłam w życiu szkoły realizując zadania wynikające z zakresu moich obowiązków, ale również czynności dodatkowe. Pracowałam w zespołach dydaktyczno-wychowawczych i na bieżąco realizowałam powierzone mi zadania. Poniżej przedstawię te, które dały mi najwięcej satysfakcji oraz przyczyniły się do mojego rozwoju zawodowego.

1.1 PEŁNIENIE FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEJ ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Od początku stażu pełnię funkcję przewodniczącej zespołu przedmiotowego z języka angielskiego. Na początku każdego roku szkolnego przygotowuję plan pracy zespołu oraz jego harmonogram. Uwzględniam w nim różne zadania zlecone przez Dyrekcję Szkoły, jak również własne propozycje działań w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Następnie czuwam nad realizacją zaplanowanych działań, poprzez organizowanie spotkań zespołu oraz dokumentowanie wykonania zadań w postaci protokołów i sprawozdań. Jako lider zespołu jestem odpowiedzialna za przebieg Przedmiotowego Konkursu z Języka Angielskiego na szczeblu wewnątrzszkolnym. Opracowuję testy, sprawdzam je oraz piszę raport z ich przebiegu. Natomiast po przeprowadzeniu powiatowego etapu konkursu zajmuję się sprawdzaniem testów przy współpracy innych członków komisji konkursowej.
Pod moim kierunkiem zespół przedmiotowy języka angielskiego dokonał analizy wyników próbnego testu kompetencji z języka angielskiego klas piątych i szóstych, co umożliwiło wyłonienie uczniów z trudnościami w nauce języka obcego, jak i tych, którzy reprezentują wysoki poziom znajomości języka. Efektem pracy zespołu było opracowanie wniosków do dalszej pracy dydaktycznej.
Na spotkaniach zespołu często dyskutowaliśmy o trudnościach wychowawczych w szkole, jak na przykład problemy z dyscypliną na lekcjach języka angielskiego, dzieliliśmy się doświadczeniem w ich przezwyciężaniu, dyskutowaliśmy o stosowaniu różnych form i metod pracy w nauczaniu języka. Ponadto współpracowaliśmy z nauczycielami innych przedmiotów, aby wspólnie pracować nad wyrównywaniem braków edukacyjnych.

1.2 PRACA W ZESPOLE PRZEDMIOTOWYM

Przez cały okres trwania stażu brałam czynny udział w pracach zespołu przedmiotowego. Wspólnie z nauczycielkami języka angielskiego opracowywałyśmy wymagania edukacyjne z języka angielskiego oraz przedmiotowy system oceniania. Przygotowywałam testy kompetencji piąto i szóstoklasisty, następnie sprawdzałam je i pisałam sprawozdania z przebiegu tych testów. Na spotkaniach zespołu omawialiśmy wyniki testów i wnikliwie analizowałyśmy wnioski do dalszej pracy.

1.3 UDZIAŁ W PRACACH RADY PEDAGOGICZNEJ

Wraz z zespołem nauczycieli brałam czynny udział w zakresie następujących działań:
- w pisaniu raportów z próbnych sprawdzianów kompetencji z języka angielskiego
klas piątych i szóstych,
- w posiedzeniach i pracy zespołu do spraw ewaluacji wewnątrzszkolnej,
(przeprowadzenie ankiet wśród nauczycieli, analiza danych i przedstawienie raportu)
- przez cały okres stażu wielokrotnie byłam powoływana na członka zespołu
nadzorującego sprawdzian po klasie szóstej,
- byłam również powoływana na członka zespołu nadzorującego egzamin gimnazjalny,
- w trakcie trwania mojego stażu pełniłam także funkcję członka przedmiotowego
zespołu egzaminacyjnego (PZE) podczas egzaminu maturalnego,
- brałam udział w pracy zespołu komisji sprawdzającej testy po przeprowadzeniu Powiatowego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego,
- brałam czynny udział w szkoleniowych radach pedagogicznych takich jak:
Rada szkoleniowa „ Sześciolatek w szkole podstawowej” zorganizowana przez CEN Głogów (2014).
- W 2015 roku uczestniczyłam w radzie szkoleniowej „Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” przeprowadzona przez edukatorów SODiD Zielona Góra.
- W 2016 roku brałam udział w radzie szkoleniowej „Praca z trudnym uczniem” – rada prowadzona była przez psychologa z CEN w Głogowie.
- W tym samym roku uczestniczyłam w radzie szkoleniowej „Neurodydaktyka w nauczaniu” prowadzonej przez dyrektora szkoły w ramach WDN.
- W 2017 roku wzięłam udział w radzie w ramach WDN „ Podnoszenie efektywności kształcenia”
- Następnie byłam słuchaczem szkolenia zorganizowanego przez niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli Percepti, które dotyczyło motywowania uczniów. Podczas szkolenia poznałam teorie motywacyjne, dowiedziałam się jakie czynniki wpływają na motywację i uczenie się oraz jak stworzyć klimat sprzyjający uczeniu się.

2. DZIELENIE SIĘ SWOJĄ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM,
ICH PROMOCJA

Dzielenie się doświadczeniem i wiedzą jest niezbędną powinnością nauczycieli. Korzyści z tego wypływające podnoszą jakość pracy w szkole oraz tworzą przyjazną atmosferę w pracy. Moja współpraca z nauczycielami polega na:
1. Opracowaniu i udostępnieniu innym nauczycielom scenariuszy apeli, przedstawień okolicznościowych, konkursów, scenariuszy lekcji itp.
2. Udział w pracach przedmiotowego zespołu z języka angielskiego.
Udział w pracach zespołu ewaluacji wewnątrzszkolnej.
3. Przeprowadzenie lekcji otwartych dla praktykantów - studentów filologii angielskiej uniwersytetu zielonogórskiego.
4. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami w nauczaniu języka obcego z praktykantami. Obserwacja ich zajęć, udostępnianie materiałów i pomocy dydaktycznych.
5. Przygotowywanie imprez szkolnych, konkursów, przedstawień, festiwali piosenki w języku angielskim.
6. Publikacje konspektów zajęć na stronie portalu edukacyjnego www.edux.pl
Podczas dzielenia się własnym warsztatem pracy pogłębiałam swoje umiejętności i doświadczenia oraz podwyższałam jakość funkcjonowania szkoły.

§ 8 ust.2 pkt. 4a

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ LUB POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH

1. OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH – KONSULTACJE I KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO

W ramach realizacji tego punktu opracowałam i wdrożyłam program zajęć pozalekcyjnych: konsultacje i koło języka angielskiego. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu na terenie szkoły. Celem pierwszego programu, który był skierowany do uczniów klas czwartych, piątych i szóstych , była pomoc uczniowi w procesie uczenia się. Każde dziecko mogło przyjść na zajęcia w celu powtórzenia materiału przed sprawdzianem, uzyskać pomoc w odrobieniu zadania domowego czy poznać techniki uczenia się angielskich słówek. Natomiast koło języka angielskiego zostało utworzone z myślą o uczniach zdolnych aby mogli oni rozwijać swoje predyspozycje językowe i poznać materiał daleko wykraczający poza podstawę programową.

2. PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM I SŁABYM

W swojej pracy za priorytetowe zadnie uznałam rozwijanie zainteresowań młodzieży. Cel ten osiągałam przez zachęcanie uczniów do udziału w licznych konkursach, które poszerzają ich wiedzę, zwiększają kompetencje językowe ale również wdrażają do zdrowej rywalizacji. Często zachęcam dzieci do pokazywania swoich talentów na forum klasy, na przykład przez prezentację projektu, recytację wiersza czy zaśpiewania piosenki. Uważam, że niezwykle istotne jest aby nieustannie motywować dzieci do pracy i sprawiać aby jednocześnie była ona przyjemna. Dlatego też stosuję wiele pomocy dydaktycznych, żeby uatrakcyjnić zajęcia i zachęcić dzieci do nauki. Zawsze staram się indywidualizować proces uczenia i w miarę możliwości dostosowywać go do indywidualnych potrzeb ucznia, tak aby zarówno dobry jak i słaby uczeń mieli równe szanse. Stosuję zasadę stopniowania trudności i zawsze służę pomocą. Jestem twórcza, energiczna i nowatorska. Traktuję uczniów podmiotowo i doceniam każdy wkład w wykonaną pracę. Staram się zrozumieć ucznia i jego potrzeby.

§ 8 ust.2 pkt. 4c

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH

Przez cały okres stażu starałam się wdrażać uczniów do poczucia bycia odpowiedzialnym za proces kształcenia. Nieustannie zwracałam im uwagę na fakt przydatności i niezbędności języka angielskiego w życiu codziennym. Starałm się pogłębiać ich wiedzę, angażować do wspólnej pracy na przykład poprzez pracę w grupach, ćwiczenie dialogu w parach czy wspólną pracę nad projektem. Zachęcam uczniów do kreatywności, samorozwoju i udziału w różnorodnych konkursach, i przedstawieniach. Umożliwiłam uczniom dodatkowe zajęcia pozalekcyjne aby wspomagać ich w dążeniu do celu.
Jestem przekonana, że aby dziecko lubiło się uczyć i dobrze czuło się w zespole klasowym, niezbędna jest współpraca na linii nauczyciel – rodzic. Rodzice powinni angażować się w rozwój dziecka tak samo jak nauczyciel, powinni współpracować ze szkołą do której uczęszcza dziecko i być częścią jego życia szkolnego. Dlatego w swojej pracy dydaktycznej i wychowawczej zawsze starałam się aby rodzice byli obecni na imprezach okolicznościowych, które mają miejsce w szkole jak: Wigilia, Karnawał, Dzień Matki, przedstawienia szkolne, wycieczki itp. Działania te budują dobre relacje i przynoszą korzyści wychowawcze.
W swojej pracy staram się również budować w uczniach empatię i wrażliwość na cierpienie ludzi i zwierząt. Uczniowie mojej klasy zawsze chętnie angażowali się w akcje pomocy i wspierania schronisk dla zwierząt, zbiórki pieniędzy na chore dzieci WOŚP, a przy wsparciu Samorządu Uczniowskiego wiele razy wspomagali potrzebujących zbierając nakrętki od butelek. Na godzinach wychowawczych starałam się zwrócić uwagę młodzieży na fakt zanieczyszczenia naszego środowiska, w tym celu angażowałam dzieci do wzięcia udziału w akcji zbiórki elektryczności, czy w akcji sprzątania świata.
W swojej długoletniej pracy dydaktycznej i wychowawczej zawsze uważałam, że wspólne wyjazdy uczniów na wycieczki krajoznawcze i przedmiotowe, wspólne wyjazdy do kina, organizowanie ogniska czy pikniku odgrywają ważną rolę w programie wychowawczym. Praca poza klasą szkolną umożliwia nauczycielowi - wychowawcy, poznanie uczniów w sytuacjach pozaszkolnych, sprzyja ich otwartości i pozwala na integrację grupy. Zawsze na koniec roku szkolnego organizowałam uczniom wyjazd na wycieczkę klasową, a w ciągu roku szkolnego organizowałam wyjście na piknik nad pobliski staw, wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego czy spacer do parku.

§ 8 ust.2 pkt. 4e

WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓLPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI

W pracy nauczyciela niezwykle ważna jest współpraca z organami pozaszkolnymi. Dlatego staram się, aby moje kontakty ze strukturami samorządowymi oraz innymi jednostkami przynosiły mi i moim wychowankom wiele korzyści dydaktycznych i wychowawczych. Podczas wykonywania swojego stażu współpracowałam z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Policją, Rodzinnym Domem Dziecka i Strażą Pożarną.

§ 8 ust.2 pkt. 4f

UZYSKANIE INNYCH ZNACZĄCYCH OSIĄGNIĘĆ W PRACY ZAWODOWEJ

1. OPRACOWANIE PUBLIKACJI

Chcąc podzielić się wiedzą i doświadczeniem umieściłam swoje publikacje na portalu edukacyjnym www.edux.pl

§ 8 ust.2 pkt 5

UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH I INNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY

1. OPIS I ANALIZA DWÓCH PRZYPADKÓW

W swojej pracy jako nauczyciel staram się pełnić rolę osoby empatycznej, która potrafi wczuć się w pozycję drugiego człowieka i stara się go zrozumieć. Dlatego wspieram nie tylko rozwój dydaktyczny ale i emocjonalny. Podstawą do tego jest prawidłowe zdiagnozowanie uczniów mających trudności w nauce i problemy wychowawcze.

2. POGŁEBIANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚĆI W ZAKRESIE ZASPOKAJANA POTRZEB WYCHOWAWCZYCH

Na początku roku szkolnego staram się uważnie przeanalizować Program Wychowawczy Szkoły, aby na jego podstawie opracować plan pracy wychowawczej klasy, w której pełnię funkcję wychowawcy. Kompletuję teczkę wychowawcy klasy zawierającą: program działań wychowawczych, tematykę spotkań z uczniami, z rodzicami, program wycieczek i imprez klasowych.
Wówczas jestem gotowa do rozpoczęcia nowego roku szkolnego a takie przygotowanie pozwala mi na lepszą organizację pracy podczas roku szkolnego. Tworząc plan pracy wychowawczej staram się aby uwzględniał on potrzeby dzieci, uczył ich współdziałania w zespole klasowym, wzajemnego szacunku i tolerancji, a także wdrażał do radzenia sobie z konfliktami i codziennymi problemami. W tych działaniach wspieram się fachową literaturą z zakresu psychologii i pedagogiki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.