X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35337
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
na stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Anna Szydłak
nauczyciel mianowany

Nauczany przedmiot:
edukacja wczesnoszkolna

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej
i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
Cały okres stażu, który został przeze mnie odbyty, charakteryzował się dużą intensyfikacją działań mających na celu podniesienie jakości stosowanych metod pracy i bogacenie własnego warsztatu. Te działania oparte na literaturze pedagogicznej, czasopismach i wiadomościach zaczerpniętych z Internetu pogłębiały moją wiedzę i umiejętności atrakcyjnego i skutecznego posługiwania się różnymi metodami nauczania i wychowania.
Wiedząc jak bardzo ważny jest warsztat pracy nauczyciela wykorzystywany w celu uatrakcyjniania zajęć z dziećmi sukcesywnie gromadziłam materiały do pracy, które wykorzystywałam podczas prowadzenia zajęć. Tworzyłam karty pracy, zestawy ćwiczeń. Wzbogaciłam swój warsztat, w pomoce dydaktyczne: albumy, tablice, plansze, ilustracje. Większość z nich wykonuję samodzielnie zgodnie z bieżącymi potrzebami. Gromadzę scenariusze zajęć, materiały, ilustracje i rozsypani obrazkowe, obrazki do kolorowania w teczkach tematycznych zgodnie z porami roku. Zgromadziłam pokaźny zbiór płyt CD z piosenkami dla dzieci, zabawami muzyczno – ruchowymi, dźwiękowymi, płyty DVD z bajkami dla dzieci, proste gry komputerowe, multibook. Dzięki życzliwości pani dyrektor klasa wzbogaciła się w wiele innych ciekawych pomocy dydaktycznych: puzzle, gry edukacyjne, szachy. Zgromadziłam w klasie bogaty księgozbiór literatury dziecięcej, który wykorzystuję na zajęciach, rozwijając u dzieci zainteresowania czytelnicze. Dbam o wygląd klasy i aktualizacje gazetek klasowych zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych, uroczystości, świat czy następujących po sobie pór roku. Istotną rolę odegrała tutaj warstwa informacyjna wzbogacona różnorodnością środków ekspresji plastycznej oraz wspierana przez technologię komputerową. Do tych działań wprowadzałam swoich uczniów wykorzystując ich pomyły, wiersze, relacje, zainteresowania, prace. Systematycznie dokonywałam również prezentacji prac uczniowskich zarówno w klasie jak i na korytarzu.
Wszystkie metody pracy dydaktyczno-wychowawczej w edukacji wczesnoszkolnej są niezbędne, jednak najbardziej skuteczne okazały się stosowane przeze mnie w ciągu całego stażu metody aktywizujące. Każdej nowo wprowadzanej partii materiału programowego towarzyszył ruch, muzyka, praca plastyczna, zabawy w kręgu, wszelkiego rodzaju wyjścia ze szkoły (spacery po lesie i najbliższej okolicy, spotkania z różnymi osobami, wycieczki), zabawy dramowe, pantomima, burza mózgów, praca grupowa czy zdania niedokończone. Powyższe zabiegi aktywizowały na ogół cały zespół klasowy, który poprzez zamierzone działania w grupie, czy zabawę w zespole w sposób naturalny i nie męczący przyswajał prezentowane treści.
EFEKTY:
- stosowanie metod aktywizujących w procesie dydaktycznym sprzyja pogłębieniu zdobytej wiedzy, jej operatywności i trwałości.
- dzieci myślą podczas wykonywania podjętych działań.
- angażują się emocjonalnie, są aktywne w sferze percepcyjnej, ruchowej, werbalnej i emocjonalno-motywacyjnej.
- dzieci uczą się właściwych stosunków międzyludzkich, zrozumienia, tolerancji.

2. Doskonalenie zawodowe.
Praca z dziećmi wymaga od nauczyciela ciągłego doskonalenia własnych umiejętności i warsztatu pracy. W latach 2014-2017 uczestniczyłam w kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach i e- konferencjach, jak również w radach szkoleniowych w ramach WDN.

Na szczególną uwagę zasługują następujące formy doskonalenia:
• kurs e- learningowy„Dla opiekunów Spółdzielni Uczniowskich” w ramach projektu „Spółdzielczość uczniowska jako instrument wzmacniania postaw przedsiębiorczych oraz obywatelskich wśród młodzieży”, organizowany przez Fundację Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej.
Opiekun pełni bardzo ważną rolę w spółdzielni uczniowskiej. Musi on być nie tylko dobrym pedagogiem, ale również musi posiadać wiedzę zarówno z zakresu spółdzielczości, ekonomii, rachunkowości, jak i wielu innych dziedzin. Kurs wzmocnił moje kompetencje i umiejętności, a dostarczona wiedza pozwoliła mi na rozwiązywanie bieżących problemów i inspirowała do poszukiwania nowych form działania.
• szkolenie w ramach realizowanego ogólnopolskiego projektu „Mały Mistrz”, organizowane przez Małopolski Szkolny Związek Sportowy oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Dzięki szkoleniu i wdrożeniu programu w naszej szkole uczniowie zostali zachęceni do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej, a także kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, w tym też dotyczących zdrowego stylu życia.

• warsztaty „ Rozwijanie wybranych kompetencji matematycznych uczniów I etapu edukacyjnego”, organizowane przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
• szkolenie „Edukacja matematyczna na wesoło w klasach I-III”, organizowane przez Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
Szkolenia pozwoliły mi na uporządkowanie wiedzy na temat prawidłowości rozwojowych związanych z nabywaniem umiejętności liczenia u dzieci. Nabycie wiedzy na temat procesów poznawczych wspierających myślenie matematyczne. Nabycie umiejętności stosowania różnorodnych zabaw i ćwiczeń wspierających zapamiętywanie i rozumienie faktów matematycznych, które wykorzystałam w praktyce.

• szkolenie „Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi uczniów?” organizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce oraz Zespół ds. Profilaktyki Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych,

Szkolenie poszerzyło moje kompetencje, umożliwiło mi większą skuteczność w pracy wychowawczej oraz budowania swojego rzeczywistego, a nie formalnego autorytetu. Inwestowanie w rozwój umiejętności wychowawczych pozwala na zmniejszenie ilości kłopotów z wychowankami, pozwala czerpać satysfakcję z wykonywanej pracy i chroni przed wypaleniem zawodowym.

• warsztaty „Nauczyciel w sieci. Jak komunikować się za pomocą Internetu- możliwości i zagrożenia” organizowane przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.
• szkolenie „Myślenie algorytmami. Nauka programowania. Edukacja wczesnoszkolna” organizowane przez Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych.

Dzięki tym formom doskonalenia zapoznałam się z założeniami nowej podstawy programowej dotyczącej nauki programowania na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Podczas zajęć poznałam zagadnienia z zakresu podstaw programowania i tzw. myślenia komputacyjnego (algorytmicznego) oraz dowiedziałam się, w jaki sposób wdrażać założenia nowej podstawy programowej na swoich zajęciach.

• szkolenie „Umuzykalnianie dzieci metodą Carla Orfa”, organizowane przez Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Podczas szkolenia dowiedziałam się jak wykorzystać metody Carla Orffa w procesie dydaktycznym. Zdobytą wiedzę wykorzystałam podczas tworzenia własnego programu zajęć umuzykalniających.

• Szkolenie „Dziecko z cukrzycą w szkole”.
W roku szkolnym 2013/2014 uczeń mojej klasy zachorował na cukrzycę typu I. Było to nowe doświadczenie w mojej karierze zawodowej. Aby jak najlepiej zaopiekować się dzieckiem zaproponowałam Radzie Pedagogicznej szkolenie z tego zakresu. Niedługo po tym odbyła się rada szkoleniowa „Dziecko z cukrzycą w szkole”.

Poprzez udział w ww. formach mogłam udoskonalić swoje metody pracy i kształtować otwarte i pozytywne stosunki z wychowankami i rodzicami. Wszystkie ukończone formy, pozwoliły mi wzbogacić swój warsztat pracy, rozwinąć się intelektualnie i zawodowo. Poszerzyłam swoje horyzonty, wiedzę i umiejętności.

EFEKTY
- wzięcie udziału uczniów w atrakcyjnych i wartościowych zajęciach
- edukowanie najnowszymi metodami pracy pedagogicznej,
- wzrost zadowolenia rodziców z wyboru szkoły,
- poszerzanie swojego warsztatu pracy pedagogicznej,
- pogłębienie wiedzy teoretycznej,
- wzbogacenie umiejętności praktycznych
- gromadzenie dokumentacji potwierdzających przyjęte przeze mnie zadania,
- podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej,
- podwyższenie jakości pracy szkoły,

3. Organizowanie konkursów
W latach 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, organizowałam i przeprowadzałam akcję SKO „Październik miesiącem oszczędzania”. W ramach tej akcji przygotowałam:
- plakaty promujące akcję
- pokaz multimedialny dla klas I-VI,
- konkursy SKO dla klas I-VI sprawdzające wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, również plastyczne
- organizowałam szkolne wystawy prac konkursowych,
- przygotowałam dyplomy oraz nagrody za udział w konkursach,
- przeprowadziłam apele szkolne podsumowujące konkursy i akcję SKO.
Głównym celem, który przyświecał organizowanym akcjom i konkursom było pozyskiwanie nowych członków Szkolnej Kasy Oszczędności , a tym samym wdrażanie uczniów do idei oszczędzania oraz nauka przedsiębiorczości
Organizowałam szereg konkursów klasowych takich jak: recytatorski, czytelniczy, plastyczny, matematyczny.
Poprzez organizowanie konkursów rozbudzałam wśród uczniów twórczą pracę, rozbudzałam umiejętności poznawcze, uczyłam samodzielności podejmowania i rozwiązywania problemów, uwrażliwiałam na piękno poezji i literatury, sztuki, aktywizowałam uczniów.

EFEKTY
- możliwość skonfrontowania umiejętności uczniów z koleżankami i kolegami z innych klas i szkół,
- zaprezentowanie się w środowisku rówieśniczym i lokalnym,
- wzmocnienie i rozwinięcie w sobie wiary we własne możliwości,
- poznanie zasad zdrowej rywalizacji,
- umocnienie wizerunku szkoły jako miejsca intelektualnego i społecznego rozwoju uczniów,
- wzrost jakości pracy szkoły w obszarze kształcenia,
- promocja osiągnięć szkoły,
- ogólnoszkolny konkurs i październikowa akcja są imprezą wpisaną w kalendarz imprez szkoły,
- Możliwość rozwoju własnej kreatywności i twórczości,
- wzmacnianie współpracy z innymi nauczycielami.
6. Współpraca z rodzicami.
Realizacja powyższego zadania opierała się m.in. na diagnozowaniu sytuacji rodzinnej wychowanków. W tym celu przygotowałam ankietę diagnostyczną dla rodziców uczniów klasy pierwszej, uwzględniając w niej aspekt środowiskowy, indywidualny i pedagogiczny ucznia. W efekcie udało mi się pozyskać informacje od rodziców, które pozwoliły lepiej poznać środowisko ucznia oraz oczekiwania rodziców względem nauczyciela i szkoły.
W lepszym poznaniu moich wychowanków i ich otoczenia pomogły mi rozmowy ze znającymi środowisko nauczycielami, a także indywidualne rozmowy z rodzicami. Od początku mojej pracy i w okresie stażu pełniłam rolę wychowawcy. Dbam o to, by moja współpraca z rodzicami układała się jak najlepiej, by rodzice byli moim partnerami w pracy wychowawczej. W tym celu angażuję rodziców do współpracy np. organizowaniu klasowych i szkolnych uroczystości ( Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka, Wigilia, zabawa karnawałowa, andrzejkowa itp.). Rodzice chętnie przygotowują dekorację sal, poczęstunek i upominki dla uczniów. Oprócz tego rodzice często pomagają w opiece nad dziećmi podczas wyjazdów na basen, wyjść i wycieczek klasowych, niejednokrotnie też pomagają wychowawcy w załatwianiu spraw organizacyjnych związanych z wycieczkami. Stały kontakt z rodzicami ułatwiały mi comiesięczne spotkania indywidualne tzw. „Dni Otwarte”, jak również rozmowy drogą telefoniczną, e- mailową i przez e- dziennik
Zawsze staram się wspierać rodziców w procesie dydaktyczno- wychowawczym, dlatego podczas zebrań klasowych oprócz bieżących spraw znajduję czas na krótką pogadankę lub wykład dla rodziców np. na temat: „Przezwyciężanie trudności w nauce czytania i pisania u uczniów z „ryzyka dysleksji”, „Sześciolatek w klasie pierwszej”, „Odkrywanie uzdolnień dzieci dzięki teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera”.
Chcę w ten sposób ułatwić im zrozumienie niektórych problemów z dzieckiem, wyjaśnić relacje: rodzic – dziecko – nauczyciel, czy opowiedzieć o zagrożeniach jakie czyhają na ich pociechy. Oprócz tego na zebrania opracowywałam zalecenia i wskazówki dla rodziców w jaki sposób mogą pracować z uczniem w domu. Rodzice chętnie włączali się do dyskusji, oraz dziękowali za rady dotyczące postępowania z dzieckiem.
Uważam, że współpraca z rodzicami przebiegała bardzo dobrze. Wpłynęło to pozytywne na wizerunek szkoły w środowisku lokalnym.

EFEKTY:
- budowanie przyjemnej i życzliwej atmosfery w klasie,
- promowanie pozytywnych wartości i właściwych zachowań,
- możliwość prezentacji własnych osiągnięć,
- integracja zespołu klasowego,
- rodzice czują się partnerami w procesie dydaktyczno- wychowawczym organizowanym przez szkołę i chętnie w nim uczestniczą,
- zaangażowanie rodziców w działania na rzecz klasy i szkoły,
- wzrost zadowolenia rodziców z wyboru szkoły,
- dobry wizerunek szkoły,
- podwyższenie jakości pracy szkoły,
- zaspokajanie potrzeb osobistego kontaktu rodziców ze środowiskiem klasowym,
- dbanie o wszechstronny rozwój uczniów,
- przygotowywanie uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym,
- nawiązywanie dobrych kontaktów z rodzicami,
- zdobyte od rodziców informacje na temat dzieci wykorzystałam efektywnie w codziennej pracy

7. Diagnozowanie i wspomaganie uczniów w rozwoju
Wykorzystując posiadaną wiedzę z psychologii i pedagogiki przeprowadziłam w miesiącach wrzesień/październik 2016 roku diagnozę uczniów wstępujących do klasy pierwszej w celu określenia tych umiejętności, które charakteryzują dziecko rozpoczynające swoją edukację w klasie pierwszej. Badania diagnostyczne pozwoliły mi na wstępną ocenę możliwości uczniów, dostrzeżenie trudności, a tym samym ukazały w jakim kierunku powinnam podjąć działania, aby w miarę moich możliwości likwidować braki i trudności uczniów w nauce.
Następnym krokiem we wspomaganiu uczniów z trudnościami w nauce było:
- kierowanie na badania do Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz wdrażanie zaleceń z poradni.
- prowadzenie obserwacji dziecka podczas pracy z nauczycielem oraz w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych (na wycieczkach, wyjściach itp.)
- diagnozowanie i analizowanie osiągnięć edukacyjnych np. sprawdziany, diagnoza po pierwszej i trzeciej klasie,
- starania o objęcie dzieci pomocą psychologiczno- pedagogiczną, dydaktyczno- wyrównawczą lub specjalistyczną tj. : zajęcia logopedyczne, korekcyjno- kompensacyjne dzięki, którym następuje wyrównanie dysharmonii rozwojowych i ułatwienie dziecku nauki czytania i pisania poprzez stosowanie odpowiednich ćwiczeń.
- indywidualizowanie pracy podczas lekcji,
- stosowanie oceniania kształtującego,
- indywidualne rozmowy z dzieckiem.

EFEKTY:
- rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb uczniów,
- organizowanie fachowej pomocy dla uczniów,
- wspomaganie rodziców w procesie dydaktyczno- wychowawczym,
- eliminowanie trudności edukacyjnych uczniów,
- współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną i specjalistami z zakresu pedagogiki i psychologii,

7. Promowanie szkoły w środowisku.
• organizowałam uroczystości klasowe i szkolne np. Piknik Rodzinny „Mama, Tata i Ja”, Dzień Otwarty dla Przyszłych Pierwszoklasistów, Dzień Patrona Szkoły, Ślubowanie Pierwszoklasistów, Zakończenie Roku Szkolnego 2015/2016, Zabawy mikołajkowe, karnawałowe, andrzejkowe, wspólne kolędowanie, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka, Przegląd Pieśni Patriotycznych,
• umieszczałam na stronie internetowej szkoły oraz facebooku szkoły wydarzenia z życia klasy i szkoły,
• od 2013 roku współpracuję z Bankiem PKO BP w ramach programu SKO,
• przygotowywałam uczniów do konkursów pozaszkolnych np. Ogólnopolskiego konkursu w ramach programu SKO, Konkursy Gminne: recytatorski, plastyczny, teatralny.
• przygotowałam uczniów do występu na Spotkaniu Opłatkowym dla Emerytowanych Nauczycieli z Gminy Wieliczka,
• współpracowałam z Burmistrzem Miasta i Gminy Wieliczką organizując dla dzieci spotkanie z pracownikami Urzędu Miasta.
• współpracuję z SKO ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Rabce Zdroju,
• współpracowałam z Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce przygotowując uczniów do konkursów: plastycznego, recytatorskiego oraz włączając się w akcję „Ubieramy wielickie choinki”.
Dzięki imprezom kulturalnym dla środowiska lokalnego szkoła jest lepiej postrzegana.

EFEKTY:
- Promocja szkoły i umacnianie pozytywnego wizerunku szkoły,
- Poszerzanie zakresu działań szkoły,
- Współpraca z innymi podmiotami,
- Reprezentowanie szkoły,
- Kształtowanie prawidłowych postaw estetycznych poprzez uczestnictwo w kulturze,
- Podnoszenie poczucia własnej wartości,
- Uczestnictwo w pracy na rzecz środowiska szkolnego,
- Satysfakcja z osiąganych sukcesów ,
- Budowanie pozytywnej komunikacji między szkołą, rodzicami i środowiskiem,
- Doskonalenie umiejętności planowania i organizacji.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.

1. Stosowanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.
Współczesna szkoła nie może obyć się bez korzystania z nowoczesnej technologii komputerowej, a tym samym bez nauczycieli znających podstawy obsługi komputera i korzystających z programów komputerowych. Również i w moim życiu technologia komputerowa odgrywa bardzo ważną rolę. Komputer stał się powszechnie stosowanym przeze mnie narzędziem pracy. Codziennie używam go zarówno do celów zawodowych jak i osobistych, jest narzędziem znacznie ułatwiającym mi pracę oraz źródłem dostępu do najnowszych informacji. W swojej pracy bardzo często korzystałam z komputera, który służy mi przede wszystkim do prowadzenia e- dziennika, również do opracowywania pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć i imprez, referatów, kart informacyjnych dla rodziców, kart pracy dla dzieci, opracowywania regulaminów konkursów, planów wycieczek, list uczestników, ogłoszeń, porad dla rodziców na temat rozwoju i wychowania dziecka, projektowania dyplomów dla uczniów biorących udział w konkursach szkolnych, zaproszeń na uroczystości szkolne i zebrania, podziękowań, przygotowania całej dokumentacji związanej z awansem zawodowym (plan rozwoju, sprawozdanie), wyszukiwania scenariuszy zajęć i innych materiałów pomocnych w ich prowadzeniu, opracowywania dokumentacji szkolnej: oceny rocznej uczniów, świadectw, arkuszy ocen, analizy sprawdzianów, planów pracy, programów na dany rok szkolny, opinii uczniów.
Dzięki technologii komputerowej dokumentacja prowadzona jest przejrzyście, estetycznie i czytelnie. Własny warsztat pracy jest uporządkowany i na bieżąco udoskonalany.

2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
Często korzystam ze stron internetowych o tematyce oświatowej. Poszukuję ciekawych publikacji na portalach edukacyjnych, korzystałam z Internetu przy wyszukiwaniu informacji o kursach i szkoleniach jak również biorąc udział w e- konferencjach dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej takich jak: „praca nauczyciela klasy1. Praktyczne rozwiązania na co dzień”, „Kompetencje interpersonalne nauczycieli jako podstawa budowania relacji z rodzicami”, „Jak uczyć, by nauczyć matematyki- metodyczne zasady wczesnoszkolnej edukacji matematycznej”, „ Kształcenie matematyczne w obliczu nowej podstawy programowej”.
Uczestniczyłam w szkoleniu dotyczącym obsługi e- dziennika dzięki czemu uzyskałam wiele cennych informacji dotyczących korzystania z jego możliwości. Zdobyte umiejętności codziennie wykorzystuję w praktyce, bowiem w mojej szkole został wdrożony do pracy dziennik elektroniczny. Jako nauczyciel i wychowawca starałam się systematycznie i skrupulatnie uzupełniać dokumentację w tym dzienniku. Wielokrotnie korzystałam z zestawień ocen i frekwencji oraz wykorzystywałam gotowe wydruki na zebrania z rodzicami. Na bieżąco kontrolowałam nieobecności i postępy w nauce moich wychowanków. Korzystanie z e- dziennika umożliwiło mi częste kontakty z rodzicami oraz z innymi nauczycielami mojej szkoły. Prowadzenie tego typu dziennika bardzo ułatwia pracę nauczycielom, wychowawcom oraz dyrekcji szkoły. Można z niego korzystać o każdej porze oraz z każdego komputera posiadającego dostęp do Internetu.
Wykorzystując Internet miało miejsce ustawiczne samokształcenie. Dzięki zasobom Internetu pogłębiałam swoją wiedzę i doskonaliłam swój warsztat pracy.

3. Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej na zajęciach lekcyjnych i dodatkowych.
Dzięki technologii komputerowej mogę prowadzić ciekawe lekcje oparte na prezentacjach multimedialnych, wykorzystując tablicę multimedialną, multibooka oraz prowadzić zajęcia komputerowe w klasach I-III. Technologie informacyjne to także szeroko pojęta informacja. Dzięki Internetowi mamy doń niemal nieograniczony dostęp. Podczas prac nad gazetką szkolną czy klasową starałam się ukazywać uczniom różne sposoby wyszukiwania interesujących ich faktów, elektronicznej ich obróbki i opracowania. Podczas codziennych zajęć edukacyjnych często korzystałam z dostępnych pomocy audio - video: magnetofonu, komputera przenośnego, rzutnika multimedialnego, odtwarzacza DVD, telewizora. Udało mi się zgromadzić dość duży zbiór płyt CD z piosenkami, zabawami ruchowymi, płyty DVD z bajkami oraz grami.
Dzięki technologii komputerowej i informacyjnej zajęcia prowadzone przeze mnie były urozmaicone i atrakcyjniejsze, a proces dydaktyczny bogatszy.

4. Publikowanie w Internecie swoich osiągnięć.
Przez cały okres stażu wzbogacałam prowadzenie strony internetowej szkoły oraz facebooka szkolnego poprzez publikacje na temat wydarzeń z życia klasy , SKO i Spółdzielni Uczniowskiej. Oprócz tego prowadziłam klasowy album internetowy „Picasa Web Albums”, w którym zamieszczałam ciekawe zdjęcia z życia klasy. Publikowałam scenariusze zajęć, uroczystości szkolnych oraz plan rozwoju zawodowego na stronach internetowych.
Dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnej i komunikacyjnej nie tylko wzbogacałam prowadzenie zajęć i usprawniałam ich przebieg, ale jednocześnie podnosiłam jakość funkcjonowania szkoły.

EFEKTY:
- Uatrakcyjnianie zajęć poprzez wykorzystywanie programów edukacyjnych, prezentacji multimedialnych, multibooka,
- Zapoznanie rodziców z podstawowymi dokumentami szkoły,
- Zapoznanie rodziców z wydarzeniami szkolnymi i klasowymi poprzez stronę internetową szkoły, facebooka szkolnego,
- tworzenie dla szkoły czytelnych i estetycznych opracowań dokumentów,
- posiadanie pełnej i uporządkowanej dokumentacji swojej pracy,
- systematyczne doskonalenie się w zakresie posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną,
- stały dostęp do aktualnych informacji,
- dzielenie się ciekawymi materiałami i informacjami z innymi nauczycielami poprzez wykorzystanie technologii informacyjnej.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Współpraca z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej.
Współpracuję z innymi nauczycielami i wychowawcami dzieląc się z nimi swoimi doświadczeniami i wiedzą. Wymieniając opinie i informacje na temat uczniów ustalamy wspólny front działań pedagogicznych i wychowawczych, rozwiązujemy napotkane problemy. Udostępniam koleżankom swoje scenariusze uroczystości, konspekty zajęć i pomoce dydaktyczne. Dzielę się z nimi wiedzą zdobytą podczas kursów i szkoleń, przedstawiam ciekawe propozycje zabaw i technik plastycznych wykorzystywanych w celu uatrakcyjniania zajęć. Przez cały okres stażu współpracowałam z pedagogiem oraz nauczycielami i wychowawcami – wymienialiśmy doświadczenia, opinie i informacje o uczniach, ich postępach, uzyskiwaliśmy porady. Wspólnie organizowaliśmy przedsięwzięcia, konkursy, wycieczki i uroczystości szkolne i środowiskowe. Najważniejszym efektem działań podjętych w tym zakresie jest mój własny rozwój zawodowy. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pomogła mi uświadomić sobie moje własne mocne i słabe strony, udoskonalić własny warsztat pracy oraz zaowocowała pomysłami przyszłych działań. Umożliwienie innym nauczycielom korzystania z moich doświadczeń spowodowało z kolei wzbogacenie ich warsztatu pracy i stymulację ich dalszego rozwoju zawodowego. Na początku każdego roku szkolnego pracujemy w zespołach opracowujących Plan Pracy Szkoły a w ciągu roku szkolnego w zespołach wychowawczych. Moje działania opierały się na współpracy z nauczycielami uczącymi w mojej klasie w zakresie: tworzenia planu wychowawczego klasy, opracowania indywidualnych metod pracy z dzieckiem z opinią PPP, analizowania wyników osiągnięć uczniów w nauce i zachowaniu, ustalania ocen klasyfikacyjnych, wymiany doświadczeń, poszukiwaniu nowych rozwiązań i metod pracy. Na spotkaniach Zespołu dyskutowałyśmy o trudnościach wychowawczych w szkole, dzieliłyśmy się doświadczeniem w ich przezwyciężaniu, omawiałyśmy lekcje otwarte, dzieliłyśmy się informacjami dotyczącymi różnych dostępnych form dokształcania. Nasze spotkania są okazją do wymiany poglądów, doświadczeń, informacji, rozwiązywania problemów dotyczących edukacji wczesnoszkolnej.
Takie uczenie się we współpracy jest aktywną metodą zdobywania wiedzy i umiejętności, doskonalenia własnego warsztatu pracy. Od nauczycieli oczekuje się nieustannego rozwoju zawodowego, pracy nowoczesnymi metodami, umiejętności mierzenia jakości pracy i tworzenia licznej dokumentacji swojej działalności. Realizacja tych zadań nie jest możliwa bez działania zespołowego – praca w zespole daje lepsze efekty.

2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
W pracy nauczyciela ważna jest umiejętność dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, a przede wszystkim zdobytą wiedzą i doświadczeniem z nauczycielem z krótszym stażem zawodowym.
Dzięki dobrej znajomości technologii informacyjnej służyłam pomocą innym nauczycielom w tym zakresie, wykorzystywałam na dobrym poziomie pracę z e- dziennikiem
W okresie stażu przeprowadziłem m.in. kilka lekcji otwartych dla nauczycieli niższym stażem zawodowym oraz dla studentów pedagogiki. Były to bloki tematyczne np. „Czy to już wiosna?”, „Od projektu do realizacji”, „W ogrodzie”. Podczas tych lekcji starałam się pokazać różne metody pracy z dziećmi, głównie metody aktywizujące. Wskazywałam na indywidualizację pracy z uczniami oraz na elementy oceniania kształtującego.
Prowadzenie zajęć otwartych mobilizowało mnie do zaprezentowania nowych i ciekawych form pracy. Było okazją do wymiany doświadczeń i pomysłów, aby zajęcia były ciekawsze, a treści lepiej przyswajalne przez uczniów, co w efekcie daje podniesienie jakości pracy szkoły. Uczestniczyłam również w zajęciach otwartych przeprowadzonych przez koleżanki, po których analizowałyśmy scenariusze, omawiałyśmy przebieg lekcji, wymieniałyśmy się spostrzeżeniami i wnioskami.

EFEKTY:
- podniesienie jakości pracy szkoły poprzez rozwój nauczyciela,
- budowanie atmosfery współpracy i zaufania wśród nauczycieli,
- budowanie pozytywnej komunikacji interpersonalnej,
- dzielenie się wiadomościami,
- wymiana doświadczeń,

§8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem
w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie programu koła umuzykalniającego dla klas I-III.
Priorytetowym zadaniem szkoły jest wszechstronny rozwój osobowości dziecka. W szkole uczniowie kształcą swoją osobowość i rozwijają zainteresowania, aby w ten sposób mogli lepiej przygotować się do funkcjonowania w warunkach współczesnego świata. Poprzez założenie koła umuzykalniającego starałam się rozbudzić zdolności i zainteresowania uczniów. Uznałam, że ogólnie pojęte muzykowanie jest taką formą aktywności, która angażuje i rozwija całą osobowość dziecka.
Działalność koła umuzykalniającego obejmowała uczniów pierwszego etapu edukacyjnego. Problematyka zajęć dostosowana była do wieku, zdolności i umiejętności dzieci. Głównym celem programu było: rozbudzenie zamiłowań muzycznych i wrażliwości na sztukę, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze przez: kształtowanie zainteresowań, umożliwienie rozwoju zdolności i umiejętności muzycznych, rozwijanie wrażliwości estetycznej, zachęcanie do muzykowania indywidualnego i zespołowego, kształtowanie odpowiedzialności za zespół i jego osiągnięcia, udział w konkursach umożliwienie rozwoju wyobraźni muzycznej. Zajęcia obejmowały takie formy aktywności muzycznej jak: śpiew, słuchanie muzyki, grę na instrumentach, ruch z muzyką. Na zajęciach stosowałam m. in. metodę Carla Orffa, która poprzez zabawę, ruch, słuchanie pozwalała dzieciom improwizować i rozwijać ekspresję.
Metody pracy:
metody nauczania – uczenia się
• praktyczne, pozwalające utrwalić, uzupełnić i uaktywnić nabytą wiedzę /ćwiczenia/
• aktywizujące /rozwijające twórcze myślenie, twórcze rozwiązywanie problemów/
• podające /wyjaśnienia, wykład, informacja/.
metody nauczania muzyki:
• problemowo odtwórcze /poprzez formy: śpiew i gra na instrumentach/
• analityczno – percepcyjne.
Treści nauczania obejmowały:
a). śpiew w tym: kształtowanie prawidłowej postawy przy śpiewie, ćwiczenia kształtujące prawidłową emisję głosu, śpiewanie piosenek jednogłosowo
b). słuchanie muzyki w tym : percepcję elementów muzyki i rozpoznawanie zjawisk akustycznych, rozpoznawanie kierunku i rodzaju melodii, określanie nastroju, rozwijanie wyobraźni muzycznej.
c). grę na instrumentach w tym : wykorzystanie instrumentów perkusyjnych jako akompaniamentów do piosenek, naukę gry na flecie prostym, nauka zapisu nutowego.

Ewaluacja programu opierała się na zadaniach głównie praktycznych, takich jak:
- śpiew i gra na instrumentach: uczniowie nauczyli się szerokiego repertuaru piosenek, gry na flecie prostym oraz akompaniować na instrumentach perkusyjnych.
- konkursy muzyczne; uczniowie brali udział w Przeglądzie Twórczości Dziecięcej „Skrzat”, konkursie „Kolęd i Pastorałek”, Przeglądzie Pieśni Patriotycznych, Konkursie Piosenki o Tematyce Przyrodniczej.
- indywidualne i zespołowe prezentacje dzieci; podejmowali się różnorodnych wyzwań artystycznych: akompaniowali, tworzyli swoje aranżacje piosenek,.
- zaangażowanie dzieci w przygotowanie imprez szkolnych: uczniowie występowali przed publicznością na akademiach i uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.
Niejednokrotnie przełamywali swoje obawy i lęki z wystąpieniami na forum i uświadamiali sobie, że codzienna, systematyczna praca przynosi zamierzone efekty.
Dzięki uczestnictwu z kółku umuzykalniającym uczniowie zdobywali nowe doświadczenia, wykorzystywali i pogłębiali swoje zdolności i zainteresowania, przełamywali nieśmiałość. Podjęte działania służyły przede wszystkim lepszemu procesowi edukacyjnemu, możliwościom indywidualnego rozwoju zainteresowań uczniów i ich uzdolnień w sprzyjającej atmosferze.

EFEKTY:
- nowe programy wpływają na podniesienie pracy szkoły,
- promowanie szkoły w środowisku lokalnym,
- dostarczenie nowych umiejętności i pozytywnych doświadczeń, które sprawiają doznanie sukcesu a co za tym idzie podnoszą poczucie własnej wartości,
- kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, samodyscypliny i obowiązkowości,
- promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu,
- inspirowanie do rozwijania uzdolnień uczniów,
- zdobywanie umiejętności opracowywania programów,
- poszerzanie własnego warsztatu,
- zdobywanie satysfakcji zawodowej z sukcesów odnoszonych przez uczniów.
2. Wdrażałam wśród swoich wychowanków w okresie stażu następujące programy edukacyjne:
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
• „Szkolna Kasa Oszczędności” od 2013 roku jestem jej opiekunem i jednocześnie dbam o rozwijanie przedsiębiorczości wśród uczniów naszej szkoły.
Od 2013 roku współpracuję z Bankiem PKO BP i jestem opiekunem Szkolnej Kasy Oszczędności, której celem jest:
- kształtowanie wśród uczniów nawyku systematycznego oszczędzania,
- racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi,
- wyrabianie nawyku systematyczności i wytrwałości w gromadzeniu wkładów,
- kształtowanie nawyku celowego wydatkowania zaoszczędzonych pieniędzy,
- popularyzacja wiedzy o działalności banków,
- przyzwyczajanie do korzystania z usług bankowych,
- pozyskiwanie uczniów jako potencjalnych klientów,
-rozwijanie poczucia przynależności do grupy i odpowiedzialności za podejmowane wspólne działania.

Formy pracy z uczniami obejmowały:
- wydawanie książeczek SKO i prowadzenie ewidencji.
- dokonywanie wpłat i wypłat na książeczki SKO.
- wyszukiwanie informacji w internecie i innych źródłach.
- udział w pozaszkolnych konkursach np. „Wiosenne filmowanie z SKO”.
- edukację przedsiębiorczości poprzez: wykłady, prezentacje, rozdawanie ulotek, aktualizację gazetki szkolnej SKO, informacje na stronie internetowej szkoły.
- rozwiązywanie zadań matematycznych związanych z kupnem i sprzedażą.

• „Spółdzielnia Uczniowska Grosik” od 2013 roku prowadzę działalność sklepiku szkolnego.
W celu rozwijania przedsiębiorczości uczniów, przy współpracy z innymi nauczycielami prowadzę Spółdzielnię Uczniowską „Grosik”. Celem działalności spółdzielni jest:
- kształtowanie umiejętności zespołowego działania i gospodarowania w warunkach
gospodarki rynkowej,
- prowadzenie działalności gospodarczej, a szczególnie handlowej, usługowej,
wytwórczej i hodowlanej na rzecz szkoły i uczniów,
- kształtowanie nawyków oszczędzania oraz celowego wykorzystywania wypracowanej nadwyżki bilansowej,
- organizowanie wzajemnej pomocy i zaspokajanie materialnych i kulturalnych potrzeb członków,
- propagowanie idei spółdzielczości w środowisku szkolnym.
Przedmiotem działania spółdzielni uczniowskich jest m.in.: kupowanie, wyrabianie i przetwarzanie oraz sprzedaż na terenie szkoły artykułów służących zaspokajaniu potrzeb uczniów i pracowników szkoły, propagowanie idei i zasad spółdzielczych w środowisku szkolnym i lokalnym, organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych z uczestnictwem uczniów szkoły.
Podczas pracy w spółdzielni uczniowskiej uczeń ma możliwość skonfrontowania swoich marzeń z rzeczywistością, spróbować swoich sił w załatwianiu „dorosłych spraw”(zakup towarów, organizacja pracy) oraz zdobyć doświadczenia, mając oparcie w opiekunach spółdzielni uczniowskich.
„Od grosika do złotówki”, tematyka projektu dotyczy szeroko pojętego bezpieczeństwa, trafnego przewidywania i sposobów unikania różnych ryzyk. Koncentruje się także wokół podstawowych pojęć o pieniądzu, zarabianiu, racjonalnym wydawaniu pieniędzy oraz oszczędzaniu,
PROZDROWOTNIE
• "Owoce w szkole",
• „Mleko w szkole”,
• „Przyjaciele zdrowia”.
• „Mały Mistrz”,
• „Nie pal przy mnie proszę”,
Głównym celem programów jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywność fizyczną. porządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia. Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie. Uświadomienie dzieciom, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia.
Formy pracy z uczniami obejmowały:
- rozdawanie mleka i owoców na drugie śniadanie,
- przygotowywanie z uczniami raz w miesiącu zdrowego śniadania,
- prowadzenie zajęć ruchowych we współpracy z nauczycielami wychowania fizycznego,
- prowadzenie zajęć na temat zdrowego stylu życia.

PROEKOLOGICZNIE
• „Drugie życie elektrośmieci”,
Celem programu było podniesienie świadomości ekologicznej biorących w nich udział dzieci i młodzieży oraz całych społeczności lokalnych oraz zbiórka zużytych baterii i przez to zmniejszenie obciążenia naszego ekosystemu. Program pozwolił promować odpowiednie postawy dotyczące postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami.
CZYTELNICTWO
• „Cała Polska czyta dzieciom”,
Program miał na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego – oraz budowania zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych.

BEZPIECZEŃSTWO
• „Odblaskowa szkoła”,
Program wykazał, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem programu było zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. W tym celu do naszej szkoły zostali zaproszeni Funkcjonariusze Policji.

DZIEDZICTWO KULTUROWE
• „Solna Akademia Dziecięca”.
Cele tego przedsięwzięcia skupiały się głównie na poszerzeniu wiedzy uczniów na temat dziedzictwa kulturowego Wieliczki i okolic, budowaniu świadomości znaczenia i szacunku dla jego wartości aby móc zachować je dla przyszłych pokoleń. Dzieci, pod kierunkiem edukatorów w comiesięcznych spotkaniach poznawały zagadnienia z zakresu historii, sztuki, etnografii, przyrody. Ogromnym atutem przedsięwzięcia jest fakt, że spotkania prowadzone w sposób interaktywny, często z zastosowaniem multimediów wykorzystują oryginalne zabytki i odbywają się w wyjątkowych, historycznych miejscach: w Zamku Żupnym oraz ekspozycji Muzeum w kopalni na III poziomie.

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i wdrażanie programów edukacyjnych przyniosło pozytywne efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej uczniów naszej szkoły. Dzieci czują się lepiej i pewniej na lekcjach, chętniej angażują się do podejmowania wyzwań, odpowiednia motywacja, chwalenie za najmniejsze sukcesy sprzyja osiąganiu dobrych wyników nauczania na miarę ich możliwości.

EFEKTY
- Aktywny udział w szkolnych programach edukacyjnych i wychowawczych umożliwiał wzbogacanie procesu dydaktyczno – wychowawczego,
- praca według tych programów dostarczyła wiele nowych treści wprowadzonych za pomocą metod aktywizujących ,
- dzieci chętniej uczestniczyły w zajęciach,
- w znacznym stopniu przyczyniły się one do wzrostu wiedzy ekonomicznej, matematycznej , przyrodniczej, prozdrowotnej polonistycznej, historycznej uczestników tych zajęć,
- programy rozwijały zainteresowania dzieci.

§8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Prowadzenie zajęć udoskonalających technikę głośnego czytania i słuchania.
Książki są źródłem niewyczerpanych wrażeń, przeżyć i wzruszeń, uczą mowy ojczystej, wzbogacają słownik dziecka, rozwijają zainteresowania, pomagają dzieciom w przyswajaniu pewnych treści programowych. Dlatego też bardzo ucieszyła mnie ogłoszona ogólnopolska akcja ,,Cała Polska czyta dzieciom”. Jednym z elementów tej akcji był organizowany Ogólnopolski Konkurs Czytelniczy pt. „Książka – Przyjaciel prawdziwy”, do którego przygotowywałam uczniów w roku szkolnym: 2013/2014, 2014/2015, 2015/ 2016, 2016/2017.
Dzieci w trakcie cotygodniowych przygotowań słuchały fragmentów książki pt. „Solilandia” tom I, tom II, tom III. Uczniowie mieli także możliwość wykonania rysunków, ilustracji, wycinanek, pacynek, śpiewania poznanych piosenek, a także zabaw w inscenizowanie znanych z książek treści. Dzięki włączeniu się w tą akcję uczniowie rozbudzali własną aktywność , spostrzegawczość, pamięć, umiejętność kojarzenia faktów, poszerzali zasób słownictwa, zdolność wypowiadania się na dany temat. Po wielu tygodniach przygotowań podczas eliminacji szkolnych uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące przeczytanej książki oraz prezentowali scenkę inspirowaną książką.
W tym roku szkolnym moi uczniowie zdobyli pierwsze miejsce w eliminacjach szkolnych, a scenka teatralna, którą zaprezentowali została nagrana i wysłana na Ogólnopolski Konkurs Czytelniczy. Akcja „Cała Polska czyta dzieciom” dostarczyła moim wychowankom wiele radości oraz umożliwiła im zaprezentowanie zdobytych w trakcie zajęć wiadomości i umiejętności.
Doceniając rolę książki w życiu człowieka, zawłaszcza w okresie jego intensywnego rozwoju, jakim jest czas edukacji szkolnej, staram się wypracować u uczniów nawyk korzystania z biblioteki. Współpracując z biblioteką szkolną, zachęcam uczniów do udziału w organizowanych przez nią konkursach czytelniczych.
Aby rozbudzać zainteresowania czytelnicze dzieci współpracowałam z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Wieliczce poprzez udział w spotkaniach z autorami książek. W 2016 roku moi uczniowie wzięli udział w spotkaniu autorskim z Ewą Marią Kozubską, Polską pisarką autorką popularnej serii książek o „Myszce Chrapiszce”. Pani Ewa opowiedziała dzieciom o bohaterach swoich książek i o pomysłach na następne historie. Dzieci z zaciekawieniem słuchały wesołych historii o sympatycznych myszkach. Zadawały też mnóstwo pytań, a na zakończenie spotkania mogły uzyskać autograf pisarki.

EFEKTY:
- rozbudzanie u uczniów nawyku czytania,
- rozbudzanie wrażliwości na piękno literatury,
- uczenie się wspólnych działań,
- wspieranie edukacyjnej i wychowawczej misji szkoły.
- budowanie pozytywnego wizerunku szkoły.
- rozbudzanie w dzieciach zainteresowania literackie i ciekawość poznawczą.
- współpraca z osobami i instytucjami wspierającymi czytelnictwo.

2. Organizowanie konkursów, wycieczek dydaktycznych i krajoznawczych.
W czasie trwania stażu organizowałam konkursy SKO:
• „Moja skarbonka”
• „Plakat promujący oszczędzanie”
• „Moje marzenia z SKO”
Samodzielnie opracowałam regulaminy tych konkursów, dyplomy i wyróżnienia dla laureatów, czuwałam nad ich przebiegiem, zakupiłam nagrody oraz zorganizowałam uroczyste wręczenie nagród na apelu szkolnym.
Organizowałam wycieczki dydaktyczne i krajoznawcze jednocześnie pełniąc na nich funkcję kierownika. Były to wycieczki do Parków Narodowych np.: Ojcowskiego, Babiogórskiego, Dolinek Jurajskich, Jaskini Wierzchowskiej, Pogórza Ciężkowickiego, Kopalni Srebra i innych. Wycieczki dydaktyczne obejmowały: teatr, operę, kino, muzea. Organizowałam liczne warsztaty na terenie szkoły lub poza nią np.: warsztaty ceramiczne, pszczelarskie, również z fizyki, chemii, biologii, matematyki, robotyki, tańca itp. Współpracowałam z ciekawymi ludźmi z Gminy Wieliczka, którzy zapraszali nas do miejsca swojej pracy i opowiadali o swoich obowiązkach np. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, Koło Gospodyń Wiejskich z Chorągwicy, Dyrektor „Kampusu” czyli Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce , Pracownicy Służby Celnej Lotniska Kraków- Balice.

EFEKTY:
- zapoznanie uczniów z walorami turystycznymi naszego miasta i województwa,
- poszerzenie umiejętności w zakresie samodzielności i zachowania się w miejscach użyteczności publicznej,
- rozwinięcie kompetencji językowych,
- uatrakcyjnienie procesu kształcenia,
- poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego i kulturalnego
- wzrost jakości pracy szkoły w zakresie kształcenia i wychowania,
- zdobycie doświadczenia w organizacji wycieczek szkolnych,

3. Współorganizowanie konkursów, imprez i uroczystości szkolnych.
Uwzględniając w swojej pracy potrzeby rozwojowe uczniów, brałam wspólnie z moimi wychowankami, aktywny udział w organizowaniu życia kulturalnego w środowisku lokalnym. Wraz z innymi nauczycielami przygotowałam szereg imprez również skierowanych do mieszkańców naszej miejscowości: uświetnienie „Spotkania Opłatkowego” dla emerytowanych nauczycieli z Gminy Wieliczka, Piknik Rodzinny „Mama, Tata i Ja”, „Dzień Patrona Szkoły”, zakończenie roku szkolnego 2015/2016, „Dzień Otwarty” dla przyszłych pierwszoklasistów, Ślubowanie Klas Pierwszych. Organizowałam akademie i uroczystości szkolne i klasowe: Przygotowywałam swoich wychowanków do udziału w tych uroczystościach, poprzez przygotowanie wierszy, piosenek, inscenizacji, strojów, prowadzenie prób. Praca moja polegała tez na ośmielaniu dzieci do brania udziału w występach.
Podjęłam się tych zadań, gdyż od początku swojej pracy organizuję uroczystości szkolne, posiadam doświadczenie, zgromadziłam wiele niezbędnych materiałów. Przebieg wyżej wymienionych uroczystości cieszył się uznaniem zgromadzonych, a zdobyte doświadczenia doskonalą proces dydaktyczno - wychowawczy. Dzięki wyżej wymienionym działaniami uczniowie nabywali umiejętności publicznego zaprezentowania się przed szerszym gronem odbiorców, odpowiedniego zachowania się, starannej recytacji. Uczyli się odpowiedzialności i współdziałania, pracując nad wykonaniem określonego zadania. W okresie stażu współorganizowałam konkursy : muzyczne „Kolęd i Pastorałek” „Przegląd Pieśni Patriotycznych”, plastyczne „Kartka świąteczna” , recytatorskie.

EFEKTY:
- aktywne uczestniczenie w życiu klasy i szkoły,
- rozwijanie postaw twórczej aktywności, ciekawości i otwartości,
- rozwijanie umiejętności i zdolności,
- uczenie współpracy,
- uczenie kulturalnego zachowania ,
- rozwijanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości,
- budowanie pozytywnego wizerunku szkoły,
- integracja nauczycieli wspierających mnie w działaniach,
- satysfakcja z udanych imprez,
- Możliwość obserwacji dzieci w różnych sytuacjach,
- współpraca z rodzicami,
- przekazywanie uczniom określonych wiadomości,
- kultywowanie tradycji,
- Integrowanie zespołu klasowego.

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca ze strukturami samorządowymi i organizacjami działającymi na rzecz edukacji.
Dzięki współpracy z organizacjami i instytucjami lokalnymi uczniowie poznawali środowisko lokalne, nawiązywali więzi emocjonalne. Instytucje z którymi współpracowałam to :
• Bank PKO BP- prowadzenie działalności SKO,
• Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, diagnozowanie problemów edukacyjnych dzieci, wdrażanie zaleceń PPP,
• Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce- udział w konkursach, warsztatach,
• Małopolskie Centrum Tańca- cotygodniowe zajęcia dla uczniów,
• Kopalnia Soli w Wieliczce- zajęcia edukacyjne,
• Muzeum Żup Krakowskich - cykliczne zajęcia Solnej Akademii Dziecięcej,
• Urząd Miasta i Gminy Wieliczka- spotkanie z Burmistrzem i pracownikami urzędu,
• Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce „Kampus”- zorganizowanie warsztatów kulinarnych, udział w warsztatach „Kuźni Wiedzy”, udział w spektaklach teatralnych na terenie Kampusu,
• Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce- spotkanie z autorką książek dla dzieci,
• Koło Gospodyń Wiejskich z Chorągwicy- zorganizowanie warsztatów kulinarnych,
• Caritas- włączanie się w akcje charytatywne,
• Powiatowa Stacja Epidemiologiczna w Wieliczce- realizacja programu profilaktycznego „Nie pal przy mnie proszę”,
• Straż Miejska, Policja, Straż pożarna- lekcje o bezpieczeństwie,
• Sąd Rejonowy Kraków Nowa Huta- sporządzenie dla sądu opinii o uczennicy oraz udział w rozprawie.

EFEKTY:
- promowanie szkoły w środowisku,
- kształtowanie właściwych postaw
- krzewienie wartości moralnych
- doskonalenie umiejętności organizatorskich
- Poszerzenie działań edukacyjnych szkoły
- doskonalenie własnych umiejętności
- doskonalenie umiejętności współpracy z różnymi instytucjami

2. Propagowanie akcji charytatywnych.
W okresie stażu aktywnie uczestniczyłam wraz z swoimi wychowankami w następujących akcjach i działaniach charytatywnych:

• „Góra Grosza”,
• „Szlachetna Paczka”,
• Zbiórka Zakrętek,
• Zabawki dla szpitala w Prokocimiu,
• „Gwiazdka dla Zwierzaka”,
• Caritas- „Podzielę się w Adwencie”, „Kup Pan szczoteczkę”,
• PKO Bieg Charytatywny Młodych.
Akcje charytatywne bardzo dobrze wpływają na charakter młodych ludzi. Przeprowadzone akcje uwrażliwiały uczniów na ludzkie krzywdy, na cierpienie człowieka i zwierząt, uczyły dzielenia się z innymi i dostrzegania, że wśród nas są ludzie potrzebujący, cierpiący. W czasie całej swojej pracy zwracam ogromną uwagę na pomoc potrzebującym.
Współpracowałam z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. Byłam kilkakrotnie opiekunem praktyk studenckich. sprawując opiekę dydaktyczną studentki Pedagogiki specjalnej, edukacja i rehabilitacja i PPiW w okresie od 2.03.2015r. do 30.05.2015r.

EFEKTY:
- umiejętność współdziałania z innymi,
- satysfakcja niesienia pomocy innym ,
- możliwość uczestniczenia w akcjach charytatywnych i opiekuńczo – wychowawczych,
- wartościowy sposób na spędzanie czasu wolnego,
- współpraca z instytucjami.

§ 8 ust.2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

Wszystkie podejmowane przeze mnie działania służyły przede wszystkim ulepszeniu procesu edukacji oraz rozwojowi zainteresowań dzieci i ich uzdolnień w sprzyjającej atmosferze. Moja praca dydaktyczna i wychowawcza przynosiła pozytywne efekty. Dowodem tego był udział moich podopiecznych w wielu konkursach i ich osiągane sukcesy, które miały wpływ na promocję szkoły. Dyplomy i podziękowania przyozdobiły szkołę świadcząc o tym, że nasza placówka aktywnie działa i rozwija kreatywność dzieci, wzbudzając tym samym zainteresowanie wśród rodziców.
• zdobycie przez ucznia Michała Kępkę wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie „Kangur Matematyczny”.
• zdobycie przez uczennicę Marię Permus wyróżnienia w Rejonowym Konkursie Literackim SKO „Zdrowe odżywianie i żywności szanowanie” .
• zdobycie przez moich uczniów I miejsca w wielu konkursach szkolnych np. muzyczny „Kolęd i Pastorałek” w latach 2015, 2016, 2017, czytelniczy: „Książka- Przyjaciel Prawdziwy” w 2017 r., plastyczny „Kosmos w oczach dziecka” 2017r., recytatorski 2016r., astronomiczny 2016r., plastyczny „Stroik świąteczny” 2015r.
Za swoje zaangażowanie i sukcesy wychowanków, jak również za codzienną pracę otrzymałam w latach 2015r., 2016r. Nagrodę Dyrektora Szkoły. Otrzymane nagrody dały mi motywację do dalszej pracy, sprawiły satysfakcję, utwierdziły w przekonaniu, że to co robię spotyka się z uznaniem, a więc ma sens.
• Uzyskanie podziękowań i listów gratulacyjnych za przygotowanie uczniów do konkursów.
• Uzyskanie podziękowań za współpracę z instytucjami od : Banku PKO BP, Kampusu Wielickiego, Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły,
w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych.
Wychowawca, nawet zaopatrzony w gruntowną wiedzę psychologiczno-pedagogiczną, jest w głównej mierze dydaktykiem. Dlatego współpraca z pedagogiem szkolnym jest konieczna. Dobry nauczyciel-wychowawca zauważa problemy, w miarę swoich możliwości zapobiega im. W międzyczasie sygnalizuje o nich pedagogowi, by wspólnie opracować bardziej skuteczne metody przeciwdziałania trudnościom ucznia. Pedagog szkolny jest w stanie odciążyć nauczyciela-wychowawcę w wielu obszarach pracy pedagogicznej. W jednych miejscach wesprzeć, w innych przejąć rolę, a w jeszcze innych współdziałać w osiąganiu zamierzonego celu.
W mojej pracy wychowawczej kontakty z pedagogiem dotyczyły: organizacji zajęć integracyjnych dla klasy pierwszej; rozeznania specyficznych trudności uczniów w nauce i kierowania ich na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; rozwiązywania konfliktów powstałych w zespole klasowym; pomocy w kontaktach z rodzicami; tworzenia opinii o uczniach do różnych instytucji np. OZSS Sądu Okręgowego w Krakowie.
Dzięki współpracy z pedagogiem szkolnym udawało mi się na bieżąco rozwiązywać problemy, z którymi zetknęłam się w mojej pracy wychowawczej. Myślę, że takie współdziałanie usprawnia działalność wychowawczą i znacznie ułatwia pracę nauczycielowi. Jest również korzystne dla młodzieży potrzebującej wsparcia.

EFEKTY:
- rozwiązywanie na bieżąco problemów wychowawczych i dydaktycznych;
- zapobieganie niepożądanym zachowaniom uczniów,
- usprawnienie pracy wychowawcy,
- pomoc rodzicom w procesie dydaktyczno- wychowawczym.
- współpraca z sądami z instytucjami pomocy społecznej.

2. Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnego i opiekuńczo-wychowawczego.
Rozpoznawałam i rozwiązywałam problemy edukacyjne, wychowawcze lub inne.
Opracowałam opis i analizę dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów. Wprowadziłam propozycję rozwiązań i wdrożyłam oddziaływania, zastosowałam środki zaradcze.
• Opieka nad uczniem chorym na cukrzycę - opis i analiza przypadku rozwiązania problemu opiekuńczo-wychowawczego,
• Praca z uczniem z trudnościami w nauce – opis i analiza przypadku rozwiązania problemu edukacyjnego.

PODSUMOWANIE

Okres stażu był wymagającym czasem, który przyniósł efekt w postaci osobistego rozwoju zawodowego i satysfakcji z pracy wśród uczniów i na rzecz szkoły. Wszystkie zadania w planie rozwoju, zostały dobrze zaplanowane i w znacznym stopniu zrealizowane. Często stawiane cele wykraczały poza obowiązki służbowe nauczyciela, co powodowało doskonalenie, a w konsekwencji pozytywne oddziaływanie na uczniów. Wzbogacałam swoją wiedzę i warsztat pracy, uczestniczyłam w licznych szkoleniach oraz zdobyłam nowe doświadczenia. Doskonaląc swoją pracę przyczyniłam się do podwyższenia jakości pracy szkoły.

Najważniejsze priorytety w pracy zawodowej:
- działania zmierzające do wszechstronnego rozwoju uczniów,
- troska o pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym,
- doskonalenie własnego warsztatu pracy,
- uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
- poszerzenie wiedzy i umiejętności,
- podejmowanie dodatkowych zadań i obowiązków wykraczających poza ramy pracy szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.