X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33750
Przesłano:

Przedmiotowy System Oceniania z Przyrody w Liceum dla Dorosłych w roku szkolnym 2016/2017

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
2. Kontrola osiągnięć słuchaczy odbywa się w formie:
I. wykonania prezentacji multimedialnej lub referatu
II. pisemnej (sprawdzian lub kartkówka)
III. zadania praktyczne (karta pracy)
3. Ocenianie bieżące i klasyfikacyjne odbywa się w oparciu o skalę: 1-6.
4. Oceny są jawne dla słuchacza.
5. Terminy prac pisemnych są zapowiadane i wpisywane do dziennika z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
6. Tematy prezentacji lub referatów słuchacze wybierają sobie samodzielnie z propozycji przedstawionych przez nauczyciela a o terminie ich przedstawienia na forum klasy informowani są z tygodniowym wyprzedzeniem.
7. Słuchacz ma prawo poprawić ocenę niedostateczną uzyskana z pracy pisemnej.
8. Semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się po przeprowadzeniu egzaminów semestralnych. Egzamin semestralny przeprowadza nauczyciel prowadzący te zajęcia. Termin egzaminu obejmuje dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
9. Do egzaminu semestralnego w formie ustnej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w danym semestrze, w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia, oraz otrzymał z wymaganych prac pisemnych, prezentacji multimedialnej i kart pracy oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.
10. Na jeden miesiąc przed terminem egzaminu semestralnego nauczyciel prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne informuje słuchacza, a przypadku słuchacza niepełnoletniego także jego rodziców, czy spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu semestralnego.
11. Egzamin ustny składa się z trzech pytań problemowych zawartych w zestawie, który słuchacz otrzymuje w drodze losowania.
12. Szczegółowe kryteria i warunki oceniania określone są w formie ogólnych wymagań edukacyjnych z przyrody.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.