X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35266
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 63
ul. Wał Miedzeszyński 141
04-987 Warszawa

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Martyna Serafin

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Imię i nazwisko stażysty: Martyna Serafin
Stanowisko i miejsce zatrudnienia: nauczyciel wychowawca świetlicy; Prywatna Szkoła Podstawowa nr 63, ul. Wał Miedzeszyński 141, 04-987 Warszawa
Okres trwania stażu: od 01.09.2016 r. do 31.05.2017 r.
Imię i nazwisko opiekuna stażu: Marzenna Majka

Działając zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego, składam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w roku szkolnym 2016/2017.

Pracę w charakterze Nauczyciela Stażysty w Prywatnej Szkole Podstawowej nr 63 rozpoczęłam 01. 09. 2016 roku.

Staż pod opieką Marzenny Majki, rozpoczęłam w dniu 01.09. Zgodnie z przepisami trwał on 9 miesięcy i zakończył się w dniu 31.05. 2017 roku.

W pierwszych dniach września spotkałam się z opiekunem stażu. Wspólnie ustaliliśmy zasady naszej współpracy, które spisane zostały w formie kontraktu. Zapoznałam się ze specyfiką szkoły, ustaliliśmy kierunek mojego awansu zawodowego. Analiza przepisów oświatowych dotyczących awansu zawodowego Nauczycieli stała się podstawą opracowania przeze mnie – z pomocą opiekuna stażu – planu rozwoju zawodowego, który złożyłam Dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia.

W trakcie stażu realizowałam wymagania niezbędne zawarte w rozporządzeniu, w szczególności:
 poznałam organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły (przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły, sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole, przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy),
 uczestniczyłam jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu oraz omawiałam z prowadzącym obserwowane zajęcia,
 prowadziłam zajęcia z uczniami samodzielnie i w obecności opiekuna stażu oraz omawiałam je opiekunem stażu,
 uczestniczyłam w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli (rady pedagogiczne).

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której Nauczyciel odbywa staż (§ 6 ust. 2 pkt 1)

We wrześniu zapoznałam się z procedurami dotyczącymi awansu zawodowego, a w szczególności z treścią:
1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 1 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli
2. Karty Nauczyciela

Zapoznałam się również z dokumentami regulującymi organizację pracy szkoły, zadania oraz zasady funkcjonowania, a w szczególności przeanalizowałam:
1. Statut Szkoły.
2. Wewnątrzszkolny System Oceniania.
3. Przedmiotowy System Oceniania.
4. Program Wychowawczy Szkoły.
5. Szkolny Program Profilaktyki.
6. Plan pracy na rok szkolny 2016/2017 oraz kalendarz imprez szkolnych.
7. Procedurę informowania Uczniów i ich Rodziców o otrzymanych ocenach bieżących i semestralnych obowiązującą w szkole.
8. Procedurę dotyczące dostosowania warunków i form nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych Uczniów.
9. Regulamin dyżurów.
10. Regulamin wycieczek szkolnych.
11. Regulamin/zasady działania Zespołu Przedmiotowego.

Analiza tych dokumentów pozwoliła mi:
- lepiej zaplanować sposób realizacji wymagań stawianych przed kandydatem na Nauczyciela kontraktowego;
- poznać specyfikę funkcjonowania szkoły, jej organizację i zadania;
- dowiedzieć się, jaka obowiązuje w niej dokumentacja w wersji papierowej i elektronicznej, jak należy ją prawidłowo prowadzić;
- zrozumieć, jak należy postępować, aby zapewnić Uczniom bezpieczeństwo i właściwe warunki odbywania zajęć.

Inne działania, jakie realizowałam w tym zakresie podczas stażu:
Na początku roku szkolnego wraz i innymi nauczycielami świetlicy opracowałam dokumentację świetlicy szkolnej – Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej w świetlicy szkolnej dla edukacji wczesnoszkolnej w roku szkolnym 2016-2017. Oprócz tego na koniec pierwszego I semestru sporządziłam Sprawozdanie z zajęć opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych na świetlicy szkolnej, które zostało wygłoszone na Radzie Pedagogicznej w dn. 09. 02. 2017 r.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły (§6 ust.2 pkt 2).
Przez cały rok szkolny prowadziłam zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej. Przygotowywałam pomoce dydaktyczne, dekorowałam salę świetlicową, tworzyłam gazetki tematyczne i okolicznościowe. Pod opieką mojej świetlicy pozostaje jedna z szkolnych tablic, na której prezentowane są prace uczniów wykonane podczas zajęć na świetlicy. Dzięki temu uczniowie chętniej brali udział w zajęciach plastycznych. Ponadto systematycznie wykonywałam ozdoby z papieru z wykorzystaniem rolek po papierze, ucząc w ten sposób dzieci, jak twórczo można wykorzystać tego typu przedmioty. Starałam się utrzymywać estetyczny i atrakcyjny wygląd świetlicy. Dbałam wspólnie z uczniami o to, by w świetlicy było zawsze kolorowo, miło i czysto. Miałam możliwość prowadzenia lekcji języka polskiego w klasach IV-VI oraz gimnazjum w ramach przydzielonych mi zastępstw.
Organizowałam gry, zabawy i konkursy dla grupy świetlicowej oraz dla innych chętnych dzieci zarówno w klasie jak i na boisku. Dzieci były zaangażowane podczas takich zajęć i bardzo je lubiły. Z dumą prezentowały swoje osiągnięcia i prace rodzicom. Świetlica stała się miejscem, gdzie każdy mógł zaistnieć i wykazać się.
Czynnie włączałam się w przygotowanie i organizację następujących wydarzeń i imprez szkolnych:
- kiermasz bożonarodzeniowy,
- piknik bożonarodzeniowy,
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- dekoracja korytarzy szkolnych i tablic świetlicowych z okazji pikników i świąt szkolnych,
- szkolne wycieczki do teatru, muzeum, gospodarstwa agroturystycznego, wystawy tematyczne,
- opieka nad dziećmi podczas Zielonej Szkoły.
Uczniowie mojej świetlicy czynnie włączali się w organizację kiermaszu bożonarodzeniowego i loterii z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poprzez prace plastyczno-techniczne wykonane podczas zajęć świetlicowych. Systematycznie dokonywałam wpisów do dziennika świetlicowego, sprawdzając obecność uczniów oraz zapisując tematy zajęć. Wraz z nauczycielem historii, panem Mariuszem Wolskim, tworzę szkolną kronikę.
Podczas pracy zauważyłam, że cześć dzieci ma braki szkolne. Wychodząc naprzeciw potrzebom moich wychowanków systematycznie pracowałam z dziećmi słabszymi w nauce oraz pomagałam dzieciom w odrabianiu prac domowych. Starałam się zachęcać ich do systematyczności w nauce i do samodzielnego uczenia się. Zauważyłam, że uczniowie mojej świetlicy przyjęli to za stały element swojego dnia. Bardzo często wykorzystywałam podczas zajęć tematycznych karty pracy, które stanowiły ciekawą pomoc dydaktyczną. Służyły one nie tylko doskonaleniu technik szkolnych, ale również bardzo urozmaicały zajęcia. Pomoce te kierowałam szczególnie do uczniów zdolnych, by wypełnić im czas w sposób ciekawy i kreatywny. Dużo radości dawały uczniom gry i zabawy umysłowe, takie jak zagadki, rebusy, krzyżówki, wykreślanki, rozsypanki sylabowe, itp. Świetlica szkolna powinna być też miejscem odpoczynku po całym dniu pracy ucznia w szkole. Dlatego też dbałam o to, by uczniowie mogli spędzić także czas na szkolnym placu zabaw i świeżym powietrzu. Inną forma odpoczynku była muzyka relaksacyjna połączoną z kolorowanymi relaksacyjnymi dla dzieci. W ostatnim dniu zajęć szkolnych w tygodniu na świetlicy odbywał się seans filmowy, podczas którego dzieci oglądały bajki i filmy edukacyjne.
Przez cały czas trwania stażu rozwijałam swoje umiejętności wykorzystania technologii komputerowej, która w dzisiejszych czasach jest niezbędna nauczycielowi w pracy. Dzięki Internetowi miałam stały dostęp do ciekawych materiałów, publikacji pedagogicznych, śledziłam na bieżąco zmiany w przepisach prawa oświatowego. Wykorzystywałam programy komputerowe do przygotowywania zajęć, kart pracy, pomocy dydaktycznych i opracowania całej mojej dokumentacji (teczki stażysty).
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy opublikowałam w Internecie wybrane pomysły na prace plastyczne dla dzieci, Plan Rozwoju Zawodowego oraz Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3).

Podczas stażu podjęłam się realizacji zadania rozpoznania środowiska uczniów, ich problemów oraz nabycia umiejętności współpracy z ich środowiskiem.
Niezbędne jest zgromadzenie wiedzy o dziecku, o jego predyspozycjach, możliwościach jak i trudnościach. W tym celu na początku roku szkolnego odbyłam rozmowę z rodzicami i wychowawcami na temat dzieci, które miały uczęszczać na zajęcia świetlicowe. Ważne były dla mnie wnioski wynikające z obserwacji działań i zachowań podczas różnych form aktywności dziecka.
Poprzez ciągły kontakt z rodzicami oraz wychowawcami klas poznałam i zgromadziłam informacje o środowisku uczniów. Szkolne imprezy, wycieczki oraz pięciodniowy wyjazd na Zieloną Szkołę pozwoliły mi jeszcze lepiej poznać i zrozumieć moich podopiecznych. Chętnie służyłam pomocą i radą w razie wszelkich wątpliwości rodziców. Swoją postawą zawsze starałam się zachęcić ich do współpracy, pomóc przełamać lęki przed nowymi wydarzeniami w życiu ich dziecka, prowadząc z nimi indywidualne rozmowy, składając podziękowania za wniesioną pomoc oraz dostarczając jak największej ilości informacji. Informowałam o zachowaniu dziecka, jego zaangażowaniu w zajęcia, stanie zdrowia, czy udziale w konkursach, przedstawiając wykonane przez dziecko prace. Ponadto chętnie pośredniczyłam w kontaktach między wychowawcą klasowym a rodzicami uczniów w przypadku, gdy te kontakty były ograniczone nieobecnością wychowawcy.
Konsultowałam bieżące trudności z rodzicami, wychowawcą dziecka oraz w razie potrzeby psychologiem, wychowawcą i logopedą. Stale współpracowałam z pielęgniarką szkolną.

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4).

Bardzo ważnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy była obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. Zajęcia obserwowałam z wykorzystaniem opracowanych przeze mnie notatek z obserwacji. Szczególną uwagę zwróciłam na sposób prowadzenia zajęć, stosowane metody pracy, sposoby komunikowania się z dziećmi, a także na indywidualizację pracy z uczniami słabszymi i zdolniejszymi. Poprzez obserwacje i rozmowy z opiekunem stażu wzbogaciłam swoją wiedzę dotyczącą sposobu prowadzenia zajęć. Wdrożyłam również w swój warsztat pracy niektóre metody, które zaobserwowałam.
Opiekun stażu obserwował także moje zajęcia raz w miesiącu, zgodnie z terminarzem hospitacji. W ramach sprawdzenia swoich kwalifikacji miałam okazję prowadzić zajęcia dydaktyczne w klasie 2D i 3B, które są pod opieką mojego opiekuna stażu. Każde prowadzone przez mnie zajęcia poprzedzałam odpowiednim przygotowaniem przebiegu zajęć. Wszystkie zajęcia były omówione i przeanalizowane. Wnioski i spostrzeżenia wynikające z analizy zajęć uwzględniałam w planowaniu swojej pracy.
Dzięki dyspozycyjności miałam okazję prowadzenia zajęć w ramach zastępstwa za nauczyciela nieobecnego. Podczas trwania stażu zrealizowałam 76 godzin zastępstw zarówno na etapie edukacji wczesnoszkolnej jak i klas starszych. Zajęcia te pozwoliły mi poznać innych uczniów naszej szkoły oraz przyczyniły się do doskonalenia warsztatu pracy. Dzięki ukończonym studiom z filologii polskiej mogłam zrealizować 53 godzin w ramach zastępstw z języka polskiego. Część z nich poprowadziłam według zaleceń polonistów, a część z nich według własnych koncepcji. Dodatkowe zajęcia pozwoliły mi zdobyć praktykę i doświadczenie w zawodzie nauczyciela języka polskiego. Podczas nich szczególną uwagę zwracałam na sposób wykorzystania czasu na lekcji, rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami oraz na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych.

Autorefleksja

Dziewięciomiesięczny staż pozwolił mi na dostrzeżenie wagi roli wychowawcy i określenie mocnych oraz słabych stron własnej działalności zawodowej. W sprawozdaniu zostały przedstawione działania, jakie podjęłam, aby spełnić wymogi określone dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego oraz w pełni móc realizować własne ambicje zawodowe. Praca nad realizacją Planu Rozwoju Zawodowego miała duży wpływ na mój rozwój zawodowy i osobisty, przyniosła dużo doświadczeń, satysfakcji, a przede wszystkim dała wiele cennych wskazówek, biorąc pod uwagę fakt, iż jestem nauczycielem z krótkim stażem pracy.
W szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Pomoc i rady zarówno pani Marzenny Majki, jak i innych nauczycieli rozwiewały wątpliwości, które się pojawiały. Okres stażu był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy, cierpliwości, umiejętności pracy z dziećmi. Ufność i przywiązanie moich wychowanków sprawia, że czuję się potrzebna i pozwala mi wierzyć, że moja praca przynosi pozytywne efekty
Dziewięciomiesięczny staż oraz zdobyte doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. Mocną stroną jest zaangażowanie w wychowanie dzieci, chęć doskonalenia ich wiedzy, ustawiczne samokształcenie oraz gotowość pomocy uczniom. Zauważyłam, że najlepsze efekty wychowawcze daje konsekwentne i stanowcze przestrzeganie istniejących reguł i zasad, przy utrzymaniu dyscypliny i porządku. Do każdego ucznia należy podejść w indywidualny sposób. Starałam się poznać każdego z moich wychowanków, zrozumieć ich zachowania i reakcje oraz niwelować zachowania agresywne.
Przebieg stażu umocnił we mnie potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. m. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w tym okresie przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy i pozwoliły na wypracowanie pozytywnych opinii uczniów oraz rodziców.
Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok co raz bardziej atrakcyjne.
W czasie trwania mojego stażu spotkałam się z życzliwością wielu osób w środowisku szkolnym. Pomocni okazali się inni nauczyciele świetlicy, który zawsze służyli dobrą radą i pomocą. Poprzez możliwość prowadzenia zajęć z języka polskiego nawiązałam także współpracę z polonistami. Uważam, że ogromną rolę odgrywa współpraca z innymi osobami. Dlatego też realizacja ważnych zadań, jakim jest edukacja i wychowanie młodego człowieka, jest efektem współpracy całego grona pedagogicznego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.