X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35264
Przesłano:

Spawozdanie z realizacji planu nauczyciela ubiegającego sie o awans na nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

1. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Barbara Strychalska
2. Miejsce pracy i odbywania stażu: Zespół Szkół Publicznych
........................................
3. Zajmowane stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
4. Okres odbywania stażu: 2 lata 9 miesięcy
5. Data rozpoczęcia stażu: 03.09.2012 r.
6. Data zakończenia stażu: 09.11.2016 r.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadanie 1 Poznanie procedury awansu zawodowego.

Staż na stopień nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 3 września 2012 roku. Przed sporządzeniem planu rozwoju zawodowego zapoznałam się z odpowiednimi rozporządzeniami (rozporządzeniem MEN z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli, Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593), oraz ostatnimi zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającymi rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580). Uczestniczyłam w seminarium ”Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego” zorganizowanym przez MSCDN, wydział w Siedlcach. Następnie opracowałam plan pracy oraz mój plan rozwoju zawodowego, który został następnie złożony i zatwierdzony przez panią Dyrektor .........................
Podczas trwania stażu na bieżąco śledziłam wszystkie zmiany dotyczące awansu zawodowego nauczycieli.

Zadanie 2 Poszerzanie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższania jakości pracy szkoły.

W trakcie trwania stażu uczestniczyłam w pracach następujących zespołów:
- zespół wychowawczy (2012/2013, 2013/2014)
- zespół przedmiotowy języków obcych - przewodnicząca zespołu (2012/2013, 2013/2014, 2016/2017), analizy wyników próbnego i właściwego egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu po klasie szóstej,
- zespół klasowy - przewodnicząca zespołu (2012/2013, 2013/2014)
- opracowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych,
- zespół ds. aktualizacji dokumentów szkolnych - program profilaktyczny gimnazjum (2014/2015, 2016/2017 - przewodnicząca)
- zespół ds. projektu edukacyjnego w klasach II gimnazjum (2013/2014).

Prowadziłam również na bieżąco dokumentację szkolną w formie dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen oraz świadectw. Uczestniczyłam w pracach komisji egzaminacyjnych na egzaminach gimnazjalnym jak i sprawdzianie po klasie szóstej, zarówno jako przewodnicząca, jak i członek.

Zadanie 3 Doskonalenie własnego warsztatu pracy.

W trakcie odbywania stażu brałam udział w konferencjach, wykładach, seminariach i warsztatach organizowanych przez wydawnictwa językowe:
1."Kiedy egzamin nie jest motywacją do nauki - analiza wyników tegorocznych egzaminów gimnazjalnych oraz techniki i pomysły inspirujące przygotowanie do egzaminu." (07.09.2012)
2."Back to basics with an exam in mind: listening and vocabulary in the upper - primary school." (28.01.2013)
3."In search of balance: an interface between the teacher, the student and the coursebook." (28.01.2013)
4."Gammification: This is where learning happens." (07.02.2013)
5."Sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego w 2015 r." (16.12.2013)
6."Banishing Butterflies - preparing for the Sprawdzian Szóstoklasisty." (07.02.2013)
7."Mądra cyfryzacja." (07.02.2013)
8."The treasure hidden in the 21st century learning." (07.02.2013)
9."B-learning - let's go for it" (07.02.2013)
10."Loud and clear: managing big groups." (08.02.2014)
11."Myths, facts and strategies - yes, we can!" (08.02.2014)
12."Stories that support success." (15.02.2014)
13."How to challenge young teens today and develop their linguistic skills for sprawdzian szóstoklasisty tomorrow." (15.02.2014)
14."Get to Grips with Gimnazjum Grammar. Approaches and activities to take away and use tomorrow." (19.02.2014)
15."Nauka angielskiego a możliwości uczniów w wieku 6-11/12 lat." (26.08.2014)
16."To teach or not to teach grammar – no longer the dilemma." (26.08.2014)
17."Learner - centred teaching? Yes, but what about my teaching style?" (23.01.2015)
18."Eat, Sleep, Create, Repeat: The power of repetition in language learning." (23.01.2015)
19."Sesja o zmianach w prawie oświatowym i podręcznikach wieloletnich dla szkół podstawowych i gimnazjalnych." (23.01.2015)
20."Is that all there is? Boosting effectiveness in the gimnazjum English classroom." (23.01.2015)
21."Chcę uczyć jeszcze lepiej! Doskonalenie zawodowe dla nauczycieli języka angielskiego." (28.08.2015)
22."Sprawdzian próbny z Oxfordem - wyniki i analiza" (08.03.2016)
23."Przepisać czy nie przepisać - oto jest pytanie. - Jak pracować z podręcznikiem wieloletnim w klasach IV - VI szkoły podstawowej." (09.03.2016)
24."Nauczyciel w opałach, czyli zarządzanie sytuacjami trudnymi i konfliktowymi." (12.03.2016)
25."E=mc2, a czy..... VIP + OK + 5C = skuteczny nauczyciel?" (12.03.2016)
26."Zmiany w systemie edukacji." (26.08.2016r.)
27."Poprawność w komunikacji - istotna czy nie?" (27.08.2016)
28."Wspieranie nauki czytania i pisania w klasach 0-3." (30.08.2016)
29."Mixed-ability classes - nauczanie grup o zróżnicowanym poziomie." (30.08.2016)
30."Trzy sposoby na lepsze wyniki uczniów." (11.10.2016)

Wzięłam udział w XIV Ogólnopolskim Spotkaniu Nauczycieli Języka Angielskiego English Teaching Market w Starych Jabłonkach (27-29.06.2016r.), zorganizowanym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA. Podczas tego spotkania uczestniczyłam:
- w warsztatach:
"Łatwe sposoby na trudne zachowania"
"Najciekawsze aplikacje do nauki angielskiego"
"Materiały filmowe w nauczaniu słownictwa i gramatyki języka angielskiego"
"Myślenie wizualne jako metoda wspierająca naukę i nauczanie"
- w wykładach i sesjach:
"Is teaching English an art, a science or a craft?"
"Unboxing formative assessment - the what, the why and the how"
"The grammar catchers: helping students get language for real."
Ponadto uczestniczyłam w osiemnastogodzinnych warsztatach metodycznych pod patronatem wyżej wymienionych organizatorów w dniach 13-15.01.2012r. w Warszawie. Tematyka warsztatów obejmowała: videography, content based language teaching, classroom energy, using readers, teaching grammar, say it in English?, how to break through the pre-intermediate circle?, teaching writing, the Internet.

Wielokrotnie brałam udział w doskonaleniu nauczycieli, organizowanym przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział w Siedlcach :
1."Jak uczyć angielskiego przez teatr?" (28.02.2012)
2."Wykorzystanie nowoczesnych technologii w kształceniu językowym - konferencja z okazji Europejskiego Dnia Języków" (18.09.2012)
3."Motywacja w edukacji językowej." (22.09.2014)
4."Nauczanie języka obcego z wykorzystaniem programu eTwinning." (17.09.2013)
5."O zmianach w systemie egzaminów zewnętrznych z języków obcych od roku 2015." (16.12.2013)
6."Planowanie testów językowych - kryteria poprawności." (17.02.2014)
7."Rozwój i awans zawodowy nauczyciela mianowanego. Opracowanie sprawozdania za okres stażu. Nauczyciel przed komisją kwalifikacyjną." (21.04.2016)
8."Podejście innowacyjne w nauczaniu języków obcych - konferencja z okazji Europejskiego Dnia Języków."(20.09.2016)
9."Międzynarodowa współpraca szkoły" (04.11.2016)
10."Jak uczyć w zgodzie z potrzebami mózgu?" (kurs doskonalący: 15,17 i 22 listopada 2016)

Uczestniczyłam w szkoleniowych radach pedagogicznych:
1."Ewaluacja wewnętrzna szkoły/placówki oświatowej." (11.04.2013)
2."Elementy socjoterapii w pracy z uczniem o zaburzonym zachowaniu." (16.05.2013)
3."Jak uczyć uczniów uczenia się? Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki." (28.04.2016)
4."Dopalacze cz. I." (11.05.2016)
5."Mediacje i negocjacje w rozwiązywaniu konfliktów." (02.06.2016)
6."Dopalacze cz. II."(12.09.2016)
W ramach projektu "Kompleksowe wspomaganie szkół w powiecie siedleckim" uczestniczyłam w warsztatach szkoleniowych:
"Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły." (rok szkolny 2013/2014)
"Ocenianie kształtujące." (rok szkolny 2014/2015)
Ponadto ukończyłam szkolenie:
- w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (11.02.2014)
- w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej (04-11.03.2014)
W czasie mojej pracy tworzyłam różne narzędzia służące do sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów tj. sprawdziany, kartkówki, testy. Wzbogacałam swój warsztat pracy w pomoce dydaktyczne tj. wykonane przeze mnie karty pracy, gry dydaktyczne, karty wordcards, które gromadzę by móc wykorzystać je w każdej chwili. Organizowałam także inne pomoce np.
- słowniki, książeczki Readers, karty flashcard,
- anglojęzyczna literatura dziecięca,
- CD z piosenkami,
- gry planszowe, puzzle, bingo.
Prowadziłam prenumeratę miesięcznika "The Teacher", który stał się dużą pomocą przy wzbogacaniu mojego warsztatu pracy

Zadanie 4 Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Zadanie to wykonywałam wykorzystując aktywizujące metody pracy na lekcjach, tj. odgrywanie ról, scenek z życia codziennego, dialogów, gry dydaktyczne oparte na współzawodnictwie (np. running dictation, feel the object, True/ False race, Chinese whisper, Simon says, Zabadoo says, bingo).
Zachęcałam do udziału i pomagałam uczniom przygotować się do konkursów językowych (konkursy przedmiotowe z języka angielskiego w gimnazjum, konkurs na najlepszy prezent dla Królowej Brytyjskiej, konkurs na najlepszą flagę, szkolne konkursy ortograficzne w gimnazjum i szkole podstawowej, wykonanie plakatu).
Uczniowie wykonują również małe projekty w języku angielskim, dzięki czemu wiedzę, którą zdobywają, wykorzystują w praktyczny sposób (tworzenie menu, pisanie przepisów kulinarnych, przeprowadzanie ankiety i opisywanie jej, wykonanie i opis mapy prognozy pogody, pisanie planu lekcji, opis kraju anglojęzycznego, Polski i jej ciekawych miejsc i wiele innych).
Chcąc jak najlepiej przygotować uczniów do egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu szóstoklasisty, prowadziłam zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, do których opracowałam plany i programy. Zajęcia dodatkowe były również wielokrotnie skierowane do uczniów słabszych, mających problemy z opanowaniem materiału, chcących poprawić ocenę z języka angielskiego.
Prowadziłam również dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla klasy IV i V a potem VI w szkole podstawowej w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo, w ramach projektu realizowanego przez Gminę Suchożebry POKL.09.01.02-14-026/11 "Doświadczam, przeżywam, poznaję". Do tych zajęć przygotowałam program, który potem wdrożyłam i realizowałam.
Monitorowałam osiągnięcia uczniów poprzez przeprowadzanie diagnoz. Tworzyłam lub wykorzystywałam publikowane diagnozy: testy poziomujące znajomość języka angielskiego w klasie pierwszej i czwartej, próbne egzaminy gimnazjalne z języka angielskiego. Wyniki egzaminów próbnych i właściwych gimnazjalnych z języka niemieckiego opracowywałam, podsumowywałam i prezentowałam na radach pedagogicznych. Na podstawie wyciągniętych wniosków z diagnoz pracowałam na lekcjach z uczniami. Opracowałam raporty następujących egzaminów: egzaminy próbne w grudniu i styczniu 2012 i 2013 roku, egzaminy właściwe - kwiecień 2013, 2014r.

W lipcu 2012 roku wzięłam udział w programie "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS - Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. W styczniu 2012 roku napisałam i złożyłam wniosek do Agencji Narodowej. Następnie otrzymałam pisemne potwierdzenie złożenia wniosku, a potem potwierdzenie przyznania Grantu. Wybrałam interesujący mnie kurs, dokonałam rezerwacji lotu i miejsca zakwaterowania i wyjechałam na dwa tygodnie do Londynu. Zajęcia na kursie "Current Trends: Theory and Practice in English Language Teaching” w szkole International House w Londynie odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 11 do 16. Nasza grupa liczyła 10 nauczycieli z Czech, Turcji, Portugalii, Polski, Urugwaju, Peru. Kurs dotyczył najnowszych trendów w nauczaniu języka angielskiego. Przybliżył mi między innymi następujące metody: Project Based Learning, Task Based Learning, Jigsaw Reading, CLIL. Rozwiązania zaprezentowane na kursie sukcesywnie wykorzystywałam i wykorzystuję na lekcjach j. angielskiego. W trakcie różnych sesji poznaliśmy metody, podejścia, techniki i bank materiałów multimedialnych, które mają zastosowanie w nowoczesnej edukacji, np. Silent Way Method, Elicitation, Echoing, Pausing. Zadania podczas każdych zajęć były tak skonstruowane, żeby nauczyciele uczący języka angielskiego, niebędący rodowitymi użytkownikami, mogli również doskonalić własne umiejętności, poznawać nowe idiomy i wzbogacać słownictwo oraz ćwiczyć wymowę, rytm i akcentowanie. W czasie kursu prowadzący stosowali różne metody: pracę w zespołach, w parach, prezentacje video, wykorzystanie TIK, metodę dramy. Celem kursu było również promowanie wzajemnej interakcji uczestników, dlatego zajęcia miały formę pracy zespołowej pobudzającej kreatywne myślenie i wymianę doświadczeń. Podczas kursu porównywaliśmy tradycyjne i najczęściej stosowane przez nauczycieli metody do metod oraz teorii alternatywnych. Zastanawialiśmy się, jak wiedzę teoretyczną wykorzystać efektywnie w codziennej pracy w oparciu o konkretne pomysły na lekcje. Naszym celem było odkrycie praktycznych działań w stosowaniu humanistycznego podejścia skupiającego się na uczniu (student-centred and humanistic approaches).
Poza uczestniczeniem w kursie czas wolny przeznaczałam na intensywne odkrywanie ciekawych miejsc w Londynie. W ciągu tych dwóch tygodni udało mi się dotrzeć do tych miejsc, o których do tej pory tylko opowiadałam uczniom na podstawie wiedzy zdobytej z książek, czasopism i filmów, natomiast teraz mogę to robić z własnej perspektywy.
Udział w kursie metodycznym był dla mnie ważnym i bardzo cennym doświadczeniem zawodowym. Był też okazją do doskonalenia własnych umiejętności językowych i pedagogicznych. Szkolenie w bardzo dużym stopniu odpowiadało moim potrzebom, ponieważ wiele godzin przeznaczono na praktyczne zastosowanie ciekawych metod i technik nauczania w klasie. Pozwoliło mi to spojrzeć na pewne aspekty mojej pracy z zupełnie innej strony. Dzięki temu doświadczeniu wiele się o sobie dowiedziałam i nabrałam większej pewności siebie w dążeniu do celów. Omawiane podczas kursu techniki i metody, dyskusje i wymiana doświadczeń zawodowych z innymi nauczycielami niejednokrotnie prowadziły mnie do zaskakujących wniosków. Kurs był przygotowany i przeprowadzony bardzo profesjonalnie z uwagi na świetne przygotowanie kadry, wykwalifikowanych i doświadczonych metodyków. Każdy z kursantów otrzymał pakiet materiałów dydaktycznych. Dodatkowo podczas kursu miałam możliwość przebywać w międzynarodowym środowisku, poznać odmienne kultury i prowadzić dyskusje z ludźmi z różnych stron świata, posługujących się zróżnicowanym akcentem. Dzięki temu doskonaliłam własne umiejętności językowe.
W listopadzie 2016 roku przygotowałam spektakl z okazji Dnia Niepodległości, do którego przygotowałam scenariusz, dekoracje oraz wyreżyserowałam przedstawienie poetycko - muzyczne. Był on pokazany 10 listopada 2016r. wszystkim uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum. Na stronie internetowej szkoły można obejrzeć zdjęcia i przeczytać krótki opis tego wydarzenia.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.

Zadanie 1, 2, 3 Stosowanie Internetu w życiu prywatnym i zawodowym, organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych, wykorzystanie komputera i Internetu w bezpośredniej pracy z uczniami.

Większość dokumentów szkolnych tj. programy zajęć dodatkowych, scenariusze lekcji, scenariusze uroczystości szkolnych, testy, sprawdziany, kartkówki, plany pracy opracowałam przy użyciu komputera. Wykorzystywałam Internet jako źródło informacji np. strona Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Warszawie, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, MSCDN w Siedlcach, strony wydawnictw oraz serwisy oświatowe. Najczęściej odwiedzane przeze mnie strony przeznaczone dla nauczycieli anglistów to: www.onestopenglish.com, www.angielski.com, www.anglisci.pl, www.longman.com.pl, www.oup.com, www.profesor.pl, www.britishcouncil.org/poland, www.codn.edu.pl, www.britishembassy.gov.uk, www.visitbritain.com, www.scolaris.pl, www.publikacje-nauczycieli.pl, www.poetry4kids.com, www.englishclub.com, www.timesonline.co.uk, www.english-to-go.com, www.teach-nology.com/teachers, www.45minut.pl.
W celu urozmaicenia zajęć prowadziłam je z wykorzystaniem komputera oraz tablicy interaktywnej. Korzystałam z ćwiczeń znajdujących się na multiroomach dołączonych do podręczników lub oferowanych na stronach wydawnictw, oprogramowania do tablic interaktywnych, stron internetowych np. www.anglomaniacy.pl, http://www.english-4kids.com.,http://www.kids-pages.com.,http://www.learningchocolate.com, http://www.bbc.co.uk/learning/schoolradio, ale również sama tworzyłam interaktywne ćwiczenia przy użyciu narzędzi tj. puzzlemaker, hot potatoes, www.swiatnauczyciela.pl/narzedzia/generator-krzyzowek, jigsaw puzzle maker.
Komputer i Internet wykorzystywałam do kontaktowania się z innymi nauczycielami oraz przedstawicielami wydawnictw.
Uczestniczyłam również w obecnie szeroko oferowanych i promowanych szkoleniach on-line organizowanych przez wydawnictwa językowe :
"Sesja o zmianach w prawie oświatowym i podręcznikach wieloletnich dla szkół podstawowych." (28.08.2015)
"Sprawdzian próbny z Oxfordem - wyniki i analiza" (08.03.2016)
"Przepisać czy nie przepisać - oto jest pytanie. - Jak pracować z podręcznikiem wieloletnim w klasach IV - VI szkoły podstawowej." (09.03.2016)
"Zmiany w systemie edukacji." (26.08.2016r.)
"Poprawność w komunikacji - istotna czy nie?" (27.08.2016)
"Trzy sposoby na lepsze wyniki uczniów." (11.10.2016)

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Zadanie 1 Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.

W ramach zespołu językowego, którego jestem przewodniczącą (2012/2013, 2013/2014, 2016/2017) na bieżąco wraz z członkami zespołu omawiałyśmy standardy wymagań egzaminacyjnych, przeprowadzałyśmy analizy egzaminów gimnazjalnych i po szkole podstawowej, po których wspólnie wyciągałyśmy wnioski do dalszej pracy. Poza tym przeprowadzałyśmy testy diagnozujące w klasach I gimnazjum i IV szkoły podstawowej, dzięki którym dokonywałyśmy podziału na grupy pod względem poziomu zaawansowania. Naszym celem była nie tylko wymiana spostrzeżeń i doświadczeń oraz planowanie wspólnej pracy, ale także wspólne opracowanie i modyfikacja szkolnego planu nauczania języka angielskiego, przedmiotowego systemu oceniania, formularzy diagnoz i kart pracy oraz wspólny wybór podręczników. Spotkania te okazały się niezwykle korzystne dla poprawy jakości naszej pracy, jak również pracy szkoły.
W trakcie trwania stażu prowadziłam zajęcia otwarte z języka angielskiego, dzięki którym mogłam wymienić się swoim doświadczeniem z innymi nauczycielami języka angielskiego, jęz. niemieckiego i rosyjskiego. Obserwowałam również lekcje prowadzone przez koleżanki językowców. Po tych zajęciach mogłyśmy wymienić uwagi na temat metod i form nauczania, zastosowanych pomocy dydaktycznych.
Ponadto byłam dwukrotnie opiekunem praktyk studenckich (2012/2013, 2013/2014). Przygotowywałam plan praktyk, prowadziłam lekcje otwarte dla swoich podopiecznych a także obserwowałam zajęcia przygotowywane przez nich. Po każdych zajęciach omawialiśmy je pod kątem zgodności z programem nauczania, zastosowanych metod aktywizujących, umiejętności przekazywania wiedzy, sposobu oceniania osiągnięć uczniów.
Jestem w stałym kontakcie z nauczycielami języka angielskiego uczącymi w innych szkołach podstawowych i gimnazjalnych, z którymi dzielę się swoim doświadczeniem, pomysłami i materiałami. Dodatkową możliwość wymiany poglądów stwarza wspólne uczestnictwo w konferencjach i warsztatach metodycznych, na których prezentowane są nowe techniki i metody nauczania. Co roku również spotykamy się z egzaminatorami języka angielskiego podczas sesji egzaminów gimnazjalnych.

Zadanie 2 i 3 Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form, poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów.

W trakcie stażu współpracowałam z gimnazjalną gazetą Trampek. Prowadziłam rubrykę "Z angielskim na ty". Opublikowałam kilka artykułów dotyczących nauki języka angielskiego, zachęcając uczniów do nauki wszystkich języków obcych ("Siedem zasad skutecznej nauki"). Poza tym w każdym numerze ogłaszałam konkursy np. na tytuł i na projekt nowej strony anglojęzycznej, na najciekawszy artykuł czy krzyżówkę. Później pod moja opieką stronę tę prowadzili uczniowie pisząc własne, ciekawe artykuły czy zamieszczając informacje ich interesujące. Gazeta jest dostępna na stronie internetowej szkoły.
W ramach pracy zespołu przedmiotowego corocznie w maju lub czerwcu organizujemy "Święto języków obcych", co stało się już tradycją szkolną. W ramach tego święta odbywały się przeglądy piosenki obcojęzycznej, konkursy orograficzne, konkursy wiedzy o krajach wybranego obszaru językowego, konkursy na plakat, teledysk, prezent dla królowej brytyjskiej.
Współpracowałam z innymi nauczycielami podczas uroczystości:
- ślubowanie klas I gimnazjum (19.10.2012),
- choinka szkolna (15.02.2014),
- organizacja wycieczek klasowych (17.01.2013, 09.01.2014, 25.03.2014),
- Święto Niepodległości (10.11.2016)

We wrześniu 2016r. wdrożyłam innowację programowo-organizacyjną z języka angielskiego "Nauka słówek przy pomocy programu insta.ling". Innowacja ta ma na celu wyrobienie w uczniach nawyku systematyczności w procesie uczenia się języków obcych (języka angielskiego), w szczególności słownictwa.
W wyniku innowacji oczekujemy, że uczniowie będą:
- świadomi procesu uczenia się,
- wyrobią systematyczność, nawyk codziennego uczenia się,
- poszerzą zakres słownictwa,
- utrwalą poznane słówka,
- będą potrafili zaplanować własną pracę.
Korzyści z wdrożenia innowacji, a także opis samej innowacji przedstawiłam na forum Rady Pedagogicznej w dniu 4 października 2016r. W tym dniu innowacja została pozytywnie zaopiniowana. Po realizacji pełnego wdrożenia insta.ling umożliwia nauczycielowi realizację większej ilości materiału, gdyż słownictwo nie musi być wprowadzane na lekcjach. Nie ma też potrzeby robienia kartkówek ze słownictwa, gdyż tą część na bieżąco ocenia insta.ling. Nauczyciel może skupić się na nauczaniu gramatyki, konwersacjach i złożonych koncepcjach używania języka w komunikacji, gdzie wsparcie dla ucznia jest istotne. Kolejne korzyści to poprawa poziomu przyswojenia słówek przez uczniów oraz zwiększenie pewności siebie. Poza tym program motywuje uczniów słabszych, dlatego że mają oni możliwość otrzymania bardzo dobrych ocen, gdyż nie są oceniani za błędy jakie popełniają, lecz za efekt i systematyczność. Nie ma limitu czasowego na wykonanie zadań, można zrobić dowolną liczbę błędów, co jest bardzo ważne dla uczniów uczących sie wolniej i pomimo tego można otrzymać bardzo dobrą ocenę, co nie jest możliwe przy tradycyjnych formach oceniania. Pod koniec semestru i roku szkolnego zostaną przeprowadzone ankiety ewaluacyjne dla uczniów i rodziców i wyciągnięte wnioski do dalszej pracy, będzie można ocenić, w jakim stopniu założone na początku roku szkolnego cele zostały zrealizowane.

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

zadanie 1 Nabywanie umiejętności projektowania własnych działań.

Opracowałam i wdrożyłam program zajęć koła z języka angielskiego dla uczniów klasy III gimnazjum. Zajęcia miały na celu przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego. Program został oparty na standardach egzaminacyjnych. W ramach tych zajęć przeprowadziłam również próbny egzamin gimnazjalny na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Wyniki zostały szczegółowo omówione z uczniami, a dokładna ich analiza wskazała uczniom obszary, które zostały przez nich opanowane w stopniu zadowalającym, jak również obszary, w których posiadają oni braki i zmotywowała ich do dalszej, intensywnej pracy.
Diagnozowałam uczniów i ich osiągnięcia za pomocą opracowanych przez siebie testów poziomujących. Corocznie przeprowadzam diagnozę wstępną w klasach pierwszych gimnazjum. Tworzę testy poziomujące, które służące do podziału klas na grupy zgodnie z poziomem opanowania języka. Dzięki informacjom uzyskanym przy analizie „placement tests”, mogę zaplanować pracę z uczniami zgodnie z ich poziomem zaawansowania i stworzyć na tej podstawie rozkłady materiału dla każdej nauczanej przeze mnie grupy.

Zadanie 2 Współpraca z rodzicami

W trakcie stażu byłam wychowawczynią klasy I i IIb w Gimnazjum (2012/2013, 2013/2104). Było to moje trzecie wychowawstwo w karierze nauczyciela. W trakcie swojej pracy wychowawczej nawiązałam ścisłą współpracę z rodzicami, spotykając się z nimi na zebraniach szkolnych, a także w miarę potrzeb kontaktując się z rodzicami indywidualnie (w trakcie spotkań w szkole, telefonicznie i mailowo). Dążyłam do tego, aby jak najlepiej poznać sytuację rodzinną i materialną swoich uczniów. Starałam się pomóc rodzicom w ich działalności wychowawczej, poprzez różnorodne informacje, porady a nawet interwencje. Podczas spotkań z rodzicami informowałam ich o postępach w nauce ich dzieci, zachowaniu, sukcesach, ale i porażkach dydaktycznych. Wspólnie konsultowaliśmy podczas zebrań projekty wycieczek edukacyjnych i rekreacyjnych przygotowanych przez zespół klasowy. Rodzice angażowali się z życie klasy – pomagali w organizacji choinek szkolnych, mikołajek, dnia chłopaka, dnia kobiet, wigilii klasowych, zakończenia klas trzecich. W czasie organizowanych przeze mnie zebrań najbardziej cieszyły mnie dyskusje z rodzicami, którzy wyrażali swoje opinie, dzielili się własnymi refleksjami, spostrzeżeniami czy wątpliwościami. Przyjazna atmosfera skłania rodziców do wymiany poglądów na tematy wychowawcze, opowiedzenia o swoich sukcesach lub porażkach w wychowaniu dzieci. Współpracę z rodzicami uważam za priorytetowe zadanie, które pomaga podnosić poziom pracy szkoły, daje możliwość współgospodarowania, co przynosi pozytywne efekty. Dobra współpraca z rodzicami, wzajemna akceptacja i zrozumienie powodują wzrost rangi szkoły, dają szansę rozwoju inicjatyw społecznych na rzecz placówki, a przede wszystkim procentuje w efektach oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych.
W trakcie swojej pracy wychowawczej opracowałam szereg dokumentów, które regulowały moją współpracę z rodzicami i uczniami, i które przedstawiałam rodzicom, jako wychowawca ich dzieci:
- plan pracy wychowawczej,
- plan współpracy z rodzicami,
- plan godzin wychowawczych,
- plan pracy zespołu klasowego,
- dostosowania do opinii PPP,
- indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny.
Pomimo, że obecnie nie jestem wychowawcą klasowym, również utrzymuję kontakt telefoniczny lub osobisty z rodzicami moich uczniów i na bieżąco informuję ich o zaistniałych problemach, zawsze jestem obecna na wywiadówkach i dniach otwartych w szkole, aby rodzice mieli możliwość porozmawiać ze mną o postępach swoich dzieci, czy skonsultowania zaistniałych problemów.
Prowadziłam i prowadzę regularną współpracę z pedagogiem i psychologiem szkolnym, w ramach której wymieniam informacje i uzyskiwalam wsparcie w rozwiązywaniu trudnych problemów uczniów będących moimi wychowankami. Udzielałam pedagogowi szkolnemu szczegółowych informacji na temat aktualnych wyników w nauce poszczególnych przedmiotów oraz frekwencji moich uczniów. Wymiana informacji zmierzała do określenia przyczyn niepowodzeń oraz możliwości ich przezwyciężania. Jako wychowawczyni sama rozpoznawałam przyczyny wielu niepowodzeń szkolnych i problemów, poprzez rozmowy starałam się służyć radą moim wychowankom. Utrzymywałam stały kontakt z rodzicami moich wychowanków (posiadam numer telefonu do każdego rodzica, jak również udostępniam swój numer telefonu, aby rodzic w razie potrzeby mógł się ze mną skontaktować) – pełen sukces wychowawczy nie jest możliwy bez współpracy nauczyciel – rodzic. Moja praca wychowawcza to ciągła obserwacja ucznia, rozmowy indywidualne, wskazywanie im właściwych postaw, pomoc w wyciąganiu wniosków z sytuacji problematycznych, aby nie popełniali tych samych błędów po raz kolejny.
§ 8 ust. 2 pkt 4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora w okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów lub środków dydaktycznych

Zdanie 1 Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Jestem czynnym egzaminatorem OKE - wpisanym jako egzaminator egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego o numerze ewidencyjnym 723000317 - co roku sprawdzam egzaminy gimnazjalne od czasu wprowadzenia egzaminu na poziomie rozszerzonym (w trakcie trwania stażu w maju 2013r., 2014r., 2016r.). Sprawdzanie egzaminów gimnazjalnych pozwoliło mi poznać wiedzę i poziom uczniów, a w konsekwencji umożliwiło mi lepsze przygotowanie uczniów do egzaminów na podstawie analizy błędów popełnianych przez uczniów na egzaminach. Pełnienie funkcji egzaminatora podniosło mój poziom kwalifikacji zawodowych, dzięki czemu mogłam dostosować metody pracy z uczniami tak, aby wypracować nowymi metodami poszczególne sprawności testowane na egzaminie gimnazjalnym i rozwinąć świadomość uczniów w kwestii kryteriów jakimi oceniani będą w różnych częściach egzaminu. Moja znajomość tych kryteriów wpłynęła także na sposób w jaki oceniam uczniów i ukształtowała w dużym stopniu opracowany przeze mnie przedmiotowy system oceniania.
.
§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zdanie 1 Organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych.

Przygotowałam uczniów do udziału w konkursach:
- szkolnych: konkurs ortograficzny, konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii i krajach obcojęzycznych, konkurs na prezent dla Królowej Brytyjskiej, konkurs na flagę, na plakat.
- kuratoryjnych: przedmiotowych z języka angielskiego w gimnazjum - przewodnicząca, oraz wielokrotnie jako członek lub przewodnicząca konkursów innych przedmiotów gimnazjalnych.

Zadanie 2 Udział w pracach zespołów

Brałam udział w tworzeniu dokumentów szkolnych, byłam dwukrotnie odpowiedzialna za tworzenie programu profilaktycznego gimnazjum (raz jako członek zespołu (2013), a raz jako przewodnicząca (czerwiec 2016), opracowywałam wyniki egzaminów gimnazjalnych (tych właściwych i próbnych) i po szkole podstawowej, które następnie przedstawiałam na radach pedagogicznych, wyciągałam wnioski wspólnie z członkami zespołu przedmiotowego, które następnie były wdrażane do pracy przez cały zespół.

Zadanie 3 Organizowanie wycieczek

W czerwcu 2014 roku (od 19.06 do 23.06) zorganizowałam pięciodniowy wyjazd na obóz szkoleniowy EUROWEEK - Szkoła Liderów, zorganizowany przez Europejskie Forum Młodzieży. Był to wyjazd dla uczniów klasy IV i V szkoły podstawowej do Międzygórza, w gminie Bystrzyca Kłodzka w Sudetach Wschodnich. Program Euroweek jest specjalnym obozem edukacyjnym pozwalającym młodym ludziom aktywnie włączyć się w życie demokratycznego społeczeństwa dzisiejszej Europy. W trakcie obozu starano sie zaktywizować uczniów i rozwinąć w nich najbardziej cenione w chwili obecnej umiejętności społeczne: przewodzenia, autoprezentacji oraz pracy w zespole. Zajęcia były prowadzone wyłącznie w języku angielskim, w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń przez szkoleniowców Europejskiego Forum Młodzieży. Byli to wolontariusze z wielu krajów obcojęzycznych, w większości nie władali prawie wcale językiem polskim. Tak więc wymagało to od naszych uczniów, wykazania dużej inicjatywy w dogadywaniu się i zrozumieniu ich. Były również sytuacje, które wymagały pomocy nas, jako nauczycieli języka angielskiego. Tak więc dla mnie było to również duże doświadczenie, jeśli chodzi o współpracę międzynarodową. W trakcie szkoleń uczniowie wzięli udział w wielu warsztatach, prezentacjach - poznali dużo kultur innych krajów np. Francję, Turcję, Wietnam, Indie, Finlandię i wiele innych, które były prezentowane przez ich przedstawicieli. Mieli możliwość uczestniczenia w debacie oksfordzkiej, negocjacjach, konferencjach prasowych, zabawach z wolontariuszami oraz dyskotekach. Uczniowie mieli możliwość poznania okolicy i regionu, w którym się znaleźli. Wzięli udział w jednodniowej wycieczce po okolicy: zwiedzili Bystrzycę Kłodzką, muzeum filumenistyczne, Kłodzko, rezerwat przyrody - wodospad Wilczki. Z pobytu byli bardzo zadowoleni, chociaż wyjeżdżali pełni obaw i wątpliwości, w związku z tym, że będzie trzeba porozumiewać się w języku obcym, to wrócili pewniejsi siebie, bogaci w nowe doświadczenia i wyposażeni w wiele przydatnych w życiu umiejętności, a także otworzyli się na inne kultury. Byłam opiekunem na wycieczce do Warszawy w ramach projektu unijnego "Wyrównywanie szans edukacyjnych" uczniów (maj 2013r.), a także organizowałam wyjazdy do Siedlec i warszawy dla swojej klasy, której byłam wychowawca (wycieczki do Siedlec do kina i kręgielni, do warszawy - Centrum Nauki Kopernik i zwiedzanie Stadionu Narodowego).
Zadanie 4 Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej.

Co roku w maju lub czerwcu wspólnie z nauczycielami języków obcych (na początku byli to angliści i rusycystka, teraz jeszcze germanistka) organizujemy "Święto języków obcych" (byłam jego inicjatorem 10 lat wcześniej). Święto wpisało się już na stałe w kalendarz wydarzeń szkolnych. Każdego roku ogłaszane są inne konkursy (np. w poprzednim roku szkolnym - okrągłej rocznicy urodzin królowej brytyjskiej był to "prezent dla królowej"), święto ma różny charakter (były skecze, piosenki, konkursy klasowe i indywidualne).
W roku szkolnym 2013/2014 w kwietniu współorganizowałam Szkolny Konkurs Recytatorski im. Kornela Makuszyńskiego, natomiast w maju byłam odpowiedzialna za jego etap gminny. Czuwałam nad prawidłowymi przebiegami obu konkursów, listami uczniów zgłoszonych, kartami zgłoszeń, opracowałam scenariusz przebiegu konkursu gminnego, zaprojektowałam i wydrukowałam dyplomy dla zwycięzców, uczestników i opiekunów.

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Jako wychowawca klasy Ib (2012/2013) i IIb gimnazjum (2013/2014) współpracowałam z pedagogiem i psychologiem szkolnym, podejmując wspólne działania w zakresie diagnozy sytuacji rodzinnej i pomocy uczniom. W mojej pracy wychowawczej kontakty z pedagogiem dotyczyły przede wszystkim pomocy przy organizowaniu i przeprowadzaniu godzin do dyspozycji wychowawcy, organizacji zajęć integracyjnych, rozeznania w specyficznych kłopotach uczniów w nauce i kierowania ich na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej, rozwiązywania konfliktów powstałych w zespole klasowym oraz problemów wagarów uczniów. Dzięki współpracy z pedagogiem szkolnym udawało mi się na bieżąco rozwiązywać problemy, z którymi zetknęłam się w mojej pracy wychowawczej. Myślę, że takie współdziałanie usprawnia działalność wychowawczą i znacznie ułatwia pracę nauczycielowi.
Współpraca ta obejmowała również kontakty z innymi instytucjami między innymi z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w zakresie przygotowywania opinii o uczniach.
Na bieżąco również współpracowałam z psychologiem szkolnym celem konsultowania problemów uczniów o podłożu psychologicznym (trudności z adaptacją w zespole klasowym, brak motywacji do nauki, dolegliwości o charakterze nerwicy żołądka czy objawy fobii szkolnej), kilku uczniów z mojej inicjatywy odbywało cykliczne spotkania z panią psycholog, która prowadziła z nimi rozmowy o charakterze terapeutycznym.
W trakcie trwania stażu współpracowałam z Uniwersytetem Przyrodniczo- Humanistycznym będąc dwukrotnie opiekunem praktyk studenckich.

Regularnie współpracuję z wydawnictwami Oxford University Press, Pearson Longman, MacMillan i ich przedstawicielami. Zakres tej współpracy obejmował:
- konsultacje w sprawie zaznajomienia się z nowościami wydawniczymi,
- konsultacje w sprawie doboru odpowiednich podręczników i innych pomocy dydaktycznych,
- pozyskiwanie bezpłatnych egzemplarzy podręczników, pomocy naukowych,
- stały kontakt mailowy dotyczący szkoleń i nowych materiałów dydaktycznych dostępnych na stronach internetowych wydawnictw.
Dzięki tej współpracy pozyskałam wiele podręczników i pomocy dydaktycznych, jak książki do gramatyki języka angielskiego, słowniki czy przykładowe zestawy gimnazjalne, które mogę wykorzystać podczas lekcji. Poprzez korzystanie na zajęciach z różnych materiałów, nie tylko podręczników, uczniowie mogą poszerzyć swoją wiedzę, a nauczyciel jest w stanie dopasować ćwiczenia do poziomu umiejętności w klasie oraz urozmaicić zajęcia.

W trakcie trwania stażu dwukrotnie byłam, jako wolontariusz, wychowawcą na koloniach letnich organizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy UKS,,777'' Suchożebry (lipiec 2013, 2014r.), natomiast rolę wychowawcy kolonijnego pełniłam już wielokrotnie (od 2009r.). Kolonie odbywają sie corocznie na początku wakacji, w lipcu i trwają dwa tygodnie. Przeznaczone są dla młodzieży od IV klasy szkoły podstawowej do III gimnazjum. Większość kolonistów to uczniowie naszej placówki lub z terenu gminy Suchożebry, pochodzący z rodzin biednych czy wielodzietnych, których wielokrotnie finansowo nie stać na wysłanie dziecka na kolonie. Ponad połowa pobyt na koloniach ma w całości finansowany przez Gminną Komisję do Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Suchożebrach. Podczas wypoczynku uczniowie mają zapewniony przejazd, noclegi, całodzienne wyżywienie oraz bilety wstępów. Zwiedzają wiele atrakcyjnych miejsc np. Kraków, Zakopane. Jeżdżą na całodzienne wycieczki autokarowe np. w Pieniny (wąwóz Homole, Dubraszka, Szczawnica), do obserwatorium astronomicznego na Lubomirze, do parku rozrywki Rabkoland w Rabce, do wioski indiańskiej, na baseny termalne, w Tatry. Organizowane są piesze wycieczki po górach np. na Turbacz w Gorcach, na Babią Górę, na Luboń Wielki w Beskidzie Wyspowym. A także spacerują po najbliższej okolicy: góra Potaczkowa, Niedźwiedź, Orkanówka, Gorczański Park Narodowy. Corocznie organizowany jest "chrzest" dla kolonistów, którzy są na koloniach pierwszy raz, w który włączają się starsi koloniści. Jest to okazja do świetnej zabawy i integracji całych kolonii. Tradycją jest również Dzień Sportu podczas którego odbywają się różne konkurencje sportowe: indywidualne, grupowe a także pomiędzy kolonistami a wychowawcami. Oprócz tego młodzież uczestniczy w wielu konkursach plastycznych, zajęciach sportowych, podchodach, ogniskach i dyskotekach.
Sprawowanie opieki podczas kolonii pozwala mi na głębsze poznanie naszych uczniów, nie tylko od strony dydaktycznej ale również środowiskowej. Przebywanie z nimi i opieka na koloniach, umożliwia poznanie ich zainteresowań, środowiska rodzinnego, planów na przyszłość, poglądów. Doskonali równie moje kompetencje jako wychowawcy. Uczniom takie wyjazdy pozwalają na poznanie samych siebie i swoich rówieśników. Uświadamiają jak ważne są różne formy wypoczynku, zwłaszcza tego aktywnego a nie tylko przed komputerem. Pozwalają również kształtować postawy prozdrowotne opierające sie na sporcie i turystyce.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Zadanie 1 Opis i analiza rozwiązywania problemu edukacyjnego.

Opracowałam analizę dwóch przypadków pedagogicznych. Ważnym krokiem jest rozpoznanie problemów ucznia. Nie jest to łatwe, ponieważ uczniowie po pewnych niepowodzeniach w życiu, nie zawsze są w stanie otwarcie o danym problemie porozmawiać. W trakcie pełnienia przeze mnie funkcji wychowawcy miałam okazję zetknąć się z problemami, z którymi borykają się nasi uczniowie. W trakcie trwania stażu dokonałam analizy sytuacji dwóch uczniów z mojej klasy wychowawczej. Podjęłam starania, aby rozwiązać ich problemy w sposób racjonalny i z pełnym wyczuciem i empatią. Możliwość niesienia pomocy uczniom traktuję jako priorytetowe zadanie. Odczuwam wielką satysfakcję za każdym razem, gdy mam okazję udzielić uczniom pomocy oraz gdy widzę jej pozytywne efekty.

Zadanie 2 Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych .

Przez cały okres stażu starałam się pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności poprzez lekturę dotyczącą różnorodnych zagadnień z dziedziny zarówno psychologii, pedagogiki, a także odnoszących się do dydaktyki i metodyki nauczania języka angielskiego (regularnie czytam czasopismo The Teacher). Materiały te pomogły mi zgłębić i zrozumieć problemy pojawiające się w pracy z uczniem. Na bieżąco zapoznaje się z poradami metodycznymi zawartymi na stronach internetowych wydawnictw językowych i stronach promujących naukę języka angielskiego np.:
www.anglisci.pl,
www.onestopenglish.com,
www.oup.com,
www.longman.com.pl.
www.angielski.edu.pl

Przeczytałam następujące publikacje:
„Język angielski w przedszkolu i szkole podstawowej” D.chauvel, D. Champagne, C.Chauvel.
„Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych. Zarys teorii i praktyki” red. D.Sikora-Banasiak.
„Metodyka nauczania języków obcych zorientowana sensorycznie” M.Rozenberg. Języki Obce w Szkole
„Metoda wielokrotnych powtórzeń. Od teorii do praktyki” P.A.Nowak. Języki Obce w Szkole.
„Mnemotechniki w zapamiętywaniu leksyki języka obcego” E.DŹwierzyńska
„Śmiech to zdrowie...ale i nauka. Wykorzystanie elementów humorystycznych na lekcji języka obcego.’’ R.Kucharczyk
„Motywacja do uczenia się języka obcego w ujęciu psychologii kognitywnej” P.Sobkowiak

PODSUMOWANIE

Powyższe sprawozdanie stanowi dokument przedstawiający obraz zdobytych przeze mnie osiągnięć i umiejętności niezbędnych do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego. W czasie trwania stażu zrealizowałam wszystkie założone sobie wcześniej działania. Oprócz tego zrealizowałam kilka dodatkowych zadań, dzięki którym poszerzyłam swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne. Dzięki licznym szkoleniom i warsztatom, podjętym przeze mnie działaniom, współpracy z innymi osobami i instytucjami oraz dostępowi do technologii informacyjnych mogłam stale wzbogacać swój warsztat pracy, co doprowadziło do wzrostu poziomu własnej motywacji do działania, a tym samym motywacji uczniów. Mogę stwierdzić, że moja praca dydaktyczna przyczyniła się w dużej mierze do zwiększenia wyników uczniów w nauce oraz jakości pracy i atrakcyjności oferty edukacyjnej naszej szkoły.
W przyszłości pragnę kontynuować to co zaczęłam w trakcie stażu. Wiele podjętych przez mnie inicjatyw ma charakter ciągły. Wnioskując z efektów mojej pracy zawodowej dostrzegam jeszcze wiele rzeczy które chciałabym ulepszyć. W pierwszej kolejności chcę udoskonalić swoje umiejętności wychowawcze, gdyż wraz z nowymi zespołami klasowymi pojawiają się nowe trudności. Planuję, aby systematycznie zbierać informacje zwrotne uzyskiwane od uczniów na temat mojego nauczania, gdyż w ten sposób mogę podnosić jakość swojej pracy. W swojej pracy wykorzystuję metody, formy i techniki pracy, które umożliwiają wszechstronny rozwój młodego człowieka. Ucznia traktuję podmiotowo, doceniam jego wkład pracy na miarę swoich możliwości, doceniam jego indywidualność, staram się zrozumieć jego potrzeby. Posiadam umiejętności stosowania technologii komputerowej, potrafię korzystać z zasobów Internetu. Potrafię dzielić się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem. Podejmuję i realizuję zadania wykraczające poza obowiązki służbowe. Samodzielnie dokształcam się studiując czasopisma i publikacje w Internecie.
Mając na uwadze również poniesione porażki i popełnione błędy, będę starała się w przyszłości stosować nowe sposoby i metody rozwiązywania problemów, by pokonywać pojawiające się trudności i przeszkody kierując się zdobytym doświadczeniem, by ciągle doskonalić się jako nauczyciel, wychowawca i opiekun młodzieży.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.