X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35243
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu na stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
mgr Agnieszki Adamczuk-Koziej

Opiekun stażu:
mgr Katarzyna Wójcik: 1.09.2004 – 1.12.2005 oraz 17.07.2006 – 31.08.2006
mgr Jolanta Rozwód: 1.09.2006 – 16.01.2008
Okres stażu: 1.09.2004 – 1.12.2005 i 17.07.2006 - 16.01.2008 (2 lata 9 miesięcy)
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 10 im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Chełmie
Imię i nazwisko dyrektora szkoły: Bożena Kargol
Nauczany przedmiot: matematyka
Posiadane kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

Jestem nauczycielem matematyki z dziewięcioletnim stażem pracy pedagogicznej. Moją karierę zawodową rozpoczęłam w 1997 roku jako nauczyciel matematyki z tytułem licencjata z przygotowaniem pedagogicznym, ucząc w szkole podstawowej. W tym też roku rozpoczęłam magisterskie studia uzupełniające. W 2000 roku rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego, który po 2 latach uległ przerwaniu z przyczyn osobistych. 1 września 2004 roku rozpoczęłam ponownie staż na nauczyciela mianowanego i w ciągu kolejnych lat włożyłam wiele pracy i starań w rozwój zawodowy. W chwili rozpoczęcia stażu posiadałam wyższe studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie nauczania matematyki i 6 letni staż pracy w zawodzie nauczyciela. Odbywanie stażu zostało poprzedzone przeprowadzoną ponownie przeze mnie analizą odpowiednich dokumentów prawnych:
- Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.
- Karty Nauczyciela - ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.
- Ustawy z dnia 15 lipca 2004r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela.
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Rozporządzenia MENiS z dnia 29 maja 2002r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego.
Na ich podstawie oraz po zapoznaniu z różnymi publikacjami, interpretującymi zasady ubiegania się o kolejne stopnie awansu, przygotowałam i złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu. Następnie opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego w oparciu o rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, założenia Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego a także biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i współpracowników. Starałam się, by uwzględniał on specyfikę i potrzeby szkoły, działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod mojej pracy, jak i zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły. Przechodząc do realizacji zadań brałam pod uwagę wszystkie wymogi kwalifikacyjne konieczne do realizacji przez nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. W trakcie realizacji planu dokonywałam bieżącej analizy własnych dokonań i skuteczności realizowanych zadań.
Jestem nauczycielem rzetelnie realizującym zadania związane z powierzonym mi stanowiskiem, chętnie uczestniczę w doskonaleniu zawodowym, stale doskonalę i wzbogacam swój warsztat pracy. Poznawanie przepisów oświatowych, nowoczesnych metod nauczania oraz wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami realizowałam przez cały okres stażu.
Okres stażu przebiegał w atmosferze ścisłej i owocnej współpracy z dyrektorem szkoły, opiekunami stażu, radą pedagogiczną, uczniami, rodzicami oraz instytucjami wspomagającymi pracę szkoły. Autorefleksja i analiza moich działań pozwoliła z jednej strony na szersze spojrzenie na dydaktykę, wychowanie i opiekę, z drugiej zaś strony na skupienie się na różnorakich potrzebach indywidualnych uczniów.
W trakcie odbywania stażu nastąpiła zmiana opiekuna oraz uległ zmianie termin zakończenia, który początkowo przewidziany był na 31 maja 2007 roku.
Zgodnie z zapisem ustawy – Karta Nauczyciela Art. 9c ust.3, składam sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie przebiegu i efektów rozwoju zawodowego w okresie odbywania stażu na stopień nauczyciela mianowanego.

Wymaganie 1
§ 7 ust. 2 pkt 1

UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJ WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI
I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH.

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI I UZYSKANE EFEKTY
Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego.
We wstępnej fazie odbywania stażu zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego, poprzez analizę wspomnianych już wcześniej przepisów prawa oświatowego oraz korzystając z informacji zaczerpniętych za pośrednictwem Internetu (strony MEN). W związku z tym że w/w akty prawne ulegały kolejnym nowelizacjom, na bieżąco śledziłam wprowadzane zmiany. Uczestniczyłam także w warsztatach dotyczących awansu. Przybliżyły mi one tematykę awansu zawodowego i sposoby dokumentacji odbytego stażu.
Efektem tych działań i podjętych decyzji była dla mnie większa mobilizacja do podejmowania nowych zadań i zwiększonego wkładu pracy na rzecz podnoszenia jakości mojej pracy i poziomu edukacji w szkole.
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu. Dzięki znajomości odpowiednich przepisów i procedur opartych na obowiązujących przepisach prawa w sierpniu 2004r. złożyłam do dyrektora szkoły wniosek o rozpoczęcie stażu. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku rozpoczęłam 1 września 2004 roku staż.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu - Katarzyną Wójcik, Jolantą Rozwód.
Nawiązałam współpracę z przydzielonym mi przez dyrekcję opiekunem stażu mgr Katarzyną Wójcik a w okresie późniejszym mgr Jolantą Rozwód, zawarłam kontrakt określający jasne, czytelne i możliwe do realizacji zasady naszej współpracy. W trakcie odbywania stażu punkty kontraktu zostały zrealizowane.
Współpraca z opiekunem i wskazówki udzielane przez niego pomogły mi w prawidłowym odbyciu stażu.
Napisanie Planu Rozwoju Zawodowego. Plan rozwoju zawodowego przygotowałam przeprowadzając analizę własnych umiejętności, kompetencji, mocnych i słabych stron oraz wyznaczając kierunki dalszego rozwoju. We wrześniu 2004 roku oddałam do zatwierdzenia Plan Rozwoju Zawodowego. Plan został zatwierdzony przez dyrektora szkoły a staż zaplanowany na 2 lata i 9 miesięcy.
Ustalenie z opiekunem terminów obserwacji moich lekcji. Na początku każdego roku trwania stażu opracowywałam harmonogram obserwacji zajęć na podstawie którego prowadziłam zajęcia.
Obserwacja lekcji prowadzonych przez opiekuna oraz innych nauczycieli.
Istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy była obserwacja lekcji prowadzonych przez mojego opiekuna – mgr Katarzynę Wójcik oraz Jolantę Rozwód oraz innych nauczycieli.
Uczestniczyłam w zajęciach w trakcie których szczególną uwagę zwracałam na formy pracy z uczniami, zasady stosowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania, indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych. Przykładowe tematy obserwowanych lekcji:
Czasopismo – źródło wiedzy i informacji – klasa VI
Wpływ reklamy na nasze życie – klasa IV
Opis bibliograficzny książki – klasa V
Procentowe diagramy słupkowe – klasa V
Obliczanie odległości na mapie – klasa IV
Jak zbudowane są istoty żywe? – klasa V
„Co wiosna już obudziła” – zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną – klasa II
System operacyjny – Windows – klasa V
Systematycznie prowadziłam i uzupełniałam arkusze obserwowanych lekcji.
Obserwując lekcje nabywałam doświadczeń oraz wzbogacałam swoją wiedzę na temat metod pracy z dziećmi.
Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły, opiekuna lub innej osoby wyższej stażem dydaktycznym.
Prowadziłam zajęcia w obecności pani dyrektor, wicedyrektor oraz opiekuna stażu według ustalonego na początku roku planu hospitacji. W pierwszym roku stażu lekcje prowadziłam w obecności opiekuna raz w miesiącu, natomiast w drugim i trzecim dwa razy w semestrze. Natomiast lekcje w obecności dyrektora prowadziłam raz w roku. Opracowywałam scenariusze prowadzonych zajęć. Po każdej przeprowadzonej lekcji omawialiśmy ją, dzieliliśmy się uwagami i spostrzeżeniami na temat zajęć.
Zajęcia prowadziłam zarówno z grupami słabymi, jak i mocnymi, więc dostarczały one wielu elementów do autoanalizy, porównania jakości pracy nauczyciela i stopnia motywacji u uczniów. Podczas lekcji hospitowanych przez panią dyrektor, poszerzyłam swój warsztat metodyczny. Uważam, że wskazówki, jakich mi udzielono, korzystnie zróżnicowały metody pracy na lekcji i spowodowały, że uczniowie mogli zdobywać wiedzę na różne sposoby, niekoniecznie konwencjonalne. Podczas lekcji z opiekunem stażu, dokonywaliśmy analizy prowadzonych zajęć, notowałam autorefleksje, pozwalające wzbogacać warsztat pracy.
Uczestnictwo w lekcjach otwartych.

Doskonalenie w zakresie warsztatu i metod pracy realizowałam uczestnicząc w lekcjach otwartych organizowanych na terenie naszej szkoły, między innymi u nauczycieli matematyki, informatyki, przyrody oraz nauczania zintegrowanego. Były to lekcje:
Strefy oświetleniowe Ziemi – grudzień 2004r.
Poznajemy rzeki Polski - grudzień 2005r.
Liczby w zakresie 20. Porównywanie różnicowe – październik 2007r.
Tworzenie prezentacji multimedialnej – październik 2007r.
Udział w lekcjach otwartych pozwolił na konfrontację własnego warsztatu pracy z warsztatem innych nauczycieli. Efektami uczestnictwa w lekcjach otwartych było wzbogacenie własnych umiejętności i metod pracy, poprzez obserwację pracy innych nauczycieli a także umiejętność prowadzenia obserwacji pod wybranym kierunkiem np. aktywizacji uczniów, pracy z uczniem zdolnym i przekazywania informacji zwrotnej nauczycielowi prowadzącemu. Dzięki spostrzeżeniom i wnioskom do dalszej pracy mogłam na bieżąco doskonalić swój warsztat nauczycielski, a tym samym zadbać o podnoszenie efektów własnej pracy. Korzystałam z propozycji i rad prowadzących zajęcia jak również sama służyłam radą i doświadczeniem młodszym kolegom i koleżankom.
Zapoznanie z zasadami funkcjonowania
i organizacją zadań szkoły.
W celu dostosowania mojej pracy do obowiązujących w placówce norm utrwaliłam/zapoznałam się z zasadami organizacji roku szkolnego oraz funkcjonowania szkoły – przeanalizowałam dokumentację szkolną: Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Program Rozwoju Szkoły, Szkolny Zestaw Programów Nauczania, Wewnątrzszkolny System Oceniania. Dzięki analizie tych dokumentów mogłam dokładnie orientować się w kompetencjach poszczególnych organów szkoły, takich jak Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz zapoznać się z procedurami obowiązującymi w szkole. Posiadanie tej wiedzy uważam za niezbędną zarówno do pracy w gronie pedagogicznym, jak i podczas zajęć edukacyjnych i wychowawczych z uczniami. Zapoznałam się także z przepisami, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, brałam udział w szkoleniach BHP oraz w szkoleniu przeciwpożarowym.
Opracowanie planów nauczania z matematyki.
Tworzenie i doskonalenie warsztatu i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej zawsze wiązało się w moim pojęciu z krytycznym spojrzeniem na warsztat pracy, możliwością poszukiwania zmian, co też starałam się czynić. Uporządkowałam swój warsztat pracy przygotowując plany nauczania do podręczników, dzięki którym realizowałam szkolne programy do nauki matematyki. Zapoznałam się ze standardami wymagań dla uczniów szkoły podstawowej i podstawą programową kształcenia ogólnego.
Na podstawie programu nauczania opracowałam plany nauczania z matematyki dla klas IV-VI z uwzględnieniem ścieżek międzyprzedmiotowych. Na bieżąco dokonywałam koniecznej aktualizacji treści nauczania. Opracowane zgodnie z podstawą programową plany nauczania wykorzystywałam podczas zajęć i modyfikowałam w kolejnych latach mojej pracy, dostosowując do możliwości uczniów i warunków nauczania.
Opracowanie
i wdrożenie przedmiotowego systemu oceniania z matematyki dla klas IV-VI.

Nauczanie wiąże się nierozłącznie z potrzebą oceniania, jest ono bardzo ważnym elementem procesu nauczania. Często stanowi najważniejszy czynnik motywujący uczniów do nauki. Aby precyzyjnie sformułować wymagania wobec uczniów, uczynić ocenianie jak najbardziej obiektywnym i sprawiedliwym postanowiłam opracować i wdrożyć PSO z matematyki dla klas IV-VI. Dostosowując wymagania do programu nauczania matematyki opracowałam szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie szkolne. PSO z matematyki jest spójny z zapisami WSO i jest jego uszczegółowieniem.
Opracowanie i wdrożenie PSO przyniosło następujące korzyści:
- jasne i dokładne zasady współpracy nauczyciela z uczniami,
- jasne i dokładne zasady oceniania zaakceptowane przez uczniów i znane ich rodzicom,
- znajomość wymagań edukacyjnych oraz form i sposobów oceniania przez uczniów i ich rodziców.
Ewaluacji własnego systemu oceniania i wnioski do dalszej pracy pedagogicznej dokonałam za pomocą ankiety „Nauczyciel w oczach ucznia.”
Budowanie własnego warsztatu pracy. Budowałam i wzbogacałam własny warsztat pracy poprzez gromadzenie literatury do nauczania matematyki, opracowanie trwałych środków dydaktycznych – testy, sprawdziany, karty pracy. Opracowałam test badający umiejętności matematyczne uczniów na początku klasy IV. Wraz z innymi nauczycielami matematyki i przyrody opracowałam testy sprawdzające poziom wiadomości matematyczno - przyrodniczych uczniów klas V „Tatry”, oraz zestaw testów z matematyki dla uczniów klas VI pod kątem sprawdzianu szóstoklasisty.
Wszystkie opracowane środki dydaktyczne wykorzystywałam do badania osiągnięć uczniów. Systematycznie dokonywałam analizy wyników testów (porównanie ilości punktów za poszczególne kategorie umiejętności, np. rozumowanie, wykorzystanie wiedzy w praktyce) i wykorzystywałam je przy opracowywaniu kolejnych testów.
Poszerzanie wiedzy
i umiejętności poprzez udział w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu.
Mając na uwadze ciągły rozwój, pogłębiałam doświadczenie i wiedzę uczestnicząc wielokrotnie podczas stażu w różnych formach doskonalenia zawodowego - szkoleniach, warsztatach, konferencjach metodycznych. Tematykę warsztatów i kursów dobierałam do moich potrzeb, wykorzystując dostępną aktualnie ofertę edukacyjną Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli i innych placówek oświatowych. Uczestniczyłam także w szkoleniowych radach pedagogicznych, które poświęcone były tematom wychowawczym, pedagogicznym i psychologicznym.
Dzięki uczestnictwu w doskonaleniu zawodowym pogłębiłam wiedzę związaną zarówno z nauczanym przedmiotem jak i różnymi formami niekorzystnych zjawisk występujących wśród dzieci i młodzieży, nabyłam umiejętności rozpoznawania objawów tych zjawisk oraz sposobów postępowania w sytuacjach wymagających interwencji.
Uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:
Matematyczni analfabeci i geniusze – jak pracować z klasą o zróżnicowanym poziomie - warsztaty GWO - marzec 2005r.
Zapoznałam się z ofertą wydawniczą GWO prezentowaną podczas spotkania. W trakcie zajęć utrwaliłam metody i techniki pracy z uczniami, które następnie wykorzystałam podczas zajęć lekcyjnych, wyrównawczych oraz kółka matematycznego.
Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów. Dokumentowanie efektów kształcenia - warsztaty NPDN – październik 2005r.
Udział w warsztatach okazał się bardzo przydatny w związku z wprowadzeniem testów dla klas VI, sprawdzających wiedzę i umiejętności z zakresu kształcenia w szkole podstawowej. Dzięki warsztatom udoskonaliłam własne umiejętności dotyczące analizy treści programowych pod kątem wymagań koniecznych, podstawowych, rozszerzających i dopełniających. Poszerzyłam wiadomości na temat właściwego dokumentowania efektów kształcenia. W trakcie zajęć uzupełniłam dotychczasową wiedzę na temat rodzajów testów i zadań testowych oraz konstruowania testów osiągnięć szkolnych uczniów. Mogłam zatem poprawnie przygotować z zespołem nauczycieli test sprawdzający wiedzę i umiejętności po I etapie kształcenia.
Wielokrotnie uczestniczyłam w pracach komisji do przeprowadzania i sprawdzania testów kompetencji uczniów klas VI. W oparciu o wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie w/w szkoleń dokonywałam analizy wyników sprawdzianów, opracowywałam wnioski do dalszej pracy, którymi dzieliłam się z innymi w trakcie między innymi spotkań zespołu przedmiotowego. Ponadto wykorzystywałam wyniki sprawdzianu do modyfikacji własnego systemu dydaktycznego.

Wybrane metody aktywizujące na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych - szkolenie WODN – grudzień 2005r.
W trakcie zajęć poszerzyłam wiedzę i umiejętności w zakresie metod i technik aktywizujących oraz sposobów ich wykorzystania w pracy dydaktycznej. Dzięki szkoleniu wprowadziłam na zajęciach lekcyjnych ciekawsze, różnorodne metody pracy.
Klucz do matematycznych fascynacji – konferencja matematyczna WSiP – marzec 2007r.
Zapoznałam się jak skutecznie, ciekawie i aktywnie pracować z cyklem „Matematyka wokół nas” oraz jak skutecznie pracować by osiągnąć sukces na sprawdzianie na zakończenie szkoły podstawowej.
Magiczna matematyka - warsztaty GWO - listopad 2007r.
Na warsztatach zostały zaprezentowane ciekawe formy pracy na lekcjach, pokazano nam jak zadziwić uczniów. Wielokrotnie wykorzystałam pomysły z warsztatów na własnych zajęciach np. przy lekcjach dotyczących wyrażeń algebraicznych.
Jak uczyć matematyki wobec zmian w edukacji? – seminarium matematyczne WSiP – styczeń 2008r.
Konferencja poświęcona była nowej podstawie programowej, omówione zostały zmiany w programie nauczania, standardy egzaminacyjne i kryteria oceniania. Zaprezentowane zostały podręczniki zgodne z nową podstawą programową.
Nowy wymiar dydaktyki matematyki – multimedia na co dzień i dla każdego – szkolenie KCEN – marzec 2005r.
Posługiwanie się technicznymi środkami multimedialnymi w pracy nauczyciela - warsztaty LSCDN - styczeń 2007r.
Dzięki powyższym szkoleniom zdobyłam dodatkowe wiadomości na temat zastosowania środków multimedialnych do przygotowania materiałów na zajęcia. Podszkoliłam się w zakresie obsługi aparatu cyfrowego, kamery cyfrowej, skanera, projektora multimedialnego, tablicy interaktywnej. Mogłam poćwiczyć łączenie technicznych środków multimedialnych z komputerem czy rzutnikiem multimedialnym. Efektem udziału w warsztatach było wzbogacenie i urozmaicenie mojego warsztatu pracy o nowe rozwiązania, wykorzystanie wiedzy podczas procesu nauczania. Poprowadziłam zajęcia z matematyki w pracowni komputerowej, przygotowywałam się do zajęć, korzystając np. z encyklopedii multimedialnych, Internetu.
Bezpieczeństwo ucznia w szkole – pierwsza pomoc przedmedyczna – szkolenie WODN – grudzień 2004r.
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jest elementem bardzo ważnym i jako nauczyciel muszę umieć im je zapewnić. Dzięki szkoleniu poszerzyłam wiedzę na temat pierwszej pomocy w nagłych wypadkach ( rany, krwotoki, oparzenia, urazy) a zdobyte umiejętności niejednokrotnie mogłam wykorzystać w trakcie swojej pracy.
Praca dydaktyczno – wychowawcza z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo (tzw. Zespół ADHD) - warsztaty NPDN-marzec 2005r.
Poszerzyłam wiedzę z zakresu metodyki pracy oraz rozwoju dzieci z ADHD. Udział w warsztatach pozwolił mi uzupełnić wiedzę na temat medycznych aspektów nadpobudliwości psychoruchowej oraz ich wpływu na funkcjonowanie dziecka. Praca z tymi uczniami, których w dzisiejszej szkole jest coraz więcej, wymaga od nauczyciela choćby podstawowego przygotowania z zakresu nauczania/uczenia tych dzieci. Znajomość tej dziedziny jest doskonałym narzędziem do owocnej współpracy z dziećmi. Dzięki zajęciom uświadomiłam sobie bardziej na czym polega ta przypadłość oraz jak umiejętnie i efektywnie pracować z takimi uczniami. W trakcie rozmów z rodzicami uczniów niejednokrotnie odwoływałam się do wiedzy zdobytej podczas szkolenia, między innymi mogłam ich ukierunkować co do możliwości/sposobu szukania fachowej pomocy pedagogiczno - psychologicznej.
Agresja w szkole i w domu, praca z uczniem trudnym - warsztaty NPDN – listopad 2006r. (rada szkoleniowa)
Udział w warsztatach umożliwił mi między innymi wzbogacenie wiedzy o metody pracy wspomagające rozwój dzieci z trudnościami wychowawczymi. Nabyłam umiejętność odpowiedniego reagowania na przemoc i agresję w szkole.
Szkoła przyjazna rodzicom, współpraca z trudnym rodzicem – warsztaty NPDN - styczeń 2007r. (rada szkoleniowa). Szkolenie to wzbogaciło moje kwalifikacje na polu wychowawczym. Pogłębiłam wiedzę dotyczącą skutecznej współpracy z rodzicami, oraz umiejętnego wspierania ich w wychowaniu dzieci. Zapoznałam się z podstawowymi typami tzw. trudnych rodziców oraz skutecznymi strategiami postępowania.
Podnoszenie kompetencji wychowawczych – opanować złość i gniew – warsztaty – maj 2007r. (rada szkoleniowa)
Poszerzyłam wiedzę na temat objawów oraz funkcji zachowań agresywnych, rozwinęłam umiejętność wyciszania zachowań agresywnych własnych i innych osób.
Zastosowanie teorii behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem – wykład – październik 2007r.
Podczas wykładu poszerzyłam wiadomości na temat autyzmu, zapoznałam się z dokładną charakterystyką dzieci z autyzmem oraz sposobami pracy z takimi dziećmi. Udział w wykładzie bardzo mi przybliżył problem dzieci autystycznych. Wiedzę mogłam wykorzystać w bieżącym roku szkolnym pracując z dzieckiem autystycznym.
Dokumentacja awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego – warsztaty WODN – kwiecień 2005r.
Dzięki ukończeniu tego kursu nabyłam szerszą wiedzę i umiejętności w sposobach dokumentowania efektów swoich działań, a przede wszystkim uaktualniłam i uszczegółowiłam posiadaną wiedzę i wykorzystałam ją w sporządzaniu niniejszego sprawozdania oraz dokumentacji wymaganej do postępowania egzaminacyjnego.
Czynne uczestnictwo w Radach Pedagogicznych.

W czasie stażu systematycznie uczestniczyłam we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Zapoznawałam nauczycieli z opracowanym Harmonogramem Zadań Wychowawczych, sprawozdaniami z testów osiągnięć matematycznych uczniów klasy V i VI, oraz sprawozdaniami z działalności zespołu przedmiotowego. Po sprawdzianie szóstoklasisty w roku szkolnym 2005/2006 sporządziłam analizę uzyskanych wyników, którą przedstawiłam wszystkim nauczycielom, a efektem były wnioski do dalszej pracy w celu zapewnienia wzrostu poziomu wiedzy i umiejętności uczniów.
Pełnienie roli lidera zespołu przedmiotowego – aktywna współpraca z nauczycielami tego zespołu.

Od września 2006 roku pełniłam funkcję lidera zespołu matematyczno – przyrodniczego „Edukacja matematyczno – informatyczna i przyrodniczo – zdrowotna.” Było to zadanie wymagające umiejętności pracy w zespole i dzielenia się wiedzą z innymi. Starałam się wywiązywać z tej funkcji sumiennie i rzetelnie. Corocznie we wrześniu wspólnie z członkami zespołu opracowywałam plan pracy na dany rok szkolny i przedstawiam go na Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia. Wyznaczone zadania realizował każdy nauczyciel na swoich zajęciach, a oprócz tego wspólnie wykonywaliśmy określone zadania. Jednym z takich zadań było opracowanie programu ścieżek edukacyjnych dla klas IV-VI na lekcje matematyki, przyrody, informatyki, wychowania – fizycznego, plastyki i realizacja ich w czasie zajęć. Dokonywaliśmy wymiany spostrzeżeń związanych z przygotowaniem i prowadzeniem lekcji otwartych, wyborem programu oraz podręczników do nauczania w klasach IV – VI.
Praca członków zespołu była relacjonowana i analizowana na spotkaniach zespołu. Spotkania zespołu były zaplanowane i odbywały się 2 razy w semestrze lub częściej w zależności od potrzeb. Z każdego spotkania sporządzałam protokół, który był podpisywany przez zebranych (dowód naszej współpracy). Każdy rok podsumowywałam sprawozdaniem z realizacji planu pracy zespołu.
W ubiegłym roku szkolnym pracę zespołu zakończyłam ankietą ewaluacyjną, której wyniki wskazały, że praca zespołu układa się pomyślnie, a moje działania są pozytywnie ocenianie przez członków zespołu. Było to dla mnie satysfakcjonujące, ponieważ pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu to zobowiązujące i ważne zadanie.
Realizacja zadań zespołu i mojej funkcji w nim przynosiła efekty wszystkim jego członkom i szkole poprzez:
- wymianę doświadczeń, nabycie nowych umiejętności,
- osiąganie lepszych efektów w pracy dydaktycznej,
- podnoszenie poziomu własnej pracy i jakości pracy szkoły,
- lepszą współpracę nauczycieli w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych,
- wprowadzenie jednolitych kryteriów wymagań i systemu oceniania.
Efektem mojej pracy w zespole było zorganizowanie wraz z nauczycielami wielu imprez promujących placówkę.
Opracowanie programu wychowawczego dla klas IV-VI.
W roku szkolnym 2004/2005 zostałam wychowawcą klasy IV. Po dokonaniu analizy potrzeb zespołu klasowego opracowałam Program Wychowawczy Klasy zgodny z głównymi założeniami Programu Wychowawczego Szkoły. Pozwoliło to na zaplanowanie pracy wychowawczej i organizację życia klasy. Starałam się, aby plan wychowawczy uwzględniał oczekiwania uczniów, rodziców i szkoły oraz sprzyjał efektywnej współpracy z uczniami. Określiłam zadania nauczyciela – wychowawcy, szczególną uwagę zwracając na organizację zespołu klasowego, kształtowanie właściwej postawy ucznia zgodnej regulaminem szkolnym, rozwijanie poczucia patriotyzmu oraz samorządności jako umiejętności niezbędnych do życia w społeczeństwie (poprzez odpowiednio dobór tematyki godzin wychowawczych), aktywne uczestnictwo w uroczystościach szkolnych i patronackich, wykształcenie potrzeby czynnego udziału w kulturze. Moje działania wychowawcze ukierunkowane były także na kształtowanie u uczniów właściwych postaw i zachowań w odniesieniu nie tylko do ludzi ale również wobec sprzętów i mienia szkoły. W latach kolejnych mając nadal wychowawstwo opracowałam kolejno program wychowawczy dla klasy V i VI. W ten sposób powstał Program Wychowawczy dla klasy IV, V i VI. Realizacja zadań wychowawczych odbywała się na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole a także poza nią. Na lekcjach wychowawczych przeprowadziłam z uczniami pogadanki na temat dyscypliny, bezpiecznych warunków pracy, zagrożeń płynących z Internetu, przyczyn i skutków wagarów. Aby poznać lepiej uczniów co roku przeprowadzałam ankiety, dzięki którym mogłam między innymi poznać sytuację materialną uczniów, problemy rodzinne. Program wychowawczy poddawałam analizie (rocznej) poprzez ankietę skierowaną do uczniów.
Diagnozowanie osiągnięć edukacji matematycznej.
W czasie stażu zaplanowałam opracowanie testów służących do wnikliwej analizy poziomu wiedzy i umiejętności uczniów po I semestrze roku szkolnego. Głównym ich celem było nie tylko zbadanie stanu wiedzy uczniów, ale także zdiagnozowanie, jakie treści programowe, umiejętności, rodzaje zadań sprawiają uczniom najwięcej trudności, a które opanowują szybko i poprawnie. Powstał w ten sposób zestaw testów do badania wiedzy i umiejętności uczniów klas IV – VI .
Kasa czwarta - podzielność liczb naturalnych.
Klasa piąta - działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych; rozwiązywanie zadań tekstowych.
Klasa szósta - działania na liczbach wymiernych.
Co roku po przeprowadzeniu i sprawdzeniu testów dokonywałam wnikliwej analizy osiągnięć uczniów, stopnia opanowania wiedzy i umiejętności w zakresie poziomów wymagań, łatwości poszczególnych zadań i całego sprawdzianu. Porównywałam wynik sprawdzianu z oceną semestralną danego ucznia. Całość podsumowywałam wyciągnięciem wniosków do dalszej pracy.
Dzięki analizie uczniowskich sprawdzianów, a przede wszystkim opracowanym na ich podstawie wnioskom:
- poznałam stan wiedzy i umiejętności uczniów, ich słabe i mocne strony;
- określiłam dokładny zakres treści programowych, umiejętności i rodzajów zadań, jakie sprawiają uczniom najwięcej trudności;
- wyciągnęłam wnioski służące ewaluacji programu nauczania i sposobu jego realizacji;
- podniosłam jakość własnej pracy;
- uczniowie zapoznali się ze szczegółowymi wymaganiami edukacyjnymi dotyczącymi realizowanych treści nauczania; poznali poziom własnej wiedzy i umiejętności, swoje słabe i mocne strony.
Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Na bieżąco prowadziłam dokumentację szkolną w formie dzienników lekcyjnych, pozalekcyjnych, arkuszy ocen oraz świadectw ukończenia klasy/szkoły przez moich wychowanków. Prowadziłam zeszyt obserwacji klasy, w którym zamieszczałam wszelkie informacje dotyczące uczniów.
Przygotowanie projektu sprawozdania. Na bieżąco analizowałam własne działania, dokonywałam opisu zrealizowanych zadań i co pół roku oddawałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego dyrektorowi szkoły.

Wymaganie 2
§ 7 ust. 2 pkt 2

UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH.

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI I UZYSKANE EFEKTY
Współpraca z rodzicami.

Celem mojej współpracy z rodzicami było wspieranie ich we właściwym wychowaniu dzieci i dbaniu o ich rozwój.
Określiłam zasady i formy współpracy z rodzicami uczniów. Przez cały rok współpracowałam z rodzicami wychowanków kontaktując się z nimi osobiście lub telefonicznie w różnych sprawach wychowawczych. Sporządziłam plan i program spotkań, raz w tygodniu byłam do dyspozycji rodziców w czasie konsultacji. W zależności od sytuacji spotykałam się z rodzicami także w domu ucznia. Organizowałam zebrania (protokoły zebrań lub krótka notatka w dzienniku lekcyjnym), w trakcie których wspólnie omawialiśmy i rozwiązywaliśmy problemy, jakie pojawiały się w trakcie roku szkolnego, zapoznawałam rodziców z osiągnięciami uczniów, wymaganiami edukacyjnymi, sposobami i formami oceniania, poruszałam sprawy wychowawcze. Omawialiśmy trudności w nauce i oczywiście sukcesy uczniów.
W ramach integracji rodziców ze środowiskiem szkolnym starałam się włączać ich w przygotowanie i realizację imprez klasowych, szkolnych (zabawa andrzejkowa, wigilia klasowa, choinka, bal szóstoklasisty), wycieczek. Zachęcałam do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i oczekiwaniami. Podczas kontaktów z rodzicami poznawałam sytuację rodzinną dzieci i ich problemy.
Ponieważ zaistniała potrzeba pedagogizacji rodziców, na zebraniach klasowych wygłosiłam referaty na temat:
- Jak wypełnić dziecku czas wolny od zajęć w szkole? (rok szkolny 2004/2005)
- Gdzie można otrzymać pomoc i wsparcie w przypadku trudności wychowawczych z dziećmi, przemocy fizycznej psychicznej w domu, pomocy socjalnej (rok szkolny 2005/2006)
- Problem dyscypliny w domu i szkole. Czy jesteśmy bezradni? (rok szkolny 2006/2007)
- Sprawdzian w klasie szóstej (rok szkolny 2006/2007).
Dzięki wzajemnej współpracy rodzice aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły, współdecydowali o rozwoju i planowaniu jej działalności, tworzyli jej organy statutowe, znali osiągnięcia dzieci i pogłębiali wiedzę o nich, byli wspierani w wychowaniu i edukacji swoich dzieci.
Dzięki współpracy z rodzicami uzyskałam wsparcie w realizacji zadań wychowawczych szkoły, pomoc materialną do realizacji zadań klasowych i szkolnych, wsparcie w osiąganiu przez uczniów wysokich wyników w nauczaniu.
Współpraca z pedagogiem szkolnym w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu trudności wychowawczych.

W grupie uczniowskiej zdarzały się różne konflikty, drobne kłopoty rozwiązywałam w klasie, przy poważniejszych problemach korzystałam z pomocy pedagoga. Dzięki owocnej współpracy z pedagogiem szkolnym, udało mi się rozwiązać wiele problemów wychowawczych. Przeprowadziłyśmy indywidualne rozmowy z dziećmi o szczególnych potrzebach wychowawczych. W przypadku dużej absencji ucznia a także, aby móc dokonać oglądu warunków życiowych dziecka odwiedziłyśmy domy uczniów. Gdy uczeń miał kłopoty w nauce wspólnie kierowałyśmy go do poradni, aby wyjaśnić przyczynę niepowodzeń szkolnych. Gdy dziecko pochodziło z biednej rodziny, ustalałyśmy zwolnienia z opłat szkolnych: PZU, składka na Radę Rodziców. Kierowałyśmy również rodziców do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w celu otrzymania przez dziecko obiadów.
Prowadzenie zajęć profilaktycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy.
Podczas godzin wychowawczych zaznajomiłam dzieci z niebezpieczeństwami na które mogą być narażone. W ramach programu profilaktycznego przeprowadziłam zajęcia z zakresu:
• Profilaktyki uzależnień:
Papieros i alkohol – wróg czy przyjaciel?
Nałogi czy silna wola i zdrowie?
Czy potrafię odmówić? – podejmowanie świadomych decyzji w sprawie używek.
• Kształtowania umiejętności odmawiania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu:
Jak pomóc w niebezpieczeństwie?
Agresja i przemoc w naszym otoczeniu.
Gdzie szukać pomocy w przypadku przemocy i agresji w rodzinie?
• Rozwiązywania konfliktów i problemów:
Umiejętność rozwiązywania konfliktów – sztuka negocjacji.
Tolerancja – starajmy się zaakceptować innych takimi jakimi są.
Współpraca z poradnią psychologiczno -pedagogiczną.

Podejmowałam współpracę z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą. Jako wychowawca klasy w przypadkach, gdy uczeń miał trudności w nauce, bądź były podejrzenia o dysleksję, w porozumieniu z rodzicami, nauczycielem polonistą, pedagogiem szkolnym proponowałam przeprowadzenie badań w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w zakresie diagnozowania dysfunkcji ucznia. Po otrzymaniu opinii o dziecku, przestrzegałam wszystkich zaleceń i korzystałam z udzielonych wskazówek.
Efektem współpracy była wymiana spostrzeżeń na temat wychowanków oraz przekazanie wniosków do dalszej pracy z dzieckiem (opinie z poradni).
Współpraca
z Pogotowiem Opiekuńczym. W roku szkolnym 2004/2005 utrzymywałam ścisłą współpracę z Pogotowiem Opiekuńczym w związku z tym że wychowankowie tej placówki uczęszczali do naszej szkoły. Najczęstszą przyczyną spotkań były sprawy przykre i kłopotliwe. Rozmowy z wychowawcami i psychologiem pozwoliły na lepsze zrozumienie trudnej sytuacji dzieci i umożliwiły udzielenie im odpowiedniej pomocy.
Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.

Starałam się poznać środowisko rodzinne moich wychowanków poprzez obserwację, rozmowy z dziećmi i ich rodzicami oraz przeprowadzanie ankiet. Opracowałam i przeanalizowałam ankietę „Test niedokończonych zdań” mającą na celu pogłębienie mojej wiedzy na temat sytuacji rodzinnej wychowanków. Dowiedziałam się o trudnej sytuacji materialnej niektórych uczniów, a informacje przekazywałam szkolnemu pedagogowi, w celu przyznania pomocy społecznej potrzebującym rodzinom. Wszystkie te poczynania sprawiły, że poznałam dobrze swoich wychowanków i ich środowisko. Nawiązałam dobry kontakt z grupą i zbudowałam mocne, mam nadzieję, podstawy do dalszej owocnej współpracy.
Realizacja programu wychowawczego.
W momencie otrzymana wychowawstwa tj. w roku szkolnym 2004/2005 opracowałam program wychowawczy. Program realizowany był w klasie IV, V, VI na lekcjach matematyki i godzinie wychowawczej.
Zagadnienia omawiane na lekcjach dotyczyły między innymi: kulturalnego zachowania się na lekcjach; zasad bezpiecznego wykorzystania czasu wolnego; zagrożeń płynących z Internetu. Wnioski do dalszej pracy wykorzystywałam przy tworzeniu planu pracy wychowawczej na następny rok szkolny.
Uczestnictwo w organizacji uroczystości i imprez szkolnych.

Realizując program wychowawczy systematycznie co roku uczestniczyłam w organizacjach różnych imprez szkolnych. Byłam organizatorem szkolnej zabawy andrzejkowej „Wieczór wróżb” (listopad 2004r.), którą zorganizowałam z wychowankami.
Współorganizatorem koncertu galowego „Dziękujemy Sponsorom” (październik 2005r.) uroczystości z okazji „Dnia Patrona” (maj 2007r.) „Uroczystego zakończenie roku szkolnego 2006/2007” (czerwiec 2007r.), „Pożegnania klas 6” (czerwiec 2007r.), zabawy choinkowej – styczeń 2005, 2007.
Często przygotowywałam dekoracje do organizowanych uroczystości.
Dzięki organizacji uroczystości i imprez szkolnych udoskonaliłam umiejętności organizatorskie i wychowawcze, miałam możliwość prezentacji efektów pracy z uczniami; uczniowie mobilizowali się do wspólnego działania, mieli możliwość pokazania swoich zdolności; rodzice mieli możliwość udziału w życiu szkoły poprzez uczestnictwo w imprezach.
Organizacja inscenizacji i wystaw matematycznych.

Realizując program zespołu przedmiotowego systematycznie co roku organizowałam wraz z uczniami cykliczną imprezę matematyczną „Matematyka na wesoło.” Uczniowie pod moim kierunkiem przygotowali inscenizacje matematyczne:
„Kraina Matematyki” – maj 2005r.
„Ostrosłupy w przedszkolu” – listopad 2006r.
„W krainie liczb rzeczywistych” – listopad 2006r.
„Sprawa rozwodowa Państwa Wyrwigroszów” – grudzień 2007r.
„Wybory Miss Obrotówki” – grudzień 2007r.
W grudniu 2007r. zorganizowałam „Pokaz mody geometrycznej” który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów.
Co roku przygotowywałam wystawy matematyczne, na których prezentowane były prace uczniów wykonane pod moim kierunkiem na zajęciach pozalekcyjnych. Zorganizowałam wystawy:
„Matematyka wokół nas” oraz modeli matematycznych – październik 2004r.
„Wycinanki zawierające osie symetrii” – kwiecień 2005r., październik 2007r.
„Figury przestrzenne, figury kosmiczne” - listopad 2006r.
„Prace wykonane techniką orgiami: kręciołki, krawędziowce” – kwiecień 2006r., październik 2007r.
Wszystkie organizowane przeze mnie imprezy matematyczne urozmaicały życie naszej szkoły, odrywając uczniów od monotonii nauki oraz uświadamiając, że możemy uczyć się także poprzez zabawę.
Uczestnictwo
w uroczystościach szkolnych
i patronackich.
Dbałam o tradycje narodowe poprzez udział w uroczystościach patriotycznych (Święto Niepodległości, Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja) oraz akademiach patronackich w związku z rocznicą śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.
Mobilizowałam dzieci do aktywnego uczestnictwa w uroczystościach szkolnych. Wskazywałam wychowankom określone wartości moralne, nakłaniałam do poszanowania autorytetów, poszukiwania wzorców osobowych, a przede wszystkim kierowania się w życiu prawdą, którą głosił nasz Patron: „Zło dobrem zwyciężaj”. Obchody rocznic patronackich były okazją do promocji szkoły w środowisku.
Współpraca z dyrektorem szkoły i Radą Pedagogiczną.

Na bieżąco współpracowałam z nauczycielami w zakresie integracji międzyprzedmiotowej a także poprzez udział w posiedzeniach rady pedagogicznej. Prowadziłam jako lider zespołu przedmiotowego spotkania nauczycieli, podczas których między innymi ustalaliśmy reguły korelacji przedmiotowej (współpraca z nauczycielami przyrody, informatyki, historii), dokonywaliśmy wymiany doświadczeń, konsultowaliśmy się przy organizowaniu różnych imprez, konkursów, wystaw.
Przez cały okres stażu prowadziłam częste rozmowy z innymi nauczycielami odnośnie zaistniałych problemów, korzystałam także z rad bardziej doświadczonych kolegów i koleżanek.
Praca w zespołach opracowujących dokumenty szkoły.

W okresie stażu pełniłam funkcję członka zespołów do spraw opracowywania dokumentów szkoły. Aktywnie i twórczo pracowałam w tych zespołach, biorąc udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych. Wraz z zespołem nauczycieli opracowałam:
- zmiany w Statucie Szkoły,
- Program Wychowawczy i Profilaktyczny,
- Wewnątrzszkolny System Oceniania.
Od początku stażu byłam członkiem zespołu wychowawczego - aktywnie uczestniczyłam w tworzeniu szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki. Systematycznie uczestniczyłam w spotkaniach poświęconych rozwiązywaniu różnych problemów, wymianie doświadczeń, opracowywaniu harmonogramów zadań wychowawczych i profilaktycznych.
Opracowywałam Harmonogram Zadań Wychowawczych na dany rok szkolny – 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, a od września 2004r. do chwili obecnej harmonogram spotkań i plan pracy zespołu przedmiotowego.
Efektem mojej pracy w zespołach jest umiejętność tworzenia i ewaluacji dokumentów szkoły, znajomość tych dokumentów, a także umiejętność współpracy w zespole realizującym określone zadanie. Opracowywane we współudziale z innymi nauczycielami dokumenty zapewniają planowy rozwój szkoły we wszystkich obszarach jej działania i są elementem świadczącym o jakości jej pracy.
Układanie planu lekcji, grafiku dyżurów nauczycieli, planu pracy świetlicy. Społecznie i chętnie pracowałam na rzecz szkoły. Układając plan brałam pod uwagę sugestie nauczycieli, rodziców a przede wszystkim potrzeby dzieci.
Udział w pracach komisji egzaminacyjnych.
Co roku brałam czynny udział w pracach komisji egzaminacyjnej w naszej szkole, podczas próbnego i właściwego sprawdzianu szóstoklasisty. Uczestniczyłam także w pracach komisji sprawdzającej prace uczniów. Dokonywałam analizy testów i pisałam sprawozdania ze sprawdzianu.
Brałam udział w pracach następujących komisji:
- ds. organizacji sprawdzianu szóstoklasisty (właściwy oraz próbny) – jako członek – co roku,
- do sprawdzania prac – próbny test szóstoklasisty (co roku),
- ds. egzaminów poprawkowych (w razie potrzeby).
Działania te pozwoliły mi na wzbogacenie moich doświadczeń zawodowych, sprawdzenie się w sytuacjach innych niż dydaktyczne oraz wpłynęły na usprawnienie pracy szkoły.

Aktywna realizacja zadań wychowawczych
i opiekuńczych nauczyciela – wychowawcy.

W pracy opiekuńczo-wychowawczej mogłam w pełni wykazać się w latach ubiegłych, gdyż od września 2007r. nie byłam wychowawcą.
Aktywnie realizowałam zadania wychowawczo - opiekuńcze poprzez organizację życia klasy. Jako wychowawca, szczególny nacisk położyłam na bezpieczeństwo uczniów i integrację zespołu klasowego. Niektórzy moi wychowankowie to dzieci z rodzin objętych patologią (alkoholizm, rodziny rozbite). Starałam się stworzyć im namiastkę więzi rodzinnych, pozwolić odczuć, że zawsze mają we mnie, jako wychowawcy, oparcie. Dbałam o to, aby uczniowie brali udział w życiu szkoły: akademiach, konkursach, zawodach sportowych.
Razem uczestniczyliśmy w rozgrywkach sportowych, sprawowałam nad wychowankami opiekę podczas wieloboju sprawnościowego. Przygotowywałam klasę do balu, starałam się ciekawie zagospodarować czas wolny od zajęć dydaktycznych, wspólnie przygotowywaliśmy co roku inscenizacje matematyczne oraz wykonywaliśmy prace na wystawy matematyczne.
W roku szkolnym 2006/2007 wzięliśmy udział w konkursie na Super Klasę, gdzie dzięki wspólnemu zaangażowaniu i pracy zdobyliśmy ten tytuł, co uważam było niewątpliwym sukcesem moich wychowanków.
Na bieżąco dokonywałam analizy własnych działań wychowawczych, której narzędziem były: obserwacja, rozmowa z dziećmi, rodzicami uczniów. Wnioski do dalszej pracy umożliwiły mi krytyczne spojrzenie na warsztat pedagogiczny oraz stworzenie planu pracy na kolejny rok.
Przez cały czas trwania stażu prowadziłam systematyczne obserwacje uczniów pod kątem wychowawczym przede wszystkim w klasie w której byłam wychowawcą. Opracowałam i przeanalizowałam:
- ankiety „Plebiscyt życzliwości i niechęci”, mające na celu pogłębienie mojej wiedzy na temat stosunków panujących w klasie, poznanie stosunku do kolegów i koleżanek z klasy.
- ankiety „Co mi się podoba, a czego nie lubię w mojej klasie i szkole”
- ankiety „Jaka była matematyka?”, które miały na celu poznać stosunek dzieci do przedmiotu oraz do nauczyciela,
- ankiety „W jaki sposób się uczymy” mające na celu poznać techniki i sposoby uczenia się uczniów.
Przygotowywanie uroczystości klasowych.
Zainicjowałam wiele imprez klasowych tj. Dzień Chłopaka, Andrzejki, Mikołajki, wigilia klasowa, zabawa choinkowa, Walentynki, Dzień Dziecka.
Organizowane spotkania i imprezy klasowe, miały pomóc w integracji zespołu klasowego i stworzeniu w klasie przyjaznej, budującej atmosfery, co udało mi się osiągnąć.
Organizowane imprezy klasowe pozwoliły mi dobrze poznać oczekiwania i możliwości uczniów, kształtować umiejętność planowania i organizacji własnego warsztatu pracy, rozwijać umiejętność współpracy z uczniami i ich rodzicami a także rozwijać umiejętność analizowania i modyfikowania własnych działań.
Organizacja wycieczek szkolnych.
Zorganizowałam:
- wycieczkę do Kazimierza Dolnego – czerwiec 2005r.
- wycieczkę do Warszawy – październik 2006r.
- wycieczkę do Lublina – czerwiec 2006r.
Wzbogacałam wiedzę uczniów w wiadomości przyrodnicze i regionalne. Dzięki wspólnym wyjazdom poznali piękno naszego kraju, jego historię, kulturę; uświadomili sobie konieczności ochrony przyrody i zabytków dzięki bezpośredniemu kontaktowi z nimi; uczestniczyli w wystawie walorów przyrodniczych Lubelszczyzny: Skansen Wsi Lubelskiej, Ogród Botaniczny; poznali nadwiślański zakątek (walory krajobrazowe, kulturalno-przyrodnicze) oraz Łazienki Królewskie. Pamiętając o patronie szkoły zwiedzając Warszawę złożyliśmy kwiaty na grobie ks. Jerzego Popiełuszki.
Wszystkie wspólne wyjazdy były dla mnie i moich wychowanków okazją do integracji, lepszego poznania się, nawiązania przyjaźni. Pozytywne efekty wychowawcze i dydaktyczne wszystkich wyjazdów z uczniami były odczuwalne nie tylko dla mnie ale i dla uczniów i ich rodziców. Dzięki wyjazdom mogłam lepiej poznać dzieci od strony wychowawczej, zdobyć ich zaufanie, zyskać lepszy kontakt, udoskonalić własne zdolności organizatorskie, nawiązać ściślejszą współpracę z rodzicami.
Organizacja wyjść do kina, muzeum.

Starałam się wykształcić w uczniach potrzebę aktywnego uczestnictwa w kulturze, organizując wyjścia do muzeum, kina. Przypomniałam jednocześnie uczniom zasady zachowania w miejscach publicznych.
Zorganizowałam:
- wyjazd do kina 3D w Warszawie na „Sezon na misia”
- wyjście do kina Zorza na film „Karol, papież, który pozostał człowiekiem”
- wyjście do kina Zorza na film „Step up”
- wyjście do muzeum na wystawę „ Strzelecki Park Krajobrazowy”
Przygotowywanie uroczystości klasowych.
Zainicjowałam wiele imprez klasowych tj. Dzień Chłopaka, Andrzejki, Mikołajki, wigilia klasowa, zabawa choinkowa, Walentynki, Dzień Dziecka.
Organizowane spotkania i imprezy klasowe, miały pomóc w integracji zespołu klasowego i stworzeniu w klasie przyjaznej, budującej atmosfery, co udało mi się osiągnąć.
Organizowane imprezy klasowe pozwoliły mi dobrze poznać oczekiwania i możliwości uczniów, kształtować umiejętność planowania i organizacji własnego warsztatu pracy, rozwijać umiejętność współpracy z uczniami i ich rodzicami a także rozwijać umiejętność analizowania i modyfikowania własnych działań.
Wspomaganie pracy Samorządu Uczniowskiego. Przygotowywałam uczniów do samorządności, do czynnego udziału w kampaniach wyborczych do SU. Pomagałam opiekunom SU w organizacji imprez szkolnych: dyskoteki, wybory do samorządu, andrzejki.
Wyposażenie sali matematycznej w pomoce dydaktyczne.

Jako nauczyciel matematyki czułam się zobowiązana do dbałości o wyposażenie pracowni matematycznej. W tym celu wraz z uczniami przygotowywałam pomoce naukowe, między innymi modele figur przestrzennych oraz ekspozycję ścienną na temat: klasyfikacji czworokątów, osi symetrii, kolejności wykonywania działań. Dzięki wyposażeniu sali w pomoce dydaktyczne wzbogaciłam wystrój sali, którą się opiekuję a jednocześnie swój warsztat pracy; podniosłam jakość pracy szkoły, miałam możliwość eksponowania własnej pracy i wykorzystania wykonanych pomocy w czasie lekcji.
Organizacja szkolnych konkursów matematycznych.

W każdym roku pracy organizowałam konkursy matematyczne dla uczniów klas IV-VI. Opracowywałam regulamin konkursu, przygotowywałam zestawy zadań konkursowych i przeprowadzałam eliminacje. W celu rzetelnego przeprowadzenia konkursów i oceny prac konkursowych zapraszałam do współpracy w komisjach konkursowych innych nauczycieli. Zwycięzcy otrzymywali pamiątkowe dyplomy (wykonane przeze mnie), drobne upominki i uznanie innych.
W roku szkolnym 2004/2005 zorganizowałam dla klas IV konkurs „Ekspert matematyczny” – 2 laureatów.
W roku szkolnym 2006/2007 zorganizowałam dla klas IV-VI konkurs „Mistrz Matematyki” – 3 laureatów.
W roku szkolnym 2007/2008 zorganizowałam dla klas IV-VI konkurs „Mody geometrycznej” - I miejsce – uczniowie klasy IVa.
Dzięki organizowanym konkursom miałam okazję promować wiedzę matematyczną i doskonalić umiejętności organizatorskie. Osiągane przez dzieci sukcesy były doceniane, zwiększyły ich wiarę we własne możliwości. Uczniowie mieli większą motywację do nauki a także możliwość prezentowania swojej wiedzy i uzdolnień. Wzrastał poziom wiedzy i umiejętności uczniów a tym samym zainteresowanie matematyką.
Moja praca i zaangażowanie w organizację i przygotowanie uczniów do konkursów przyczyniły się do wzrostu zainteresowania konkursami a co za tym idzie doskonalenia umiejętności w zakresie matematyki. Szkoła podniosła jakość swojej pracy, a moje działania wpłynęły na korzystny wizerunek szkoły w środowisku.
Efektem moich zabiegów w odniesieniu do podniesienia jakości pracy własnej oraz pracy szkoły były sukcesy sporej grupy wychowanków – laureatów konkursów.
Prowadzenie kółka matematycznego - przygotowanie uczniów do konkursów
i olimpiad przedmiotowych.

Zaplanowałam własne działania pod kątem rozwijania zdolności i zainteresowań uczniów. Zainspirowana sukcesami dzieci w konkursach podjęłam się prowadzenia kółka matematycznego (społecznie) podczas którego przygotowywałam uczniów do licznych konkursów.
W każdym roku mojej pracy prowadziłam kółko matematyczne, opracowałam program zajęć z uczniami uzdolnionymi i realizowałam go na zajęciach pozalekcyjnych. Prowadzone zajęcia miały na celu rozwój zdolności i zainteresowań uczniów oraz właściwe przygotowanie do konkursów.
Efektem dodatkowych zajęć z dziećmi było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności matematycznych a przede wszystkim sukcesy dzieci w konkursach przedmiotowych o różnym zasięgu. Wielu moich uczniów zostało laureatami konkursów szkolnych, międzyszkolnych, powiatowego, oraz ogólnopolskiego (co było zwieńczeniem ciężkiej pracy dzieci.)
Dzięki zajęciom pozalekcyjnym szkoła zapewniła rozwój zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.
Moi wychowankowie wzięli udział w następujących konkursach:
- międzyszkolny konkurs „Matmiś 2005” – maj 2005r. (III miejsce)
- I międzyszkolny konkurs „Łamigłówki matematyczne” - maj 2005r. (1 laureat)
- ekologiczny konkurs matematyczny „Z przyrodą za pan brat” – maj 2005r.
– 1 laureat
- III powiatowy konkurs „Łamigłówki matematyczne” – kwiecień 2007r. (IV miejsce)
- międzyszkolny konkurs „Matmiś 2007” – czerwiec 2007r. (II miejsce indywidualnie i III miejsce zespołowo)
Co roku zgłaszałam także moich uczniów do przedmiotowych konkursów matematycznych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Lublinie. W etapie szkolnym pełniłam funkcję przewodniczącej komisji konkursowych, zajmowałam się również przygotowaniami od strony organizacyjnej. Po zakończeniu konkursów przygotowywałam protokoły z ich przebiegu.
W roku szkolnym 2004/2005 - 3 uczniów zakwalifikowało się do etapu okręgowego, w roku 2005/2006 jeden uczeń przeszedł przez eliminacje szkolne, a w roku szkolnym 2006/2007 troje uczniów klas szóstych reprezentowało szkołę w konkursie okręgowym. W etapie szkolnym konkursu kuratoryjnego w roku szkolnym 2007/2008 jedna uczennica zakwalifikowała się do etapu okręgowego.
Jak na razie żaden z uczniów nie zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego, ale wyniki przez nich osiągnięte zasługują na uznanie.
Korzystając z oferty instytucji wspomagających oświatę przeprowadziłam w szkole w styczniu 2008 roku ogólnopolską olimpiadę matematyczną OLIMPUS ( I, III miejsce ).
Prowadzenie zajęć wyrównawczych.
W związku z tym, że liczna grupa uczniów szkoły, w której pracuję, to dzieci ze środowisk objętych patologią a zatem potrzebujące wsparcia pod względem dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym, postanowiłam od momentu zatrudnienia w szkole skupić swoje wysiłki na pomocy wychowankom. Od początku moje pracy poświęcałam pewną ilość czasu na prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów mających trudności w nauce. Corocznie opracowywałam i wdrażałam program zajęć wyrównawczych dla uczniów klas IV – VI, w trakcie których doskonaliłam te elementy matematyki, które sprawiały uczniom duże trudności, służyłam pomocą w wykonaniu prac domowych oraz uzupełnieniu braków merytorycznych z przedmiotu. Na zakończenie roku szkolnego dokonywałam ewaluacji programu, poprzez analizę osiągnięć wychowanków, ankietę ewaluacyjną skierowaną do uczestnika zajęć.
Dzięki lekcjom w wąskiej grupie, wielu uczniów podniosło poziom wiedzy, nadrobiło braki wiadomości i opanowało podstawowe umiejętności na danym etapie edukacji. Uczniowie nabierali większej pewności siebie, chętniej zgłaszali się na lekcjach, oswoili z wymaganiami szkolnymi, podejmowali dodatkowe działania.
Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów klas VI.
Kształcenia własnych umiejętności dydaktycznych dokonywałam na zajęciach pozalekcyjnych. Aby lepiej i efektywniej przygotować uczniów do sprawdzianu zewnętrznego, prowadziłam co roku dwa razy w miesiącu dodatkowe zajęcia matematyczne dla uczniów klas VI, na których przygotowywałam ich do zewnętrznego sprawdzianu po szkole podstawowej. Uczniowie mogli poszerzyć i utrwalać swoją wiedzę z zakresu matematyki. Wielu uczniów skorzystało z tej formy dokształcania, co dało wymierne rezultaty podczas sprawdzianu.
Kluczowa dla oceny rezultatów pracy dydaktycznej była analiza osiągnięć uczniów klasy szóstej. Systematycznie porównywałam wyniki sprawdzianu szóstoklasistów – próbnego i właściwego. Wnioski do dalszej pracy przekazywałam rodzicom uczniów, dzieciom, uwzględniałam je również we własnym planie pracy.

Wymaganie 3
§ 7 ust. 2 pkt 3.

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W SWOJEJ PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI I UZYSKANE EFEKTY
Ukończenie kursów wzbogacających umiejętność obsługi komputera
i wykorzystywania multimediów w pracy.
Przed rozpoczęciem stażu ukończyłam wyższe studia zawodowe na kierunku matematyka z podstawami informatyki a w 2000r. kurs komputerowy „Obsługa komputera dla zaawansowanych”. Natomiast podczas stażu uczestniczyłam w szkoleniu „Nowy wymiar dydaktyki matematyki – multimedia na co dzień i dla każdego” oraz „Posługiwanie się technicznymi środkami multimedialnymi w pracy nauczyciela.”
Zdobyte na kursach wiadomości i umiejętności wykorzystywałam w pracy z dziećmi, do przygotowywania prezentacji multimedialnych oraz lekcji z wykorzystaniem komputera. Odbyte kursy pomogły mi właściwie wykorzystywać technologię komputerową w szkole. Nabyłam umiejętności korzystania z narzędzi i metod informatyki, posługuję się dobrze komputerem, umiem skorzystać z programów edukacyjnych, multimedialnych, Internetu.
Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej wykorzystując technologię informacyjną.

W okresie stażu wykorzystywałam możliwość zastosowania technologii komputerowej w nauczaniu matematyki. Kilkakrotnie w ciągu każdego roku szkolnego odwiedzałam z uczniami poszczególnych klas pracownię komputerową. Lekcje matematyki z wykorzystaniem komputera cieszyły się ogromnym zainteresowanie ze strony uczniów. Wychowankowie mogli doskonalić własne umiejętności matematyczne, wykazywali niezwykłe zainteresowanie pracą, zgłaszali chęć udziału w podobnych lekcjach.
W trakcie lekcji prowadzonych w pracowni komputerowej, korzystałam z encyklopedii multimedialnych, stron internetowych. Po przeprowadzonych lekcjach dokonywałam ewaluacji zajęć w celu podniesienia jakości pracy swojej i uczniów.
Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach z komputerem, sprawiały im one radość (bez względu na realizowane treści programowe i efekty pracy).
Przykładowe tematy realizowane w tej pracowni to :
„Powtórzenie wiadomości o kątach” – klasa 5
„Obliczanie pól i obwodów czworokątów” – klasa 5
„Symetria – utrwalenie wiadomości” – klasa 6
„Wyrażenia algebraiczne” – klasa 6
Wykorzystywałam także komputer w nauce matematyki np. do rysowania diagramów w programie Microsoft Excel.
Lekcje matematyki z wykorzystaniem komputera podnosiły ich atrakcyjność, ułatwiły zrozumienie określonych wiadomości, pozwalały uczniom pokonać trudności związane z działaniami pamięciowymi lub sprawnością manualną potrzebną na lekcjach geometrii, rozbudzały zainteresowanie przedmiotem, a szczególnie geometrią.
Poprzez umiejętność wykorzystania technologii komputerowej na lekcjach matematyki podniosłam jakość nauczania, rozwinęłam swój warsztat pracy.
Szkoła natomiast podniosła jakość swojej pracy, czyniła starania, aby nauczanie było powiązane z kształceniem umiejętności posługiwania się technologią informatyczną.
Wykorzystanie techniki komputerowej i pomocy multimedialnych podczas zajęć.
Korzystałam z Internetu, encyklopedii multimedialnych, programów edukacyjnych do nauki matematyki. Przygotowywałam prezentacje multimedialne w programie Power Point, a dzięki wykorzystaniu projektora i ekranu pokazy odbywały się w zwykłych salach lekcyjnych. Pomoce multimedialne oraz Internet były dla mnie i dzieci źródłem informacji, pomocą w przygotowaniu się do zajęć.
Technikę komputerową stosowałam także zlecając zadania domowe polegające na wyszukiwaniu różnych informacji za pośrednictwem Internetu.
Korzystanie z najnowszych technologii informatycznych, wzbogaciło prowadzone przeze mnie lekcje i usprawniło ich przebieg, pozwoliło także na wprowadzenie wielu ciekawych pomysłów, zaczerpniętych z internetowych stron dla nauczycieli.
Opracowywanie pomocy dydaktycznych – testów, sprawdzianów, kart pracy, ankiet.

Wszystkie scenariusze lekcji, sprawdziany, testy, karty pracy opracowywałam komputerowo. Bardzo pomocny okazał się także komputer podczas opracowywania ankiet i przedstawiania ich wyników. Wykorzystywałam technologię komputerową do opracowywania kart pracy, sprawdzianów, testów.
Dzięki opracowaniu ankiet, arkuszy informacji zwrotnych itp. mogłam przekazywać rodzicom oraz wychowankom przeanalizowane wcześniej przeze mnie wyniki sprawdzianów zewnętrznych, testów semestralnych, rocznych oraz udzielić wskazówek do dalszej pracy.
Wszystkie opracowane przeze mnie materiały są potwierdzeniem stosowania i wykorzystania w pracy technologii komputerowej i informacyjnej.
Dzięki sieci informatycznej miałam także możliwość pobrania przykładowych testów egzaminacyjnych dla uczniów klas szóstych, które wykorzystywałam podczas zajęć oraz na dodatkowych zajęciach prowadzonych w klasach VI.
Efektem stosowania przeze mnie technologii informacyjnej i komunikacyjnej było:
- zgromadzenie/sporządzenie istotnych dla nauczyciela – wychowawcy informacji;
- przygotowanie do lekcji kart pracy, testów itp.
- wykorzystanie zasobów multimedialnych: encyklopedii, płyt CD, programów multimedialnych, Internetu, w celu przygotowania własnej bazy danych;
- przejrzyste i estetyczne dokumentowanie mojej pracy;
- ciągłe samodoskonalenie obsługi komputera.
Wykonanie prac na rzecz szkoły: dyplomy dla uczniów, zaproszenia, dokumenty szkolne. Wykorzystywałam technologię komputerową do opracowywania i uzupełniania dokumentacji szkolnej. Opracowałam między innymi PSO z matematyki, Harmonogram Zadań Wychowawczych, Program Wychowawczy klasy (w programach Microsoft Word, Microsoft Excel). Wykonywałam plany lekcji, grafik dyżurów, plan pracy świetlicy. Wykonywałam kartki świąteczne, dyplomy dla uczniów, służyłam pomocą przy wykonaniu projektu zaproszeń, listów gratulacyjnych dla rodziców.
Opracowanie scenariuszy lekcji, planów nauczania, protokołów, sprawozdań. Wykorzystywałam technologię informacyjną (przez co rozumiem umiejętność korzystania z technik komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem Internetu i wszelkiego rodzaju oprogramowania multimedialnego) oraz technologię komunikacyjną (wszelkich sposobów komunikacji między ludźmi – na podstawie wywiadów, ankiet, własnych pomocy dydaktycznych). Sporządzałam sprawozdania, protokoły, dokonywałam analiz przy użyciu komputera. Opracowywałam także karty ocen semestralnych uczniów. Wykorzystywałam na lekcjach materiały do nauki matematyki dostępne w Internecie (portale edukacyjne).
Uzyskiwanie informacji dotyczących szkolnictwa i oświaty poprzez strony MEN, zbieranie przepisów i aktów prawa oświatowego
w postaci elektronicznej. Często korzystałam z Internetu, dzięki któremu miałam dostęp do najnowszych informacji dotyczących szkolnictwa, oświaty i awansu zawodowego.
Przepisy dotyczące oświaty poznawałam i zbierałam głównie za jego pośrednictwem oraz poprzez analizę dokumentów udostępnionych przez dyrektora szkoły.

Uzyskanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi). Wykorzystywałam technologię komputerową do wyszukiwania w Internecie wszelkich informacji w różnych kwestiach oświatowych, w tym związanych z awansem zawodowym. Korzystałam między innymi z następujących stron:
http://www.profesor.pl
http://www.literka.pl
http://www.men.waw.pl

Opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym. Wykorzystywałam technologię komputerową do wykonania sprawozdania ze stażu i opracowania odpowiedniej dokumentacji związanej z awansem.
Technologią informacyjną posługiwałam się w procesie pisania planu rozwoju zawodowego, sprawozdania, przygotowywania prezentacji dorobku zawodowego oraz podczas przygotowywania się do rozmowy z komisją przeprowadzającą egzamin.
Korzystanie
z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki. Przeglądałam zasoby Internetu. Wyszukiwałam różnorodne ciekawostki matematyczne przydatne na lekcjach, scenariusze lekcji nauczycieli matematyki.

http://www.interklasa.pl
http://www.wsip.com.pl

Uzyskanie wiedzy o szkoleniach ze stron LSCDN, oraz poprzez pocztę elektroniczną (wydawnictwa i firmy szkoleniowe). Za pośrednictwem strony LSCDN uzyskiwałam wiadomości o rodzajach szkoleń oraz ich terminach. Natomiast poprzez pocztę elektroniczną uzyskiwałam wiadomości o szkoleniach GWO i WSiP. Efektem zdobytych wiadomości był udział w wybranych szkoleniach wzbogacających moją wiedzę i doświadczenie.

Wymaganie 4
§ 7 ust. 2 pkt 4.

UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA
W SPRAWACH NIELETNICH, W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM
REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ.

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI I UZYSKANE EFEKTY
Opracowanie planu działań wychowawczych. Opracowałam zgodnie ze Szkolnym Programem Wychowawczym plan działań wychowawczych, dostosowując go jednocześnie do potrzeb klasy.
Moje działania skupiłam wokół organizacji zespołu klasowego, poznania środowiska ucznia, współpracy z rodzicami, organizacji czasu pracy i odpoczynku dzieci.
Organizacja pomocy materialnej dla uczniów.
Zbierałam z wychowankami odzież, artykuły spożywcze, papiernicze, które następnie przekazywane były uczniom, będącym w trudnej sytuacji materialnej. Uczestniczyłam w przedświątecznych zbiórkach artykułów spożywczych dla dzieci z rodzin ubogich lub wielodzietnych.
Studiowanie literatury dotyczącej nauczanego przedmiotu oraz psychologiczno -pedagogicznej.

W kwestii poszerzania wiedzy z zakresu metodyki nauczania matematyki oraz pracy wychowawczej, studiowałam literaturę fachową. Przeczytałam i przeanalizowałam interesujące mnie (w zakresie specyfiki mojej pracy) rozdziały z zakresu literatury pedagogicznej i matematycznej:
„Matematyka na szóstkę” – S.Kalisz, J.Kulbicki, H.Rudzki,
„Skok w XXI wiek” – K.Gałązka, E.Lesiak,
„Ciekawe zadania, ciekawe pomysły ” – G.Rygał
„Sprawdzian po szkole podstawowej” – M.Świst, B.Zielińska,
„Wychowanie bez porażek w szkole” – Thomas Gordon,
„Spotkania w klasie szkolnej” -propozycje scenariuszy godzin wychowawczych Barbara Stryniewicz,
Na bieżąco zapoznawałam się z czasopismami matematycznymi „Pomagamy uczyć” i „Matematyka” WSiP, często korzystałam z propozycji tam zawartych dotyczących pracy na lekcjach matematyki.
Czytane przeze mnie pozycje książkowe pomogły mi w podniesieniu efektywności oddziaływań wychowawczych.
Samokształcenie w zakresie psychologii, pedagogiki i dydaktyki przedmiotu. Systematycznie studiowałam literaturę związaną z rodzajem wykonywanej przeze mnie pracy, korzystam z wiedzy teoretycznej zawartej w lekturze i wykorzystywałam ją na lekcjach. Dotyczy to zarówno wiedzy matematycznej jak i wychowawczej.
W ramach samodoskonalenia przestudiowałam następujące pozycje:
• E. Kolczyńska-Gruszczyk „Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki”,
• E. Jędrasik „Zaprzyjaźnij się z matematyką”
• N. Grochowska, E. Sadowska „Lekcje wychowawcze.”
Dzięki przestudiowanej literaturze wzbogaciłam swoją wiedzę.

Wymaganie 5
§ 7 ust. 2 pkt 5.

UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH
W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ.

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI I UZYSKANE EFEKTY
Zapoznanie z przepisami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty.

Przez cały okres stażu starałam się zapoznać z przepisami prawa oświatowego. Ze względu na ogrom zagadnienia z pewnością nie udało mi się poznać wszystkich przepisów prawa. Starałam się jednak zapoznać z istotnymi dla wykonywania zawodu nauczyciela przepisami:
- Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991r.
- Karta Nauczyciela – ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.
- Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
- Rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej,
- Rozporządzenie MENiS z dnia 24 kwietnia 2002r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego i podręczników oraz zalecania środków dydaktycznych,
- Rozporządzenie MENiS z dnia 21 marca 2001r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
Analizowałam przepisy prawa oświatowego (ustawy, rozporządzenia), pozyskałam z Internetu wykaz aktów prawnych dotyczących oświaty, pogłębiłam i wzbogaciłam swoją wiedzę z zakresu prawa oświatowego.
Analiza odpowiednich przepisów pomogła mi w pracy, przy opracowywaniu dokumentów, rozwiązywaniu problemów.
Wykorzystanie znajomości zagadnień prawa oświatowego. Stosowałam w praktyce przepisy dotyczące prawa oświatowego, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich, pomagając rodzicom i uczniom, na przykład przy kierowaniu do poradni psychologiczno-pedagogicznej czy wypełnianiu wniosków o stypendia.
Posługiwanie się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu.
Przystępując do ubiegania się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego, przeanalizowałam odpowiednie przepisy prawa oświatowego:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 3 sierpnia 2000r.
- Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Znajomość przepisów prawa oświatowego pozwoliła mi na kompetentne opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem efektów podjętych działań.

ZADANIA NIE OBJĘTE PLANEM ROZWOJU ZAWODOWEGO:

- Prowadziłam lekcje otwarte, w których brali udział nauczyciele zespołu matematyczno-przyrodniczego oraz studenci PWSZ w Chełmie. W okresie stażu przeprowadziłam 4 lekcje otwarte.
- Pełniłam rolę opiekuna praktyk dla studentów Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - prowadziłam lekcje pokazowe, omawiałam je, pomagałam w zaplanowaniu ich własnych lekcji, przygotowywałam do pracy w zawodzie nauczycielskim.
- Promowałam placówkę w środowisku lokalnym, poprzez współorganizację dni otwartych szkoły oraz udział w przedstawieniu „Królewna Śnieżka” (kwiecień 2007r.) w obsadzie którego znalazłam się razem z innymi nauczycielami - dzieci miały okazję zobaczyć na scenie swoich przyszłych nauczycieli.
- Przygotowałam we współudziale z innymi nauczycielami biuletyn dla przedszkolaków na dni otwarte szkoły, opracowując część dotyczącą „Krainy matematyki” – kwiecień 2005r.
- Prowadziłam społecznie od roku szkolnego 2006/2007 na prośbę uczniów 3 - 4 razy w semestrze dodatkowe zajęcia z orgiami w celu pobudzenia wyobraźni przestrzennej, rozwijania sprawności manualnej, kształcenia koncentracji wzrokowo-ruchowej (wykonane prace wzbogacają wystrój sali matematycznej).
- Brałam udział w pracach komisji ds. stypendiów socjalnych od września 2004r. do sierpnia 2007r.
- Pozyskałam sponsorów na rzecz szkoły (zapasy leków do gabinetu pielęgniarki, fundusze na remont łazienki).

- Brałam udział w pracach komisji konkursowych poza szkołą:
• Etap okręgowy konkursu kuratoryjnego – styczeń 2005r. - SP nr 5 w Chełmie;
• Międzyszkolny Konkurs „Szkolny Omnibus 2005” – kwiecień 2005r. – SP nr 2 w Chełmie;
• Międzyszkolny konkurs matematyczny „Matmiś 2005” – maj 2005r.
• Międzyszkolny konkurs matematyczny „ Matmiś 2007” – czerwiec 2007r.

- Nawiązałam współpracę z wydawnictwami - WSiP oraz GWO, w celu doskonalenia własnego warsztatu pracy, dzielenia się doświadczeniem, zaopatrywania uczniów w zeszyty ćwiczeń, dostępu do najnowszej oferty wydawniczej.
Największe sukcesy dydaktyczne i wychowawcze:
- wysokie lokaty uczniów w konkursach matematycznych;
- zdobycie tytułu Super klasy przez wychowanków;
- dobra współpraca z rodzicami;

Porażki
Zaplanowałam podjęcie studiów podyplomowych zgodnych lub zbliżonych z kierunkiem kształcenia, jednak z powodów osobistych nie udało mi się zrealizować tego zamierzenia.
Plany na przyszłość:
1. Ukończyć kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki.
2. Podjąć studia podyplomowe.
3. Ukończyć kurs egzaminatora.
4. Ukończyć kurs kierownika wycieczek.
5. Śledzić ofertę LSCDN i w miarę możliwości korzystać z form doskonalenia zawodowego.
6. Doskonalić formy i metody pracy z uczniem mającym trudności w nauce.
7. Wzbogacać pracownię matematyczną w pomoce dydaktyczne.

Moim ważnym celem na pewno pozostanie wspieranie uzdolnień, gdyż daje to uczniom szansę na rozwój ich osobowości a nauczycielowi niebywałą satysfakcję, dołożę wszelkich starań by moi uczniowie mogli pochwalić się swoimi osiągnięciami. Będę starała się także pogłębiać wiadomości z zakresu nauczania w celu podnoszenia efektywności mojej pracy z dziećmi uzdolnionymi oraz mającymi trudności w nauce. Nie zamierzam też zaprzestać brania udziału w szkoleniach i warsztatach matematycznych, lecz szczególnie zależy mi na wzbogaceniu i pogłębieniu wiedzy w zakresie tematyki wychowawczej.

PODSUMOWANIE

Realizacja wyżej wymienionych zadań pozwoliła mi rozwijać umiejętności pedagogiczne oraz wychowawcze. Przez cały okres mojej pracy uczyłam się: systematyczności, cierpliwości, konsekwencji, współpracy, organizacji czasu, rozwiązywania konfliktów i innych nurtujących moich wychowanków problemów, usprawniania własnej pracy, wykorzystywania nowych metod aktywizujących. Uczyłam się jak być lepszym nauczycielem. Uczyłam się uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego, organizując imprezy klasowe i szkolne, czytając fachową literaturę, zgłębiając tajniki technologii komputerowej. Ale przede wszystkim uczyłam się słuchając i obserwując uczniów, rodziców i innych nauczycieli.
Poprzez wprowadzanie nowych pomocy naukowych oraz przygotowanie warsztatu pracy nauczyciela matematyki podniosłam jakość nauczania tego przedmiotu. Część pomocy naukowych takich jak karty pracy przygotowywałam samodzielnie, część wykonywali uczniowie na zajęciach, dzięki czemu rozwijali swoje umiejętności i wiadomości. Przygotowując plany pracy dydaktycznej i wychowawczej na dany rok szkolny rozwijałam umiejętność planowania własnych działań, poznałam program wychowawczy i profilaktyczny szkoły.
Dzięki modernizacji sali udało mi się stworzyć w niej przyjazny dla ucznia i sprzyjający jego rozwojowi klimat.
W czasie trwania stażu uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego, każdy odbyty kurs wnosił coś nowego do mojego warsztatu pracy. Czasem była to nowa gra dydaktyczna, nowy pomysł na rozwiązanie jakiegoś problemu, a czasem zmiana spojrzenia na własne działania. Szczególnie wiele trudności na początku mojej pracy sprawiały mi działania wychowawcze. Dzięki kursom z zakresu pedagogiki i psychologii mającym przeważnie charakter warsztatów nabyłam między innymi umiejętność kształtowania zachowań uczniów, integrowania grupy, przeciwdziałania agresji i uzależnieniom, rozwiązywania konfliktów. Kursy kwalifikacyjne i doskonalące pozwoliły mi modyfikować i udoskonalać mój warsztat pracy. Wybierając określony kurs kierowałam się przede wszystkim możliwością wykorzystania nabytych umiejętności na lekcjach i w kontaktach z uczniami oraz poszerzania umiejętności dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych.
Każde podjęte zadanie, czy to udział w określonej formie kształcenia zawodowego, wykonanie nowych pomocy naukowych, przeprowadzony sprawdzian, wycieczka, konkurs czy impreza, zawsze zmuszały mnie do refleksji, do analizowania i ewentualnego dokonywania korekty przeprowadzanych działań. Analiza oczekiwań rodziców i uczniów przeprowadzana na początku roku szkolnego pozwalała na wzmocnienie oddziaływań wychowawczych oraz dostosowanie planów pracy wychowawczej do aktualnych potrzeb. Analizy wyników sprawdzianu po VI klasie czy wybranych sprawdzianów z matematyki w poszczególnych klasach pozwoliły mi na sformułowanie wniosków naprawczych do dalszej pracy, wprowadzenie nowych metod aktywizujących na lekcjach, korektę sprawdzianów przygotowywanych dla uczniów.
Działania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze wzmacniałam uwzględniając w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz problemy z jakimi boryka się współczesna szkoła. Poprzez realizację zadań ogólnoszkolnych (konkursów, imprez związanych z obchodami różnych uroczystości) udało mi się włączyć w życie szkoły rodziców. Ważniejsze problemy społeczne, takie jak na przykład szerzenie się uzależnień, wzrastający poziom agresji, uwzględnione zostały w programie profilaktycznym i wychowawczym szkoły, które stały się tym samym bazą dla przygotowywanych przeze mnie planów wychowawczych.
Sporo czasu poświęciłam także doskonaleniu umiejętności posługiwania się technologią komputerową i informacyjną, którą wykorzystywałam we wszystkich działaniach związanych z dydaktyką nauczanego przeze mnie przedmiotu oraz w działaniach wychowawczych. Korzystanie z Internetu stało się dla mnie sposobem pozyskiwania wszelkich informacji. Wykorzystanie techniki komputerowej wprowadzałam w miarę możności na lekcjach matematyki, aby urozmaicić i uatrakcyjnić zajęcia.
W czasie trwania stażu, poprzez czytanie fachowej literatury oraz różne formy dokształcania pogłębiałam znajomość zagadnień z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki matematyki. W swojej pracy pedagogicznej starałam się stosować nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi. Pracowałam zarówno z uczniami zdolnymi jak i mającymi trudności w nauce. Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów prowadziłam zajęcia wyrównawcze oraz koło matematyczne. Staram się znaleźć rozwiązanie dla każdego problemu wychowawczego czy dydaktycznego moich wychowanków. Angażowałam się z pełnym poświęceniem w przydzielone mi zadania, byłam inicjatorką i opiekunką wielu zadań z poza ram obowiązkowych. Wykonałam dodatkowe zadania, które wynikły z potrzeb moich lub szkoły. W swoich działaniach starałam się uwzględniać wszystkie obszary rozwojowe szkoły. Głównym priorytetem wszystkich działań było podnoszenie jakości pracy mojej i szkoły.
W czasie stażu udoskonaliłam umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem. W tym zakresie najważniejszym zrealizowanym zadaniem było pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu przedmiotowego.
Jestem przekonana, że dotychczasowa praca, która daje mi wiele satysfakcji, będzie mnie inspirowała na dalsze lata. Praca z dziećmi i efekty tej pracy są dla mnie radością, cieszę się z malutkich i dużych sukcesów moich podopiecznych, a sobie stawiam coraz to wyżej poprzeczkę. Uważam, iż zadania i cele postawione w planie rozwoju zawodowego zostały zrealizowane. Zaletą realizacji planu rozwoju zawodowego jest to, że nauczyłam się śledzić zmiany w ustawach, wykorzystywać technologię komputerową w swojej pracy. Pomogły mi w tym cechy, które zawsze ceniłam i systematycznie rozwijałam: systematyczność, zapał i co za tym idzie szacunek do wykonywanej przeze mnie pracy.
Uważam, że realizacja wszystkich zadań bez względu na ich umiejscowienie w Planie Rozwoju przyczyniła się bezpośrednio lub pośrednio do mojego rozwoju oraz podniesienia poziomu i jakości pracy szkoły.
W okresie całego stażu moje działania wspierane były przez Panią Dyrektor Szkoły, dzięki temu mogłam bez większych trudności wykonać zaplanowane zadania.
Dwa lata i dziewięć miesięcy stażu to dla mnie czas wielkich zmian zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Kształtując siebie jako nauczyciela i wychowawcę kształtowałam również umiejętności przydatne w codziennych międzyludzkich kontaktach. Mam nadzieję, że każdy następny rok będzie przynajmniej częściowo tak owocny jak minione i przyniesie równie wiele satysfakcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.