X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35226
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu awnasu na nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego
Grzegorz Jakubca
nauczyciela mianowanego
zatrudnionego
w Zespole Szkół w Lutowiskach
ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego

Lutowiska, czerwiec 2017r

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
za okres od 01.09.2014 do 14.06.2017r.

Imię i Nazwisko: Grzegorz Jakubiec

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014r.

Miejsce zatrudnienia: Zespół Szkół w Lutowiskach

Nauczany przedmiot: język angielski

Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

Data zakończenia stażu: 14.06.2017r.

Cele awansu:
• Podejmowanie i organizowanie działań doskonalących warsztat pracy, zgodnie z potrzebami młodzieży i szkoły;
• Poszerzanie zakresu wiedzy;
• Współudział w kształtowaniu wizerunku własnej placówki, poprzez podejmowanie działań wykraczających poza obowiązki służbowe;
• Uzyskanie, w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

WSTĘP

Jestem nauczycielem języka angielskiego w Zespole Szkół w Lutowiskach
od 1998r.. Od początku swojej pracy biorę czynny udział w pracach dydaktyczno – wychowawczych oraz wydarzeniach szkolnych. Staram się systematycznie ubogacać warsztat pracy, poszerzać wiedzę i umiejętności dotyczące wszystkich obszarów pracy szkoły. Chęć dalszego rozwoju skłoniła mnie do rozpoczęcia stażu i ubiegania się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
Zawód nauczyciela jest moim powołaniem i pasją. Swoją pracę staram się wykonywać rzetelnie i dla dobra młodzieży, z którą pracuję. Napisany przeze mnie plan rozwoju zawodowego wyznaczył mi cele i kierunki aktywności zawodowej w okresie stażu. Dlatego starałem się, aby realizacja planu przebiegała zgodnie z założonymi wcześniej zadaniami. Wysiłek włożony w realizację zadań przyniósł mi satysfakcję, przede wszystkim dlatego,
że zabiegałem o dobro ucznia, a nie koncentrowałam się wyłącznie na realizacji przepisów prawa.
Staż przygotowujący mnie do uzyskania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego
w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy był dla mnie czasem intensywnej pracy, zdobywania doświadczenia i ciągłego podnoszenia moich kwalifikacji. W trakcie stażu miałem przyjemność współpracy z wieloma doświadczonymi oraz kreatywnymi nauczycielami. Współpraca obejmowała spotkania informacyjne, problemowe, diagnostyczne i szkoleniowe.
Zdobyte doświadczenie na bazie współpracy z Zespołem Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych starałem się systematycznie popierać nową wiedzą zdobywaną na różnych formach doskonalenia zawodowego: warsztatach, kursach, seminariach, konferencjach metodycznych w zakresie nauczania języka angielskiego, psychologii i prawa oświatowego.
Podczas stażu starałem się sumiennie wykonywać zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego, oraz polecenia dyrektora szkoły. Starałem się poznawać przepisy i dokumenty w możliwie najszerszym zakresie.
Systematycznie ubiegam się ocenę własnej pracy (pozytywna ocena dorobku zawodowego w 2015r.), określać swoje mocne strony jak i te słabe przez pryzmat pracy moich uczniów, czując się odpowiedzialny za ich sukcesy
i porażki. Uważam, że mój sukces zależy od sukcesu moich uczniów.
Współpraca z gronem pedagogicznym układała się bardzo dobrze, cechowała ją życzliwość, zrozumienie, chęć pomocy i wymiany doświadczeń. Cieszę się, iż w oczach uczniów i nauczycieli zdobyłem sobie miano nauczyciela kompetentnego.
Zdaję sobie sprawę z tego, iż głównym motywem mojej pracy są potrzeby i oczekiwania uczniów, jak również dobro szkoły i jej rozwój. Staram się, więc być pracownikiem, któremu szczególnie zależy na podnoszeniu jakości pracy szkoły.
W pracy z uczniami starałem się być przewodnikiem i doradcą w ich samodzielnym zdobywaniu wiedzy. Motywowałem uczniów do samodzielnego myślenia, działania
i rozwijania zainteresowań. Służyły temu: metody aktywizujące, zajęcia w pracowni komputerowej, projekty językowe oraz konkursy. Uczniowie szczególnie uzdolnieni mieli możliwość rozwijania swych zainteresowań i doskonalenia umiejętności językowych na prowadzonym przeze mnie kółku z języka angielskiego oraz zajęciach przygotowujących do egzaminu.
W czasie stażu chętnie korzystałem ze wskazówek i rad doświadczonych pedagogów oraz starałem się być użytecznym współpracownikiem i kolegą. W przyszłości zamierzam dobrze wykorzystywać zdobyte do tej pory doświadczenie, doskonalić metody pracy celem jak najlepszego wykorzystania potencjału każdego ucznia, a także przyczyniać się do pozytywnego wizerunku naszej szkoły, oraz integracji ze środowiskiem lokalnym.
Opracowując plan rozwoju zawodowego wziąłem pod uwagę nie tylko długość stażu
i wymogi ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, ale również realność osiągnięcia planowanych celów uwzględniających nauczany przeze mnie przedmiot, potrzeby własnego dalszego rozwoju zawodowego, a także potrzeby placówki, w której jestem zatrudniony.

Celem wszystkich moich działań w ramach pracy zawodowej był i jest wszechstronny rozwój młodzieży, przygotowanie ich do dalszej nauki, dążenie do ukształtowania wiedzy i wartości, tolerancyjnych postaw wobec innych kultur i motywacji do nauki języka obcego, potrzeb i nawyków oraz umiejętności i sprawności, stwarzanie warunków do samodzielnej działalności. Stworzony plan rozwoju miał w swoim założeniu stanowić kontynuację realizowanych wcześniej zadań dydaktyczno- wychowawczych, a jednocześnie miał być podstawą do podejmowania nowych działań w ramach pełnionych obowiązków służbowych. Realizacja działań wynikających z planu rozwoju miała w efekcie dać mi wzrost różnorakich umiejętności i doświadczeń, wzbogacić o nową wiedzę merytoryczną i pedagogiczną, podnieść jakość pracy szkoły.
Analizując moją pracę w okresie stażu stwierdzam, że zrealizowałem zadania wytyczone w Planie Rozwoju Zawodowego. Z chwilą rozpoczęcia stażu zadbałem o jego właściwą organizację:
- zapoznałem się z procedurą awansu zawodowego;
- przygotowałem plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektor szkoły;
- gromadziłem dokumentację potwierdzającą realizację założeń;
- dokonałem analizy i oceny własnych działań.

Sprawozdanie z realizacji zadań określonych na okres stażu i ich efekty przedstawiam w obszarze poszczególnych wymagań na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dn. 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)

§8 ust.1 pkt 1
Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej:

Zaplanowane zadania do zrealizowania:
1. prowadzenie dokumentacji dotyczących stażu,
2. samodzielne przygotowanie dokumentacji w wersji elektronicznej,
3. przygotowanie materiałów dydaktycznych dla uczniów,
4. wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej
(zgodnie z ich możliwościami),
5. wykorzystanie komputera, tabletu do przygotowania dokumentacji potrzebnej do awansu zawodowego,
6. korzystanie z zasobów sieci Internet w celu samo dokształcania się,
7. wykorzystanie technologii informatycznej podczas przygotowywania materiałów do lekcji oraz do przeprowadzania lekcji.

Sprawozdanie:
Podczas odbywania stażu, technologia informacyjno-komunikacyjna okazała się istotnym czynnikiem wspomagającym i systematyzującym moją pracę.
Technologia informatyczna umożliwiała mi korzystanie z Internetu w celu:
• regularnego czytania przepisów prawnych ściśle związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela dyplomowanego,
• czytania przepisów zawartych w Karcie Nauczyciela w wersji online,
• wyszukiwania aktualizacji i nowelizacji przepisów dotyczących pracy nauczyciela w wymiarze ogólnym,
• czytania zarządzeń wydawanych przez Ministerstwo Oświaty i najbliższy oddział Kuratorium Oświaty,
• doskonalenia warsztatu pracy poprzez czytanie scenariuszy lekcji przygotowywanych przez innych nauczycieli,
• doskonalenia warsztatu pracy w celu samokształcenia (zagadnienia zarówno metodyczne jak i merytoryczne)
• wymiany doświadczeń zawodowych z innymi nauczycielami poprzez dyskusje na forach nauczycielskich,
• wdrażania do swojego warsztatu pracy zasad nowej podstawy programowej,
• przygotowania lekcji prezentującej umiejętne korzystanie ze słowników internetowych.
• wyszukiwania dodatkowych zadań, materiałów na lekcje
• wyświetlanie filmów, testów, blogów w wersji anglojęzycznej w czasie lekcji

Technologia informatyczna umożliwiła mi pracę z programami pakietu Office (Microsoft) wspomagającymi moją pracę. Używałem procesora tekstu Word do przygotowywania:
• sprawdzianów, testów, kartkówek
• dodatkowych materiałów dydaktycznych dla uczniów na prowadzone przeze mnie zajęcia,
• testów diagnozujących wiedzę moich uczniów,
• materiałów wykorzystywanych na konkursach z nauczanego przeze mnie przedmiotu,
• dokumentacji dotyczących odbywanie stażu,
• programu „Successful Reading”
• analizy wyników z próbnych egzaminów gimnazjalnych z języka angielskiego,
• dokumentacji dotyczącej analizy wyników egzaminów gimnazjalnych,

W jaki sposób realizacja §8 ust.1 pkt 1 przyczyniła się do usprawnienia pracy szkoły? (Podsumowanie - samoocena - efekty)

Technologia komunikacyjno-informacyjna w istotny sposób wzbogaciła mój warsztat pracy. Jedną z wielu zalet jej stosowania był natychmiastowy dostęp do informacji np. do przepisów oświatowych czy materiałów dydaktycznych. Szybki dostęp do przepisów oświatowych, jest obecnie koniecznością w pracy nauczyciela.
Ważnym punktem pracy nauczyciela-pedagoga (nie tylko podczas odbywania stażu) jest wymiana doświadczeń zawodowych z innymi nauczycielami.
Internet umożliwia produktywne uczestniczenie w procesie samokształcenia wynikającego
z wymiany doświadczeń zawodowych. Praca z narzędziami informatycznymi typu edytor tekstu Word, arkusz kalkulacyjny (Excel) i aplikacja do przygotowywania prezentacji (PowerPoint), umożliwiła mi przygotowywanie niezbędnych materiałów służących do pracy na lekcji.
Kolejną zaletą zastosowania technologii informatycznej jest możliwość analizowania wyników próbnych egzaminów gimnazjalnych. Praca z arkuszem kalkulacyjnym pozwalała mi wprowadzenie wyników uczniów i szybkie przeliczenie danych, a następnie ukazanie ich w formie graficznej. Prezentacja wyników analizy dokonanych za pomocą technologii informatycznej umożliwiła mi również sprawne ich przedstawienie podczas spotkania zespołu przedmiotowego czy Rady Pedagogicznej. Szybka analiza wyników gimnazjalistów pozwoliła mi wyszczególniać obszary, które muszę doskonalić (np. w wyniku analizy dokonanej za pomocą aplikacji Excel po próbnych egzaminach gimnazjalnych CKE
i OPERON w roku szkolnym 2014/15 okazało się, że muszę doskonalić znajomość środków językowych i funkcji językowych).
Podsumowując uważam, że zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnej przyczyniło się do poprawy jakości pracy szkoły, co bezpośrednio skutkowało lepszymi wynikami pracy z uczniem.
Szybki dostęp do przepisów, przygotowywanie materiałów dydaktycznych i diagnozujących czy analizowanie wyników uczniów, to tylko niektóre z czynników, które wspomogły moją pracę, co przełożyło się na lepszą pracę szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej
i podniesienie jakości pracy szkoły:

Zaplanowane zadania do zrealizowania:
1. wdrożenie, ewaluacja programów zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności
i zainteresowania uczniów – Kółko Alpinistyczne, kółko językowe
2. doskonalenie umiejętności wychowawczych,
3. organizowanie i rozwój własnego warsztatu pracy,
4. opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programu nauczania „Successful Reading”
5. opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programu własnego obejmującego pracę wychowawczą,
6. tworzenie systemu badania osiągnięć edukacyjnych oraz jego ewaluacja i badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów,
7. ewaluacja własnego systemu oceniania, opracowanie wymagań na poszczególne oceny,
8. wprowadzenie nowych rozwiązań merytorycznych i metodycznych na podstawie umiejętności zdobytych dzięki ukończeniu instytucjonalnych form doskonalenia zawodowego,
9. wykonanie pomocy naukowych.

Sprawozdanie:
W roku szkolnym 2014/15 prowadziłem dodatkowe zajęcia dla uczniów klasy IIIG oraz klasy VI SP mające na celu lepsze przygotowanie do czekających ich egzaminów: egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu po klasie VI. Starałem się, aby zajęcia rozwijały nie tylko umiejętności potrzebne do osiągnięcia dobrych wyników, ale położyłem duży nacisk na umiejętności komunikacyjne (duża ilość scenek sytuacyjnych). Zastosowanie tego programu nauczania przyniosło wymierne efekty:
• uczniowie chętnie przychodzili na zajęcia,
• uczniowie chętnie się uczyli i byli dobrze zmotywowani,
• uczniowie osiągnęli dobre rezultaty edukacyjne (wyniki na egzaminach wyższe od wyników na egzaminach próbnych).
Innym przykładem opracowania i wdrożenia programu nauczania jest ułożony przez mnie program dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum „Successful Reading”.
Program jest bardzo innowacyjny, gdyż polega w całości na:
• Wzbogaceniu zasobu słownictwa
• Rozwoju umiejętności samodzielnego uczenia się
• Umiejętności wyszukiwania ciekawych książek, tekstów opowiadań, poezji
• Zwiększeniu zainteresowania czytaniem po angielsku
• Rozwoju umiejętności czytania i słuchania
• Umiejętnym korzystaniu ze słowników językowych, w celu translacji i nauki poprawnej wymowy
• Wzięcia odpowiedzialności za podejmowanie decyzje
• Wzrostu pewności siebie i satysfakcji z pogłębiania znajomości języka

Będąc wychowawcą klasy IV, V i VI w latach 2014/2015, 2015/16 i 2016/2017 doskonaliłem umiejętności wychowawcze. Klasa, której jestem wychowawcą składa się z uczniów o sporych możliwościach intelektualnych i niesprawiających problemów wychowawczych. W ciągu dwóch ostatnich lat udoskonaliłem zasób umiejętności wychowawczych poprzez:
• Indywidualne podejście do ucznia,
• Wyszukiwanie ciekawych tematów na godziny wychowawcze i ich poruszanie
(plan pracy wychowawczej),
• Rozmowy indywidualne z uczniami,
• Rozwiązywanie trudnych spraw wychowawczych,
• Regularne spotkania z rodzicami,
• Organizację imprez klasowych i wycieczek krajoznawczych.
Jednym z zamysłów skutecznej pracy wychowawczych było stworzenie programów wychowawczych tematycznie dostosowanych do wieku uczniów. Założenia programowe były systematycznie wdrażane podczas godzin wychowawczych. Wdrażany przez mnie program wychowawczy w klasie IV - VI szkoły podstawowej miał na celu:
• Dostarczenie wiedzy i umiejętności do stawiania czoła nowym, a nawet trudnym sytuacjom życiowym,
• Budowanie więzi uczuciowych: przyjaźni, szacunku, tolerancji, kontaktu bycia
z drugim człowiekiem,
• Budowanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionalnej oraz poczucia bycia Polakiem i Europejczykiem,
• Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
• Zapewnienie wiadomości na temat zdrowego stylu życia,
• Wdrażanie do poszanowania drugiego człowieka,
• Wspieranie ucznia zdolnego oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
• Określanie predyspozycji zawodowych,
• Wyzwalanie aktywności w kierunku samopoznania i samooceny,
• Wskazywanie na różne drogi osiągania celu.
Kilka z najciekawszych tematów dyskutowanych podczas lekcji wychowawczych to:
• „Bezpieczeństwo w szkole i poza nią – regulaminy”
• „Jakie mam prawa i obowiązki?”
• „Higiena umysłu i ciała”
• „Szanujemy się i jesteśmy dobrym zespołem klasowym”
• „Jem śniadanie – mam energię na cały dzień”
• „Rocznica odzyskania niepodległości – znaczenie świąt narodowych”
• „Autorytety rodzinne, a kształtowanie mojej osobowości”
• „Czy warto czytać i dlaczego?”
• „Asertywność, jako zasady komunikacji interpersonalnej”
• „Kształtowanie postaw – tolerancja religijna – autorytety”
• „Jak zjednoczyć sobie przyjaciół?”
• „Zawód, o jakim marzę”
• „Rodzina i ja – konflikty pokoleń”
• „Człowiek i przyroda – wrogowie czy przyjaciele – Dzień Ziemi”

Tematy godzin wychowawczych nie były prowadzone według sztywnego planu. Umiejętność pracy wychowawczej to przede wszystkim reagowanie na wszelkie przejawy negatywnego zachowania. Jako wychowawca klasy umiejętnie rozwijałem tą umiejętność. Zawsze reagowałem na wszelkie przejawy niekulturalnego zachowania i rozwiązywałem różne sprawy na bieżąco. Przykładem dostosowania programu pracy wychowawczej i wdrożenia nowych elementów, co wynikło z doraźnej potrzeby rozwiązania problemu wychowawczego, jest przeprowadzenie lekcji wychowawczych o tematyce cyberprzemocy. Celem lekcji wychowawczych na temat cyberprzemocy było uświadomienie uczniom, że takie działania nie są bezkarne i na sprawcę czekają konsekwencje popełnionego czynu.

W latach 2014-2017 oraz w latach poprzednich, brałem czynny udział w pracach szkolnych zespołu humanistycznego, (jestem odpowiedzialny za przedmiot język angielski).

Zespół miał za zadanie:
• organizować regularne spotkania, celem dyskutowania postępów uczniów
i wprowadzania odpowiednich metod dydaktycznych, aby zapewnić lepszy ich progres edukacyjny,
• analizować obszary wiedzy uczniów (rozumienie tekstu czytanego, rozumienie tekstu słuchanego, funkcje językowe, środki językowe),
• w przypadku stwierdzenia niewystarczającego progresu edukacyjnego w jakimkolwiek zbadanym obszarze, znalezienie środków/metod w celu poprawy sytuacji,
• prezentować wyniki pracy Rodzicom oraz innym nauczycielom podczas obrad Rady Pedagogicznej,
• analizę wyników egzaminów zewnętrznych oraz diagnoz wewnątrzszkolnych
Podczas odbywania stażu dokonałem ewaluacji własnego systemu oceniania. System ten oparty był w głównej mierze na założeniach sprecyzowanych w Statucie Szkoły. Jednak wprowadziłem pewne innowacje, celem polepszenia mojego warsztatu pracy. Mój system nie tylko polega na dawaniu stopni przewidzianych w Statucie. Prowadzę dodatkową ewidencję uczniów każdej nauczanej klasy. Podstawą owej ewidencji jest przyznawanie „plusów” za:
• interakcję językową (aktywny udział w lekcji),
• wytężoną pracę na lekcji,
• rozwiązanie zadań/ćwiczeń językowych,
• za pozytywny wkład wniesiony podczas lekcji.
W moim dodatkowym systemie oceniania trzy plusy skutkuje oceną bardzo dobrą.
System ten sprawdził się w wysokim stopniu. Sprawił on, że:
• uczniowie są bardziej zmotywowani,
• uczniowie chętniej biorą aktywny udział w lekcji,
• nawet mniej zdolni uczniowie uwierzyli we własne możliwości,
• uczniowie wiedzą, że udział w lekcji zawsze będzie sprawiedliwie odnotowany,
co skutkuje kolejną dawką motywacji.
Ewaluacja systemu oceniania polegała też na opracowaniu regulaminu otrzymywania poszczególnych ocen semestralnych w skali sześciostopniowej. Opracowanie dokładnie sprecyzowanych wymagań polepszyło pracę szkoły. Pozytywne czynniki to:
• uczniowie dokładnie wiedzą, jakie umiejętności i zagadnienia muszą znać w celu uzyskania poszczególnych ocen,
• wymagania są dostępne w bibliotece szkolnej (uczniowie jak i ich rodzice mają do nich dostęp),
• usystematyzowanie wymagań, wprowadzenie jasnych i czytelnych zasad,
• brak możliwości niesprawiedliwego ocenienia ucznia.
Jedyną trudnością w zastosowaniu wyżej wspomnianych zasad jest pogodzenie ich
z indywidualizacją podejścia do ucznia, w tym oceniania. Należy tutaj stwierdzić, że jasno sprecyzowane wymagania są konieczne, jednak indywidualizacja podejścia do ucznia jest dla mnie priorytetem.
Dbałość o własny warsztat pracy była istotnym czynnikiem rozwoju zawodowego. Starałem się dbać o miejsce pracy, w którym prowadziłem większość zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dbałem, aby klasa, w której prowadziłem zajęcia, była wyposażona
w plakaty o tematyce nauki języka angielskiego, plansze edukacyjne, alfabet, karty z czasownikami nieregularnymi, tablet, rzutnik multimedialny.
Brałem udział w szkoleniach zewnętrznych Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Lutowiskach prowadzonych przede wszystkim przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku. Najbardziej utkwiło mi w pamięci szkolenie z czerwca 2017r. dotyczące „Nieadekwatnych osiągnięć uczniów”. Dowiedziałem się, że w każdej klasie może wystąpić liczna grupa uczniów, którzy pomimo posiadanych zdolności, wysokiego ilorazu inteligencji, mogą być niezauważeni przez nauczyciela. Dało mi to impuls do działania w kierunku głębszej analizy i diagnozy grup uczniowskich, spojrzenia na grupę z innej perspektywy, pod innym kątem, tak, aby w możliwie jak największym stopniu wyżej wymieniony przeze mnie syndrom wyeliminować.
Podczas wykonywania mojej pracy nauczyciela, kieruję się zasadą indywidualnego podejścia do ucznia. Zasadę tę stosuję od początku mojego nauczania. Indywidualne podejście do ucznia na moich lekcjach polega na:
• dobrym poznaniu możliwości intelektualnych każdego ucznia, w celu dostosowania warsztatu metodycznego i treści do jego poziomu,
• różnicowaniu poziomu zadań i ćwiczeń,
• ustawicznym motywowaniu ucznia (pochwały przy klasie, zachęcanie do pracy, mój indywidualny system oceniania), który ma mniejsze możliwości intelektualne,
• w przypadku ucznia zdolnego, należy wykorzystać maksimum jego potencjału,
• ocenianiu ucznia w sposób indywidualny, nie za to ile zdążył się nauczyć, ale ile wysiłku włożył w swoją edukację, nawet jeśli przyniosła niewielkie rezultaty,
• stosowaniu zasady, według której, lepiej aby dobrać dla ucznia z mniejszymi możliwościami intelektualnymi zadania łatwiejsze, ale musi on włożyć stosowny wysiłek w swoją edukację.

Organizuję pomoce naukowe dla młodszych klas (nauczanie zintegrowane). Są to:
• „flashcards”,
• gry planszowe,
• Bingo game,
• podobizny bajkowych postaci z kartonu (służą do odgrywania scenek sytuacyjnych).
Co roku prezentuję rodzicom pomoce naukowe oraz metody pracy podczas lekcji w punkcie przedszkolnym w grupie 3 i 4-latków.

W jaki sposób realizacja §8 ust.2 pkt 1 przyczyniła się do usprawnienia pracy szkoły? (Efekty)
Zdobyta umiejętność opracowywania własnych programów nauczania, wdrażanie ich i dostosowywanie do możliwości intelektualnych uczniów również przyniosło korzyści
w postaci ulepszenia warsztatu metodycznego, a tym samym mojej efektywniejszej pracy.
Bycie wychowawcą klasy wzbogaciło mój warsztat umiejętności wychowawczych. Opracowanie programów wychowawczych, natychmiastowe reakcje na sytuacje wymagające interwencji, rozwiązywanie problemów, spotkania z rodzicami – to tylko niektóre czynniki, które wpłynęły pozytywnie na mój warsztat pracy, co obecnie bezpośrednio przedkłada się na lepszą pracę szkoły.
Współtworzenie i tworzenie regulaminów wewnątrzszkolnych konkursów usprawniło mój warsztat pracy, a w szczególności umiejętności organizacyjne. Planowanie i logiczne stawianie wymagań sprecyzowanych w regulaminach również poprawiły pracę szkoły.
Praca w szkolnym zespole nauczycieli przedmiotów humanistycznych wykształciła u mnie umiejętności dokonywania lepszej analizy wyników uczniów i współpracy interpersonalnej z nauczycielami pracującymi w tym zespole. Dokonywanie precyzyjnych analiz wyników próbnych egzaminów gimnazjalnych pozwoliło mi na zastosowaniu zróżnicowanych metod celem podniesienia poziomu wiedzy u uczniów i możliwości zdobycia lepszych wyników.
Dokonywanie ewaluacji systemu oceniania pozwoliło mi na wprowadzenie innowacji, polegającej na jej ulepszeniu. Pozwoliło mi to na zastosowanie indywidualnego podejścia do ucznia i jego aktywizacji.
Opracowałem także jasno sprecyzowane wymagania na poszczególne oceny z języka angielskiego, które wprowadzają ład i porządek w systemie oceniania semestralnego.
Dbałość o własny warsztat pracy była także istotnym czynnikiem rozwoju zawodowego. Dbałość o otoczenie w miejscu pracy sprawiało, że uczniowie chętniej uczestniczyli w zajęciach.
Podczas wykonywania mojej pracy nauczyciela, kieruję się zasadą indywidualnego podejścia do ucznia. Umiejętność tę udoskonaliłem podczas odbywania stażu. Umiejętne podejście do każdego ucznia wzbogaciło mój warsztat pracy, na czym najbardziej skorzystali sami uczniowie.
Szkolenia przez mnie odbyte, mają istotny wpływ na to jak pracuje szkoła oraz poszczególni nauczyciele, ponieważ poprze zmiany w pracy, wymianę spostrzeżeń, dyskusje można wyeliminować wiele niesprzyjających czynników.
Opracowanie własnego programu nauczania pomaga w budowaniu pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej o językowy rozwój swoich wychowanków oraz w podniesieniu, jakości pracy szkoły.

§8 ust. 1 pkt 3
Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu, jakości pracy szkoły, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego:

Zaplanowane zadania do zrealizowania:
1. wewnątrzszkolne doskonalenie,
2. udział w konferencjach metodycznych,
3. samodzielne dokształcanie.

Sprawozdanie:
Podczas odbywania stażu, uczestniczyłem we wszystkich posiedzeniach Rad Pedagogicznych. Posiedzenia te można podzielić na:
• posiedzenia organizacyjne (początek roku szkolnego, przydzielanie obowiązków, organizacja siatki godzin na rok następny),
• posiedzenia sprawozdawczo-podsumowujące (podsumowanie na koniec każdego semestru, podsumowanie pracy szkoły i wyników nauczania),
• posiedzenia szkoleniowe (szkolenia na temat aktualnych i zmieniających się przepisów jak i pracy szkoły).
Posiedzenia szkoleniowe, w których brałem udział w okresie stażu:
• Syndrom nieadekwatnych osiągnięć ucznia
• Tworzenie Program Profilaktyczno-wychowawczego
• Praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze – rozwiązywanie konfliktów, mediacje, negocjacje, strategia oddziaływań wychowawczych.
• Przeciwdziałanie uzależnieniom
• Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
• Umiejętności nauczyciela
• Metody pracy w klasach młodszych z ukierunkowaniem na nauczanie matematyki – nauczanie oddziałów przedszkolnych i klas I-III
Samokształcenie jest istotnym czynnikiem pracy nauczyciela. Według mnie, proces samodzielnego dokształcania powinien przebiegać trójtorowo, co też wcieliłem w życie:
• dokształcanie w zagadnieniach merytorycznych (portale zapewniające dostęp do zagadnień związanych z językiem angielskim, literatura fabularna wydana w języku angielskim, której czytanie pozwoliło mi na poszerzanie bazy leksykalnej, praca ze słownikami),
• dokształcanie w zagadnieniach metodycznych (specjalistyczne portale Internetowe umożliwiające dostęp do wiedzy metodycznej, literatura fachowa);
• dokształcanie w sprawach wychowawczych (literatura, portale o w/w tematyce).

W jaki sposób realizacja §8 ust. 1 pkt 3 przyczyniła się do usprawnienia pracy szkoły? (Podsumowanie, samoocena i efekty):
Udział w procesie doskonalenia zawodowego na gruncie szkolnym pozwoliło mi wzbogacić wartość mojego wkładu w pracę szkoły. Uczestnictwo w posiedzeniach szkoleniowych Rady Pedagogicznej skutkuje większą znajomością przepisów oświatowych i metod wychowawczych.
Udział w konferencjach metodycznych bezpośrednio przedłożył się na lepszą pracę szkoły. Lepsze przygotowanie metodyczne np. w przypadku egzaminów gimnazjalnych przyniosło szkole bardzo pozytywne efekty.
Samodzielne dokształcanie przyniosło kolejne pozytywne efekty dla ucznia i szkoły. Lepsze przygotowanie merytoryczne, metodyczne i lepsza znajomość zagadnień wychowawczych pozwala mi na wydajniejszą pracę z uczniem.

§ 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć:

Zaplanowane zadania do zrealizowania:
1. dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
2. opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w szkole materiałów edukacyjnych.
3. funkcja opiekuna stażu

Sprawozdanie:
Warsztat umiejętności zawodowych doskonaliłem również dzieląc się z innymi nauczycielami doświadczeniami zawodowymi poprzez:
• opracowanie i udostępnianie materiałów dydaktycznych, wygłoszenie referatów
w oparciu o zagadnienia związane z metodyką nauczania języka angielskiego;
• opracowanie konkursowego regulaminu wewnętrznego z języka angielskiego- konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych przygotowany współpracy z nauczycielem stażystą
• organizowanie uroczystości szkolnych- uroczysta akademia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych, Dnia Nauczyciela
Efektywna praca szkoły to również opracowanie i udostępnianie przez nauczycieli materiałów edukacyjnych do wykorzystania przez innych nauczycieli . Podczas trwania stażu wykonywałem materiały dydaktyczne typu:
• testy diagnostyczne – sprawdziany,
• materiały dydaktyczne (typu np. ćwiczenia leksykalno-gramatyczne) wspomagające moją pracę podczas prowadzenia zajęć, które uzupełniały programy nauczania w celu dokładniejszego spełnienia wymagań nowej podstawy programowej,
• pomoce naukowe wykorzystywane podczas pracy z uczniami najmłodszymi.
W latach 2011-2016 byłem opiekunem stażu pani Ewy Jakubiec, ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego oraz w roku szkolnym 2014/2015 opiekunem stażu Pani Małgorzaty Kądziołki ubiegającej się o stopień nauczyciela kontraktowego. Moja rola sprowadzała się przede wszystkim do udzielania rad, wskazówek, co do właściwego prowadzenia zajęć edukacyjnych, pomoc przy wzbogacaniu warsztatu pracy, pomoc metodyczną. Prowadziłem lekcje pokazowe dla obydwu nauczycielek, a także sam obserwowałem prowadzone przez nie lekcje. Wspólnie przygotowywaliśmy wewnątrzszkolne konkursy językowe, przygotowywaliśmy uczniów na dodatkowych zajęciach do udziału w konkursach kuratoryjnych.
Okres stażu na nauczyciela kontraktowego i mianowanego to również gruntowne zaznajomienie z przepisami prawa oświatowego i najważniejszymi dokumentami szkolnymi. Jako przewodniczący Grupy Statutowej zaangażowałem obydwie Panie do pracy nad zmianami w Statucie Szkoły oraz Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

W jaki sposób realizacja § 8 ust.2 pkt 3 przyczyniła się do usprawnienia pracy szkoły? (Podsumowanie, samoocena i efekty):
Starałem się jak najczęściej wymieniać doświadczenia zawodowe z innymi nauczycielami poprzez uczestnictwo w zajęciach otwartych, jak i samemu organizując takie zajęcia. Doświadczenia wyniesione zarówno na skutek samodzielnego przygotowywania zajęć jak
i z ich obserwacji – przyniosły pozytywne efekty w postaci wzbogacenia mojego warsztatu pracy, co bezpośrednio wiąże się z lepszą pracą szkoły.
Opracowanie i udostępnianie materiałów edukacyjnych stanowiło czynnik rozwijający moją pracę. Dzielenie się opracowanymi testami diagnozującymi czy scenariuszami imprez szkolnych wpłynęło pozytywnie na pracę szkoły.
Bycie opiekunem stażu dało mi przede wszystkim możliwość zdobycia bezcennego doświadczenia w roli mentora, przewodnika już nie tylko dla uczniów, ale bezpośrednio dla nauczyciela. Moje wskazówki, metody pracy, organizacja pracy w sposób istotny wpłynęła na innych pracowników szkoły, tym samym wpływając na samą szkołę.

§ 8 ust.2 pkt 4 lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych:

Zaplanowane zadania do zrealizowania:
1. pozastatutowe działania na rzecz szkoły (dodatkowe zajęcia dla uczniów, wycieczki, wyjazdy do kina czy muzeum)
2. współudział i pomoc w trakcie organizowania imprez szkolnych,
3. funkcja radnego w Radzie Gminy Lutowiska

Sprawozdanie:
Podczas trwania stażu prowadziłem zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego oraz do sprawdzianu po klasie szóstej. Całość zajęć była prowadzona nieodpłatnie i była moją inicjatywą.
W ciągu całego okresu stażu, jako wychowawca organizowałem liczne wycieczki jednodniowe oraz trzy kilkudniowe, z noclegiem poza domem. Pierwsza był biwak połączony z wycieczką rowerową, druga odbyła się do Warszawy, a trzecia do Krakowa.
Oprócz tego zorganizowałem wyjazd dla chętnych uczniów naszej szkoły do kina oraz teatru.
Przeprowadziłem również dwa happeningi: jeden przybliżał kulturę krajów anglojęzycznych uczniom Zespołu Szkół i dotyczył Halloween, natomiast drugi miał zwrócić uwagę na niewystarczającą ilość snu lub jego złą jakość i odbył się pod nazwa „Dobry sen”.
W roku szkolnym 2014/2015 współorganizowałem festyn szkolny pod nazwą „Polska biało- czerwoni”, którego główną idea było pobudzenie uczuć patriotycznych oraz więzi narodowych.
Miałem również sposobność pracy społecznej na rzecz środowiska lokalnego, jako Radny Gminy Lutowiska w latach 2011-2015. Skupiałem się przede wszystkim na problemach i potrzebach szkoły – aktywnie działałem na rzecz pozostawienia dwóch filii naszej szkoły w Zatwarnicy i w Stuposianach, dbałem by w budżecie Gminy znalazły się środki na zaspokojenie wszystkich potrzeb naszej szkoły.

W jaki sposób realizacja § 8 ust.2 pkt 4 lit c przyczyniła się do usprawnienia pracy szkoły? (Podsumowanie, samoocena i efekty):

Poszerzenie działalności szkoły o organizowane przeze mnie wycieczki przyniosły pozytywne efekty szkole, ponieważ wykazałem dbałość o to, aby wszystkie wyjazdy zawierały aspekty nie tylko rozrywkowe, ale też edukacyjne, kulturowe i krajoznawcze.
Imprezy szkolne są czynnikiem, które pozytywnie wpływają na życie szkoły. Uczniowie lubią w nich uczestniczyć i potrafią się kulturalnie bawić, co buduje pozytywny obraz szkoły u samych uczniów i w środowisku lokalnym.
Praca społeczna, jako radny dała pewność zabezpieczenia interesów zarówno szkoły, jako instytucji, jak też nauczycieli, jako grupy zawodowej i społecznej.

§ 8 ust.2 pkt 4 lit. e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zaplanowanie zadania do zrealizowania:
1. współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
2. współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lutowiskach,
3. współpraca z Gminną Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lutowiskach,
4. współpraca z innymi organizacjami – schronisko dla zwierząt,
5. współpraca z Policją.

Sprawozdanie:
Podczas odbywania stażu współpracowałem z Dyrektorem szkoły, oraz innymi wychowawcami. Moja współpraca polegała na omawianiu trudniejszych przypadków wychowawczych, z którymi zetknąłem się podczas pełnienia funkcji wychowawcy. Nauczyciele niejednokrotnie służyli mi cenna poradą, którą mogłem zastosować w praktyce, celem pomocy uczniom sprawiających problemy. Przez cały okres stażu aktywnie współpracowałem z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lutowiskach, oraz z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lutowiskach. Ponadto zorganizowałem zbiórkę karmy, koców, kołder, misek oraz pieniędzy na rzecz schroniska dla zwierząt w Rzeszowie. Udało mi się również zaprosić policjanta na lekcje godziny wychowawczej.

W jaki sposób realizacja § 8 ust.2 pkt 4 lit e przyczyniła się do usprawnienia pracy szkoły? (Podsumowanie, samoocena, efekty):
Idea pomocy potrzebującym powinna być pokazana naszym uczniom, celem uwrażliwienia ich na ludzi w potrzebie. Pełniąc funkcję wychowawcy starałem się im przekazać idee polegającej na pomaganiu potrzebującym poprzez wspomaganie różnych akcji charytatywnych w naszej szkole. Nawiązanie współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną pozwoliło rozwiązać wiele trudnych spraw wychowawczych, a także dokładnie zdiagnozować problemy w nauce u poszczególnych uczniów. Współpracując
z wymienionymi instytucjami i osobami, a jednocześnie uwzględniając w swojej pracy dydaktycznej i wychowawczej potrzeby rozwojowe uczniów, problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne, przyczyniałem się do poprawy sytuacji rodzinnej i szkolnej uczniów.

§8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych:

Zaplanowane zadania do zrealizowania:
Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych poprzez:
• zdiagnozowanie przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych,
• ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych,
• systematyczną praca nad rozwiązaniem problemu.

Zaplanowane zadania do zrealizowania:
1. Znalezienie sponsora zakupu pomocy naukowych do pracowni językowej
2. Działań integrujących klasę, rodziców ze szkołą.

Sprawozdanie:
W roku szkolnym 2016/2017 udało mi się pozyskać sponsora – Firma „Doner King”, który zakupił tablet do pracowni językowej. Dzięki temu zakupowi uczniowie mogą przede wszystkim korzystać ze Słownika Gimnazjalisty opracowanego przez uczniów w ramach realizacji projektu edukacyjnego, mogą oglądać filmy wersji anglojęzycznej, wyszukiwać tłumaczeń w słownikach online, pobierać zadania dodatkowe przygotowywane przez nauczyciela.
Przez cały okres stażu będąc wychowawca klasy, starałem się angażować rodziców w życie szkoły, poprzez:
• Zapraszanie ich na apele, uroczystości szkolne
• Wspólne dekorowanie klasopracowni na czas uroczystości klasowych typu: Mikołajki, Wigilia klasowa, Dzień Kobiet
• Zapraszanie do opieki nad uczniami w czasie wycieczek klasowych i szkolnych
• Zapraszanie do opieki nad uczniami w czasie imprez szkolnych typu: dyskoteka szkolna, bal karnawałowy
• Wspólne wykonywanie pamiątek, stroików na potrzeby kiermaszu świątecznego

W jaki sposób realizacja §8 ust. 2 pkt 5 przyczyniła się do usprawnienia pracy szkoły?
Dzięki pozyskaniu tabletu w szkole można prowadzić o wiele bardziej atrakcyjne zajęcia, uczniowie mają do dyspozycji nowy instrument pracy, pozostali nauczyciele również mogą wykorzystywać go w pracy na swoich lekcjach lub prezentacjach na spotkaniach z rodzicami lub nauczycielami.
Zaangażowanie rodziców buduje pozytywny wizerunek szkoły w społeczeństwie, rodzice znają „z pierwszej ręki” to co przekazują im ich dzieci w domu, mają realny wpływ na to co dzieje się w szkole.

Podsumowanie

Podsumowując swoją pracę w okresie stażu mogę powiedzieć, że osobiście mam dużą satysfakcję z realizacji planu rozwoju zawodowego. Uzyskane wsparcie ze strony Dyrektora
i współpracowników w dużym stopniu przyczyniło się do zrealizowania zaplanowanych zadań, dzięki którym poszerzyłem swą wiedzę i umiejętności pedagogiczne, przyczyniłem się do podniesienia jakości pracy szkoły. W swojej pracy wykorzystuję metody, formy i techniki pracy, które umożliwiają wszechstronny rozwój ucznia. Jestem pozytywnie nastawiony na nowości dydaktyczne i metodyczne. Posiadam umiejętności stosowania technologii komputerowej, potrafię korzystać z zasobów Internetu. Umiem dzielić się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem. Podejmuję i realizuję zadania wykraczające poza obowiązki służbowe. Samodzielnie pogłębiam swoją wiedzę. Mam świadomość, że jeszcze wiele mogę się nauczyć, bo ciągle zmieniająca się rzeczywistość stawia przede mną nowe wyzwania
i zadania. Zmieniają się moje metody pracy, ale wszystkim moim działaniom przyświecać będzie nadal dobro i rozwój młodzieży w rodzinie i w szkole.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.