X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35154
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO ZATRUDNIONEGO NA STANOWISKU NAUCZYCIELA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: Barbara Zmorawska

Stanowisko: nauczyciel języka hiszpańskiego

Nazwa placówki: Diecezjalne Liceum Humanistyczne w Nysie

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014

Data zakończenia stażu: 31.05.2017

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel kontraktowy

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r. i formy realizacji

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Współpraca z opiekunem stażu.
• Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
• Analiza i wybór programów nauczania oraz podręczników w oparciu o merytoryczne jego wartości.
• Udział w kursach, warsztatach i spotkaniach metodycznych.
• Udział w pracach zespołu nauczycieli języków obcych
• Stosowanie aktywnych metod nauczania.
• Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, postery, testy.
• Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.

3. Publikowanie własnych prac.
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronach internetowych

4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, arkuszy ocen, dzienników lekcyjnych, dzienników pozalekcyjnych.

5. Ewaluacja pracy własnej:
• Rozmowy z uczniami na temat ich odczuć i opinii dotyczących sposobu prowadzenia zajęć.

§ 7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Zapoznanie z Programem Wychowawczym i Programem Profilaktycznym szkoły.
2. Przygotowanie lub pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu wybranych bądź przydzielonych uroczystości oraz imprez szkolnych
(Dzień Hispanofonii, Dzień Europejski, prowadzenie kroniki szkolnej, koordynacja projektów w zakresie języka hiszpańskiego, Dzień Otwartych Drzwi).

3. Nadzór nad przebiegiem szkolnych etapów konkursów (w zakresie języka hiszpańskiego i angielskiego).

4. Przygotowanie ściennych gazetek o różnorodnej tematyce.

5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym (zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów dla dzieci z nyskich przedszkoli – zabawy w języku hiszpańskim).

6. Poznawanie środowiska uczniów, ich sytuacji rodzinnej i materialnej, analiza opinii z poradni.

7. Pomoc uczniom zdolnym w przygotowaniu do konkursów.

8. Pomoc uczniom słabszym (rozmowy na temat ich trudności oraz sposobów ich pokonywania, dodatkowe zadania dla uczniów z problemami, indywidualne konsultacje według potrzeb).

9. Kontakty z wychowawcami w sprawach dotyczących uczniów, ich problemów.

10. Rozmowy z rodzicami podczas konsultacji na temat działań wychowawczych, ewentualnych problemów, postępów uczniów.

11. Organizowanie lub współorganizowanie wycieczek dydaktycznych, udział w wymianach międzynarodowych.

12. Organizowanie lub współorganizowanie wyjść dla uczniów (do kina, muzeum, teatru, itp.).

13. Zachęcanie i angażowanie uczniów do udziału w lokalnych imprezach środowiskowych, konkursach, akcjach charytatywnych.

14. Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych, pozaszkolnych.

15. Podejmowanie działań naprawczych i korygujących.

§ 7 ust.2 pkt.3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową, śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela, rejestracja na portalu „etwinning”, korespondencja drogą elektroniczną z nauczycielami z innych krajów
2. Korzystanie ze stron MENiS, www.edux.pl i innych.

3. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów.

4. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu.

5. Przeprowadzenie zajęć z użyciem sprzętu multimedialnego (komputera, rzutnika multimedialnego).

§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez śledzenie nowości wydawniczych.

2. Współpraca z uczniem:
• poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów
• pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów (wychowawczych lub dydaktycznych)
• rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze
• objęcie szczególną troską uczniów z trudnościami w nauce
• opieka nad uczniami uzdolnionymi - motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy poprzez udział w konkursach (indywidualna pomoc w przygotowywaniu się do tych konkursów) i kołach zainteresowań
• opieka nad grupami realizującymi projekty edukacyjne

3. Aktywna praca nad samokształceniem.

4. Ścisła współpraca i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami i wychowawcami.

§ 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Analiza przepisów prawa oświatowego
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Karta Nauczyciela.
• Rozporządzenie MEN z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
• Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r.
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet).

2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

3. Poznanie procedur awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

4. Dokumentowanie realizacji planu zawodowego.

5. Organizowanie i współorganizowanie wycieczek klasowych.

6. Współpraca z wychowawcami w celu udzielania pomocy i wspomagania dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi.
• analiza trudności edukacyjnych i złych zachowań
• poszukiwanie rozwiązań zarówno w sprawach dydaktycznych, jak i wychowawczych

7. Udział w pracach różnorodnych komisji – egzaminacyjnej, konkursów przedmiotowych, itp.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.