X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35149
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko: xxxxx
Nazwa i adres szkoły: xxxxxxxxx
Zajmowane stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2014 r.
Termin zakończenia stażu: 31.05.2017 r.

Niniejszy plan został sporządzony z uwzględnieniem wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

PLANOWANE DZIAŁANIA I ZADANIA W OKRESIE ODBYWANIA STAŻU SŁUŻĄ ROZWOJOWI
KOMPETENCJI NAUCZYCIELA, WSPIERAJĄ ROZWÓJ SZKOŁY ORAZ SŁUŻĄ
WSZECHSTRONNEMU ROZWOJOWI DZIECKA

CEL GŁÓWNY:

• uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego

CELE POŚREDNIE:

• pogłębienie wiedzy metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej,
• doskonalenie warsztatu pracy,
• uzyskanie dodatkowych kwalifikacji poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,
• stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju osobowego dzieci w wieku przedszkolnym,
• promocja szkoły w środowisku lokalnym.

Podstawy prawne:

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013r., poz.393- obowiązuje z dniem 27 marca 2013r.

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań
mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp.

Zadania

Forma realizacji

Termin

Dowody realizacji

1.
Opracowywanie wszelkich dokumentów związanych z pracą nauczyciela i wychowawcy.
- przygotowywanie scenariuszy zajęć, scenariuszy imprez, uroczystości, opracowywanie wzorów dyplomów, podziękowań, zaproszeń itp. techniką komputerową
- przygotowywanie pomocy dydaktycznych do zajęć
- prowadzenie dokumentacji przedszkolnej oraz dokumentacji związanej ze stażem

okres stażu
- wydruki

- potwierdzenie dyrektora szkoły

2.
Korzystanie z Internetu w celu poszerzenia wiedzy i informacji przydatnych w pracy nauczyciela
- opublikowanie dwóch referatów na stronach portali internetowych, np. www.literka.pl, www.edukator.pl,
- korzystanie z wiedzy innych nauczycieli
- śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego
- korzystanie ze stron MEN
- prowadzenie zajęć
okres stażu
- zaświadczenia

- wydruki www

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Lp.
Zadania

Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji

1. Dzielenie się wiedzą i
doświadczeniem z innymi nauczycielami - prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycielek grup przedszkolnych
- udostępnianie scenariuszy uroczystości itp.
- współpraca z nauczycielką z Przedszkola – wspólne prowadzenie zajęć rytmiczno- tanecznych w grupach w ramach zajęć dodatkowych, wymiana doświadczeń okres stażu - konspekty zajęć
- scenariusze, przykładowe materiały

- plan współpracy

- zdjęcia

2.
Opracowanie publikacji i innych materiałów związaną z wykonywaną pracą

- opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego”

X 2014r.

- publikacja w Internecie

3. Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela stażysty - omówienie i podpisanie kontraktu współpracy
- pomoc przy napisaniu planu rozwoju
- prowadzenie zajęć otwartych dla
nauczyciela stażysty
- obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę i wspólne ich omawianie

2014/2015
okres stażu- 9 mies. - kontrakt o współpracy
- scenariusze zajęć

§ 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp.
Zadania

Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji

1. Wdrożenie programu „Move to Learn”- Ruch dla uczenia się we współpracy z pedagogiem szkolnym - systematyczne prowadzenie zajęć z dziećmi w celu wspierania rozwoju każdego dziecka, pokonywania trudności w uczeniu się okres stażu - zapisy w dzienniku
- materiały do zajęć

§ 8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Lp.
Zadania

Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji

1.
Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków i organizowanie
pomocy uczniom z problemami
- diagnozowanie środowiska dzieci
- rozmowy z rodzicami
- współpraca z PPP
- organizowanie pomocy dzieciom

okres stażu
- notatki
- zapisy w dzienniku

2.
Rozwijanie zainteresowań dzieci. - organizacja jednodniowych wycieczek w celu integracji grup, zdobycia nowych doświadczeń i wiedzy
- organizowanie wyjść do kina, muzeum
okres stażu
- karty wycieczek
- zapisy w dzienniku lekcyjnym
- zdjęcia

3.
Organizacja uroczystości i konkursów dla grup przedszkolnych - przygotowanie i przeprowadzenie we współpracy uroczystości i konkursów według harmonogramu grup przedszkolnych
- przygotowanie dzieci do udziału w gminnych konkursach: tanecznych i o ruchu drogowym okres stażu
- opracowane scenariusze
- regulaminy konkursów
- zdjęcia
- potwierdzenia

§ 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Lp.
Zadania

Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji

1.
Współpraca z Policją
- zapraszanie przedstawicieli Policji na spotkania z dziećmi
- pogadanki na temat bezpieczeństwa

okres stażu
- zapisy w dzienniku
- poświadczenie pracownika policji
- zdjęcia

2.
Współpraca z Biblioteką Miejską
- poznanie pracy bibliotekarza
- organizowanie spotkań w ramach programu „Cała Polska Czyta Dzieciom”
- spotkania według harmonogramu biblioteki o różnorodnej tematyce w celu rozwijania u dzieci zainteresowań czytelniczych

okres stażu.
- zapisy w dzienniku
- poświadczenie pracownika biblioteki

3.
Współpraca ze Strażą Pożarną - zorganizowanie wycieczki do Straży Pożarnej
- poznanie pracy strażaka - pogadanka okres stażu - zapisy w dzienniku
- poświadczenia współpracy
- zdjęcia

4.
Współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc zdrowotną
- spotkania z pielęgniarką szkolną
- spotkania ze stomatologiem
- wyjście do Ośrodka Zdrowia
okres stażu
- zapisy w dzienniku
- potwierdzenie współpracy
- zdjęcia

5.
Czynny udział w różnorodnych akcjach
- Sprzątanie Świata
- Dzień Ziemi
- udział dzieci w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

okres stażu

- zapisy w dzienniku
- zdjęcia

6. Współpraca z Ośrodkiem Kultury i Rekreacji - udział dzieci w konkursach tanecznych
- zapraszanie dzieci na przedstawienia teatralne, wystawy prac plastycznych okres stażu - zapisy w dzienniku
- zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły

Lp.
Zadania

Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji

1.
Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych
- zdiagnozowanie dwóch wybranych przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych
- ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych
- systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu

okres stażu
- opracowany opis i analiza

Zatwierdził ........................................ Opracowała: xxxxxxx

*Plan ma charakter otwarty i może ulec modyfikacji w zależności od wynikłych potrzeb lub sytuacji, które mogą zaistnieć w czasie trwania stażu.
Wszelkie zmiany w planie wnoszone będą w postaci aneksu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.