X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35173
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Elżbieta Koprowska-Czajka
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014
Data zakończenia stażu: 31.05.2017
Placówka: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Data zatwierdzenia planu rozwoju do realizacji:

Cele:
- uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego
- przygotowanie uczniów do funkcjonowania we współczesnym świecie poprzez rozwijanie zainteresowań, poszerzanie
wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów przyrodniczych i zawodowych
- podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych oraz jakości pracy szkoły

OPRACOWANY W OPARCIU O ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 1 GRUDNIA 2004 R. W SPRAWIE UZYSKIWANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELI

Wymagania kwalifikacyjne Planowane działania Termin realizacji Formy realizacji, uwagi
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej
lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu
doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
(zgodnie z § 8 ust.2 pkt 1 rozporządzenia MEN) Wstępna analiza własnych umiejętności Sierpień, Wrzesień 2014 -autorefleksja
Podniesienie kwalifikacji zawodowych Cały okres stażu -udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach metodycznych, i innych formach doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb uczniów
-wykorzystywanie w pracy z uczniami nowych rozwiązań merytorycznych i metodycznych
( dzięki ukończeniu różnych form doskonalenia zawodowego )
Rozbudowywanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy Cały okres stażu -opracowywanie pomocy dydaktycznych i testów zgodnych z potrzebami dzieci niewidomych, dostosowywanie materiałów dydaktycznych do potrzeb dzieci niewidomych i słabowidzących,
-ewaluacja i wdrażanie programu „Ekouczeń”
- współpraca z wydawnictwami edukacyjnymi
Praca z uczniami zdolnymi oraz z uczniami wymagającymi wsparcia, rozwijanie zainteresowań uczniów
Cały okres stażu, zgodnie z corocznie opracowanym harmonogramem -Diagnozowanie poziomu wiedzy uczniów
- Prowadzenie dodatkowych zajęć z uczniami zdolnym, przygotowanie uczniów i udział w różnych konkursach, imprezach
-prowadzenie zajęć dodatkowych z uczniami wymagającymi wsparcia w nauce
-opracowanie i realizacja testów konkursowych, scenariuszy imprez
- opracowanie i ewaluacja projektów szkolnych
- opracowanie i realizacja wyjazdów i wycieczek szkolnych

Aktywny udział w pracach zespołu do spraw IPET-u Na bieżąco Opracowywanie i ewaluacja IPET-ów uczniów klasy w której jestem wychowawcą,dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń zespołu do spraw IPET-u
Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole
Cały okres stażu - wypełnianie przydzielonych zadań w zależności od potrzeb szkoły

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
(zgodnie z § 8 ust.2 pkt 2 rozporządzenia MEN) Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych Cały okres stażu -Wykorzystanie edytorów tekstu w celu przygotowania pomocy dydaktycznych dla słabo widzących i niewidomych, adaptacja testów dla słabo widzących i niewidomych, wykorzystanie programu Duxbery i drukarki brajlowskiej
-prowadzenie zajęć z uczniami z użyciem komputera
- przygotowywanie materiałów na stronę Ośrodka
- fotografowanie podczas ważnych wydarzeń klasowych oraz obróbka komputerowa

Stosowanie Internetu w życiu zawodowym

Cały okres stażu

- Wykorzystanie możliwości komunikacji za pośrednictwem Internetu do kontaktu z uczniami, rodzicami, nauczycielami, dyrekcją, psychologami i pedagogami
- wyszukiwanie potrzebnych informacji
- dokształcanie
- opracowywanie okolicznościowych dyplomów
Wykorzystywanie różnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych Cały okres stażu

- kontaktowanie się z rodzicami i innymi pracownikami szkoły tradycyjnymi metodami (telefonicznie, listownie)
- wykorzystywanie podręczników, rzutnika, magnetofonu,
- wykorzystanie znajomości zasad skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej w rozmowach z uczniami i rodzicami

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
(zgodnie z § 8 ust.2 pkt 3 rozporządzenia MEN)
Pełnienie funkcji opiekuna stażu W termie wyznaczonym przez dyrektora - dzielnie się doświadczeniem i wiedzą, prowadzenie zajęć otwartych, omówienie i analiza zajęć

Współpraca z nauczycielami i wychowawcami internatu
Cały okres stażu
- Opracowanie i przeprowadzenie wspólnych projektów, wspólne opracowanie scenariuszy imprez i konkursów
- Udostępnienie innym nauczycielom wypracowanej dokumentacji i zgromadzonych pomocy dydaktycznych
- spotkania w zespołach samokształceniowych
Współpraca ze specjalistami pracującymi w Zespole Psychologiczno-Pedagogicznych na terenie Ośrodka oraz nauczycielami i wychowawcami, poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów Cały okres stażu
Konsultacje, wymiana poglądów, udział w Zespole ds. IPET-ów, wspólna analiza przypadków i tworzenie planów

Prowadzenie praktyk dla nauczycieli z innych szkół W terminie wyznaczonym przez dyrektora
Przybliżenie specyfiki pracy z dzieckiem niewidomym i słabowidzącym
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowania w sprawach nieletnich
(zgodnie z § 8 ust.2 pkt 4a rozporządzenia MEN) Realizacja i ewaluacja programu „Ekouczeń”

Opracowanie, realizacja i ewaluacja programu
„Ćwiczenie i doskonalenie chemicznej notacji brajlowskiej”

Cały okres stażu

Zgodnie z opracowanym programem - realizacja zadań według opracowanych programów

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących
zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
(zgodnie z § 8 ust.2 pkt 4c rozporządzenia MEN)

Prowadzenie kółka ekologicznego „Ekouczeń”
Cały okres stażu

- organizowanie cyklicznych spotkań dla uczniów kółka ekologicznego
- opracowywanie gazetki i tematyce ekologicznej
- organizowanie konkursów i imprez dla wszystkich wychowanków Ośrodka
Organizacja wycieczek klasowych Cały okres stażu -Opracowanie programu oraz starania o pozyskanie środków na jego realizację
- realizowanie wyznaczonych zadań

Promowanie Ośrodka
Zgodnie z corocznie opracowanym harmonogramem - Współpraca przy organizacji Pikniku Rodzinnego, uczestnictwo w promocji Ośrodka w trakcie trwania Targów Edukacyjnych, z Zespołem Promocji Ośrodka

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych Cały okres stażu
-Przygotowanie planów indywidualnej pracy z uczniem i ich realizacja

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
(zgodnie z § 8 ust.2 pkt 4e rozporządzenia MEN)

Organizowanie i współorganizowanie konkursów przedmiotowych i o tematyce ekologicznej
Cały okres stażu
- Przygotowanie uczniów do konkursów, przeprowadzenie konkursów

Uczestnictwo i współpraca z Stowarzyszeniem „Pomóż Dziecku Niewidomemu” Cały okres stażu
- Spotkania, wymiana informacji i doświadczeń, pozyskiwanie funduszy
Współpraca z psychologiem i pedagogiem w placówce Cały okres stażu
- Systematyczne spotkania, konsultacje i rozmowy, podejmowanie wspólnych działań

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
(zgodnie z § 8 ust.5 rozporządzenia MEN)

Obserwacja i analiza trudności edukacyjnych i wychowawczych uczniów,
Cały okres stażu
-Zdiagnozowanie dwóch przypadków, ustalenie metod pracy, opracowanie planu pracy

Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie metod pracy z dzieci ze złożoną niepełnosprawnością i wdrażanie ich w swojej pracy Cały okres stażu
-Udział w szkoleniach i kursach dotyczących pracy z dziećmi ze złożoną niepełnosprawnością oraz dostosowanie ich do potrzeb dzieci z uszkodzonym wzrokiem

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.