X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34659
Przesłano:

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego - Teresa

Propozycja ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego - Teresa

1. Imię i nazwisko stażysty: Teresa XXXX
2. Zajmowane stanowisko: nauczyciel języka niemieckiego
3. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016r.
4. Data zakończenia stażu:31.05.2017r.
5. Opiekun stażu: Iwona

W okresie stażu Pani Teresa poznawała zasady funkcjonowania szkoły, a w szczególności przepisy związane z jej działaniem, sposoby prowadzenia dokumentacji, a także przepisy dotyczące zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy. Systematycznie zapoznawała się z dokumentacją szkoły, podstawą programową, programem profilaktyki. Na bieżąco prowadziła dokumentację nauczania oraz dzienniki zajęć.
Będąc pełnoprawnym członkiem rady pedagogicznej szkoły, w której odbywała staż aktywnie uczestmiczyła we wszystkichjej posiedzeniach. Dzięki temu poznała mocne i słabe strony szkoły, możliwości i problemy jej wychowanków i mogłą pełniej i aktywniej włączyć sie w jej działalność dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą.
Pani Teresa opracowała przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego zawierający wymagania na poszczególne stopnie, w oparciu o wewnątrzszklolny system oceniania. Z wymaganiami tymi zapoznała uczniów i ich rodziców. Podczas oceniania uczniów stosowała wszystkie wymagania, ale brała też pod uwagę możliwości uczniów i ich zaangażowanie w zajęcia. Uczestniczyła w charakterze obserwatora w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu, prowadziła lekcje w jego obecności, a wspomniane zajęcia omówiła pod względem metodycznym i merytorycznym. W trakcie realizacji tych zadań Pani Teresa zwracała uwagę na doskonalenie metod i warsztatu pracy, modyfikowała formy pracy z uczniami, a także odpowiednio dobierała środki dydaktyczne. Omawiając prowadzone i hospitowane zajęcia nauczycielka dostrzegała potrzebę aktywizacji uczniów oraz motywowania ich do uczenia się na miarę swoich morzliwości.
Brała udział w formach doskonalenia nauczycieli poprzez uczestnictwo w szkoleniach: Szkolenie: z udzielania pierwszej pomocy, Sspotkanie informacyjne MCDN przygotowujące nauczycieli do „ Wdrażania podstawy Programowej 2017“. Dążąc do stałęgo podnoszenia swojej wiedzy i umiejętności systematycznie przeglądała czasopisma specjalistyczne o charakterze ogólnym np. „ Język niemiecki“.
W okresie stażu nauczycielka podejmowała również dodatkowe działania na rzecz szkoły. przygotowując akademie z okazji Dnia Matki, prowadząc kronikę szkolną jak i będąc opiekunem wycieczek do: Krakowa i Nowego Sącza.
Podejmując działania na rzecz pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym, przez okres starała sie przekonać ucznów , że podjety przez nich wysiłek z cała pewnościa przyniesie wymierne efekty w postaci sukcesów edukacyjnych w zakresie jezyka niemieckiego. Poprzez systematyczną pracę na zajęciach Koła Jezyka Niemieckiego przygotowywała uczniów do egzaminu gimnazjalnego.
Pani Teresa Czajka bardzo zaangażowała sie w życie Gimnazjum. Jest osobą charakteryzującą się życzliwością, kulturą osobistą, taktem pedagogicznym oraz poczuciem obowiązku i odpowiedzialnością. Właściwie i rzetelnie wykonywała powierzone jej obowiązki. Współpraca z opiekunem stażu przebiegała w serdecznej atmosferze, obejmując w szczególności wymianę opinii i doświadczeń dotyczacych pracy dydaktyczno- wychowawczej.
Proponuje pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

Opiekun stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.