X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35064
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Anna Storta
nauczyciel biologii

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014
Data zakończenia stażu: 31.05.2017

§8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentacji
Uczestniczenie w pracach organów szkoły i realizacja zadań wynikających z funkcji szkoły - czynny udział w posiedzeniach rady pedagogicznej
- współpraca z radą rodziców
- współpraca z pedagogiem szkolnym
- wspieranie działań samorządu uczniowskiego - cały okres stażu - notatki, sprawozdania, wyniki ankiet
Poszerzanie wiedzy oraz umiejętności w procesie aktywnego udziału w kształceniu zewnętrznym lub samodzielnie - uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego (szkolenia i warsztaty dla biologów, konferencje metodyczne)
- analiza literatury fachowej (biologicznej, przyrodniczej, pedagogicznej, psychologicznej) - 1-2 razy w każdym semestrze roku szkolnego - zaświadczenia
Motywowanie i wspieranie ucznia zdolnego i słabego w jego rozwoju - rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów (prowadzenie klasy o profilu biologiczno- -chemicznym)
- motywowanie i przygotowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych – –indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym
- wyrównywanie szans uczniów mających trudności w procesie uczenia się (zajęcia wyrównawcze)

- włączanie klas w realizację programów profilaktycznych realizowanych w szkole cyklicznie (promocja zdrowia)
- wzbogacanie pracowni w materiały i pomoce dydaktyczne uatrakcyjniające proces dydaktyczny
- wspieranie akcji organizowanych przez Samorząd Uczniowski (propagowanie idei wolontariatu, współpraca z fundacjami)
- prowadzenie warsztatów dla uczniów- mediacje (w oparciu o umiejętności zdobyte podczas studiów podyplomowych) - 1 godzina w tygodniu przez cały okres stażu
- na bieżąco - dziennik zajęć dodatkowych
- zaświadczenia udziału w konkursach, dyplomy uczniów

- zdjęcia przygotowanych pomocy dydaktycznych
- sprawozdania z udziału w akcjach organizowanych przez Samorząd Uczniowski
- sprawozdanie z warsztatów
Pełnienie innych funkcji w szkole - pełnienie funkcji lidera wychowawców klas 1 – 3
- pełnienie innych funkcji wynikających z planu pracy szkoły np. członek zespołu do spraw promocji zdrowia
- cały okres stażu

- sprawozdania z udziału w konkursach, programach profilaktycznych, wycieczkach, akcjach realizowanych w szkole i poza nią
Współpraca z rodzicami uczniów - zapoznanie się z sytuacją rodzinną uczniów
- nawiązanie konstruktywnych relacji z rodzicami oraz zachęcanie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności uczniowskiej
- organizowanie imprez klasowych i szkolnych

- organizowanie wspólnie z rodzicami wyjazdów i wycieczek klasowych (turystyka, integracja, wyjazdy kulturalne)
- wdrażanie rodziców w realizację programów profilaktycznych- pedagogizacje z zastosowaniem metod aktywizujących - cały okres stażu - notatki ze spotkań, wyniki ankiet, sprawozdania

§8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentacji
Dokumentowanie przebiegu awansu zawodowego - redagowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym
- publikacja własnego planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej portalu edukacyjnego - w czasie trwania stażu - teczka zawierająca dokumentację
- adres strony internetowej
Wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela - korzystanie z Internetu, witryn edukacyjnych
- wykorzystywanie urządzeń multimedialnych, tablicy interaktywnej (multibooki, edu-romy, plansze interaktywne) - na bieżąco - notatki
Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej - tworzenie prezentacji multimedialnych oraz testów, sprawdzianów, kart pracy, scenariuszy, pomocy dydaktycznych
- opracowywanie diagnoz z biologii - w czasie trwania stażu - scenariusze
- arkusze hospitacji zajęć
- pomoce naukowe

§8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentacji
Prowadzenie zajęć otwartych i koleżeńskich dla innych nauczycieli - prowadzenie otwartych zajęć biologii dla zainteresowanych nauczycieli
- dzielenie się wiedzą w zakresie technik emisji głosu w zespole samokształceniowym (warsztaty) - jedna godzina w roku szkolnym
- 3-4 godziny w roku szkolnym - scenariusze lekcji
- notatki
Aktywne uczestnictwo w samokształceniowym zespole matematyczno- -przyrodniczym - upowszechnianie wiedzy zdobytej podczas szkoleń
- wspólne opracowywanie materiałów dydaktycznych
- dzielenie się własnymi spostrzeżeniami, wynikami pracy, propozycjami
- sporządzanie i przeprowadzanie testów diagnostycznych
- opracowanie wniosków do dalszej pracy
- analiza wyników testów gimnazjalnych - w czasie posiedzeń zespołu samokształcenio-wego
- analiza wyników testów gimnazjalnych w styczniu i maju każdego roku szkolnego - sprawozdania z pracy zespołu samokształcenio-wego
- wnioski z diagnoz i sprawdzianów
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej - udział w WDN - zgodnie z harmonogra- mem rad szkoleniowych - zaświadczenia o udziale w szkoleniu
- notatki własne
§8 ust.2 pkt.4 lit.a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Zadanie Forma realizacji Termin realizacji Sposób dokumentacji
Wdrożenie i ewaluacja autorskiej innowacji pedagogicznej do programu nauczania biologii dla klas o profilu biologiczno- -chemicznym - prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klasy 1c, 2c, 3c (wdrożenie programu autorskiego)
- opracowanie i wdrożenie zestawu materiałów dla uczniów
- opracowanie i wdrożenie planu wychowawczego dla klasy (I-III) - cały okres stażu - dziennik zajęć
- pomoce naukowe
- plan wychowawczy

§8 ust.2. pkt.4 lit.b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych
Zadanie Forma realizacji Termin realizacji Sposób dokumentacji
Pełnienie funkcji egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu - wykonywanie zadań egzaminatora - w czasie trwania stażu - potwierdzenia
§8 ust.2 pkt.4 lit.c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Zadanie Forma realizacji Termin realizacji Sposób dokumentacji
Wspomaganie edukacji uczniów - przygotowanie i przeprowadzenie szkolnych konkursów biologicznych i ekologicznych
- prowadzenie dodatkowych zajęć przygotowujących uczniów do konkursów
- organizowanie wycieczek kulturalnych- spektakle teatralne, seanse filmowe, koncerty w filharmonii
- przygotowanie imprez, uroczystości szkolnych, wystaw, prelekcji, spotkań ze specjalistami, np. Używkom Stop, Hałas – nasz wróg czy przyjaciel, Trzymaj formę, Dzień Ziemi, dzień walki z AIDS
- cały okres stażu - sprawozdania
- karty wycieczek

§8 ust.2 pkt. 4 lit.e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Zadania Forma realizacji Termin realizacji Sposób dokumentacji
Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz Poradnią Psychologiczno- -Pedagogiczną - pomoc przy kierowaniu uczniów na badania do poradni
- współpraca ze specjalistami - cały okres stażu - orzeczenia i opinie z poradni
Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego - monitoring reakcji społecznych na problem narkotyków i narkomanii - w każdym roku szkolnym - sprawozdanie i wyniki ankiet
Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno- -Epidemiologiczną
- realizacja programu profilaktycznego „Szkoły wolne od dymu papierosowego”- jako szkolny koordynator programu
- prelekcje nt. zdrowej żywności, walki z uzależnieniami, zapobiegania AIDS - cały okres stażu - sprawozdanie z realizacji programu
- notatki
Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt - zbiórka karmy - cały okres stażu - potwierdzenia
Współpraca z lekarzami - prelekcje- walka z rakiem, anoreksja i bulimia - 1-2 razy w każdym roku szkolnym - sprawozdania
Współpraca z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Zakładem Zagospodarowania Odpadów Stargard Spółka z o.o. - zajęcia na terenie oczyszczalni ścieków i zakładu zagospodarowania odpadów (dla uczniów klas 3) - czerwiec każdego roku szkolnego - sprawozdanie

§8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły
Zadanie Forma realizacji Termin realizacji Sposób dokumentacji
Obserwacja uczniów wymagających szczególnej opieki - opis i analiza dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych z oświatą - okres stażu - opis i analiza

Zatwierdzam do realizacji

........................................ ........................................
miejscowość, data podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.