X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35059
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: Joanna Wiśniewska
Szkoła: I Liceum Ogólnokształcące / Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych
Stanowisko: nauczyciel matematyki
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2014 r.
Czas trwania stażu: 01.09.2014 – 31.05.2017

Plan rozwoju zawodowego został napisany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,
z późniejszymi zmianami).

§ 7 ust. 2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu
zawodowego. Zapoznanie z rozporządzeniem MEN z 1 marca 2013 r. w
sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez
nauczycieli.
09.2014r / 09.2015r przedłożenie wniosku
o kontynuowanie stażu, opracowanie planu rozwoju zawodowego
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. - sporządzenie kontraktu z opiekunem stażu
- opracowanie harmonogramu współpracy
- obserwacja zajęć prowadzona przez opiekuna
- prowadzenie zajęć obserwowanych przez opiekuna stażu 09.2014r /09.2015r
cały okres stażu
kontrakt, scenariusze lekcji, wnioski z przeprowadzanych i obserwowanych zajęć
3. Współpraca z Dyrektorem
Szkoły i gronem
pedagogicznym.
- współpraca i bieżące konsultacje z Dyrektorem Szkoły dotyczące awansu zawodowego, pracy dydaktycznej i wychowawczej
- współpraca i konsultacje z nauczycielami
- uczestniczenie w lekcjach otwartych innych nauczycieli cały okres stażu notatki
4. Podnoszenie własnych kwalifikacji, poszerzanie wiedzy. - uczestnictwo w kursach, szkoleniach i warsztatach dotyczących zarówno sfery dydaktycznej jak i wychowawczej
- udział w warsztatach metodycznych, konferencjach i wykładach organizowanych przez doradcę metodycznego
- udział w konferencjach metodycznych organizowanych przez wydawnictwa szkolne cały okres stażu świadectwa ukończenia form doskonalenia
5. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. - analiza i wybór programu nauczania
- uzupełnianie zaplecza dydaktycznego, studiowanie literatury pedagogicznej i zawodowej
- śledzenie oraz wdrażanie najnowszych metod i form pracy
- stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania cały okres stażu zbiór kart pracy, testów, scenariuszy zajęć, notatka
6. Diagnozowanie osiągnięć
edukacyjnych uczniów. - testy sprawdzające wiedzę po gimnazjum w klasach pierwszych
- praca w zespole przedmiotowym
• współorganizacja konkursów fizycznych i matematycznych na terenie szkoły wg oferty organizatorów
• przeprowadzenie i analiza matury próbnej z matematyki IX każdego roku

cały okres stażu testy i ich analiza
sprawozdania
7. Prowadzenie dokumentacji
szkolnej. - wpisy w elektronicznym dzienniku lekcyjnym i dziennikach zajęć pozalekcyjnych

cały okres stażu wpisy w dziennikach
8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju i sporządzenie sprawozdania z realizacji planu. - gromadzenie dokumentacji (zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.)
- opis realizacji planu rozwoju w postaci sprawozdania
cały okres stażu sprawozdanie z realizacji planu rozwoju
9. Ewaluacja własnych działań. - analiza egzaminów zewnętrznych
- formułowanie wniosków i wykorzystanie ich do korekty swojej pracy cały okres stażu sprawozdania

§ 7 ust. 2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów
społecznych i cywilizacyjnych.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznawanie środowiska uczniowskiego. - obserwacja i analiza możliwości uczniów,
- zaplanowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej wspierającej rozwój ucznia cały okres stażu bieżąca dokumentacja (adnotacje w dziennikach lekcyjnych), notatki
2. Wspieranie uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. - organizowania zajęć pozalekcyjnych mających na celu poszerzanie wiedzy i umiejętności z matematyki
- analiza orzeczeń Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i dostosowanie form pracy z każdym uczniem
- organizowanie zajęć wyrównawczych w celu uzupełnienia wiedzy i umiejętności z matematyki cały okres stażu sprawozdania
3. Współdziałanie ze środowiskiem lokalnym i strukturami samorządowymi. - współpraca z różnego typu organizacjami
- udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę
- udział i zachęcanie uczniów do udziału w uroczystościach, imprezach lokalnych, akcjach społecznych
- promowanie szkoły w środowisku lokalnym cały okres stażu notatki
zaświadczenia
4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów, współorganizacja imprez integrujących uczniów. - współorganizowanie wycieczek dydaktycznych, wyjść dla uczniów
- udział uczniów w lokalnych imprezach środowiskowych cały okres stażu karty wycieczek, scenariusze imprez , wpisy w dzienniku

§ 7 ust. 2 pkt 3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Zastosowanie technologii informacyjnej i komputerowej w procesie lekcyjnym i pozalekcyjnym. - opracowanie testów, sprawdzianów, kart pracy oraz pomocy dydaktycznych za pomocą komputera
- kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania informacji przez Internet w procesie uczenia się
- prowadzenie zajęć lekcyjnych z użyciem tablicy multimedialnej
- dokumentowanie przebiegu stażu cały okres stażu przykładowe testy,
karty pracy
2. Publikacje w Internecie. - umieszczenie w Internecie scenariuszy lekcji, planu rozwoju zawodowego w okresie stażu adres strony internetowej

§ 7 ust. 2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy
społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez
nauczyciela zadań.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Zastosowanie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej. - korzystanie z księgozbioru bibliotecznego
- stały kontakt z pedagogiem i psychologiem cały okres stażu wykaz literatury
2. Realizacja zadań
opiekuńczo-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły. Współpraca ze szkołą, uczniem i rodzicami poprzez:
- analizę programu wychowawczego szkoły
- współpracę z pedagogiem szkolnym
- organizację pomocy koleżeńskiej i indywidualna pomoc uczniom
- uczenie umiejętności współpracy, rozwiązywania konfliktów
- analizę orzeczeń i opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
- objęcie szczególną troską uczniów słabych
- opiekę nad uczniami uzdolnionymi
- informowanie rodziców o postępach uczniów w nauce cały okres stażu notatki,
potwierdzenia

§ 7 ust. 2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Analiza przepisów prawa
oświatowego. - zapoznanie i analiza dokumentacji
• Karta Nauczyciela
• Ustawa o systemie oświaty
- aktualizowanie wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego
- uczestniczenie w konferencjach i szkoleniach na temat
prawa oświatowego i systemu oświaty

na bieżąco
cały okres stażu znajomość przepisów, potwierdzenia
2. Analiza przepisów prawa
oraz dokumentacji szkolnej. - analiza dokumentacji szkolnej:
• statutu szkoły wraz z WSO
• programu wychowawczego szkoły
• szkolnych programów i regulaminów
• przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole cały okres stażu znajomość przepisów, dokumentacja szkolna
3. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego. - aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
- praca w komisjach i zespołach powoływanych w związku z realizacją zadań szkoły na dany rok szkolny cały okres stażu listy obecności

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.