X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35066
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego psychologa poradni

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko psychologa: Magdalena Chętka
Placówka: Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 2 w Płocku
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2016r.

Zagadnienia organizacyjne

L.p. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji zadań
1. Poznanie procedury
awansu zawodowego
nauczycieli. a) Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Karta Nauczyciela rozdział 3a, Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli);
b) konsultowanie kierunków własnej pracy z Dyrektorem Poradni;
c) wymiana informacji na temat awansu z innymi nauczycielami.

Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego. IX 2013r. Wniosek o rozpoczęcie
Stażu, Plan Rozwoju Zawodowego.
2. Dokumentowanie
realizacji Planu
Rozwoju Zawodowego. Gromadzenie materiałów
i dokumentów. Cały okres
stażu. Potwierdzenia,
zaświadczenia,
opracowane materiały.
3. Przygotowanie
projektu sprawozdania. Autorefleksja, analiza, opis
realizacji Planu Rozwoju
Zawodowego. V 2016r. Sprawozdanie z realizacji
Planu Rozwoju
Zawodowego.

§ 8 ust. 2 pkt 1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

L.p. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji zadań
1. Doskonalenie organizacji pracy własnej psychologa Poradni.

a)Opracowywanie planu pracy psychologa Poradni na dany rok szkolny, z uwzględnieniem potrzeb placówki;
b)opracowanie i wdrażanie harmonogramu pracy uwzględniającego specyfikę placówki, potrzeby diagnozowanych dzieci i ich środowiska;
c)stosowanie wewnętrznych procedur orzekania;
d)stosowanie wewnętrznych procedur opiniowania;
e)aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, przedkładanie własnych propozycji zmian i ulepszeń procedur wewnętrznych celem zwiększenia efektywności pracy Poradni. W trakcie trwania całego stażu. Plan pracy psychologa, harmonogram pracy, opinie, orzeczenia, protokolarz.

2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy oraz dbanie o podnoszenie jakości pracy Poradni.

a)Podnoszenie jakości pracy własnej poprzez wykorzystywanie zdobytej dzięki szkoleniom wiedzy i umiejętności w pracy psychologa Poradni;
b)wzbogacanie warsztatu pracy poprzez aktywny udział w pracach Zespołów Orzekających o potrzebie kształcenia specjalnego;
c)udział w Radach Samokształceniowych Poradni;
d)wzbogacanie własnego warsztatu pracy poprzez gromadzenie technik diagnostycznych;
e)pogłębianie i aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii poprzez studiowanie literatury przedmiotu.
W trakcie trwania całego stażu. Zaświadczenia, protokoły z posiedzeń Zespołów Orzekających, orzeczenia, protokolarz.

3. Przeprowadzenie analizy własnej pracy.

a)autoanaliza wykonywanych zadań, własnych osiągnięć i umiejętności;
b)hospitacje zajęć przez dyrektora;
c)ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć;
d)konsultacje ze specjalistami z Zespołu Diagnozującego;
e)poddawanie prowadzonej przeze mnie dokumentacji diagnostycznej analizie i ocenie przez dyrektora i/lub wicedyrektora Poradni oraz wdrażanie uzyskanych w ten sposób informacji zwrotnych;
e)uzyskiwanie informacji zwrotnych od uczestników prowadzonych przeze mnie szkoleń i warsztatów, w tym poprzez ankiety ewaluacyjne.
W trakcie trwania całego stażu. Konspekty zajęć, arkusz hospitacji, karty konsultacji interdyscyplinarnych, ankiety ewaluacyjne.
4. Poszerzenie swojej wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

a) Uczestnictwo w szkoleniach, kursach, warsztatach dotyczących metod wspomagania rozwoju dziecka z problemami rozwojowymi oraz wspomagających funkcjonowanie dziecka w środowisku szkolnym i pozaszkolnym (zapoznanie się z różnorodnymi metodami wspierającymi rozwój dziecka z deficytami rozwojowymi, nabycie umiejętności stosowania wybranych technik);
b) uczestnictwo w szkoleniach dotyczących metody krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu, upoważniających do samodzielnego posługiwania się tą metodą w pracy terapeutycznej;
c) udział w szkoleniach pozwalających na zdobycie kwalifikacji do stosowania nowych narzędzi do badań psychologicznych;
d) udział w konferencjach poświęconych problemowi nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi;
e) udział w szkoleniach dotyczących nowych zadań poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz form pomocy psychologiczno – pedagogicznej w świetle znowelizowanego prawa oświatowego;
f) udział w innych kursach, konferencjach, szkoleniach tematycznie zgodnych z bieżącymi potrzebami placówki.
W trakcie trwania całego stażu. Potwierdzenia uczestnictwa w formach doskonalenia, wnioski ze spotkań.

5. Opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podnoszenia jakości pracy Poradni.

a)Współtworzenie dokumentacji Poradni;
b)udział w posiedzeniach szkoleniowych Rady Pedagogicznej;
c)udział w pracy zespołu ds. przeciwdziałania przemocy;
d)analiza wyników ewaluacji i uwzględnianie ich przy planowaniu dalszych działań;
e)współtworzenie cyklów zajęć warsztatowych i programów profilaktyczno – edukacyjnych adekwatnie do możliwości organizacyjnych Poradni;
f)współudział w planowaniu działań innowacyjnych.
W trakcie trwania całego stażu. Protokolarz, scenariusze zajęć, potwierdzenia dyrektora, potwierdzenia nauczycieli.

§ 8 ust.2 pkt 2.Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

L.p. Zadania Forma realizacji termin realizacji Dowody realizacji zadań
1. Wykorzystywanie w pracy technologii komputerowej
a)Wykorzystywanie komputera do przygotowywania opinii psychologicznych, informacji oraz orzeczeń;
b)posługiwanie się komputerem w celu przygotowywania potrzebnych materiałów oraz pomocy dydaktycznych (scenariuszy zajęć, ankiet ewaluacyjnych, itp.);
c)przygotowywanie materiałów na spotkania z rodzicami, narzędzi do diagnozy, zaleceń, itp.;
d) korzystanie z sieci wewnętrznej Poradni intranet;
e)sporządzanie sprawozdań oraz innych dokumentów wynikających z bieżących potrzeb placówki;
f)Wykorzystanie programu do prezentacji multimedialnych przygotowywanych na konferencje, prelekcje, warsztaty;
g)archiwizowanie dokumentów w formie elektronicznej na różnych nośnikach komputerowych.
W trakcie trwania całego stażu. Opinie psychologiczne, orzeczenia, informacje, karty indywidualne, scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne, sprawozdania, dokumenty, wydruki, posiadane materiały.

2. Korzystanie z programów komputerowych w działalności diagnostycznej.

a) Zapoznanie się z komputerowymi programami dla dyslektyków;
b) zachęcanie rodziców do prowadzenia z dziećmi pracy samokształceniowej z wykorzystaniem programów komputerowych dla dyslektyków.
W trakcie trwania całego stażu. Opinie, notatki w kartach indywidualnych.

3. Wykorzystywanie stron internetowych do zamieszczenia publikacji
a)Opublikowanie w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego;
b)tworzenie i zamieszczanie artykułów o tematyce psychologicznej na stronie Poradni.
W trakcie trwania całego stażu. Wydruki

4. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji.

a)Wyszukiwanie informacji mających na celu poszerzenie, uzupełnienie i aktualizowanie posiadanej wiedzy psychologicznej;
b) analiza materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela publikowanych w Internecie i innych źródłach;
c)śledzenie internetowych ofert i katalogów książek, testów, szkoleń psychologicznych itp.
W trakcie trwania całego stażu. Wydruki, notatki własne, w tym zapis materiałów w formie elektronicznej, wniosek o rozpoczęcie stażu, Plan Rozwoju Zawodowego.

§ 8 ust.2 pkt 3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

L.p. Zadania Formy realizacji termin realizacji Dowody realizacji zadań
1. Prowadzenie w ramach działalności informacyjno – szkoleniowej różnych form pomocy dla nauczycieli.

a)Prowadzenie rad szkoleniowych dla nauczycieli szkół płockich;
b)konsultacje indywidualne z nauczycielami, pedagogami szkolnymi zgodnie z bieżącymi potrzebami i sygnalizowanym problemem;
c)wsparcie merytoryczne dla nauczycieli udzielających pomocy psychologiczno –pedagogicznej w szkołach.
W trakcie trwania całego stażu. Scenariusze, prezentacje multimedialne, sprawozdania, notatki, potwierdzenie dyrektora,
protokolarz.

2. Prowadzenie zajęć otwartych dla praktykantów, nauczycieli.

a) Prowadzenie na terenie szkół zajęć otwartych dla studentów, nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych;
b)prowadzenie na terenie poradni zajęć otwartych dla praktykantów.
W trakcie trwania całego stażu. Potwierdzenia studentów i nauczycieli.
3. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk.

a)Nawiązanie współpracy ze studentem – praktykantem;
b)opracowanie i zapoznanie praktykanta z programem praktyk;
c)opracowanie i zawarcie kontraktu;
dokonanie oceny.
W zależności od potrzeb. Umowa, program praktyk, kontrakt, ocena.
4. Współpraca z nauczycielami w ramach Zespołów Orzekających działających na terenie poradni.

a)Uczestniczenie w pracach Zespołów Orzekających;
b)opracowywanie interdyscyplinarnych orzeczeń w sprawie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego;
c)wspólne rozwiązywanie problemów.
W trakcie trwania całego stażu. Protokoły z posiedzeń Zespołów Orzekających, orzeczenia.
5. Dzielenie się z innymi nauczycielami zdobytym doświadczeniem oraz zgromadzonym warsztatem pracy.

a) Prezentacja przykładów dobrych praktyk dotyczących pracy z dziećmi z nadpobudliwością psychoruchową i ich rodzicami w ramach konferencji dla nauczycieli;
b)opracowywanie i przekazywanie innym nauczycielom scenariuszy zajęć, materiałów i pomocy dydaktycznych;
c)dzielenie się doświadczeniami uzyskanymi w czasie kursów oraz materiałami szkoleniowymi z innymi pracownikami poradni;
d)umieszczanie w Internecie materiałów pochodzących z własnego warsztatu pracy;
e)prowadzenie konsultacji doradczych z innymi specjalistami poradni w zakresie diagnozy, terapii, opiniowania, orzecznictwa i innych sygnalizowanych problemów.
W trakcie trwania całego stażu. Prezentacja multimedialna, potwierdzenie nauczycieli o korzystaniu z materiałów, wydruki, notatki.

§ 8 ust.2 pkt 4a. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

L.p. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji zadań
1. Podejmowanie działań z zakresu przeciwdziałania przemocy.
a) Doradztwo dla rodziców dzieci i młodzieży sprawiających problemy wychowawcze;
b)opracowanie programów profilaktyczno – edukacyjnych dla uczniów szkół gimnazjalnych;
c) prowadzenie warsztatów profilaktyczno – edukacyjnych tematycznie korelujących z problematyką przemocy.
W trakcie trwania całego stażu. Scenariusze, ankiety ewaluacyjne, sprawozdania, zaświadczenia o współpracy.

2. Udzielanie pomocy uczniom przejawiającym cechy nadpobudliwości psychoruchowej i ich rodzicom

a)diagnoza nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi;
b) konsultacje indywidualne dla rodzin z dzieckiem z ADHD;
c)prowadzenie wraz z pedagogiem poradni warsztatów o charakterze edukacyjno – wspierającym dla rodziców dzieci z cechami ADHD.
W trakcie trwania całego stażu.
Dokumentacja w teczkach indywidualnych, scenariusz zajęć, sprawozdania, ankiety ewaluacyjne.

3. Prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii psychologicznej dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży.

a)Przygotowanie programu zajęć ukierunkowanego na wzmacnianie poczucia własnej wartości, kształtowanie wśród uczniów umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i rozwijanie konstruktywnych sposobów zmagania się z własnymi emocjami;
b)współprowadzenie z psychologiem poradni cyklu zajęć warsztatowych;
c) prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych z uczniami;
d)prowadzenie konsultacji z rodzicami dotyczących efektów pracy terapeutycznej i ukierunkowujących dalsze postępowanie z dzieckiem.
W trakcie trwania całego stażu.
Program, scenariusz, sprawozdania, dokumentacja ze spotkań w teczkach indywidualnych.

§ 8 ust.2 pkt 4c. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

L.p. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji zadań
1. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny.

a)Opracowanie materiałów informacyjno – szkoleniowych dla rodziców;
b)prowadzenie na terenie szkół prelekcji dla rodziców tematycznie adekwatnych do bieżących potrzeb;
c)pedagogizacja rodziców.
W trakcie trwania całego stażu. Scenariusze spotkań, prezentacje multimedialne, potwierdzenie dyrektora.

2. Prowadzenie zajęć grupowych z zakresu mnemotechnik dla uczniów szkół gimnazjalnych.

a)Opracowanie programu dla uczniów;
b)prowadzenie z młodzieżą zajęć warsztatowych o charakterze psychoedukacyjnym;
c)prowadzenie z rodzicami konsultacji dotyczących skutecznego uczenia się ich dzieci.
W trakcie trwania całego stażu.
Program, ankiety ewaluacyjne uczestników warsztatów, materiały do zajęć.

3. Uczestnictwo w wieloletnim projekcie „Niebieski” (działania na rzecz profilaktyki i przeciwdziałania przemocy).
a)Stworzenie wraz z pedagogiem Poradni karty informacyjnej dla młodzieży dotyczącej problematyki przemocy w ramach programu „Niebieski”;
b)współorganizowanie i udział w corocznej akcji „Niebieski”;
c)promocja działalności Poradni w środowisku lokalnym poprzez projekt „Niebieski”.
W trakcie trwania całego stażu. Karta „Niebieski” dla młodzieży, sprawozdania, potwierdzenie dyrektora.

§ 8 ust.2 pkt 4e. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

L.p. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji zadań
1. Współpraca z Sądem i Rodzinnym Ośrodkiem Diagnostyczno – Konsultacyjnym w Płocku.

Współpraca ukierunkowana na podejmowanie działań diagnostycznych i terapeutycznych wobec uczniów zagrożonych niedostosowaniem i niedostosowanych społecznie oraz ich rodzin.
W trakcie trwania całego stażu. Potwierdzenie współpracy, orzeczenia, karty indywidualne.
2. Współpraca ze specjalistami z Opieki Zdrowotnej.
a)Kierowanie dzieci i młodzieży na dodatkowe badania i konsultacje;
b)wymiana informacji zwrotnych ze specjalistami;
c)wskazywanie interdyscyplinarnych form pomocy dla uczniów oraz ich rodzin.
Zgodnie z zapotrzebowaniem. Karty indywidualne, wyniki badań.

3. Współpraca z innymi specjalistami poradni psychologiczno – pedagogicznej.
a)Prowadzenie interdyscyplinarnych konsultacji;
b)opracowywanie interdyscyplinarnych opinii wraz z planem kompleksowej pomocy (zaleceniami).
Zgodnie z zapotrzebowaniem. Teczki indywidualne, opinie, orzeczenia.
4. Działalność w Fundacji „Familiaris. Inicjatywy Edukacyjne”.

a)Opracowanie programu wyrównującego szanse edukacyjne dzieci i młodzieży;
b)realizacja projektu na terenie płockich szkół. W trakcie trwania całego stażu.

Potwierdzenie współpracy.
5. Kontakt z placówkami oświatowymi

a)Obserwacje dzieci podczas pobytu w placówce;
b)Porady i pomoc psychologiczna dla nauczycieli;
c)Konsultacje z nauczycielami indywidualnych przypadków dzieci na terenie Poradni lub placówek oświatowych.
Zgodnie z zapotrzebowaniem. Potwierdzenie współpracy.

§ 8 ust. 2 pkt.5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

L.p. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji zadań
1. Przeciwdziałanie i przezwyciężanie trudności szkolnych.

a)Badania diagnostyczne;
b)indywidualne konsultacje;
c)formułowanie zaleceń do pracy z dzieckiem w domu, przedszkolu, szkole.
W trakcie trwania całego stażu. Teczki indywidualne, opinie, orzeczenia.

2. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych dzieci i młodzieży.

a)Badania diagnostyczne;
b)indywidualne konsultacje;
c)formułowanie zaleceń do pracy z dzieckiem w szkole/ przedszkolu;
c)udzielanie wskazówek terapeutycznych i zaleceń do pracy z dzieckiem w domu.
W trakcie trwania całego stażu.
Teczki indywidualne, opis i analiza przypadku.
3. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów związanych
z występowaniem trudności emocjonalnych.

a)Badania diagnostyczne;
b)indywidualne konsultacje;
c)formułowanie zaleceń do pracy z dzieckiem w szkole/ przedszkolu;
c)indywidualna lub grupowa terapia psychologiczna.
W trakcie trwania całego stażu. Teczki indywidualne, opis i analiza przypadku.

Opracowała:
mgr Magdalena Chętka

Zatwierdzam do realizacji dnia........................................

........................................
podpis i pieczęć dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.