X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35058
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

HORYNIEC-ZDRÓJ, 04.09.2014

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: Tetiana Chytrun
Zajmowane stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
Okres stażu: 01.09.2014 – 31.05.2017

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO ZOSTAŁ OPRACOWANY W OPARCIU O:

- Ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (rozdział 3a – Awans zawodowy nauczycieli),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Statut Gimnazjum w Horyńcu-Zdroju, Program Wychowawczy Szkoły, Plan Rozwoju Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania,
- Potrzeby i oczekiwania uczniów,
- Własne potrzeby i możliwości wynikające ze specyfiki i potrzeb szkoły.

CELE ROZWOJU ZAWODOWEGO W OKRESIE STAŻU:

Rozwijanie i doskonalenie sprawności uczniów w zakresie języka angielskiego.

Pogłębianie wiedzy, umiejętności i kompetencji w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia nauczycieli.

Doskonalenie warsztatu i metod pracy.

Współdziałanie w opracowaniu i wdrażaniu programów rozwoju procesu dydaktyczno – wychowawczego i opiekuńczego szkoły.

Promowanie szkoły na poziomie europejskim.

Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

REALIZOWANIE ZADAŃ ZMIERZAJACYCH DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY
 Zadania organizacyjne wynikające z rozporządzenia MENiS z dnia 01.12.2004r. oraz rozporządzenia MEN z dnia 14.11.2007r.

Lp.
Zadanie
Forma realizacji
Termin i sposób dokumentacji

1 Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego. Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.

Ukończenie kursu lub warsztatu „Awans zawodowy nauczyciela”

Na bieżąco.

Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Zaświadczenia o ukończeniu kursu.
2 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - gromadzenie materiałów i dokumentów mających znaczenie dla podsumowania dotychczasowej pracy Opracowanie projektu opisu i analizy realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego za cały okres stażu. Cały okres stażu.

Potwierdzenia, zaświadczenia i opracowane materiały.

3 Sporządzenie opisu i analizy realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego Opracowanie zgromadzonej dokumentacji; analiza osiągniętych wyników; określenie uzyskanych wyników; opis i analiza realizacji planu rozwoju zawodowego na koniec każdego roku szkolnego. Maj 2015 - roczne sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego.

Całościowe sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego.
 Zadania wynikające z rozporządzenia MENiS z dnia 01.12.2004r.

§8 UST. 2 PKT 1:
„UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY.

Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Dowody realizacji

1

Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia służących własnemu rozwojowi i podniesieniu poziomu jakości pracy szkoły. Współpraca w ramach rady pedagogicznej i zespołu wychowawców oraz językowego. Cały okres stażu. Protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej,
materiały ze spotkań zespołowych.
Udział w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego związanych z metodyką nauczania języka angielskiego.
Samodzielne studiowanie literatury fachowej, w tym czasopism metodycznych z zasobów Internetu
Współpraca z doradcami metodycznymi wydawnictw anglojęzycznych w zakresie nowości wydawniczych. Cały okres stażu. Zaświadczenia.
Materiały metodyczne.
2 Diagnozowanie postępów i osiągnięć uczniów, tworzenie narzędzi do diagnoz. Tworzenie testów poziomujących i przeprowadzanie corocznych diagnoz wstępnych w klasach pierwszych; Cały okres stażu. Test ,,Diagnoza szkolna”.
3 Inspirowanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

Przeprowadzenie konkursów szkolnych i olimpiad na szczeblu szkolnym.
Organizowanie zajęć dodatkowych
Cały okres stażu. Dyplomy.
Sprawozdania.
Testy.

Praca z uczniem zdolnym ramach przygotowania do konkursów.
Praca z uczniem mającym problemy edukacyjne w ramach zajęć wyrównawczych. Cały okres stażu. Dzienniki zajęć dodatkowych.

4
Rozwijanie bazy dydaktyczno – przedmiotowej.
Wykonanie przez uczniów plansz gramatycznych.
Pozyskanie słowników polsko – angielskich.
Zbieranie i tworzenie pomocy dydaktycznych. Cały okres stażu. Plansze i pomoce dydaktyczne.
Potwierdzenie z biblioteki szkolnej.

5 Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.
Wyjazdy do kina.
Organizowanie dyskotek i imprez szkolnych. Cały okres stażu. Wpisy w dzienniku lekcyjnym.

§8 UST. 2 PKT 2:
„WYKORZYSTANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ”

Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Dowody realizacji

1
Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej:
a) tworzenie narzędzi diagnostycznych, testów, pomocy dydaktycznych, opracowywanie scenariuszy lekcji.
b) Zredagowanie spisu stron WWW. pomocnych przy uczeniu się języka angielskiego. Systematyczne korzystanie z zasobów Internetu oraz komputerowych programów edukacyjnych.
Opracowywanie testów, ćwiczeń i wyników pracy.
Stosowanie Internetu w pracy zawodowej poprzez elektroniczny kontakt z nauczycielami, konsultantami wydawnictw, rodzicami i uczniami. Cały okres stażu. Materiały przygotowywane na zajęcia.
Wpisy w dzienniku lekcyjnym i zajęć pozalekcyjnych.

Prowadzenie dokumentacji własnej i szkolnej w formie elektronicznej.( Dziennik elektroniczny)
2 Umieszczanie materiałów na stronach internetowych.
Umieszczenie planu rozwoju zawodowego oraz innych opracowanych materiałów na stronie internetowej. Na bieżąco.
Link do strony internetowej.
Ankiety online.
3 Wykorzystywanie na lekcjach urządzeń multimedialnych.
Prowadzenie lekcji i zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego, tablicy multimedialnej oraz programów edukacyjnych. Na bieżąco.
Wpisy w dzienniku lekcyjnym.
4 Opracowywanie prezentacji multimedialnych jako forma pracy z uczniem zdolnym. Opracowywanie prezentacji na zajęciach z uczniem zdolnym. Cały okres stażu. Prezentacje multimedialne.

§8 UST. 2 PKT 3:
„UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ”.

Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1 Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Opracowywanie materiałów szkoleniowych na posiedzenia zespołu językowego; aktywny udział w posiedzeniach zespołu podczas tworzenia planów pracy. Opracowywania diagnoz i pomiarów osiągnięć, wspólna wymiana doświadczeń, opracowywanie referatów. Cały okres stażu Materiały z rad.
Referaty.
Plany, sprawozdania i referaty zespołu językowego.
2 Prowadzenie zajęć otwartych i lekcji koleżeńskich dla nauczycieli. Zaproszenie nauczycieli na lekcje.
Przygotowanie konspektów lekcyjnych, pomocy dydaktycznych. Cały okres stażu Konspekty zajęć.
Lista obecnych nauczycieli.

3 Przygotowanie i opublikowanie materiałów dotyczących doświadczeń z pracy (plan rozwoju zawodowego, scenariusze zajęć, testy i inne pomoce dydaktyczne). Przygotowanie materiałów i ich publikacja w Internecie oraz w prasie lokalnej. Cały okres stażu Adres strony z zamieszczoną publikacją.
4 Pełnienie funkcji opiekuna stażu.
Pomoc w przygotowywaniu dokumentacji nauczyciela. Wspieranie w pracy podczas trwania stażu, udzielanie rad, wskazówek. Cały okres stażu Dokumentacja szkolna. Materiały dydaktyczne.

§8 UST. 2 PKT 4A:
„OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ LUB POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH”.

Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1 Opracowanie i wdrożenie programu koła języka angielskiego. Przygotowanie programu koła języka angielskiego i jego realizacja w roku szkolnym 2015-2016 Plan koła, jego ewaluacja i materiały dydaktyczne wykorzystane na zajęciach,

2 Realizacja programu profilaktycznego. Opracowywanie scenariuszy lekcji profilaktycznych.
Realizacji tematyki profilaktycznej na zajęciach z języka angielskiego. Cały okres stażu. Scenariusze.
Wpisy w dzienniku.
Nagrania filmowe.

3 Opracowanie i wdrożenie programu szkolnego konkursu języka angielskiego. Opracowanie i przeprowadzenie konkursu języka angielskiego wg. opracowanego programu. Program konkursu języka angielskiego.

§8 UST. 2 PKT 4C:
„POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH”

Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Dowody realizacji

1
Organizowanie uroczystości klasowych i szkolnych. Przygotowanie przedstawienia w języku angielskim dla młodszych uczniów.

W okresie stażu.

Scenariusz.

2 Organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów: organizowanie wycieczek zagranicznych, krajowych, rajdów oraz wyjazdów do kina i współorganizowanie akcji charytatywnych.
Organizowanie zajęć wyrównawczych w szkolie. Dzienniki zajęć wyrównawczych.

3 Promowanie szkoły w środowisku oraz na szczeblu europejskim. Udział w organizacji Dni Otwartych Szkoły, Dni Europejskich, Dni Języka angielskiego.
Praca w ramach programu etwinning, Erazmus+ Ankiety,arkusze ewaluacyjne.
Projekty.

4 Przygotowanie uczniów do udziału w życiu kulturalnym i korzystaniu z dóbr kultury. Organizacja wyjść do kina, teatru, muzeum, wycieczki.
Organizacja imprez szkolnych. Karty wyjazdów.
Wpisy w dziennikach.

§8 UST. 2 PKT 4E:
„WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ EDUKACJI, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI”.

Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1 Aktywna i systematyczna współpraca z różnymi instytucjami działającymi na rzecz edukacji. Stała współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

Cały okres stażu. Wpisy do dziennika.
2 Współpraca z przedstawicielami służby zdrowia. Zapraszanie pielęgniarki szkolnej na pogadanki. Wpisy do dziennika.

3
Współpraca z wydawnictwami szkolnymi. Pozyskiwanie pomoc dydaktycznych.
Organizowanie na terenie szkoły warsztatów metodycznych. Nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach.

4

Podejmowanie działań na rzecz zapobiegania przestępstwom i patologiom w rodzinie. Konsultacje dla rodziców.
Występy artystyczne dla rodziców.
Pogadanki na temat uzależnień i przemocy.
Zapraszanie na zajęci przedstawicieli policji. Wpisy do dziennika.
Materiały pedagogizujące.
Lista obecności rodziców.

§8 UST. 2 PKT 5:
„UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY”.

Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Dowody realizacji

1

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych:

1. Różnice w umiejętnościach językowych uczniów w klasie.
2. Praca z uczniem zdolnym. Opis i analiza 2 wybranych przypadków.
Charakterystyka i diagnoza problemu, podjęcie adekwatnych działań

Okres stażu

Opracowane materiały

Udział w szkoleniach psychologiczno-pedagogicznych. Zaświadczenia.

Zatwierdzam do realizacji:

Data........................................
Podpis i pieczątka Dyrektora Szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.