X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35056
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Łucji Wieczorek

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
w Zespole Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

1. Dane personalne:
a. Imię i nazwisko nauczyciela: Łucja Wieczorek
b. Miejsce pracy:Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym
c. Pełniona funkcja: nauczyciel muzyki,plastyki, opiekun świetlicy
d. Okres odbywania stażu: 01.09.2014r. – 31.05.2017r.
e. Posiadane kwalifikacje:
1. Studia magisterskie w zakresie Filologii rosyjskiej
2. Studia podyplomowe w zakresie wychowania fizycznego
3. Kurs kwalifikacyjny w zakresie sztuki
2. Cel: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z póź. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karcie Nauczyciela.

3. Plan rozwoju zawodowego został napisany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późniejszymi zmianami).

Powinności nauczyciela w okresie odbywania stażu zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Rodzaj działań i przedsięwzięć
wynikających z wymagań rozporządzenia
Formy realizacji
1. § 7.2.1
Umiejętności organizacji
i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian.

1. Współpraca z opiekunem stażu:
Zawarcie kontraktu;
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego;
Ustalenie terminów spotkań z opiekunem;
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu;
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje, opracowywanie konspektów zajęć, analiza;
Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

2. Doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej:
Coroczna aktualizacja planu nauczania z plastyki i muzykii;
Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania oraz zróżnicowanych form pracy z uczniem;
Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, testy, pokazy multimedialne, itp;
Udział w szkoleniach, konferencjach oraz warsztatach metodycznych;
3. Publikacje własnych prac:
Publikacja scenariuszy lekcji;
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego.

4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych.
5. Poszerzanie wiedzy i umiejętno­ści po­przez aktywny udział w we­wnętrznym
doskonaleniu oraz zajęciach koleżeńskich.
6. Uczestniczenie w różnych formach
­doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
7. Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych.

2. § 7.2.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1. Promowanie szkoły poprzez:
Udział w konkursach plastycznych oraz angażowanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w szkolnych akademiach;

2. Prowadzenie zajęć z uczniami objętymi pomocą psychologiczno – pedagogiczną:
Prowadzenie zajęć dodatkowych;
Prowadzenie zajęć dla uczniów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z z nauczanych przedmiotów;
Objęcie szczególną troską uczniów słabych poprzez rozmowy, organizowanie pomocy koleżeńskich, pomocy na przerwach.

3. Przygotowanie ściennych gazetek klasowych o tematyce plastycznej, muzycznej i innej.
4. Udział w pracach Rady Pedago­gicznej i współpraca z gronem peda­gogicznym przy układaniu Programu Wychowawczego Szkoły.
5. Realizowanie zadań wychowawczych zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym i profilaktyki:
Coroczna ewaluacja planu wychowawczego;
Udział w wycieczkach szkolnych połączonych z profilaktyką.
3. § 7.2.3
Umiejętność wykorzystania w pracy
z technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie internetu na lekcji muzyki i plastyki, zajęć na świetlicy.

2. Opracowanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera.

3. Pisanie konspektów, sprawozdań, prac klasowych, testów oraz prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem komputera.

4. Wykorzystanie pomocy dydaktycznych (np. prezentacji multimedialnych).
5. Publikacje własnych prac:
Publikacja scenariuszy lekcji. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego.

4. § 7.2.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki:
Na różnego rodzaju formach doskonalenia;
Samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin.

2. Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, a w szczególności z zaleceniami pracy z tymi uczniami i uwzględnienie zaleceń w procesie dydaktycznym i wychowawczym.

3. Pomoc uczniom w procesie kształtowania charakteru:

4. Wykorzystywanie zasad i metod nauczania i wychowania w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Stosowanie na lekcjach zróżnicowanych, wielopoziomowych form pracy z uczniem.

5. § 7.2.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w prawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego.

2. Praca w komisjach i zespołach powoływanych w szkole:

Komisje egzaminacyjne powoływane w szkole;
Inne.

3. Aktywny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej.
4. Aktualizacja wiedzy na temat procedury awansu zawodowego nauczycieli w świetle aktualnych zmian w przepisach prawa oświatowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego.
5. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego podczas
spotkań metodycznych, śledzenie zmian na stronach internetowych MEN

6. Współpraca z Radą Rodziców.

7. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego:
Karta nauczyciela;
Ustawa o systemie Oświaty;
Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach.

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizowania być modyfikowany. .........................
mgr Łucja Wieczorek
Zatwierdzam do realizacji:
................. ........................
Miejscowość i data Podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.