X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35038
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Miejsce pracy: Zespół Szkół i Placówek
im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu
Dyrektor: mgr Waldemar Karoń
Opiekun stażu: mgr Mariola Wacowska - Lech
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Termin zakończenia stażu: 31.05.2017r.

§ 7 ust. 2 pkt 1
umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w ich działaniach

1. Poznanie procedury awansu zawodowego

» Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
» Gromadzenie i analiza dokumentów: tekst ustawy o systemie oświaty
» Karta Nauczyciela

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
» Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu.
» Określenie formy współpracy, terminów hospitacji.
» Skonstruowanie planu rozwoju.

3. Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych
» Udział w wewnątrzszkolnych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.
» Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych

4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej
» Terminowe zapisy w dziennikach klasowych, prowadzenie dziennika zajęć pozalekcyjnych, arkuszy ocen.

5. Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy oraz dokonywanie ewaluacji własnych działań
» Opracowanie narzędzi do indywidualnej pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
» Studiowanie literatury

6. Opracowanie dokumentacji wychowawcy
» Opracowanie rocznego planu pracy wychowawczo – dydaktycznej.
» Opracowanie planów miesięcznych wraz z tematyką zajęć.
» Tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycnych

§ 7 ust. 2 pkt 2
umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznanie środowiska uczniowskiego
» Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów.
» Zapoznanie z dokumentami : opinie, orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej.
» Aktywna współpraca z rodzicami.

2. Wspomaganie aktywności twórczej dzieci
» Organizacja gier, zabaw, konkursów wynikających z planu pracy szkoły

3. Praca na rzecz środowiska lokalnego
» Współpraca z różnego typu organizacjami.
» Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę

4. Pomoc w przygotowaniu i organizacji imprez i uroczystości okolicznościowych
» Pomoc w przygotowaniu i organizacji imprez i uroczystości szkolnych i klasowych

5. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów
» Planowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
» Organizacja zajęć profilaktycznych dotyczących zagrożeń współczesnego świata

6. Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów
» Organizowanie lub współorganizowanie wycieczek dydaktycznych, udział w lokalnych imprezach środowiskowych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi.

§ 7 ust. 2 pkt 3
umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej
» Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera
» Korzystanie z zasobów portali edukacyjnych
» Opracowanie dokumentacji szkolnej

2. Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych
» Przygotowywanie artykułów do zamieszczenia na stronach internetowych portali edukacyjnych

3. Wykorzystanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy z uczniami
» Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera, programów edukacyjnych, muzyki

4. Tworzenie materiałów do pracy dydaktycznej
» Przygotowywanie planów pracy, scenariuszy i materiałów dydaktycznych.
» Organizowanie gazetek klasowych.
» Przygotowywanie dyplomów i ogłoszeń na potrzeby uczniów i nauczycieli
» Dokumentowanie przebiegu stażu.

§ 7 ust. 2 pkt 4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniu w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
» Lektura odpowiednich pozycji książkowych, artykułów prasowych i internetowych.
» Udział w szkoleniach, kursach warsztatach z zakresu wymienionych dziedzin

2. Rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, efektywne działanie na rzecz uczniów wymagających szczególnej opieki
» Organizowanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej
» Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną

3. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów
» Integrowanie grupy, rozwiązywanie konfliktów, zapobieganie agresji poprzez wprowadzenie odpowiednich norm i metod aktywizujących w pracy dydaktycznej

4. Pełnienie funkcji wychowawcy klasy
» Analiza programu wychowawczego szkoły
» Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych
» Współpraca z rodzicami

§ 7 ust.2 pkt 5
umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywał staż

1. Analiza przepisów prawa oświatowego
» Znajomość aktów prawa oświatowego

2. Udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych
» Tworzenie planów pracy, zasad oceniania i innych dokumentów nauczania

3. Dalsze poznawanie organizacji zasad i zadań funkcjonowania szkoły
» Analiza przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły, dokumentów prawa wewnątrzszkolnego i dokumentacji szkolnej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.