X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35050
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Wprowadzenie

Od początku swojej pracy zawodowej szczególny nacisk położyłam na doskonalenie swojego warsztatu pracy, pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych oraz zdobycia dalszego doświadczenia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Chęć dalszego rozwoju wpłynęła na moją decyzję o rozpoczęciu stażu i ubiegania się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Opracowując plan rozwoju zawodowego wzięłam pod uwagę zarówno czas trwania stażu jak również wymagania ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 1 marca 2013 roku. Napisany przeze mnie plan uwzględniał specyfikę i rodzaj szkoły oraz moje kwalifikacje i umiejętności związane z pracą dydaktyczno-wychowawczą. Dążąc do uzyskania pozytywnych efektów mojej pracy podejmowałam wiele działań mających na celu spełnienie wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego w szczególności:
• zdobywanie dalszego doświadczenia w pracy dydaktycznej i wychowawczej
• pogłębianie wiedzy metodycznej i merytorycznej
• stwarzanie warunków umożliwiających wszechstronny rozwój młodzieży
• doskonalenie warsztatu pracy, metod i form pracy w celu uzyskania przez uczniów dobrych wyników w nauce oraz rozwoju ich zainteresowań
• doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną
• podejmowanie i doskonalenie ewaluacji własnych działań
• podnoszenie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.

Poniżej przedstawiam sprawozdanie z działań określonych w planie rozwoju zawodowego w okresie 01.09.2014 – 31.08.2016. Z powodu zmiany miejsca zamieszkania pozostałą część stażu od 01.09.2016 do 31.05.2017 będę realizować w innej placówce.

Czynności organizacyjne

• Zapoznałam się oraz przeanalizowałam akty prawne regulujące zasady awansu zawodowego:

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – w szczególności rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli (j. t. – Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Systematycznie śledziłam wszelkie informacje dotyczące awansu zawodowego pojawiające się w Internecie. Dzięki temu poszerzyłam wiedzę dotyczącą aspektów prawnych awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego, poznałam jakie są wymagania niezbędne do uzyskania tego awansu oraz sposoby dokumentowania dorobku zawodowego.

• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
We wrześniu 2014r. przedłożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu o opracowałam plan rozwoju zawodowego kierując się obowiązującymi przepisami prawnymi, Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym Szkoły oraz potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i współpracowników. Plan rozwoju zawodowego został pozytywnie zatwierdzony przez Dyrektora XXX w Krakowie XXX

• Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Na bieżąco prowadziłam całą dokumentację dotycząc planu rozwoju zawodowego. Z powodu zmiany miejsca zamieszkania musiałam przerwać realizację stażu w XXX w Krakowie. Pozostałą część stażu będę odbywać w innej placówce. W sierpniu 2016r. opracowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres 01.09.2014- 31.08.2016 w celu przedłożenia dyrektorowi szkoły.

Podejmowane działania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze ze szczególnym wskazanie uzyskanych efektów oparte były o wymagania z Dz, U. 2013, poz. 393 § 8 ust. 2 pkt.1, 2, 3, 4 c), e), f) i pkt. 5.
8 ust. 2 pkt.1 Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celi doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją.
1. Analizowanie procedur awansu zawodowego

§ 8 ust. 2 pkt.1 Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją.

1. Analizowanie procedur awansu zawodowego
Zapoznałam się oraz przeanalizowałam akty prawne regulujące zasady awansu zawodowego:

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – w szczególności rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli (j. t. – Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Systematycznie śledziłam wszelkie informacje dotyczące awansu zawodowego pojawiające się w Internecie.

Poszerzyłam wiedzę dotyczącą aspektów prawnych awansu zawodowego, poznałam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu na nauczyciela dyplomowanego oraz sposób dokumentowania dorobku zawodowego.

Złożyłam wniosek rozpoczęcie stażu, poprawnie sporządziłam plan rozwoju zawodowego oraz sporządziłam sprawozdanie z jego realizacji w okresie 01.09.2014 – 31.08.2016

2. Systematyczne zapoznawanie się ze zmianami dotyczącymi zasad funkcjonowania i organizacji pracy szkoły.

Powtórnie przeanalizowałam dokumentację dotyczącą funkcjonowania i organizacji szkoły:
• Statut Szkoły
• Przedmiotowy System Oceniania
• Program Wychowawczy Szkoły
• Terminarz Pracy Szkoły

W swojej pracy stosowałam się do wytycznych zawartych w
tych dokumentach szczególnie uwzględniając priorytetowe
zadania stawiane przez szkołę w danym roku szkolnym.

3. Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki, dydaktyki poprzez studiowanie fachowej literatury, oraz korzystanie z Internetu jako źródła informacji.

Chcąc poszerzyć swoją wiedzę studiowałam literaturę fachową, korzystałam z poradników opracowanych przez portale edukacyjne, wymieniałam doświadczenia z innymi nauczycielami. Przeanalizowałam m.in. następujące książki:
• Hłobił Agnieszka „Działalność szkoły we wspomaganiu rozwoju ucznia zdolnego” wydawnictwo Impuls Kraków 2010
• Koszmider Maria „Szkolne standardy jakości procesu kształcenia” wydawnictwo Impuls Kraków 2008
• Korczyński Stanisław „Stres w pracy zawodowej nauczyciela” wydawnictwo Impuls Kraków 2014
• Pyżalski Jacek „Nauczyciele – uczniowie dwa spojrzenia na dyscyplinę w klasie” wydawnictwo Impuls Kraków 2013
Korzystałam z serwisów i stron internetowych:
• Elektroniczny Serwis Nauczyciela
• www.zamkor.pl
• www.men.gov.pl
• www.oke.krakow.pl
• www.kuratorium.krakow.pl

4. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego- kursy, warsztaty, konferencje.

Uczestniczyłam w następujących szkoleniach:
• „Techniki pracy z uczniem trudnym – szkolenie dla nauczycieli” organizowanym przez Nauczycielski Ośrodek Edukacyjny
• „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” – kurs języka angielskiego, Bournemouth 2015

5. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego – szkoleniowych Radach Pedagogicznych, zebraniach Zespołów Przedmiotowych

Uczestniczyłam formach doskonalenia zawodowego:
• Radach Pedagogicznych (np. szkolenia przed egzaminami zawodowymi i maturalnymi),
• Zebraniach Zespołów Przedmiotowych
o Zespół przedmiotów logistycznych
o Zespół przedmiotów przyrodniczych
• Wewnątrzszkolnych szkoleniach (np. szkolenie z dziennika elektronicznego Librus, BHP, Pierwszej Pomocy Przedmedycznej BLS AED

6. Analiza i tworzenie dokumentacji szkolnej.

Prowadziłam na bieżąco obowiązującą w szkole dokumentację:
• dokonywałam zapisów tematów i frekwencji w dziennikach lekcyjnych klas, w których prowadziłam zajęcia (dziennik elektroniczny Librus)
• dokonywałam systematycznie oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów, stosując różne formy oceniania
• prowadziłam dziennik wychowawcy klasy
• opracowałam regulamin wycieczki
• sporządziłam spis odczynników chemicznych oraz byłam odpowiedzialna za dokumentację niezbędną na zapleczu chemicznym
• praca w Komisji ds. Ewaluacji
• przygotowałam materiały umożliwiające diagnozę wiadomości i umiejętności uczniów klas pierwszych (chemia)
• przeprowadzałam analizę wyników egzaminów zawodowych (technik logistyk)

7. Prowadzenie zajęć z uczniem zdolnym oraz z uczniem posiadającym trudności w uczeniu się.

Podczas stażu prowadziłam zajęcia dla:
• uczniów zdolnych szczególnie zainteresowanych chemią. Była to grupa uczniów z klas logistycznych –mundurowych (straż pożarna). Uczniowie realizują chemię w zakresie podstawowym. Na zajęcia uczęszczali w celu poszerzenia swojej wiedzy oraz umiejętności gdyż planują zdawać na egzaminie maturalnym chemię.
• uczniów posiadających trudności w nauce – chemia. Zajęcia umożliwiały uzupełnienie braków wiadomości, wyćwiczenie trudniejszych zagadnień omawianych na zajęciach. Zajęcia te były także prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
• uczniów posiadających trudności w nauce – przedmioty logistyczne. Zajęcia miały na celu przygotowanie uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.31. Prowadziłam również zajęcia dla uczniów, którzy przystępowali do egzaminu poprawkowego z kwalifikacji A.30 i A.31

8. Stosowanie aktywnych metod pracy z uczniami.

Na zajęciach starałam się stosować różne formy i metody pracy z uczniami, tak aby zajęcia były ciekawe i interesujące. Uczniowie aktywnie biorący udział w zajęciach uczą się szybciej i efektywniej. Przygotowując zajęcia korzystałam z materiałów umieszczonych na portalach edukacyjnych m.in. www.profesor.pl, www.nauczyciel.pl, jak również korzystałam z doświadczenia innych nauczycieli. Metody nauczania starałam się dostosować do potrzeb i możliwości uczniów. Dokonywałam modyfikacji moich planów edukacyjnych w zależności od postępów uczniów. Wykorzystywałam również różne formy kontroli wiadomości i umiejętności uczniów. Systematycznie analizowałam uzyskiwane przez nich wyniki.

§ 8 ust. 2 pkt. 2 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Opracowanie Planu Rozwoju oraz Sprawozdania jak również dokumentacji potwierdzającej przebieg stażu.

Technologia komputerowa ułatwiła mi sporządzenie Planu Rozwoju oraz Sprawozdania z realizacji stażu. Umożliwiła przejrzyste prowadzenie dokumentacji oraz ułatwiła systematyczne gromadzenie materiałów.

2. Prowadzenie zajęć z użyciem programów komputerowych.

W celu zwiększenia atrakcyjności prowadzonych zajęć lekcyjnych wykorzystywałam następujące programy komputerowe:
• PowerPoint – prezentacje przygotowywane przeze mnie jak również przez uczniów
• Excel – specyfika zajęć z laboratorium transportowo-spedycyjnego umożliwia wykorzystanie tego programu podczas lekcji
Podczas lekcji w pracowni komputerowej uczniowie niejednokrotnie samodzielnie wyszukiwali na stronach internetowych niezbędnych informacji np. dotyczących aktów prawnych lub rozwiązywali egzaminy zawodowe (www.testy.egzaminzawodowy.info).

Starałam się uatrakcyjnić prowadzone zajęcia poprzez prezentację filmów edukacyjnych, instruktażowych np. prezentacja doświadczeń chemicznych.

Regularnie korzystałam z platformy Whiteboard opracowanej przez wydawnictwo Zamkor.

Na lekcjach wychowawczych dyskutowałam z uczniami na temat zagrożeń wynikających z korzystania z komputera i Internetu: cyberprzemoc, uzależnienie od gier i inne.

3. Opracowywanie scenariuszy, różnorodnych materiałów do zajęć i dokumentów z wykorzystaniem technologii komputerowej.

Podczas stażu wykorzystywałam następujące programy:
• Word – umożliwia przejrzyste i profesjonalne przygotowanie kart pracy ucznia, sprawdzianów, dyplomów czy regulaminów
• PowerPoint – przygotowanie lekcji, prezentacji na Radę Pedagogiczną dotyczącą kursu języka angielskiego w Bournemouth
• Excel – analiza wyników egzaminów zawodowych, egzaminów próbnych, sprawdzianów
• Platforma edukacyjna Librus – przygotowanie testów rozwiązywanych przez uczniów on-line.

4. Korzystanie z technologii informacyjnej i komunikacyjnej w celu wyszukiwania informacji i programów służących poszerzaniu i aktualizowaniu własnej wiedzy dydaktyczno-wychowawczej.

Korzystałam z portali edukacyjnych wspomagających pracę nauczyciela. Aby zajęcia były ciekawsze wyszukiwałam pomocnych materiałów i narzędzi pracy korzystając ze stron internetowych takich jak: www.edu.com.pl, www.oświata.org.pl, www.profesor.pl, www.glospedagogiczny.pl, www.zycieszkoly.com.pl, www.wsl.com.pl. Poszukiwałam informacji poszerzających moją wiedzę zarówno pod względem metodycznym jak również merytorycznym.

5. Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących prawa oświatowego oraz zasad uzyskania awansu zawodowego.

Regularnie śledziłam pojawiające się informacje dotyczące zmian w prawie oświatowym (www.men.gov.pl)

6. Wykorzystanie Internetu jako środka komunikacji.

Od początku swojej pracy pełniłam rolę wychowawcy klasowego. Bezpośredni kontakt z rodzicami moich wychowanków utrzymywałam wykorzystując dziennik elektroniczny Librus W sposób prosty i szybki wymieniałam się z rodzicami ważnymi informacjami dotyczącymi ich dzieci i informowałam o spotkaniach klasowych. Również rodzice mieli możliwość zadawania mi pytań na nurtujące ich tematy.

Dziennik elektroniczny umożliwiał także kontakty z uczniami. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości mogli oni skontaktować się bezpośrednio ze mną – zarówno w przypadku problemów dotyczących nauczanego przedmiotu jak również w sprawach wychowawczych.

Regularna współpraca z innymi nauczycielami była ułatwiona dzięki poczcie elektronicznej. Umożliwia ona szybkie przekazanie potrzebnych informacji jak również pomocy dydaktycznych.

§ 8 ust. 2 pkt. 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Udostępnianie innym nauczycielom swoich wypracowanych scenariuszy, kart i materiałów dydaktycznych

Współpraca z innymi nauczycielami jest nieodłącznym elementem moich działań dydaktyczno-wychowawczych. Dzieliłam się posiadaną wiedzą oraz materiałami pomocniczymi do prowadzenia zajęć zarówno z chemii jak również przedmiotów logistycznych. Przekazywałam pomysły, zestawy zadań, sprawdziany, prace klasowe, scenariusze zajęć, materiały ćwiczeniowe, prezentacje multimedialne innym nauczycielom. Sama także korzystałam z pomocy koleżanek i kolegów.
Wzajemna współpraca podniosła jakość prowadzonych zajęć.

2. Prowadzenie lekcji otwartych dla innych nauczycieli.

Prowadziłam zajęcia otwarte z chemii, laboratorium transportowo-spedycyjnego oraz godziny z wychowawcą dla zainteresowanych nauczycieli. Lekcje otwarte umożliwiają rozwój własnego warsztatu pracy, ciągłe doskonalenie,
samorealizację i analizę własnych kompetencji. Podczas dzielenia się swoim warsztatem pracy pogłębiałam umiejętności i doświadczenia oraz podwyższyłam jakość funkcjonowania szkoły. Zajęcia otwarte rozwijają horyzonty i warsztat pracy nauczycieli oraz integrują grono pedagogiczne.

3. Obserwacja lekcji prowadzonych przez innych nauczycieli.

Uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli, oglądałam ich pracę i wyciągałam wnioski. Lekcje otwarte pozwalają na wymianę doświadczenia, pokazania aktywnych metod nauczania.

4. Konsultacje z nauczycielami chemii oraz logistyki z mojej szkoły oraz z innych szkół. Aktywna praca w Ramach Zespołów Przedmiotowych.

Regularnie uczestniczyłam w odbywających się w szkole zebraniach Zespołów Przedmiotowych – zespołu nauczycieli przedmiotów logistycznych oraz przyrodniczych. Dzieliłam się spostrzeżeniami i wnioskami dotyczącymi realizowanych oraz planowanych działań.

Wnioski z realizowanych przeze mnie zadań konsultowałam z nauczycielami z mojej szkoły oraz z innych szkół co umożliwiało mi szersze spojrzenie na omawiane zagadnienie.

Jako wychowawca klasy na bieżąco współpracowałam z pedagogiem szkolnym. Przedstawiałam swoje obserwacje i spostrzeżenia dotyczące uczniów, zapraszałam pedagoga na zajęcia wychowawcze. Moja klasa sprawiała liczne problemy wychowawcze dlatego korzystałam z pomocy wicedyrektor szkoły do spraw wychowawczych. Dzięki wzajemnej współpracy dyrektora, pedagoga, rodziców oraz mojej-wychowawcy udało mam się rozwiązać wszystkie problemy

5. Umieszczenie w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela mianowanego starającego się o awans zawodowy.

Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela mianowanego starającego się o awans zawodowy umieściłam na stronie Internetowej portalu edux.pl.
Sprawozdanie z części odbytego stażu (01.09.2014-31.08.2017) również zamieszczę w Internecie.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c. Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1.Udział w Dniach Otwartych w ramach promowania szkoły, wyjścia do Gimnazjów.

Aktywnie uczestniczyłam w promocji szkoły poprzez reprezentowanie placówki podczas Dni Otwartych organizowanych przez Gimnazjum nr 46 w Krakowie ( w roku szkolnym 2015/2016) oraz Gimnazjum w Koźmicach Wielkich ( w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016). Udział w Dniach Otwartych umożliwił mi promowanie szkoły w środowisku lokalnym.

2. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek oraz uroczystości szkolnych ( w tym organizacja wycieczek).

Podczas trwania stażu sprawowałam opiekę nad uczniami w trakcie wycieczek:
• Wyjście do kina na film „Miasto 44”
• Wycieczka programowa na lotnisko Kraków - Balice
• Wycieczka do Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema
• Wycieczka programowa na halę produkcyjną Fiata (Tychy)
• Wycieczki do Planetarium w Chorzowie- sprawowałam opiekę nad młodzieżą w roku 2015 oraz dwukrotnie w roku 2016
• 4-dniowa wycieczka do Gdańska

Jako wychowawca organizowałam uroczystości klasowe typu Mikołajki, Wigilia. Zwracałam szczególną uwagę na kultywowanie polskiej tradycji. Uroczystości to umożliwiły zintegrowanie zespołu klasowego, uczniowie aktywnie uczestniczyli wspólnie podjętych zadaniach.

3. Poznawanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów, współpraca z rodzicami (rozmowy z uczniami, rodzicami, prawnymi opiekunami).

Podczas trwania stażu pełniłam funkcję wychowawcy klasy. Aby jak najlepiej spełnić powierzone mi zadania regularnie współpracowałam z rodzicami. Sytuacje środowiskowe i rodzinne uczniów mają ogromny wpływ na ich zachowanie oraz postępy w nauce dlatego szczególną uwagę poświęciłam jak najlepszym kontaktom z rodzicami. Prowadziłam zebrania z rodzicami, utrzymywałam kontakt zarówno telefoniczny jak również za pomocą dziennika elektronicznego Librus. Rodzice byli informowani zarówno o pojawiających się problemach wychowawczych jak również dydaktycznych. Dzięki dobrym relacjom i ciężkiej pracy ze strony szkoły oraz rodziców udało nam się rozwiązywać pojawiające się na bieżąco problemy.

§ 8 ust. 2 pkt.4 e. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z pedagogiem szkolnym.

W trakcie opieki wychowawczej nad powierzoną mi klasą ściśle współpracuję z pedagogiem szkolnym. Pozwala mi to na wczesne rozpoznawanie problemów wychowawczych oraz umożliwia uzyskiwanie porady w sposobie ich rozwiązania. Niejednokrotnie pani pedagog była zapraszana na lekcje wychowawcze w celu przeprowadzenia wspólnej rozmowy z uczniami.

2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną

Razem z pedagogiem szkolnym analizowałam opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Prowadziłam rozmowy z uczniami oraz ich rodzicami mające na celu przekonanie ich do skorzystania z pomocy oferowanej przez szkołę.

3.Współpraca ze środowiskiem lokalnym, udział w akcjach charytatywnych i społecznych

Współpracowałam z koordynatorem rodziny zastępczej mojego wychowanka. Informowałam o jego zachowaniu, frekwencji i wynikach w nauce. Zawsze, gdy była potrzeba w związku z pojawiającymi się problemami dzwoniłam lub spotykałam się z koordynatorem, i wspólnie ustalaliśmy plan działań.

Nawiązałam kontakt z przedstawicielem firmy DTW Logistic. Jestem w trakcie uzgadniania warunków oraz zakresu ewentualnej współpracy.

4. Współpraca z nauczycielami szkoły

Współpraca z nauczycielami przebiegała na wielu płaszczyznach:
• omawianie spraw wychowawczych
• organizacja wycieczek, uroczystości klasowych
• dzielenie się sprawdzianami, testami, pomocami dydaktycznymi
• korelacja między przedmiotowa
• analiza wyników egzaminów zawodowych
• itp.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 f. Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

1. Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów posiadających trudności w nauce oraz dla uczniów szczególnie zainteresowanych przedmiotem.

Podczas stażu prowadziłam zajęcia dla:
• uczniów zdolnych szczególnie zainteresowanych chemią. Była to grupa uczniów z klas logistycznych –mundurowych (straż pożarna). Uczniowie realizują chemię w zakresie podstawowym. Na zajęcia uczęszczali w celu poszerzenia swojej wiedzy oraz umiejętności gdyż planują zdawać na egzaminie maturalnym chemię.
• uczniów posiadających trudności w nauce – chemia. Zajęcia umożliwiały uzupełnienie braków wiadomości, wyćwiczenie trudniejszych zagadnień omawianych na zajęciach. Zajęcia te były także prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
• uczniów posiadających trudności w nauce – przedmioty logistyczne. Zajęcia miały na celu przygotowanie uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.31. Prowadziłam również zajęcia dla uczniów, którzy przystępowali do egzaminu poprawkowego z kwalifikacji A.30 i A.31

W ramach zajęć dodatkowych wraz z uczniami klasy pierwszej w roku szkolnym 2015/2016 przygotowałam plakaty do sali chemicznej. Pracując nad plakatami uczniowie mogli zgłębić szczególnie ich interesujące zagadnienia chemiczne, które wykraczały poza zakres podstawy programowej.

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów (czytanie literatury, współpraca z pedagogiem szkoły i wychowawcami).

Przez cały okres stażu starałam się pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów. W tym celu analizowałam artykuły zamieszczone na stronach Internetowych, czytałam literaturę fachową. Niezastąpione były rozmowy z pedagogiem szkolnym oraz innymi wychowawcami. Wymienialiśmy doświadczenia, szukaliśmy wspólnie sposobu rozwiązania bieżących problemów.

§ 8 ust. 2 pkt. 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.Współpraca z pedagogiem szkolnym i innymi wychowawcami, rodzicami.

Utrzymywałam systematyczny kontakt z rodzicami uczniów na płaszczyźnie dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej – przeprowadzałam zebrania, brałam udział w dniach otwartych, odbywałam konsultacje indywidualne według harmonogramu oraz bieżących potrzeb.

Współpracowałam z innymi nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym w sytuacjach trudnych. Konsultowałam przypadki uczniów z problemami edukacyjnymi, niewłaściwe zachowanie uczniów podczas zajęć lekcyjnych, problemy emocjonalne uczniów, dysfunkcje. Wraz z pedagogiem podejmowałam działania mające na celu rozwiązanie pojawiających się problemów.

Zapoznałam się z opiniami i orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Współpracowałam z wychowawcami klas, które uczyłam oraz z nauczycielami uczącymi w mojej klasie wychowawczej. Staraliśmy się jak najlepiej i najszybciej interweniować w przypadku jakichkolwiek problemów.

Współpracowałam z pielęgniarką szkolną przy tworzeniu kart bilansowych dla uczniów klasy pierwszej.

2. Poznawanie środowiska wychowanków, diagnozowanie i rozwiązywanie na bieżąco zaistniałych drobnych problemów w grupie.

Jako wychowawca corocznie opracowywałam plan wychowawczy klasy. Starałam się aby zawarte w nim zadania były dla uczniów wartościowe oraz interesujące.

Integrowałam zespół klasowy poprzez:
• przeprowadzanie specjalnie w tym celu przygotowanych lekcji wychowawczych
• organizując uroczystości klasowe (np. Wigilia klasowa)
• mobilizując uczniów do wzajemnej pomocy

Przeprowadzałam liczne rozmowy wychowawcze zarówno z całą klasą jak również indywidualnie mające na celu poznanie aktualnie pojawiających się problemów. Natychmiastowa interwencja pozwalała na szybkie rozwiązanie ewentualnych problemów.

Podsumowanie sprawozdania
Staż na nauczyciela dyplomowanego był dla mnie okresem wzmożonej pracy i przyczynił się do mojego rozwoju. W trakcie jego trwania poszerzyłam swoją wiedzę i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze oraz przyczyniłam się do podniesienia jakości pracy szkoły. Chcąc efektywnie pracować w zawodzie nauczyciela realizowałam zadania na wielu płaszczyznach, biorąc pod uwagę potrzeby uczniów, oczekiwania rodziców, własne zainteresowania oraz wymagania organu nadzoru pedagogicznego i prowadzącego. W związku z tym starałam się usilnie zabiegać o własny rozwój, doskonalić swoje kwalifikacje, monitorować i podnosić jakość swojej pracy.
Starałam się rzetelnie realizować zadania wyznaczone w Planie Rozwoju Zawodowego. Z powodu zmiany miejsca zatrudnienia podsumowałam moje dotychczasowe osiągnięcia. Nie wszystkie zaplanowane przeze mnie zadania zrealizowałam w stopniu mnie zadawalającym, jednakże pozostaje przede mną jeszcze jeden rok stażu. Mam nadzieję, że tym okresie poszerzę moją dotychczasową wiedzę oraz rozwinę posiadane umiejętności. Planuję także kontynuować podjęte przeze mnie działania. Jestem otwarta na innowacje merytoryczne i dydaktyczne. Prowadzę zajęcia metodami aktywnymi z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych. Prowadzę dodatkowe zajęcia dla uczniów zdolnych oraz posiadających trudności w nauce. Zwracam szczególną uwagę na potrzeby uczniów i ich zainteresowania. Dużą uwagę poświęcam kontaktom z rodzicami, współpracuję z nauczycielami i pedagogiem szkolnym. Dzielę się moją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Wykonane zadania są dla mnie inspiracją do nowych działań, które chciałabym realizować w dalszej pracy pedagogicznej w szczególności w kolejnym roku odbywania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Jestem pewna, że efekty zadań, które zrealizowałam podczas stażu będą procentować w mojej dalszej pracy pedagogicznej i umożliwią mi dalszy rozwój zawodowy.
Podziękowania
Wykonanie podjętych przeze mnie zadań nie byłoby możliwe bez życzliwości XXX w Krakowie. Pragnę również podziękować moim koleżankom i kolegom z Grona Pedagogicznego za wsparcie, dobre rady oraz współpracę, która zaowocowała interesującymi przedsięwzięciami. Dziękuję.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.