X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35047
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji stażu na stopień nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie
z realizacji stażu na stopień
nauczyciela mianowanego
za rok szkolny 2015/2016 – wychowawca klasy III
i za rok szkolny 2016/2017 - wychowawca oddziału przedszkolnego

mgr Justyna Stodulska
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

(zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 marca 2013r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 393)

Cel główny
• uzyskanie w wyniku postępowania egzaminacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Cele operacyjne:
• poznawanie dokumentów programowych szkoły
• obserwowanie i prowadzenie zajęć
• aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły
• pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe
• podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań
• rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego

PODSTAWOWE INFORMACJE

Imię i nazwisko nauczyciela – mgr Justyna Stodulska

Nazwa i adres szkoły – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi,
ul. Królowej Jadwigi 3, Ostrów Wielkopolski

Stanowisko pracy – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i
Przedszkolnej

Posiadane kwalifikacje – ukończone studia wyższe, dwuletnie studia licencjackie na kierunku pedagogika w zakresie wychowania artystycznego i wczesnoszkolnego oraz dwuletnie studia magisterskie o specjalności edukacja wczesnoszkolna z arteterapią.

Imię i nazwisko opiekuna stażu – mgr Sylwia Junory

Czas trwania stażu – 01.09 2015r – 31.05.2018r
Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 01.09.2015r. Opracowany przeze mnie plan rozwoju zawodowego przedstawiłam dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim p. Iwonie Grucy. Plan został pozytywnie zaopiniowany i przyjęty do realizacji. Odbyte przeze mnie do tej pory 2 lata stażu były dla mnie okresem intensywnej pracy aby realizacja mojego planu przebiegała zgodnie z założonymi celami i potrzebami placówki. Przez te dwa lata pogłębiłam swoją wiedzę i umiejętności dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze. Doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania szkoły, a także aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych.
Przedstawiam poniżej moje sprawozdanie ze zrealizowanych do tej pory zadań, które ujęłam w moim planie rozwoju zawodowego.

§7 ust. 2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Pierwszym krokiem w rozpoczęciu mojego stażu było poznanie procedur awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Analizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. Szczególnej analizie poddałam rozporządzenie MENiS z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli & 7 ust. 2 pkt 5.
Na początku września 2015 r. przedłożyłam dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wlkp. p. I. Grucy, wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
Kolejnym krokiem ułatwiającym poznanie wszystkich procedur awansu był udział w szkoleniu „Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego” zorganizowanym przez ODN w Kaliszu.
Po zapoznaniu się z procedurami awansu zawodowego przygotowałam plan rozwoju zawodowego.

Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu Przeprowadziłam rozmowę z opiekunem stażu. Wspólnie ustaliłyśmy zasady współpracy , zawarłyśmy „kontrakt” określający przejrzyste warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć. Opracowałam harmonogram spotkań z opiekunem- ( spotkania konsultacyjne i instruktażowe). Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu. Obserwowane zajęcia na bieżąco omawiałam z nauczycielem prowadzącym zajęcia i wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy. Do tej pory obserwowałam 20 lekcji z matematyki prowadzonych przez opiekuna stażu i prowadziłam 30 lekcji z matematyki w jego obecności. Wszystkie te lekcje odbywały się w ramach praktyk podczas moich studiów podyplomowych z matematyki, które rozpoczęłam w październiku 2015r. a skończyłam w lipcu 2016r. Prowadziłam również dwa zajęcia w obecności dyrektora szkoły (wrzesień 2016 i maj 2017). Każde prowadzone przeze mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza z dokładnym określeniem celów oraz przebiegiem zajęć.

Od początku stażu starannie dokumentuję swoje działania. Zbierałam zaświadczenia z ukończonych szkoleń, kursów, scenariusze lekcji, zdjęcia z uroczystości, podziękowania, karty wycieczek itp. Starałam się aby urozmaicić dzieciom, uczniom zajęcia i w tym celu samodzielnie przygotowywałam dla nich pomoce dydaktyczne, prezentacje multimedialne, wybieram ciekawe wiersze i piosenki.

Swój warsztat pracy starałam się także wzbogacić dzięki systematycznemu poszerzaniu wiedzy na temat metod aktywizujących. Podczas zajęć stosowałam następujące metody i techniki aktywizujące:
• metody integracyjne (Pajęczynka lub Kłębek, Graffiti);
• metody tworzenia i definiowania pojęć (Burza Mózgów, Mapa Pojęciowa);
• metody twórczego rozwiązywania problemów - Burza mózgów)
Ponadto stosowałam elementy m.in.:
• Metody malowania dziesięcioma palcami
• Metody Dobrego Startu
• Edukacji matematycznej według Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej
• Metody Carla Orffa

Systematycznie doskonaliłam własny warsztat pracy. Wiedzę i umiejętności pogłębiałam w procesie wewnątrzszkolnego i zewnętrznego doskonalenia. Brałam udział w spotkaniach dla nauczycieli, szkoleniach, Radach Pedagogicznych.
Uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego wewnątrzszkolnego i zewnętrznego:

Rok szkolny 2015/2016
• warsztaty -„Awans zawodowy- jak zostać nauczycielem mianowanym?”
• warsztaty – „Informacja zwrotna w pracy nauczyciela”
• konferencja szkoleniowa – „Wykorzystanie piłek edukacyjnych Eduball w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej”
W ramach doskonalenia wewnątrzszkolnego wzięłam udział w następujących radach szkoleniowych:
• szkolenie - „ Wsparcie dyrektorów i nauczycieli szkoły podstawowej realizacji procesu dydaktycznego, a w szczególności w zakresie doskonalenia metod pracy z uczniem z uwzględnieniem efektów kształcenia”;
• szkolenie - „ Budowanie pozytywnych relacji z uczniem”
• szkolenie - „Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej”
• szkolenie - „Dostosowanie warunków i form sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej do indywidualnych potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
• szkolenie - „ Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasach szóstych szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/2016”
• szkolenie - „ Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym”
• ukończyłam również Studia Podyplomowe „Matematyka w szkole”

Rok szkolny 2016/2017
• warsztaty – „Skrzynka z narzędziami – czyli różne sposoby na trudne zachowania dziecka
• szkolenie – Niska emisja-przyczyny-skutki-szanse, w ramach projektu - Świadomi dla czystego powietrza”
• e-warsztaty – „Diagnoza przedszkolna ze WSiP a zmiany w podstawie programowej
wychowania przedszkolnego”
• konferencja – „Nowa podstawa programowa dla szkoły podstawowej – matematyka”
• warsztaty z metody Biegun
Jako członek zespołu edukacji wczesnoszkolnej brałam również udział w spotkaniach, na których omawiane były sprawy bieżące dotyczące edukacji, wychowania i propozycje szkoleń dla nauczycieli, przydzielanie obowiązków podczas imprez, konkursów. Spotkania te odbywały się w razie potrzeb.

Dla powierzonej mi klasy:
• wykorzystywałam miesięczne plany pracy w oparciu o podstawę programową dla edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z wydawnictwa WSiP
• sporządziłam klasowy system nagradzania i motywowania uczniów, z którym zapoznawałam uczniów na początku roku szkolnego (klasa III). Starałam się, aby wymagania te odzwierciedlały umiejętności i wiadomości, jakie powinien posiąść uczeń na poszczególne oceny,
• w klasie III przeprowadziłam diagnozujące testy wałbrzyskie (wrzesień, czerwiec) oraz Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty z Operonu (kwiecień), które pozwoliły mi naa wytyczenie sobie wniosków do dalszej pracy,
• w oddziale przedszkolnym na przełomie września/października przeprowadziłam wstępną obserwację dzieci Na przełomie lutego/marca końcową obserwację. Na podstawie tych obserwacji sporządziłam dla każdego dziecka informację o gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Ponadto pomagałam przy opracowaniu, stworzeniu i analizie: Programu wychowawczego dla oddziału przedszkolnego oraz dla klas I-III i oddziału przedszkolnego. Wraz z koleżankami z edukacji wczesnoszkolnej wprowadziłam innowacje pedagogiczne, które polegały na słuchaniu znanych bajek, baśni, a po wysłuchaniu narysowaniu do niej ilustracji. Innowacja ta ma na celu zwiększyć kontakt z czytelnictwem.
Na bieżąco prowadziłam dokumentację szkolną (dzienniki lekcyjne: Librus i dziennik papierowy dla oddziału przedszkolnego, dziennik zajęć dodatkowych, dziennik zajęć indywidualnych). Przez cały okres stażu systematycznie dokonywałam zmian elementów w dekoracjach stałych i okazjonalnych, związanych ze zmianą pór roku, ze świętami lub uroczystościami odbywającymi się na terenie szkoły.
Starałam się poznać potrzeby edukacyjne każdego ucznia poprzez samodzielną obserwację, analizowanie opinii z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz rozmowy z rodzicami. Pomagałam dzieciom, które miały trudności w realizacji zadań wynikających z podstawy programowej dla etapu edukacji wczesnoszkolnej, poświęcałam im więcej czasu i uwagi. W oparciu o własne obserwacje indywidualizowałam proces wychowawczo - dydaktyczny, nie tylko w przypadku dzieci z trudnościami, ale też szczególnie uzdolnionych.
W ramach zajęć z art. 42 w roku szkolnym 2015/2016 prowadziłam
• zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających braki w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej.
• drugimi zajęciami dodatkowymi, które były realizowane przeze mnie, to kółko plastyczne „Mały Mistrz” rozwijające zdolności plastyczne i ciekawe spędzanie czasu wolnego.
Natomiast w roku szkolnym 2016/2017 w ramach zajęć dodatkowych prowadziłam
• zajęcia muzyczno-ruchowe, które dawały dzieciom wiele satysfakcji i zaspokajały naturalną potrzebę ruchu w tym okresie rozwoju.
• sprawowałam opiekę nad dzieci 6-letnich na zajęciach na basenie.
§7 ust. 2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Na początku roku szkolnego 2015/2016 i 2016/2017 opracowywałam wspólnie z koleżankami z edukacji wczesnoszkolnej plan wychowawczy i program profilaktyczny. Na pierwszych zebraniach rodzice zostali z nimi zapoznani. Zadania w nich zawarte systematycznie realizowałam podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych, imprez szkolnych, spacerów, wyjazdów i wycieczek.

Udział w programach profilaktycznych:
Rok szkolny 2015/2016
• Bezpieczna +
• Bezpiecznie Porozmawiajmy o agresji
• Mały wolontariat
• Warto to wiedzieć i znać
• Udział w „Dniu bez przemocy”

Rok szkolny 2016/2017
• Porozmawiajmy o agresji
• Mały wolontariat
• Czyste powietrze wokół nas
• Moje dziecko idzie do szkoły

Dokładnie i wnikliwie starałam się poznać środowisko dzieci i ich rodziców, starałam się regularnie współpracować z rodzicami
• dokonałam diagnozy potrzeb i oczekiwań dzieci
• poznałam sytuację rodzinną wychowanków poprzez przeprowadzenie rozmów i obserwacji
• poprzez wnikliwą i dokładną obserwację analizowałam możliwości dzieci
• w ciągu dotychczasowego odbywania stażu w każdym roku szkolnym zorganizowałam po cztery zebrania z rodzicami, gdy wymagała tego sytuacja odbywały się dodatkowe rozmowy indywidualne
• regularnie i starannie prowadziłam kącik dla rodziców (dekoracje, prace dzieci na holu szkolnym).

Dzięki dokładnemu poznaniu środowiska dzieci i rodziców mogłam odpowiednio zareagować w różnych kwestiach dotyczących zdrowia, wychowania, edukacji, a także w kwestiach finansowych.
Przygotowywałam również zajęcia otwarte dla rodziców aby mogli zobaczyć jak zachowuje się ich dziecko w środowisku szkolnym i w jakim tempie pracuje. W roku szkolnym 2016/2017 zajęcia otwarte połączyłam z uroczystością Dnia Matki. Było to dla mnie ciekawe doświadczenie, ponieważ zadania które przygotowałam dla mam i dzieci opierały się na współpracy między nimi. Zajęcia przebiegły w miłej, radosnej atmosferze co potwierdzały uśmiechy na twarzach dzieci i mam.
Rodzice bardzo chętnie angażowali się w organizację różnych imprez klasowych i szkolnych. Przygotowywali upominki na różne okazje i święta, organizowali wyjścia na lody, pizzę a także brali czynny udział w organizacji festynu szkolnego. Przygotowywali również stroje dla dzieci do przedstawień (Jasełka, Kopciuszek, Zaczarowany pociąg bajek).

W roku szkolnym 2015/2016 promowałam szkołę w środowisku lokalnym poprzez:
• członkowstwo i aktywny udział w zespole do promocji szkoły,
• współpraca w zespole przedmiotowym,
• udział w organizacji przedstawienia „Jasełek” – występ na Rynku podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego,
• udział w VI Ostrowskim Dniu Recyklingu na Piaskach Szczygliczka,
• udział w organizacji Majostaszek – stoisko „Warsztaty plastyczne”,
• opieka nad praktykantką,
• przygotowanie dyplomów dla uczestników konkursu „Najlepsi z najlepszych”,
• praca w komisji podczas konkursu „Najlepsi z najlepszych”,
• przygotowanie zaproszeń dla dzieci z przedszkola Calineczka i Krasnala Hałabały i wspólna zabawa z wykorzystaniem klocków „Radosna Szkoła” i podczas dyskoteki dla najmłodszych
• współorganizowanie festyny szkolnego – współpraca przy loterii fantowej
• praca w zespole do zbadania poziomu czytelnictwa w szkole w ramach Nadzoru Pedagogicznego

W roku szkolnym 2016/2017 poprzez:
• członkowstwo i aktywny udział w zespole do promocji zdrowia
- akcja „owocowe szaszłyki”
- „witaminowe ABC” –utrwalenie poznanych liter z wykorzystaniem sylwet owoców i warzyw
• członkowstwo i aktywny udział w zespole do promocji szkoły,
• współtworzenie folderu szkoły,
• pozyskanie zabawek do sali oddziału przedszkolnego z firmy Kamix
• przygotowanie zaproszeń dla dzieci z przedszkola Calineczka i Krasnala Hałabały, prowadzenie i wspólna zabawa podczas balu przebierańców,
• prezentacja przedstawienia „Zaczarowanym pociągiem w świat bajek” w Domu Opieki Społecznej i Bibliotece dziecięcej
• udział w organizacji Majostaszek – stoisko „Warsztaty plastyczne”
• współorganizowanie festynu szkolnego

Przygotowywałam również uczniów, dzieci do udziału w konkursach szkolnych, międzyszkolnych i przedszkolnych.

W roku szkolnym 2015/2016:
• Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Zaczarowany świat w utworach Marii Konopnickiej" w SP 1- udział
• X Edycja Międzyszkolnego Konkursu Świetlicowego w SP 4 – II miejsce
• Ekologiczny konkurs plastyczny „Zwierzęta wokół nas” – wyróżnienie
• Międzyszkolny Konkurs Matematyczny "Magia Liczb" w SP 9 - udział
• Akcja „VI Ostrowski Dzień Recyklingu” na Piaskach Szczygliczka- udział
• Ekologiczny Konkurs „Papier, plastik oraz szkło segregacja to jest to
• Konkurs plastyczny „Świat w jesiennych barwach”- udział
• Konkurs plastyczny „Stop agresji i przemocy” – udział
• Konkurs plastyczny „Tradycje bożonarodzeniowe” – udział
• Przygotowywanie uczniów do konkursów matematycznych i ortograficznych

W roku szkolnym 2016/2017:
• Konkurs plastyczny „Królowa Jadwiga patronka szkoły” – udział
• Konkurs plastyczny „Odpady segregujesz-środowiska nie trujesz" – X Jubileuszowy Konkurs Ekologiczny- udział
• Konkurs plastyczny „Ostrów smogowi mówi NIE” – udział
• Konkurs plastyczny „Kartka Bożonarodzeniowa” - udział
• „Mój szkolny kolega z Misji” – Gdzie misjonarze tam nadzieja – koordynator
• Konkurs plastyczny „Pocieszyć i przynieść radość Jezusowi - być jak bł. Franciszek i bł. Hiacynta – udział

Organizowałam, współorganizowałam i przygotowywałam dzieci do uroczystości i imprez prezentowanych w środowisku lokalnym, do których opracowywałam scenariusze, a także przygotowywałam dekoracje:
• Ślubowanie klas 0 i I
• Dzień Chłopca
• Andrzejki
• Mikołajki
• Wigilia z rodzicami
• Zabawa karnawałowa
• Dzień Babci i Dziadka
• Dzień Kobiet
• Pierwszy Dzień Wiosny
• Zajączek
• Dzień Matki – zajęcia otwarte
• Festyn Rodzinny połączony z Dniem Dziecka i Dniem Ojca

W ciągu tych dwóch lat stażu wdrażałam również uczniów, dzieci do działań na rzecz zdrowia i przyrody poprzez:
• Udział w programie „Szklanka mleka”, dzięki niemu uczniowie kształtują w sobie nawyki zdrowego odżywiania
• Udział w akcji „Sprzątania Świata”
• Udział i przeprowadzenie akcji „Śniadanie daje moc” w klasie III – kolorowe kanapki
w grupie 0 – owocowe szszłyki
• Udział w programie „ Warzywa i owoce w szkole” - wdrażanie do zdrowego odżywiania
• Zorganizowanie i przeprowadzenie obchodów „Dni Ziemi”
• Dokarmianie ptaków zimą
• Zbiórka baterii i makulatury, płyt CD
• „Czyste powietrze wokół nas” – program dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
• „Moje dziecko idzie do szkoły”

Ponadto wdrażałam dzieci do kultywowania tradycji związanych z obchodzeniem:
• Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych (wspólne śpiewnie kolęd, szkolna Wigilia i śniadanie wielkanocne).
Świąt państwowych takich jak:
• Święto Niepodległości, na które przygotowałam guiz z wiadomościami o nim (klasa III)
• Dzień Flagi, Święto Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Uczniowie poznali symbole narodowe, ważniejsze wydarzenia historyczne.
• Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przez uczniów na grobach bliskich zmarłych i żołnierzy poległych w II wojnie światowej.

Dzieci miały także możliwość korzystania z rozmaitych dóbr kultury m.in. odbywały się wyjścia na przedstawienia teatralne, filmy, koncerty itp.:

W roku szkolnym 2015/2016:
• przedstawienie „Opera w baśni, baśń w operze” (OCK)
• przedstawienie „Trzy świnki” (OCK)
• udział w spotkaniu z koszykarzami Stali Ostrów

W roku szkolnym 2016/2017:
• przedstawienie „Trzy świnki” (OCK)
• „Święta tuż, tuż”- Biblioteka Dziecięca
• wyjście do kina Komeda na film „Smerfy” z okazji Dnia Dziecka

Zgodnie z założeniami programu profilaktycznego i wychowawczego uczniowie uczestniczyli także:
• w programie „ Bezpieczna +” akcji prowadzonej we współpracy z Policją . Głównym celem przedsięwzięcia było przekazanie uczniom najważniejszych informacji na temat bezpieczeństwa na ulicy i w szkole.
• W pogadance na temat bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych i wakacji letnich

Niezwykle ważnym elementem pracy wychowawczej jest kształtowanie u dzieci i młodzieży wrażliwości na potrzeby innych, dlatego zachęcałam uczniów mojej klasy do udziału w różnych akcjach charytatywnych. Były to :
• Akcja „Góra Grosza”;
• Zbiórka plastikowych nakrętek;
• Zbieranie karmy dla zwierząt ze schroniska;
• Szlachetna Paczka-pomoc dla potrzebujących rodzin (PCK)
W swojej pracy pedagogicznej starałam się stwarzać okazje do rozwijania zainteresowań dzieci, do poznawania nowych miejsc, nowych rzeczy, ciekawych ludzi poprzez organizowanie wycieczek o charakterze edukacyjno – kulturowym i rozrywkowym. Wycieczki są integralnym czynnikiem systemu oświaty, dlatego zorganizowałam wspólnie z koleżankami następujące wyjazdy do:
W roku szkolnym 2015/2016:
• parku rozrywki na Góreczniku
• do Planetarium w Potarzycy- zapoznanie z astronomią

W roku szkolnym 2016/2017:
• do fabryki bombek w Nowej Obrze – zapoznanie z procesem powstawania ozdób choinkowych,
• do Westerlandu – wioska indiańska w Józefowie k/Chocza – poznanie zwyczajów panujących wśród Indian.

Współpracowałam z instytucjami wspomagającymi szkołę i oddział przedszkolny:
• z Biblioteką Dziecięcą, gdzie odbywało się czytanie książek i lekcje biblioteczne:
- „Książki naszych marzeń”
- „Jesień wokół nas”
- „Wiosna tuż, tuż”
• z Policją
- pogadanki o bezpieczeństwie w czasie ferii zimowych i wakacji letnich w domu, na ulicy, nad wodą, w górach.
• z Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego:
- lekcja muzealna „Skarby archeologiczne – między Prosną a Ołobokiem

Ponadto zorganizowałam jeszcze zajęcia z kalendarza świąt nietypowych:
• Dzień Przedszkolaka
• Dzień Pluszowego Misia
• Dzień Kropki
• Dzień Orgiami
• Dzień Praw Dziecka

7 ust. 2 pkt 3

Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Wykorzystując technologię komputerową opracowałam następujące dokumenty i pomoce:
• plan rozwoju zawodowego
• sprawozdania
• scenariusze uroczystości szkolnych, przedszkolnych
• scenariusze lekcji, zajęć
• zaproszenia, podziękowania, dyplomy
• plany miesięczne
• prezentacje multimedialne
• karty wycieczek
• informacje dla rodziców
• pomoce dydaktyczne
• plany pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej
• sprawozdania przebiegu pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej
• oceny opisowe na I i II semestr, świadectwa
• informację o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej
• obserwacje dzieci
Na lekcjach wykorzystywałam dziennik elektroniczny Librus i tablice interaktywną aby urozmaicić zajęcia. Starałam się także wdrażać uczniów do korzystania z: Internetu, z multimedialnych encyklopedii, słowników itp..
Korzystałam także z internetowych stron przeznaczonych dla nauczycieli:
• www.men.gov.pl
• www.oswiata.org
• www.profesor.pl
• www.edux.pl
• www.ore.edu.pl
Zamieszczałam również na stronie internetowej szkoły zdjęcia z różnych wydarzeń klasowych.

§7 ust. 2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Nieodłącznym elementem pracy każdego nauczyciel jest jego nieustanne samokształcenie. W ciągu tych dwóch lat stażu systematycznie studiowałam literaturę pedagogiczną.
• J. Krzyżewska „,Aktywizujące Metody i Techniki w Edukacji Wczesnoszkolnej”, AU OMEGA, 1998.
• „Mały Artysta” ( Miesięcznik przeznaczony dla dzieci i osób pracujących z dziećmi. To skarbnica pomysłów na zajęcia plastyczne).
• „Jak mówić żeby dzieci nas słuchały jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”, A. Faber, E. Mazlish, Wyd. Media Rodzina, 2013
• R. Trześniowski „Zabawy i gry ruchowe”, WSiP, 2008.
Korzystałam również z wielu publikacji w Internecie. Najczęściej odwiedzane strony przeze mnie to:
• http://www.wsip.pl/
• http://www.dyktanda.net/
• http://literka.pl/
• http://www.profesor.pl/
• http://www.edux.pl/
• www.ore.edu.pl

Dodatkowo uczestniczyłam w wielu szkoleniach wewnątrzszkolnych i zewnętrznym doskonaleniu:
• warsztatach, konferencjach, seminariach, które posłużyły mi w poszerzaniu wiadomości z zakresu, pedagogiki, psychologii, dydaktyki.

W ciągu mojego dotychczasowego stażu współpracowałam z:
• Poradnią psychologiczno-pedagogiczną
- Dbałam o zapewnienie fachowej opieki diagnozującej niedobory rozwojowe uczniów
- Dostosowywałam wymagania edukacyjne do możliwości ucznia w oparciu o opinię poradni psychologiczno – pedagogicznych
• Pedagogiem szkolnym
W mojej pracy wychowawczej kontakty z pedagogiem dotyczyły:
- rozeznania w specyficznych kłopotach uczniów w nauce i kierowania ich na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej;
- rozwiązywania problemów związanych z nieodpowiednim zachowaniem uczniów w zespole klasowym;
- pomocy w kontaktach z rodzicami;
- pomocy rodzinom w trudnej sytuacji finansowej
• Logopedą szkolnym
- kierowanie dzieci do logopedy w celu zdiagnozowania wad wymowy
- stosowanie się do zaleceń logopedy.

Jako wychowawca opracowałam plan wychowawczy klasy, grupy. W planie tym zawarty był harmonogram imprez klasowych, uroczystości szkolnych i wycieczek, w trakcie, których sprawowałam opiekę nad uczniami. Imprezy klasowe pomogły w stworzeniu przyjaznej atmosfery i integracji zespołu klasowego. Poprzez różnorodne uroczystości starałam się w uczniach wzbudzić poczucie odpowiedzialności i obowiązkowości. Do wielu imprez klasowych jak i szkolnych włączali się również rodzice. Systematycznie analizowałam dokumentację, która dotyczyła specyficznych trudności w nauce, występujących u niektórych uczniów. W związku z tym starałam się dostosować metody nauczania do zaleceń zawartych w powyższych opiniach. Ponadto stosowałam się do wskazówek pedagoga, psychologa, którzy współpracowali z wybranymi dziećmi. W czasie dotychczasowego odbywania stażu starałam się również umiejętnie wykorzystywać wiedzę z zakresu dydaktyki. W realizacji tego zadania pomogło mi wprowadzenie różnych metod aktywizujących w pracy z uczniami. Metody rozwinęły w uczniach umiejętność współdziałania w zespole, komunikowania się oraz podejmowania decyzji. Rozwiązywanie problemów to przede wszystkim praca z wychowankami podczas lekcji i ich ciągła obserwacja polegająca na:
• omawianiu problemów edukacyjnych uczniów
• proponowaniu środków naprawczych
• wdrażaniu metod aktywizujących
• prowadzeniu konsultacji dla uczniów
• konsultacjach z opiekunem stażu i pedagogiem szkolnym
• stwierdzaniu o potrzebie skierowania uczniów na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
• uwzględnianie w planach dydaktycznych i wychowawczych zaleceń specjalistów.
Literatura pomocna w powyższych zagadnieniach
• Witkoś, M.: Szkolne problemy uczniów. Spojrzenie psychologa praktyka Varia. Wyd. Impuls, Kraków 2012.
• Wychowanie wobec współczesnych przemian społeczno - kulturowych, pod red. D. Bis, E. Smołki i R. Skrzyniarza, Wyd. KUL, Lublin 2012
• Kołodziejczyk J. „Dyscyplina w klasie. Metody i techniki interwencji”, Sophia, Kraków 2015.

Publikacje w Internecie:
• Czemierowska-Koruba E. „Agresja i przemoc w szkole czyli co powinniśmy wiedzieć by skutecznie działać”, ORE
• „Propozycje do pracy z dzieckiem nadpobudliwym”, mgr B. Trzaskacz,
• „Co robić aby dziecku chciało się chcieć” ”, mgr B. Trzaskacz,

§7 ust. 2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły w której nauczyciel odbywał staż.
Na początku mojego stażu zapoznałam się z przepisami dotyczącymi systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły. Zapoznałam się z następującymi aktami prawnymi:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( z późniejszymi zmianami)
• Rozporządzenie MENiS z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Znajomość przepisów prawa oświatowego ułatwiała mi organizację i planowanie pracy.
Przed napisaniem planu rozwoju zawodowego, przeanalizowałam podstawowe dokumenty dotyczycące funkcjonowania, organizacji i zadań szkoły:
• Statut Szkoły
• Wewnątrzszkolny System Oceniania
• Program Wychowawczy dla klas I-III i Oddziału Przedszkolnego
• Program Profilaktyczny
• Podstawa programowa z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Zapoznałam się także ze sposobem prowadzenia:
• dzienników lekcyjnych,
• dzienników zajęć dodatkowych,
• arkuszy ocen,
• świadectw.
Na stronie ministerialnej – www.men.gov.pl, analizowałam także wybrane rozporządzenia MENiS:
• w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,
• w sprawie procedur awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego,
• nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego
W dalszym ciągu systematycznie śledzę stronę MENiS aby być na bieżąco z postępującymi zmianami w związku ze zmianą struktury szkolnictwa.
Po analizie powyższych dokumentów, rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym: złożenie wniosku o jego rozpoczęcie, sporządzenie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego przebiegu.
Wszelkie zadania związane z organizacją pracy szkoły (wyjścia, wycieczki, spacery, prowadzenie dokumentacji szkolnej itd.) opieram na znajomości przepisów ich dotyczących. Na bieżąco aktualizuję wiadomości dotyczące rozwoju dzieci w wieku 6 do 9 lat aby sprostać coraz to nowym sytuacjom edukacyjnym i wychowawczym.

Podsumowanie

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiłam zrealizowane działania zebrane z dwóch lat stażu, dzięki którym jestem coraz bliżej aby osiągnąć założony cel główny, jakim jest uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego. W dotychczasową pracę pedagoga i wychowawcy włożyłam dużo energii, czasu i zaangażowania, ale dała mi też dużo satysfakcji i poczucia sensu pracy jaką wykonuję. Starałam się jak najlepiej wykonywać powierzone mi obowiązki i jednocześnie zgromadzić jak najwięcej wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy wychowawcy. Nauczyłam się większej pokory wobec rzeczywistości oraz cierpliwości. Przede mną ostatni rok stażu. Mam zamiar nadal podnosić swoje kwalifikacje, kompetencje zawodowe i jakość swojej pracy tak, aby jeszcze efektywniej realizować zadania mojej macierzystej placówki i w efekcie uzyskać stopień nauczyciela mianowanego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.