X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35040
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Zespół Szkół i Placówek
im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

mgr Edyta Świstak

Miejsce pracy: Zespół Szkół i Placówek Specjalnych
im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu
Dyrektor: mgr Waldemar Karoń
Opiekun stażu: mgr Mariola Wacowska - Lech
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Termin zakończenia stażu: 31.05.2017r.

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Zostało napisane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Staż był dla mnie okresem wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności. Jestem osobą stale doskonalącą swój warsztat pracy, staram się podnosić, jakość mojej pracy z wychowankami i rzetelnie realizować zadania statutowe placówki. W czasie trwania stażu realizowałam założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego. Przygotowane przeze mnie sprawozdanie szczegółowo odnosi się do poszczególnych obszarów i wymagań zawartych w moim planie rozwoju zawodowego. Po dokonaniu ewaluacji efektów mojej dotychczasowej pracy na stanowisku nauczyciela i wychowawcy założyłam, że plan będzie kontynuacją i poszerzeniem planu opracowanego na stopień nauczyciela kontraktowego tak, abym mogła rozwijać się i minimalizować braki we własnej pracy, np. poznać dokumenty prawne normujące pracę szkoły, efektywniej wykorzystywać własną wiedzę do pracy z dziećmi, wprowadzać własne rozwiązania dydaktyczne, nawiązać lepszy kontakt ze środowiskiem oraz z rodzicami moich wychowanków. Tworząc zadania na okres stażu, kierowałam się również wynikami wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły, planem pracy szkoły, także specyfiką środowiska. Dlatego też droga mojego rozwoju musiała także obejmować zadania pomagające sprostać wymaganiom pracy w mojej szkole w taki sposób, aby komunikacja między mną – nauczycielem i uczniem była jak najlepsza,
a wiedza przekazywana była w atrakcyjny i jednocześnie zrozumiały sposób.  Na podstawie ewaluacji oraz sporządzanego sprawozdania mogę stwierdzić, że założone cele osiągnęłam, a moje działania rzeczywiście pozwoliły mi wykorzystywać zdobywaną wiedzę i umiejętności we wszystkich obszarach pracy szkoły.
  Poniżej przedstawiam swoje sprawozdanie, z realizacji zadań i celów zawartych w planie rozwoju zawodowego, stworzonego na podstawie wymagań zawartych w § 7 ust. 2 Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§7ust.2 pkt 1
umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji
własnych działań.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
Realizację planu rozwoju zawodowego rozpoczęłam od analizy procedury awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. W wyniku analizy przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji wewnątrzszkolnej opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrektora placówki. Konstruując plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów.
Efekty:
Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca procedury awansu zawodowego nauczycieli oraz dokumentacja wewnątrzszkolna pozwoliła mi prawidłowo skonstruować plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z odbytego stażu.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Kolejnym krokiem było nawiązanie współpracy i podpisanie kontraktu z opiekunem stażu panią Mariolą Wacowską – Lech. Zawarty przez nas kontrakt zakładał określenie zakresu obowiązków stażysty oraz opiekuna stażu, a także określenie zasad komunikowania się i współpracy. Ustalałam z opiekunem terminy obserwacji zajęć, jak również terminy prowadzenia przeze mnie lekcji w jego obecności oraz zasady przygotowania konspektów i omawiania zajęć. W okresie stażu systematycznie doskonaliłam własny warsztat pracy.
Efekty:
Nawiązanie współpracy oraz wsparcie jakie otrzymałam od opiekuna stażu pozwoliło mi na zrealizowanie wszystkich celów i zamierzeń.
3. Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych
Wiedzę i umiejętności pogłębiałam w procesie wewnątrzszkolnego i zewnętrznego doskonalenia. Brałam udział w spotkaniach dla nauczycieli, szkoleniach, Radach Pedagogicznych. Ukończyłam szkolenia z zakresu:
- Karta Nauczyciela i system oświaty, prawa i obowiązki nauczyciela - procedury.
- Jak przygotować szkołę do ewaluacji zewnętrznej.
- Prawo oświatowe – dokumenty szkoły oraz dokumentacja przebiegu nauczania.
- Wspieranie rozwoju dziecka poprzez aktywność ruchową.
- Pozyskiwanie funduszy na realizację projektów unijnych.
- Odczytywanie i interpretacja orzeczeń i opinii wydanych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.
- Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez wdrażanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych.
- Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych?
- Ochrona danych osobowych.
- Terapia behawioralna w teorii i praktyce 3 - modułowy kurs bazowy
- Terapii ręki I i II stopnia
- Multimedia w pracy z uczniem niepełnosprawnym.
Efekty:
Szkolenia, w jakich brałam udział uważam za bardzo cenne zarówno pod względem treści merytorycznych jak i wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Udział w tych spotkaniach pomógł mi poszerzyć wiedzę i sprawił, że moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla dzieci jak i dla mnie. Różnorodne formy doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyłam pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Zwiększyły one poziom umiejętności zawodowych i wiedzy potrzebnej w pracy wychowawcy oraz wpłynęły na podwyższenie poziomu pracy z uczniem. Wiedzę tę z powodzeniem wykorzystuję w planowaniu i prowadzeniu zajęć.
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej
Podczas trwania stażu uczestniczyłam w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i zadań. Uczestniczyłam w posiedzeniach Rad Pedagogicznych, opracowywałam Plan Pracy Szkoły na rok 2016/2017. Należałam do zespołu do spraw funduszy z Unii Europejskiej, zespołu psychologiczno - pedagogicznego oraz zespołu do spraw inwentaryzacji szkoły. Przygotowywałam sprawozdania z działalności Stowarzyszenia „Z Dobrego Serca”, prowadzę również kronikę Stowarzyszenia. Opracowuję również wszelką dokumentację związaną z pracą wychowawcy.

Efekty:
Każda z tych działalności w dużym stopniu przyczyniła się do poszerzenia mojej wiedzy oraz zdobycie nowych umiejętności. Systematyczne gromadzenie dokumentów dało mi podstawę do udokumentowania przebiegu stażu, napisania sprawozdania oraz oceny własnych zadań i starań na każdym etapie realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego. Bardzo dobra znajomość wszystkich dokumentów pozwala mi prawidłowo realizować założenia pracy szkoły a tym samym wpływać na podnoszenie jakości pracy szkoły.

5. Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy oraz dokonywanie ewaluacji własnych działań
W trakcie trwania stażu doskonaliłam umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych. W pracy stosowałam formy i metody dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów. By zainteresować ich omawianymi zagadnieniami stosowałam gry i zabawy dydaktyczne pomagające utrwalić omawiany materiał. Innym środkiem przekazu były filmy, prezentacje multimedialne oraz piosenki, które stanowiły doskonały sposób zainteresowania uczniów lekcją. Przeprowadzałam diagnozy wstępne i końcowe i analizowałam ich wyniki, dokonywałam ewaluacji, wyciągałam wnioski oraz wdrażałam działania mające na celu poprawę efektów nauczania. Zgodnie z harmonogramem i zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego prowadziłam lekcje
w obecności opiekuna stażu oraz Dyrektora szkoły. Dużo wiedzy czerpałam też z obserwacji zajęć prowadzonych przez mojego opiekuna stażu oraz innych doświadczonych pedagogów. Celem mojego uczestnictwa było doskonalenie posiadanych umiejętności oraz nabywanie nowych w zakresie przygotowania, planowania i praktycznego realizowania zajęć lekcyjnych. Zwracałam szczególną uwagę na sposób wykorzystania czasu w trakcie lekcji, rodzaj stosowanych metod w pracy z uczniami a także na indywidualizację procesu nauczania. Miałam szansę wymiany doświadczeń oraz spostrzeżeń na temat obserwowanych i hospitowanych zajęć. Wymieniałam się doświadczeniami z innymi biorąc udział w pracach zespołu nauczycieli. Uczestniczyłam w pracy zespołowej ze szkolnymi specjalistami – psychologiem, pedagogiem, logopedą oraz innymi nauczycielami w celu rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych, edukacyjnych, psychologicznych. Podczas trwania stażu wyniki swojej pracy poddawałam ewaluacji przeprowadzając wśród rodziców ankietę oraz rozmowy z uczniami na temat poziomu zadowolenia z przeprowadzonych zajęć.
Efekty:
W trakcie omawiania zajęć wyciągałam wnioski i uświadamiałam sobie swoje mocne i słabe strony, analizowałam wykorzystany materiał dydaktyczny, poziom wiedzy merytorycznej a także aktywność i reakcję uczniów. Obserwując prowadzone zajęcia opiekuna stażu poznałam warsztat pracy doświadczonego pedagoga. Dzięki temu mogłam udoskonalić swoją pracę i zdobyć doświadczenie. Przy planowaniu dalszej pracy uwzględniałam wnioski i sugestie opiekuna stażu,z którym omawiałam zajęcia.
6. Opracowanie dokumentacji wychowawcy
Jako wychowawca klasy na bieżąco prowadziłam dzienniki lekcyjne oraz dokumentację taką jak arkusze ocen, sprawozdania ze spotkań zespołów, roczne plany pracy wychowawczo – dydaktycznej, arkusze obserwacji ucznia. Przygotowywałam opinie o uczniach posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Prowadziłam dzienniki zajęć dodatkowych. Opracowywałam wielospecjalistyczne diagnozy poziomu funkcjonowania ucznia oraz tworzyłam Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne. Dokonywałam ewaluacji umiejętności ucznia i modyfikowałam IPET jeśli zachodziła taka potrzeba. Przygotowałam również dwa scenariusze, które zostały zatwierdzone przez Dyrektora szkoły, na koncerty charytatywne „Zawiercie moje miasto – Okiem młodego odkrywcy” i „Pokonać bariery”, na których by łam również prowadzącą.
Efekty:
W takcie trwania stażu pogłębiałam swoją wiedzę dotyczącą prawidłowego prowadzenia dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen czy dokumentacji uczniów. Zdobyta wiedza jest przeze mnie wykorzystywana w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji. Prowadzenie koncertów było dla mnie wielkim wyzwaniem, jednak miałam świadomość że podołam temu zadaniu.

§ 7 ust. 2 pkt 2

umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznanie środowiska uczniowskiego
W chwili rozpoczęcia stażu otrzymałam również funkcję wychowawcy klasy. Na pierwszym spotkaniu rozpoczynającym rok szkolny przeprowadzałam indywidualne rozmowy z rodzicami uczniów, a także wywiad dotyczący środowiska uczniów. W ciągu roku szkolnego utrzymywałam stały kontakt z rodzicami poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję w dzienniczku ucznia, wywiadówki a także spotkania indywidualne. Bardzo istotnym elementem w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest ich diagnoza oraz ewaluacja podejmowanych działań. Przygotowywałam się do pracy z konkretnymi uczniami zapoznając się z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz analizując wszelką dostępną dokumentację dotyczącą uczniów. W czasie roku szkolnego dokonywałam bieżącej diagnozy umiejętności uczniów, prowadziłam karty obserwacji. Dokonywałam okresowej i końcoworocznej diagnozy umiejętności, redagowałam wskazówki dla rodziców do dalszej pracy z dzieckiem.
Efekty:
Dzięki temu poznawałam potrzeby uczniów, sytuacje rodzinne podopiecznych, nurtujące ich problemy. Pozyskane w ten sposób informacje wykorzystywałam w procesie nauczania
i wychowania.  Środowisko rodzinne uczniów poznawałam także w czasie rozmów z psychologiem i pedagogiem, a także z innymi nauczycielami.
2. Wspomaganie aktywności twórczej dzieci
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stanowią zróżnicowaną grupę. W codziennej pracy edukacyjnej, terapeutycznej i wychowawczej dobierałam i stosowałam odpowiednie metody oraz formy pracy stosownie do ich możliwości i potrzeb. Podczas zajęć podejmowałam działania służące dziecku niepełnosprawnemu  w osiągnięciu najwyższego z możliwych dla niego  poziomu funkcjonowania psychicznego i fizycznego. W czasie pracy z uczniem doskonaliłam funkcje niezaburzone oraz usprawniałam te, w których występują dysfunkcje. W zależności od potrzeb ucznia, usprawniałam, stymulowałam: umiejętności komunikacyjne, percepcję wzrokową, percepcję słuchową, koncentrację uwagi, pamięć. Kształtowałam podstawowe techniki szkolne: czytanie, pisanie, umiejętności matematyczne. Rozwijałam kompetencje społeczne uczniów wspomagając ich samodzielność społeczną oraz umiejętności przydatne w życiu codziennym. Rozwijałam pasję i wiedzę moich uczniów przez kontakt z ciekawymi ludźmi. W tym celu organizowałam lub współorganizowałam wyjazdy i wycieczki edukacyjne. Moja klasa brała udział w:
wycieczce dydaktycznej do Smolenia i udziale w warsztatach edukacyjnych Piramida Zdrowia
wycieczce dydaktycznej do Muzeum Chleba w Radzionkowie
warsztatach w Najmniejszej Fabryce Cukierków w Krakowie
udział w Dniu Ziemi promującym proekologiczne postawy oraz umiejętność wykorzystania zużytych przedmiotów.
wyjazd do Nadleśnictwa Siewierz, udział w ścieżce edukacyjnej
wyjazd do stajni w Chruszczobrodzie z okazji święta Huberusa.
Uczniowie brali również udział w spotkaniach:
z górnikami z okazji Barbórki
z KGW z Turzy, wspólne biesiadowanie
z dyrekcją Szpitala Powiatowego w Zawierciu, przekazanie „Aniołów dla chorych”
z Policją, Strażą Pożarną, Strażnikami Miejskimi.
Efekty:
Uczniowie biorący udział w wycieczkach wyjazdowych a także spotkaniach podejmowali działania mające na celu integrację a także poznanie ciekawych ludzi. Spotkania warsztatowe dały możliwość aktywizowania uczniów oraz rozwijania ich zainteresowań, wiązały się również z umiejętnością zachowania się w miejscach publicznych, korzystania z różnych urządzeń technicznych. Wyjazdy ukierunkowały także uczniów na organizację i umiejętność spędzania wolnego czasu oraz współżycia z ludźmi, rozwiązywania konfliktów, eliminowaniu agresji w kontaktach z ludźmi. Cykliczne organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi sprawiło, że uczniowie poszerzali swoją wiedzę oraz nabrali pewności siebie i nie wstydzili się zadawać pytań lub wymieniać się doświadczeniami z zaproszonymi gośćmi. Podczas spotkań poruszane były tematy, które często wykraczały poza podstawę programową a także były źródłem nowych informacji. Zapraszani goście przywozili ze sobą atrybuty typowo związane ze swoim zawodem lub pasją.
3. Praca na rzecz środowiska lokalnego
Jako członek Stowarzyszenia Z Dobrego Serca” oraz zespołu do spraw Funduszy Unii Europejskiej współtworzyłam projekt „Zawiercie moje miasto- okiem młodego odkrywcy”. Projekt został dofinansowany przez Urząd Miasta Zawiercie a patronat nad nim objął prezydent. Dzięki funduszom pozyskanym z projektu zakupiliśmy tablet, który uczniowie wykorzystali do pracy w trakcie wyjść i dzięki któremu stworzyli film. Pozyskane pieniądze pozwoliły także na zakup elementów wyposażenia sali do Integracji Sensorycznej, która służy wszystkim uczniom. Głównym celem projektu było umożliwienie wspólnej działalności dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i z ich zdrowymi rówieśnikami, dlatego do współpracy zaprosiliśmy Niepubliczną Szkołę Podstawową
z Ciągowic. Poprzez zwiedzanie i poznawanie ciekawych miejsc w naszym mieście m.in.: Izby Muzealnej znajdującej się w Pałacyku Szymańskiego, Huty Szkła Gospodarczego, Bazyliki p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, łaźni, pierwszej apteki, zbieranie materiałów audiowizualnych do montażu filmu oraz prezentowanie i promowanie naszego miasta i regionu wśród szerszej społeczności z okazji obchodów 100-lecia Zawiercia zaistniała możliwość integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z ich zdrowymi rówieśnikami. Myślą przewodnią projektu było hasło – „Poznajemy - Filmujemy – Integrujemy”. Efektem tej współpracy było stworzenie autorskiego materiału filmowego, opracowanie scenariusza, wspólne wideofilmowanie zabytków architektury oraz rozmowy z ciekawymi ludźmi. Uwieńczeniem tego projektu był piknik integracyjny, który odbył się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie można było obejrzeć między innymi występy naszych uczniów. Następnie w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się koncert charytatywny, na którym uczestnicy projektu zaprezentowali film, który sami stworzyli a wieczór zakończył występ gwiazdy.
Przystąpiłam również do projektu Tesco „Kulinarni odkrywcy”. Zadaniem do wykonania było przygotowanie dania smacznego i zdrowego i stworzenie filmu z kolejnych etapów przygotowania dzięki czemu powstał film „Historia jednego garnka”. My wybraliśmy prażonki jako nasze danie regionalne. Radość uczniów z zakupów i przygotowania oraz konsumpcji była wielka.
Zaangażowałam się w akcję charytatywną z innymi nauczycielami wspierając ucznia naszej szkoły, nieodpłatnie upiekłyśmy ciasta i rozprowadziłyśmy je na terenie szkoły i poza nią. Dzięki temu udało się pozyskać kwotę, którą przekazałyśmy na dalsze leczenie. Wsparłam również koncert charytatywny „Kapela Serc” dla Łukasza w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu. Informacja o koncercie zamieszczona była w lokalnej prasie oraz na portalu społecznościowym. Biorę udział również w akcjach charytatywnych zorganizowanych na terenie naszej placówki, wspierając pomocą rzeczową uczniów najbardziej potrzebujących.
Brałam także udział w projekcie „Anioły dla chorych”. To pierwsza taka akcja polegająca na współpracy pomiędzy Zespołem Szkół i Placówek im. M. Grzegorzewskiej, a Szpitalem Powiatowym w Zawierciu. Pod okiem nauczycieli uczniowie dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu wykonali 300 aniołów z masy solnej, którymi zostali obdarowani chorzy przebywający w szpitalu podczas Świąt Bożego Narodzenia. Było to duże przedsięwzięcie oraz wyzwanie, jednak uczniowie z chęcią temu sprostali wiedząc, że każdy zrobiony przez nich anioł przyniesie radość innym ludziom.
Efekty:
Wiele szkół może się pochwalić osiągnięciami swoich uczniów w społeczności lokalnej, natomiast biorąc pod uwagę specyfikę naszej placówki, tym bardziej jest to cenne. Wyjście z informacją na temat działalności szkoły, której zadaniem jest pomoc niepełnosprawnym, zwiększa świadomość wśród środowiska. Walorem tych projektów są publiczne wystąpienia naszych uczniów, które były okazją do rozwinięcia ich uzdolnień, zwiększenia motywacji, a także promocji szkoły na terenie społeczności lokalnej. Udział uczniów w tych przedsięwzięciach pozwolił im uwierzyć we własne możliwości. Wykonując nowe dla nich zadania poszerzali swoją wiedzę oraz umiejętności. Zyskali nowych kolegów, integrowali się ze środowiskiem lokalnym. Realizując zadanie dla szpitala uczniowie czuli się ważni i potrzebni wiedząc, że nie tylko oni potrzebują wsparcia ale mogą również zrobić coś dla innych.
4. Pomoc w przygotowaniu i organizacji imprez i uroczystości okolicznościowych
Przygotowałam uczniów do międzyszkolnego konkursu recytatorskiego oraz prezentacji pieśni legionów z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, który odbywał się w OREW w Wolbromiu. Uczniowie wykonali pieśń Mix Patriotyczny, dzięki któremu okazali się bezkonkurencyjni i zajęli pierwsze miejsce.
Przygotowałam również uczniów do występu na zakończenie roku szkolnego, gdzie wystąpili z przygotowaną przeze mnie choreografią do muzyki Jezioro łabędzie i Chocolatte. Wspólnie wykonaliśmy również własnoręcznie robione kwiatki dla każdego nauczyciela.
Efekty:
Doświadczenie własnej twórczości służy akceptacji własnych możliwości i ograniczeń. Ma to szczególne znaczenie w pracy z uczniami niepełnosprawnymi, którzy w ten sposób przełamują własne niedoskonałości i nieśmiałość.
5. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów
Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów współorganizowałam na terenie szkoły różnorodne konkursy oraz starałam się wspierać aktywność twórczą i indywidualne zainteresowania uczniów. W tym celu współpracowałam z wychowawcami klas, z którymi zorganizowałam między innymi:
zabawę Halloweenową i konkurs na najstraszniejszą dynię
zabawę andrzejkowej z grupą uczniów z OREW z Wolbromia
coroczne spotkania ze św. Mikołajem
szkolny kiermasz ozdób świątecznych
wigilię klasową
zabawę karnawałową zorganizowaną przez Stowarzyszenie "Z dobrego serca".
Dzień Puchatka, promujący czytelnictwo wśród dzieci
piknik w stajni w Chruszczobrodzie
wyjazd z okazji Dnia Dziecka, wspólne gry i zabawy sportowe połączone z pieczeniem kiełbasek do stajni w Chruszczobrodzie
a także wyjazdy do
wyjazd do stadniny koni w Udorzu w ramach zajęć hipoterapii połączony z zabawami na śniegu i pieczeniem kiełbasek
wizyta w Parku Świętego Mikołaja
Podjęłam również szereg działań o charakterze profilaktycznym. W trakcie stażu wdrażałam określone umiejętności i nawyki higieniczne u uczniów. Poszerzyłam współpracę z pielęgniarką szkolną organizując dzieciom zajęcia i pogadanki. W trakcie konsultacji z rodzicami zawsze zwracam uwagę na aspekt zdrowotny, polecam sposoby spędzania wolnego czasu. Zachęciłam uczniów i ich rodziców do udziału w akcji Szklanka Mleka.
W trakcie spotkania z rodzicami poruszyłam temat zagrożeń, jakie mogą wynikać z korzystania dzieci ze stron internetowych, portali społecznościowych oraz gier komputerowych.
Nawiązałam współpracę z biblioteką szkolną, która zorganizowała dla uczniów cykliczne spotkania z bajką. Uczniowie wzięli udział również w ramach piątej edycji Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej „KinoSzkoła” pozaszkolnej formie edukacji 2015/2016. W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem BIBLIOTEKA. Oczywiście uczniowie odwiedzili bibliotekę i wzięli udział w zajęciach „W poszukiwaniu światła: Opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie”- zajęcia dla uczniów szkół podstawowych na podstawie książki Anny Czerwińskiej-Rydel z okazji 150 rocznicy urodzin polskiej dwukrotnej noblistki. Dodatkowo uczniowie brali udział w projekcie czytelniczym w bibliotece szkolnej „Duch bajki na fotografii”. W ramach realizacji wymogów rządowego programu Książki Naszych Marzeń przygotowano zdjęcia na podstawie wybranej książki.
Efekty:
Różnorodna oferta edukacyjna zwiększa motywację uczniów do pracy i budowania pozytywnych relacji z kolegami i koleżankami. Poprzez takie wyjazdy zacieśnia się więź między uczniami i nauczycielem. Sprawowanie opieki podczas wyjazdów wzbudza poczucie odpowiedzialności za pełnioną funkcję. Spotkania z pielęgniarką uświadomiły dzieciom i rodzicom jak ważne jest dbanie o zdrowy styl życia, higienę osobistą. Wpływa to pozytywnie na kształtowanie właściwych postaw u dzieci. Natomiast spotkania z książką i filmem uwrażliwiają uczniów na kulturę i sztukę.
6. Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów
Jestem współtwórcą projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Ślady przeszłości” uczniowie adoptują zabytki. W program zaangażowali się uczniowie I i II klasy gimnazjum, którzy zaopiekowali się zabytkowym cmentarzem żydowskim w Kromołowie. By poznać historię kultury i tradycji żydowskiej uczniowie udali się na wycieczkę do Muzeum Historii Miasta Krakowa, zwiedzili również Synagogę. Analizowali dokumenty związane z życiem i kulturą Żydowską. Zorganizowałam lekcję pokazową, na której wyświetlony został film, w którym swoją historię opowiadają byli mieszkańcy Zawiercia wyznania mojżeszowego. Jednak najważniejszym punktem projektu były cykliczne wyjazdy naszych uczniów na cmentarz gdzie dokonywali prac porządkowych w celu przywrócenia pierwotnej struktury cmentarza. Na zakończenie projektu odbyło się spotkanie z przewodniczącym Gminy Wyznaniowej Żydowskiej Panem Włodzimierzem Kacem. Głównym celem spotkania było wręczenie uczniom Gimnazjum AKTU ADOPCJI ZABYTKU.
Byłam współtwórcą projektu z małego grantu pozyskanego z Urzędu Miasta Zawiercie pod tytułem „Jurajski artefakt”. Celem projektu było stworzenie cyklu spotkań wakacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych z ich pełnosprawnymi rówieśnikami i wspólne zajęcia rękodzielnicze.

Efekty:
Inicjatywa, w którą zaangażowali się uczniowie łączy w sobie wiele działań na rzecz równości i tolerancji. Ważnym celem jest również edukacja i upowszechnianie wiedzy wśród uczniów na temat zabytków i historii naszego regionu.

§ 7 ust. 2 pkt 3
umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej
Podczas wykonywania mojej pracy nieustannie korzystałam z Internetu. Wspierałam się nim nie tylko w celu wykorzystania zasobów portali edukacyjnych, ale również do doskonalenia własnej pracy. Za pośrednictwem Internetu na bieżąco śledziłam zmiany w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela. Korzystałam m.in. ze stron:
men.gov.pl/
www.literka.pl
www.publikacje.edu.pl
www.edux.pl,
www.interklasa.pl,
www.profesor.pl
www.ore.edu.pl
www.pedagogikaspecjalna.pl
www.men.gov.pl
Na bieżąco doskonaliłam swoje umiejętności w zakresie obsługi komputera, poznawania nowych programów.  Wymieniałam się doświadczeniami z nauczycielami poprzez przekazywanie im oraz otrzymywanie od nich informacji drogą internetową.  Starałam się przygotowywać do lekcji w taki sposób, aby każdego dnia wykorzystywać technologię komputerową.
Efekty:
Dobra znajomość przepisów prawa oświatowego pozwoliła mi wypełniać obowiązki nauczyciela na odpowiednim poziomie a także właściwie przygotować dokumentację stażu a także przyczyniły do samorozwoju poprzez pozyskiwanie materiałów, czy konkursów, do których zgłoszenia przesyłałam drogą elektroniczną.
2. Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych
Jako koordynator projektów Tesco „Kulinarni odkrywcy” i Ślady Przeszłości” udostępniałam na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych filmy, sprawozdania i zdjęcia
z przebiegu imprez. Na stronach portali edukacyjnych udostępniłam również swój plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z tego planu oraz scenariusze zajęć.
Efekty:
Udostępnianie informacji na temat udziału uczniów w konkursach przyczyniło się do rozpowszechnienia informacji o działalności naszych uczniów, było również sposobem na promocję placówki.
3. Wykorzystanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy z uczniami
Starałam się przygotowywać do lekcji w taki sposób, aby każdego dnia wykorzystywać technologię komputerową. Wielokrotnie też uatrakcyjniałam zajęcia prezentując przygotowane przeze mnie, bądź wyszukane w Internecie prezentacje multimedialne. W rozkładach materiału zawsze uwzględniałam tematy związane z informatyką i w trakcie realizacji szliśmy do sali komputerowej gdzie uczniowie mogli samodzielnie pracować na komputerze, co dawało im wiele satysfakcji.
Efekty:
Wyszukane materiały były pomocne w prowadzeniu zajęć lekcyjnych, a możliwość pracy z komputerem dawała moim wychowankom satysfakcję i zdobycie nowych umiejętności.
4. Tworzenie materiałów do pracy dydaktycznej
Przygotowywałam na komputerze dokumentację szkolną, m. in. program wychowawczy, plany pracy, arkusze ocen, semestralne oceny opisowe, rozkłady materiału, diagnozy, indywidualne programy edukacyjno - terapeutyczne oraz materiały dydaktyczne m.in. scenariusze, dyplomy, podziękowania itp. Systematycznie korzystałam z komputerowych programów edukacyjnych podnosząc atrakcyjność zajęć.
Efekty:
Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych dało mi możliwość dzielenia się swoja wiedzą, doświadczeniem z innymi nauczycielami i jednocześnie uświadomiło mi jak ważna jest wymiana tych doświadczeń. Czerpanie materiałów z w/w stron uatrakcyjniało prowadzone przeze mnie zajęcia oraz często inspirowało mnie do pracy. Internet pozwala na szybki przepływ informacji sprawia że chętnie z niego korzystamy i okazuje się że w pracy nauczyciela jest obecnie niezastąpiony.

§ 7ust. 2 pkt 4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniu w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
Przez cały okres trwania stażu brałam udział w kursach, warsztatach, konferencjach. Działania te służyły poszerzeniu mojej wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych. Rozwiązywałam zaistniałe problemy korzystając ze swojej wiedzy, a także wspierając się pomocą innych nauczycieli, pedagoga szkolnego, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Chętnie uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego, starałam się na bieżąco wzbogacać swój warsztat pracy. Poznawałam przepisy dotyczące systemu oświaty. Pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub poprzez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego. Doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania szkoły. Korzystałam również ze wskazówek opiekuna stażu i innych nauczycieli.  Przez cały okres stażu aktywnie uczestniczyłam w pracach szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych lub innych wynikających ze statutu i potrzeb szkoły. Pojawiające się zadania w trakcie trwania stażu, ale nieujęte w planie rozwoju zawodowego, wpływały pozytywnie na bieżące potrzeby szkoły oraz środowiska lokalnego.

Efekty:
Wiedza, którą nabyłam podczas uczestnictwa w różnych formach szkoleń poszerzyła mój warsztat pracy i pozwoliła mi efektywniej pracować.  Pogłębianie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej pozwoliło mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb uczniów. Praca na rzecz klasy pomogła w stworzeniu przyjaznej atmosfery i integracji zespołu klasowego. Wywiązując się z powierzonych mi zadań podnosiłam jakość własnej pracy a tym samym pracy szkoły. Celem moich działań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych w pracy z dziećmi był i jest wszechstronny rozwój dzieci, przygotowanie ich do dalszej nauki i ukształtowanie właściwych postaw. 

2. Rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, efektywne działanie na rzecz uczniów wymagających szczególnej opieki

Zapoznałam się z sytuacją rodzinną wychowanków, prowadziłam rozmowy wychowawcze z dziećmi, cały czas obserwowałam uczniów, ich postępy edukacyjne i wychowawcze. Ze względu na specyfikę mojej pracy, w celu lepszego zaspokajania potrzeb swoich uczniów oraz ich rodziców często współpracuję z różnymi organizacjami działającymi na rzecz wychowania, oświaty oraz pomocy nieletnim takimi jak Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Kuratorami rodzinnymi i Policją. Staram się wówczas połączyć swoją wiedzę merytoryczną z umiejętnościami praktycznymi. Dla w/w instytucji często przygotowuję informacje lub opinie o uczniu. Rozwiązujemy sprawy telefonicznie lub w kontaktach bezpośrednich.

Efekty:
Pozyskana wiedza o uczniach pozwoliła mi na otoczenie opieką uczniów, którzy wymagali wsparcia. Wszystkie problemy staram się rozwiązywać w sposób jak najbardziej właściwy i pozytywny. W wyniku pracy z w/w instytucjami podniosłam efektywność swojej pracy w obszarze działań wychowawczych.

3. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów
Na bieżąco rozwiązywałam problemy wychowawcze i dydaktyczne. W tym celu kontaktowałam się z rodzicami uczniów, Pedagogiem szkolnym oraz Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną. Korzystałam z wiedzy, którą nabyłam na szkoleniach, z przeczytanych książek lub czasopism. Podejmowałam działania, które przeciwdziałały agresji wśród uczniów. Prowadziłam pogadanki, rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami. Na pomoc w rozwiązywaniu problemów mogłam zawsze liczyć ze strony opiekuna stażu, Dyrektora szkoły czy pedagoga.

Efekty:
W trakcie pracy z dziećmi często spotykałam się z wieloma trudnościami z którymi przyszło mi się zmierzyć w codziennym funkcjonowaniu jako nauczyciel. Rozwiązując wiele sytuacji problemowych niezbędna okazała się wiedza z zakresu psychologii, pedagogiki czy dydaktyki. Byłam również w stałym kontakcie z rodzicami uczniów, którzy przejawiali zachowania problemowe.

4. Pełnienie funkcji wychowawcy klasy
Nadrzędnym celem pracy wychowawczej w edukacji jest kształtowanie wrażliwości społecznej oraz umiejętności współżycia i współdziałania w grupie, wyboru wartości wspomaganie
i ukierunkowanie rozwoju uczniów poprzez stwarzanie warunków do pełnej realizacji własnych możliwości. W trakcie odbywania stażu starałam się wypełniać zadania wychowawcze szkoły, realizować program wychowawczy i profilaktyczny. Podczas zajęć lekcyjnych wspomagałam uczniów w zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności. Motywowałam ich do nauki, doceniałam wkład pracy na lekcji. Kształtowałam świadomość ekologiczną, poczucie odpowiedzialności, dbałość o powierzone mienie. Wyrabiałam nawyk bezpiecznego poruszania się po drogach i utrwalałam nawyki higieniczno – zdrowotne. Rozwijałam zachowania prospołeczne. Stwarzałam warunki do wyboru różnej aktywności oraz różnych strategii umożliwiających uzyskiwanie wyników adekwatnych do możliwości rozwojowych uczniów. Jako wychowawca opracowywałam co roku plan wychowawcy klasy dostosowując go do planu wychowawczego szkoły.

Efekty:
Pracując jako nauczyciel wychowawca mam świadomość jak ważna w mojej pracy jest komunikacja z rodzicami. Od umiejętności porozumiewania się zależą nasze sukcesy lub porażki. Dlatego w mojej pracy zawsze starałam się by była ona na jak najwyższym poziomie. Z rodzicami moich wychowanków mam dobry kontakt, mają świadomość, że w sytuacji problemowej zawsze mogą się do mnie zwrócić. Odczuwam osobistą satysfakcję, gdy z trudnych czasem spraw wspólnie znajdujemy wyjście i cieszy mnie świadomość, że rodzice doceniają moje starania.

§ 7 ust.2 pkt 5
umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Analiza przepisów prawa oświatowego
W trakcie odbywania stażu zapoznawałam się z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, analizie poddałam między innymi takie akty prawne jak
- Karta Nauczyciela (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. znowelizowaną 31 sierpnia 2016r.)
- ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami (ostatnia nastąpiła
w 2 grudnia 2016r.)
- rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2013 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
- rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie
i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
Efekty:
 Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi dostosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Częste korzystanie z tekstów oświatowych, aktów prawnych znajdujących się w Internecie umożliwiło mi stworzenie bazy adresów stron internetowych. Dzięki temu zapewniłam sobie szybki dostęp do oświatowych aktów prawnych. Po ukończeniu stażu zgodnie z wymaganiami sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań. Odbyte szkolenie, współpraca z Dyrekcją oraz z gronem pedagogicznym udoskonaliły moje umiejętności dotyczące prawa oświatowego.

2. Udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych

Uczestniczyłam w przygotowaniu nowych rozwiązań oraz modyfikacji istniejącej dokumentacji:
- praca w zespole opracowującym plan pracy szkoły na lata 2016/2017 pod hasłem „Rok wolontariatu”
- praca w zespole klasowym, jako lider w zespole wychowawczym, których zadaniem było tworzenie wielospecjalistycznej diagnozy funkcjonowania ucznia oraz indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych, jak również dokonywanie ich systematycznej ewaluacji.

3. Dalsze poznawanie organizacji zasad i zadań funkcjonowania szkoły
W trakcie trwania stażu zapoznałam się szczegółowo z dokumentacją szkoły by poznać zasady funkcjonowania i organizacji zadań szkoły. Analizie poddałam dokumentację wewnątrzszkolną między innymi Statut Szkoły, Plan Pracy szkoły, Program wychowawczy, procedury postępowania w różnych sytuacjach.
Efekty:
Analiza dokumentów szkoły pozwoliła mi dostosować moją pracę do potrzeb i wymagań szkoły, a także w sposób prawidłowy prowadzić wszelkiego rodzaju dokumentację i stosować obowiązujące procedury.

Podsumowanie
Okres stażu był dla mnie bardzo aktywnym czasem w pracy zawodowej. Zdobyłam doświadczenie, poszerzyłam moja wiedzę, rozwijałam umiejętności dydaktyczne i wychowawcze,
a także uczyłam się systematyczności, organizacji i planowania oraz współpracy. Zadania jakie sobie wyznaczyłam udało mi się zrealizować. Realizacja planu rozwoju zawodowego przyniosła mi wiele satysfakcji. To co robiłam z pewnością przyczyniło się do wzrostu jakości mojej pracy oraz lepszego funkcjonowania szkoły. Realizacja zamierzeń stała się dla mnie początkiem do stawiania sobie nowych wyzwań, które zamierzam realizować w kolejnych latach mojej pracy.
Efekty jakie uzyskałam w swojej pracy pedagogicznej nie byłyby możliwe do osiągnięcia bez życzliwości i wsparcia Pana Dyrektora, cennych wskazówek opiekuna stażu oraz współpracy
z gronem pedagogicznym. Myślę, że przyniosły one wiele korzyści zarówno mnie, rodzicom a przede wszystkim dzieciom. Pracując w swoim wymarzonym zawodzie staram się wykonywać moje obowiązki rzetelnie mając na uwadze przede wszystkim dobro dzieci.
Duże znaczenie mają dla mnie:
podziękowania Dyrektora szkoły za współorganizowanie koncertu charytatywnego podziękowania Dyrekcji NSP w Ciągowicach za współprace i realizację wielu wspólnych przedsięwzięć
podziękowanie Dyrektora MOK za modelowanie postaw moralno – społecznych uczniów poprzez kontakt z dziełem filmowym w V edycji Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej „KinoSzkoła”.
Szczególnie cenię sobie:
Nagrodę dla moich uczniów za zajęcie I miejsca w konkursie pieśni legionowych z okazji Święta Niepodległości w OREW Wolbrom.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.