X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35044
Przesłano:
Dział: Języki obce

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego sie o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: Marlena Juszyńska
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2014
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2017
Szkoła: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
Dyrektor Szkoły: Eugeniusz Święcki

Podpis Dyrektora: Podpis nauczyciela:

RODZAJ DZIAŁAŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ WYNIKAJĄCYCH Z WYMAGAŃ ROZPORZĄDZENIA MENiS Z DNIA 01.12 2004 R.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI
§ 7.1.1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
1. Poznanie zasad funkcjonowania i zadań szkoły.

2. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań
Analiza dokumentacji: Statutu Szkoły, Programu Rozwoju Szkoły, Szkolnych Zasad Oceniania, Programu Profilaktyki, Programu Wychowawczego Szkoły.

Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym i pedagogiem szkolnym.

Udział w organizowaniu różnego rodzaju konkursów szkolnych
i międzyszkolnych.

Współorganizowanie uroczystości szkolnych, apeli.

Opieka nad uczniami podczas wycieczek i wyjść pozaszkolnych.

Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, współpraca z innymi nauczycielami, wychowawcami, rodzicami, praca w zespołach przedmiotowych.

IX-X 2014r.

Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej

Cały okres stażu

Na bieżąco, wg harmonogramu

Na bieżąco

Na bieżąco
potwierdzenia

Potwierdzenia obecności na posiedzeniach Rady Pedagogicznej

Zaświadczenia.

Wpisy na stronie internetowej szkoły oraz dokumentacja własna
Potwierdzenia.

Notatki
§ 7.1.2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie, lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
1. Poszerzenie wiedzy
i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu.

2. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych.

3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
i prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

4. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej pod kątem różnych problemów w nauczaniu jęz. angielskiego
Doskonalenie własnego warsztatu pedagogicznego; udział w warsztatach metodycznych, kursach, konferencjach i szkoleniach.

Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu – obecność na radach szkoleniowych.

Tworzenie własnego warsztatu pracy poprzez wybór podręczników, zeszytów ćwiczeń; budowanie bazy materiałów dydaktycznych: książek, testów, dodatkowych materiałów dydaktycznych, pomocy multimedialnych, linków do stron z metodyką nauczania języka angielskiego, itp.

Udział w zajęciach warsztatowych, wdrażanie zdobytych umiejętności w pracy dydaktyczno – wychowawczej w celu podniesienia efektywności nauczania.

Obserwacja, udział, konsultacje, omówienie zajęć, ewaluacja.

Przebieg zajęć, omówienie, ewaluacja.

Prowadzenie dzienniczka „lektur”.
Na bieżąco

Na bieżąco

Na bieżąco

Według oferty szkoleniowej

Według harmonogramu

Na bieżąco
Potwierdzenia, zaświadczenia i dyplomy

Potwierdzenia obecności

Wybrane i zakupione przez uczniów podręczniki i zeszyty ćwiczeń, zestawy testów dostosowane do odpowiednich grup, plany wynikowe, własna biblioteczka,
spis bazy materiałów

Zaświadczenia

Karty obserwacji

arkusze obserwacji lekcji, karty spostrzeżeń

notatki, potwierdzenie opiekuna stażu
§ 7.1.3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty

1.Analiza przepisów prawa oświatowego:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 1.12 2004r. W sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Z 2004r. Nr. 260, poz. 2593 z późniejszymi zmianami)

- Karta Nauczyciela

- Rozporządzenie MEN z 19.04.1999r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
Stosowanie prawa oświatowego w pracy.

08-09.2014

Na bieżąco
Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, zatwierdzony plan rozwoju zawodowego
Umiejętność szukania informacji w odpowiednich aktach prawnych
§ 7.2.1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Współpraca z opiekunem stażu.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

3. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne

4. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.

5. Przygotowanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego,
przedłożenie dyrektorowi szkoły.
Określenie zasad współpracy z opiekunem stażu.

Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.

Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu -konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.

Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności; autorefleksja, analiza własnej pracy i możliwości samorozwoju, wnioski; analiza własnych lekcji, notatek i rozmów pohospitacyjnych.

Analiza i wybór programów nauczania.

Opracowanie
przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego.

Stosowanie aktywnych metod nauczania (projekty).

Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, postery, testy, wystrój sali lekcyjnej.

Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.

Współpraca z wydawnictwami, dyrekcją szkoły i innymi nauczycielami j. Angielskiego.

Odpowiedni dobór i kolejność tematów, łączenie nauki języka angielskiego z edukacją kulturalną, medialną, regionalną, prozdrowotną, ekologiczną, proeuropejską, itp.

Obserwacja zajęć prowadzonych przez
opiekuna (i innych nauczycieli).

Uczestnictwo w pracach
zespołu nauczycieli języka obcego.

Analiza dokumentacji, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
W okresie stażu

Wrzesień 2014

Według potrzeb

W okresie stażu

W okresie stażu

Koniec roku szkolnego

Cały okres stażu

Wrzesień 2014

Cały okres stażu

Na bieżąco

Na bieżąco

Na bieżąco

Na bieżąco

Na bieżąco

Cały okres stażu

Cały okres stażu

maj 2017r.
Kontrakt

Plan rozwoju zawodowego

Harmonogram spotkań

Arkusze obserwacji lekcji, własne wnioski i refleksje

Arkusze obserwacji lekcji, własne wnioski i refleksje, opinia osoby hospitującej na temat pracy dydaktycznej

Wdrażanie wniosków do planu rozwoju

Notatka

Dokumentacja szkolna

Dokumentacja szkolna, konspekty lekcji

Wyeksponowane prace uczniów zdobiące salę lekcyjną

Konspekty lekcji

Potwierdzenia

Zapisy w dziennikach lekcyjnych, plany pracy nauczyciela

Zapisy w dziennikach lekcyjnych i pozalekcyjnych

Notatki i wnioski
z obserwowanych lekcji

Potwierdzenia, notatki

sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
§ 7.2.2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1. Współpraca z Dyrekcją szkoły i gronem pedagogicznym w rozwiązywaniu bieżących spraw i problemów uczniów.

2. Bieżący kontakt z Pedagogiem szkolnym.

3. Zwrócenie szczególnej uwagi na specyficzne potrzeby uczniów klas pierwszych związane z wejściem w nowe środowisko szkolne.

4. Stały kontakt z rodzicami na temat postępów w nauce i zachowaniu uczniów.

5. Współorganizowanie i udział w realizacji programów profilaktycznych i projektów edukacyjnych.

6. Organizacja konkursów: językowego dla wszystkich uczniów, konkursu piosenki anglojęzycznej

7. Przygotowanie uczniów do konkursów językowych.

8. Planowanie i organizacja, udział w wydarzeniach z życia szkoły.
Pogadanki

Spotkania w ramach wywiadówek i dni otwartych, spotkania indywidualne według potrzeb

Przygotowanie testu sprawdzającego wiadomości uczniów po szkole podstawowej i gimnazjum, dokonanie ich analizy

Praca z uczniem zdolnym – przygotowanie do konkursów i olimpiad przedmiotowych.

Zorganizowanie spotkań i projektów językowych:
- Halloween
- koncert piosenki anglojęzycznej
- inscenizacje i przedstawienie
na terenie szkoły, włączenie do realizacji uczniów i wychowawców.

Ogłoszenie konkursu i jego regulaminu

Szkolny i pozaszkolne konkursy języka angielskiego,

Na bieżąco

Na bieżąco

W okresie stażu

Na bieżąco

Wrzesień 2014

Na bieżąco

W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu

Według harmonogramu

Notatki

Notatki ze spotkań z rodzicami

Testy wraz z analizą

Dziennik zajęć pozalekcyjnych, plan pracy koła języka angielskiego

potwierdzenia opiekuna stażu o odbytej imprezie, wpisy na stronie internetowej szkoły

Regulaminy i sprawozdania z konkursów, wpisy na stronie internetowej i gazetce szkolnej

Regulaminy i sprawozdania z konkursów
dokumentacja, potwierdzenia

Dokumentacja szkolna.

§ 7.2.3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacji
1. Poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi komputera.

2. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej.

3. Stosowanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.

Udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera.

Przygotowanie materiałów i pomocy dydaktycznych, konspektów, testów, analiz itp.

Opracowanie dokumentów szkolnych:
plany wynikowe, Przedmiotowe Zasady Oceniania z Jęz. Angielskiego.

Dokumentowanie przebiegu stażu.

Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali edukacyjnych.

Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów; wykorzystanie zasobów internetowych do opracowania własnych zajęć.

Wykorzystanie komputera na zajęciach.
Cały okres stażu

Na bieżąco

Na bieżąco

Na bieżąco

Na bieżąco

Na bieżąco

W okresie stażu
Zaświadczenia

Pomoce dydaktyczne, konspekty, analizy

Własna dokumentacja

Własna dokumentacja

Notatki

Testy, sprawdziany, dokumentacja szkolna, dyplomy, notatki

Zapisy w dziennikach lekcyjnych, konspekty zajęć

§ 7.2.4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych zadań

1. Współpraca z dyrekcją szkoły, gronem pedagogicznym, zespołem wychowawczym i pedagogiem szkolnym

2. Współpraca z rodzicami poprzez indywidualne kontakty.

3. Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki

4. Propagowanie zasad dobrego wychowania i kultury osobistej oraz tolerancji i odpowiedniej postawy społecznej wobec innych ludzi, również obcokrajowców

5. Udzielanie pomocy uczniom znajdującym się
w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
we współpracy z psychologiem szkolnym.

6. Stosowanie się do zaleceń PPP.

Spotkania i rozmowy z dyrektorem, nauczycielami i pedagogiem w sprawie rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych.

Spotkania z rodzicami w ramach dni otwartych szkoły i wywiadówek oraz spotkań indywidualnych.

Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej (nowości książkowe, czasopisma, publikacje internetowe).

Udział w szkoleniach dotyczących zagadnień wychowawczych i stosowanie zdobytej wiedzy w pracy z uczniami.

Prowadzenie lekcji obejmujących zagadnienia z kultury krajów anglojęzycznych; rozmowy z uczniami, dzielenie się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat różnic kulturowych.

Dostosowanie metod, form pracy i wymagań do indywidualnych potrzeb uczniów zgodnie z zaleceniami PPP.
Na bieżąco

Na bieżąco

Na bieżąco

W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu

Pogadanki, potwierdzenia, notatki

Potwierdzenia, notatki

Spis lektur

Zaświadczenia

konspekty lekcji, notatki

zaświadczenie
o współpracy
z pedagogiem szkolnym, GOPS-em

Potwierdzenia

§ 7.2.5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły
1. Analiza przepisów prawa oświatowego.

2. Zapoznanie uczniów z wewnątrzszkolnym i przedmiotowym systemem oceniania.

3. Współpraca przy tworzeniu dokumentów szkolnych.

4. Współpraca z pedagogiem szkolnym w celu udzielania pomocy i wspomagania dzieci
z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi.

5. Udział w pracach komisji egzaminacyjnej i konkursowej.
Analiza trudności edukacyjnych
i złych zachowań, poszukiwanie rozwiązań, zarówno
w sprawach dydaktycznych jak
i wychowawczych
Na bieżąco

Wrzesień 2014

Na bieżąco

Cały okres stażu

Notatki

Zapisy w dziennikach lekcyjnych

Dokumentacja szkolna

Potwierdzenia pedagoga, notatki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.