X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34980
Przesłano:
Dział: Języki obce

Innowacja edukacja interkulturowa

"The same or different-
Tacy sami czy inni?"

Program edukacji interkulturowej

Opracowała Agnieszka Kondraciuk

1. Rodzaj innowacji i jej główne założenia:

Innowacja programowo-metodyczna obejmuje rozbudzanie w uczniach potrzeby pogłębiania wiedzy z zakresu języka angielskiego oraz kształtowanie świadomości interkulturowej.

Główne założenia to: wzbogacenie treści nauczania o informacje kulturowe w celu zaspokajania przez uczniów naturalnej ciekawości świata oraz doskonalenie poszczególnych umiejętności językowych i zastosowanie zdobytej wiedzy w sytuacjach praktycznych.
Oprócz umiejętności lingwistycznych, uczniowie będą rozwijali umiejętności artystyczne oraz z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Innowacją zostaną objęci uczniowie klasy Va w ramach zajęć dodatkowych wynikających z art. 42KN.
Czas trwania: 1 godzina zajęć w tygodniu, w ciągu roku szkolnego 2015/2016, 2016/2017.

2. Opis innowacji:
Innowacja zakłada kształtowanie u uczniów świadomości interkulturowej rozumianej jako umiejętność porozumiewania się w języku obcym, znajomość dwóch kultur, własnej oraz kraju języka docelowego, a także zdolność ich porównania i znalezienia pomiędzy nimi podobieństw i różnic w celu rozwijania postawy tolerancji wobec różnorodności.
Innowacja pozwoli uczniom na poszerzanie kompetencji językowych oraz zdobywanie wiedzy o realiach życia we własnym państwie oraz kraju języka docelowego, o światopoglądach i mentalności przedstawicieli ich społeczeństw (elementy geografii, historii, życia codziennego, kultury masowej).

3. Treści innowacji:
Działania podjęte w ramach innowacji będą realizowane w oparciu o tematy obowiązujące w podstawie programowej przedmiotu język obcy nowożytny dla II etapu edukacyjnego (człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie i świat przyrody). Innowacja zakłada możliwość poszerzenia powyższych zagadnień, a uczniowie sami zadecydują, który temat będzie inspiracją do bardziej rozbudowanych działań.
Wiedza o kulturze krajów anglojęzycznych (Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Australii) oraz Polski będzie obejmowała następujące obszary:
• Geografia ogólna:
- położenie geograficzne,
- klimat
(projekcje filmów, prezentacje multimedialne, authentic materials- artykuły).
• Podróżowanie i turystyka:
- stolice (opis ogólny, szczegółowy),
- główne atrakcje turystyczne
(projekcje filmów, prezentacje, ulotki, pocztówki, itp.).
• Styl życia :
- tradycje,
- jedzenie,
- formy spędzania wolnego czasu,
- typowe domy
(scenki, prezentacje, pisanie maili).
• Festiwale i uroczystości:
(kalendarze, wykonanie afisza, artykuły).
• Sport:
(albumy, afisze, prezentacje).
• Szkolnictwo:
- przedmioty nauczania, przybory szkolne, moja klasa, otoczenie szkoły,
(referat, prezentacja, filmy, maile).
• Słynni ludzie / symbole/ ikony.
(drama, prezentacje, wywiady)
• Inne.
Ze względu na różnorodność zainteresowań istnieje możliwość poszerzenia powyższych obszarów tematycznych o propozycje uczniów.

4. Cele edukacyjne:
Nadrzędnym celem programu jest zachęcenie uczniów do praktycznego wykorzystania języka angielskiego w przyjaznym środowisku oraz budowanie postawy tolerancji i otwartości.
Cele szczegółowe:
• rozbudzanie ciekawości świata i pogłębianie wiedzy i pasji związanej z językami obcymi,
• rozwijanie świadomości interkulturowej poprzez dostrzeganie podobieństw i różnic pomiędzy kulturą własnego kraju a kulturą innych narodów,
• kształtowanie postaw tolerancji i otwartości na obce wzorce kulturowe,
• rozwijanie kompetencji językowych na wszystkich płaszczyznach ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności mówienia, pisania i czytania,
• likwidacja barier komunikacyjnych,
• bogacenie słownictwa uczniów,
• zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktycznych sytuacjach językowych,
• rozwijanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.
5. Metody i formy realizacji:

• praca indywidualna, w parach, grupach,
• korzystanie z różnych źródeł informacji, także autentycznych (tzw. authentic materials – np. http://www.britishcouncil.org/kids-topics ,
• tworzenie quizów, ankiet,
• symulacje językowe typowych sytuacji komunikacyjnych,
• ćwiczenia w pisaniu listów, pocztówek, e-maili,
• organizowanie i udział w imprezach i konkursach językowych,
• wykonywanie interaktywnych ćwiczeń,
• prezentacje multimedialne,
• tworzenie książek, albumów/ kalendarzy,
• inne pomysły uczniów wynikające z ich zainteresowań.
6. Przewidywane osiągnięcia uczniów:

Uczeń:
• jest świadomy różnic międzykulturowych,
• dostrzega różnice między ludźmi i uznaje je za naturalne,
• potrafi nawiązać swobodny kontakt interpersonalny,
• potrafi współpracować w grupie,
• posługuje się bogatszym słownictwem,
• czyta ze zrozumieniem w języku obcym na swoim poziomie,
• tworzy proste teksty w języku obcym na wybrane tematy,
• korzysta z różnych źródeł informacji,
• osiąga sukcesy w konkursach.

7. Ewaluacja innowacji:

Przebieg i efekty wdrażania innowacji podlegać będą końcowej ewaluacji. Będzie miała ona na celu pozyskanie informacji na temat realizacji innowacji, analizę jej przebiegu oraz wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy.
Ewaluacji podlegać będą:
- zgodność programu innowacyjnego z jego założeniami,
- atrakcyjność programu dla uczniów,
- jego praktyczność i użyteczność,
- skuteczność stosowanych metod,
- formy i metody pracy.
Wskaźnikami przebiegu innowacji będą m.in.
- wzrost kompetencji językowych uczniów,
- aktywność uczniów na zajęciach,
- nagrody i wyróżnienia w konkursach,
- opinie uczniów, rodziców oraz innych nauczycieli dotyczące prowadzonych zajęć oraz podejmowanych działań.
Wyniki ewaluacji zostaną opracowane i zinterpretowane przez autorkę innowacji. Ich zaprezentowanie nastąpi na posiedzeniu rady pedagogicznej po zakończeniu realizacji programu. Wnioski i spostrzeżenia zostaną wykorzystane do doskonalenia dalszej pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.