X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35033
Przesłano:

Sprawozdanie roczne ze stazu na dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

NAUCZYCIEL: Iwona Połaniecka

NAUCZANY PRZEDMIOT:
Język polski, zajęcia techniczne, plastyka, wychowanie do życia w rodzinie, rewalidacja indywidualna

POSIADANY STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO:
nauczyciel mianowany

MIEJSCE ODBYWANIA STAŻU:
Szkoła Podstawowa w Sobkowie

WYMIAR STAŻU: 2 lata i 9 miesięcy

TERMIN ROZPOCZĘCIA STAŻU: 1 września 2014

TERMIN ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31 maja 2017

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ POWINNOŚCI

§ 8 ust. 2 pkt 1
uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań
mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

SPIS TREŚCI

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.
2. Pogłębianie znajomości zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
3. Uczestniczenie w tworzeniu i aktualizacji dokumentów szkoły.
4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu, zgodnie z potrzebami szkoły
5. Rozwijanie i doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy
6. Diagnozowanie i badanie osiągnąć edukacyjnych uczniów.
7. Podejmowanie działań wychowawczych:
8. Udział w pracy komisji podczas egzaminów zewnętrznych organizowanych przez OKE
9. Praca w zespole nadzorującym przebieg konkursu humanistycznego.
10. 10. Praca w Zespole Promującym Zdrowie, ds. uzyskanie miana ‘Szkoły Promującej Zdrowie’

W czasie trwania stażu starałam się sprostać powyższym wymaganiom w zakresie doskonalenia pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły poprzez następujące działania:
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Dążąc do wykonania założonych zadań w opracowanym przez siebie planie rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego w pierwszym roku stażu:
1. Przestudiowałam ze szczególnym uwzględnieniem, odnoszące się do tych zagadnień:
a) Rozporządzenia MEN z dnia 14 listopada 2007 r. rozporządzenie zmieniające
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
b) Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli(Dz. U. z 2013 r. poz. 393);
c) Strony internetowe MEN;
d) Strony internetowe Kuratorium Oświaty w Kielcach.

2. Pogłębianie znajomości zasad funkcjonowania i organizacji pracy szkoły:
a) brałam udział w formach doskonalenia wewnątrzszkolnego (rady szkoleniowe
w ramach WDN):
- Szkoła Promująca Zdrowie
- Dziennik elektroniczny

b) wyszukiwałam nowe metody aktywizujące studiując czasopisma i publikacje „Polonista”, „Wychowawca”, Biuletyny WSiP, Biuletyny Nowej Ery,

c) Zapoznałam się z interesującą literaturą pedagogiczną i z publikacjami zamieszczonymi na portalach edukacyjnych:
- literka.pl
- edukator.pl,
- oswiata.abc.com,
- edu.pl,
- edunews.pl,
- eksperciwoswiacie.pl,
- i inne.

3. Tworzenie i aktualizacja dokumentów szkolnych
• udział w pracy zespołów aktualizujących i tworzących szkolne dokumenty:
- Statut Szkoły
• czynny udział w pracach zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej
- opracowanie Planu, narzędzi i Raportu
• udział w opracowywaniu analizy wyników sprawdzianu po klasie VI
- przygotowanie raportu po sprawdzianie

4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu

• udział w formach doskonalenia zawodowego w zależności od potrzeb nauczyciela, szkoły i oferty edukacyjnej (np. udział w kursach, warsztatach metodycznych, szkoleniach i innych):

Dbając o swój rozwój zawodowy i potrzeby szkoły aktywnie uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia nauczycieli.
a) Emocje – sprzymierzeńcy czy wrogowie w pracy nauczyciela?
b) Neuroedukacja – rewolucja w nauczaniu
c) Czy podręcznik może być płaszczyzną dialogu między uczniem i nauczycielem?
d) U progu wakacji... bez kompetencji kluczowych ani rusz. Umiejętności nabyte w szkole a sytuacje życiowe.
e) Wyobraźnia wyzwolona... Jak pracować z podręcznikiem do nauki o języku Słowa z uśmiechem?
f) Plastyka w szkole – wiedza, praktyka, inspiracja.
g) Dwie przestrzenie życia dziecka – dom i szkoła – w najnowszej literaturze dla dzieci i młodzieży.
h) Logogydaktyka w szkole – innowacyjna koncepcja wychowania i kształcenia.
i) Jakim prawem? Kurs wybranych aspektów prawa oświatowego.
j) Uczyć czytania przez zabawę.
k) Sojusznicy czy wrogowie – o współpracy z rodzicami.
l) Słucham, rozmawiam, motywuję – czyli o skutecznej komunikacji z uczniami.
m) Sprawdzian Szóstoklasisty
n) Mam klasę. Działam w grupie.
o) ‘Zasady organizacji XII Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego’ - konferencja metodyczna dla nauczycieli

• udział w szkoleniowych radach pedagogicznych:
- Jak napisać Program Szkoły Promującej Zdrowie
- e-dziennik (czerwiec 2015)

5. Rozwijanie i doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy
• gromadzenie materiałów dydaktycznych niezbędnych w pracy nauczyciela (słowniki, podręczniki, scenariusze lekcji, testy i sprawdziany wiedzy uczniów, płyty DVD i inne)

• studiowanie literatury z zakresu dydaktyki języka polskiego oraz zapoznawanie się z nowościami wydawniczymi, interesującymi artykułami w czasopismach dydaktycznych i na stronach internetowych:
- prenumeracja czasopisma Polonistyka

• stosowanie aktywnych metod nauczania i pomocy dydaktycznych (dostosowanie metod i form pracy do możliwości i potrzeb uczniów) w celu podniesienia jakości pracy szkoły
przygotowywanie gazetek, wystawek tematycznych
- na bieżąco

6. Diagnozowanie i badanie osiągnąć edukacyjnych uczniów.
• konstruowanie testów przedmiotowych dla klas IV-VI
• konstruowanie ankiet do diagnozowania pracy dydaktycznej i wychowawczej

7. Podejmowanie działań wychowawczych:
• organizowanie spotkań z rodzicami (według potrzeb i harmonogramu ustalonego przez szkołę) w celu informowania rodziców o postępach uczniów w nauce oraz zachęcanie rodziców do angażowania się w życie i działalność szkoły, jak również informowanie o różnych działaniach wychowawczych, ujętych w planie pracy wychowawczej:
- odbyły się 4 spotkania z rodzicami
• opracowanie tematyki spotkań z rodzicami (pedagogizacja rodziców):

8. Udział w przeprowadzaniu egzaminów zewnętrznych organizowanych przez OKE:
• przygotowanie sali do egzaminu, udział w przebiegu egzaminu zgodnie z funkcją wyznaczoną przez dyrektora szkoły:
- praca w zespole nadzorującym prawidłowy przebieg egzaminu w II części – językowej

9. Praca w zespole nadzorującym przebieg konkursu humanistycznego.
• udział w pracach zespołu nadzorującego przebieg konkursu na I etapie - szkolnym.

10. Uzyskanie miana ‘Szkoły Promującej Zdrowie’
• współpraca w opracowaniu programu, rocznego planu pracy i wdrożenie go

§ 8 ust. 2 pkt 2
wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Umiejętne posługiwanie się komputerem jako narzędziem pracy i Internetem jako źródłem informacji
• wykorzystanie programów komputerowych (np. Word, Excel) do opracowania dokumentacji szkolnej (Przedmiotowego Systemu Oceniania, Planu wychowawczego klasy itp.)
• wykorzystanie programów komputerowych w pracy wychowawczej - programu Librus pt.: „Sporządzanie i drukowanie świadectw i arkuszy dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej”
• opracowywanie wyników egzaminu zewnętrznego po VI klasie
• opracowanie Planu, narzędzi i Raportu ewaluacji wewnętrznej
• wykorzystanie programu Word w celu opracowania różnorodnych materiałów dydaktycznych i wychowawczych, np.: kart pracy, krzyżówek, testów, sprawdzianów, ankiet, dyplomów itp.
• korzystanie ze stron edukacyjnych znajdujących się w Internecie w celu doskonalenia pracy własnej, poszukiwania i opracowywania wiadomości, np.: biografii pisarzy i poetów, scenariuszy lekcji, konkursów, itp.
• umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły w celu promowania dokonań uczniów i informowania o działaniach :
- artykuły na stronie szkoły : http://spsobkow.edupage.org/news/?
• udział w kursach doskonalących przy zastosowaniu e –learningu :
a) Emocje – sprzymierzeńcy czy wrogowie w pracy nauczyciela?
b) Neuroedukacja – rewolucja w nauczaniu
c) Czy podręcznik może być płaszczyzną dialogu między uczniem i nauczycielem?
d) U progu wakacji... bez kompetencji kluczowych ani rusz. Umiejętności nabyte w szkole a sytuacje życiowe.
e) Wyobraźnia wyzwolona... Jak pracować z podręcznikiem do nauki o języku Słowa z uśmiechem?
f) Plastyka w szkole – wiedza, praktyka, inspiracja.
g) Dwie przestrzenie życia dziecka – dom i szkoła – w najnowszej literaturze dla dzieci i młodzieży.
h) Logogydaktyka w szkole – innowacyjna koncepcja wychowania i kształcenia.
i) Jakim prawem? Kurs wybranych aspektów prawa oświatowego.
j) Uczyć czytania przez zabawę.
k) Sojusznicy czy wrogowie – o współpracy z rodzicami.
l) Słucham, rozmawiam, motywuję – czyli o skutecznej komunikacji z uczniami.

• korzystanie na zajęciach z komputerowych programów edukacyjnych tj.:
- Język polski – program do tablic interaktywnej
- Wychowanie komunikacyjne
- Krzyżówki drogowe
- Już umiem
- Układanka 4.0

• wykorzystanie sprzętu multimedialnego - prowadzenie lekcji z wykorzystaniem technologii multimedialnej: tablica multimedialna, e-booki, prezentacje
• dokumentacja awansu zawodowego

2. Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych
• publikacja artykułów w „Głosie Sobkowa” i na stronie internetowej szkoły
• prowadzenie strony Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa.

§ 8 ust. 2 pkt 3
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych,
prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli –
Przeprowadziłam 2 zajęcia otwarte dla koleżanki stażystki
• Przygotowywałam scenariusze lekcji
• omówienie przeprowadzonych zajęć

2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z nauczycielami
• współpraca z nauczycielami innych przedmiotów, uczącymi w danej klasie (wymiana doświadczeń w celu ustalenia wspólnego frontu działań wychowawczych) w ramach współpracy Zespołu jednego odziału
• współpraca z nauczycielami przygotowującymi uroczystości szkolne (pomoc w doborze okolicznościowego repertuaru; udostępnianie własnych scenariuszy, pomoc w organizacji uroczystości szkolnych):
- Dzień Papieski
- Jasełka
- Pierwszy Dzień Wiosny
- Szkolny Dzień Sportu
- Finał WOŚP
• organizowanie konkursów i imprez szkolnych:
- Szkolny Konkurs OTWP,
- Szkolny Konkurs Recytatorski
- Szkolny Konkurs Ortograficzny
- Szkolny Konkurs ‘Bezpieczeństwo na piątkę’
- Pokaz i zajęcia praktyczne z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
- Egzamin na Kartę rowerową
- Piknik Rodzinny
- Dyskoteki szkolne
- Zabawa walentynkowe

§ 8 ust. 2 pkt 4a
opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
1. Aktywna realizacja zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych nauczyciela wychowawcy
• opracowanie i aktywna realizacja planu pracy wychowawczej, uwzględniającego szkolny program wychowawczy i profilaktyczny
• przeprowadzenie lekcji wychowawczych uwzględniających potrzeby uczniów oraz zgodnych z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły
• systematyczna analiza zachowania uczniów oraz wyników nauczania z poszczególnych przedmiotów

2. Opracowałam IPETy uczniom – Mariusz Stajniak, Weronika Strzelecka, Adrian Słotwiński
3. Praca z uczniem zdolnym i z uczniem słabym
Raz w tygodniu prowadziłam zajęcia wyrównawcze z j. polskiego dla uczniów słabych. Prowadziłam też zajęcia wspierające ucznia zdolnego – w celu przygotowania ich do konkursów szkolnych i pozaszkolnych.

§ 8, ust. 2, pkt 4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Organizowanie lub współorganizowanie uroczystości szkolnych i wycieczek
• organizacja uroczystości szkolnych zgodnie z przydziałem czynności
• organizacja wyjazdów do kina, teatru, wycieczek dydaktyczno-krajoznawczych :
- wyjazd do Centrum Kultury w Jędrzejowie na przedstawienie teatralne „Ten obcy” i „Hobbit;
- do kina Moskwa na film ‘Gabriel’
- na zajęcia warsztatowe do Muzeum Narodowego w Kielcach;
- wycieczka do Sandomierza
• sprawowanie opieki nad uczniami podczas szkolnych uroczystości, wycieczek, wyjazdów na konkursy ,
2. Udział w projektach unijnych
• napisanie programu i udział w konkursie o mikrodotację – program nie zakwalifikował się do dofinansowania
3. Organizowanie i przeprowadzenie konkursów:
• przygotowanie i przeprowadzenie szkolnych konkursów:
a. Szkolnego Konkursu Recytatorskiego,
b. Szkolnego Konkursu Ortograficznego,
c. Szkolnego Konkursu OTWP,
d. Szkolnego Konkursu Bezpieczeństwo na piątkę,
• publikacja na stronie internetowej szkoły osiągnięć uczniów w organizowanych konkursach

4. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów
• przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych np.:
a. Gminnego Konkursu Recytatorskiego,
b. Gminnego Konkursu Ortograficznego,
c. Gminny i Powiatowy etap konkursu OTWP,
d. Konkurs Humanistyczny
e. Gminny Konkurs Profilaktyczny ‘Zanim będzie za późno’
• prowadzenie zajęć koła polonistycznego
- cotygodniowe zajęcia przygotowujące uczniów kl. VI do Sprawdzianu kompetencji po VI kl.
5. Sprawowanie opieki nad Szkolnym Kołem Bezpieczeństwa
• opracowanie planu pracy SKB
• koordynowanie działalności członków SKB
6. Poszerzanie zakresu swoich działań poprzez dokształcanie się
Ukończenie kursów umożliwiających podjęcie nowych działań wobec szkoły i uczniów
a. Emocje – sprzymierzeńcy czy wrogowie w pracy nauczyciela?
b. Neuroedukacja – rewolucja w nauczaniu
c. Czy podręcznik może być płaszczyzną dialogu między uczniem i nauczycielem?
d. U progu wakacji... bez kompetencji kluczowych ani rusz. Umiejętności nabyte w szkole a sytuacje życiowe.
e. Wyobraźnia wyzwolona... Jak pracować z podręcznikiem do nauki o języku Słowa z uśmiechem?
f. Plastyka w szkole – wiedza, praktyka, inspiracja.
g. Dwie przestrzenie życia dziecka – dom i szkoła – w najnowszej literaturze dla dzieci i młodzieży.
h. Logogydaktyka w szkole – innowacyjna koncepcja wychowania i kształcenia.
i. Jakim prawem? Kurs wybranych aspektów prawa oświatowego.
j. Uczyć czytania przez zabawę.
k. Sojusznicy czy wrogowie – o współpracy z rodzicami.
l. Słucham, rozmawiam, motywuję – czyli o skutecznej komunikacji z uczniami.
m. Sprawdzian Szóstoklasisty
n. Mam klasę. Działam w grupie.
o. ‘Zasady organizacji XII Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego’ - konferencja metodyczna dla nauczycieli
7. Z mojej inicjatywy szkoła brała udział w Projekcie Telewizji Polskiej TVP „Internetowy Teatr TVP dla szkół”. Uczniowie klas 0-VI obejrzeli 4 przedstawienia teatralne na żywo obejrzeli w Sali przez szerokopasmowy Internet na tablicy interaktywnej.

§ 8 ust. 2 pkt 4e
wykonywanie zadań na rzecz oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
we współpracy z innymi osobami,
instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
1. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych
- w celu poznania sytuacji rodzinnej wychowanków przeprowadziłam wywiad, ankiety wśród rodziców i uczniów; prowadziłam rozmowy indywidualne, prowadziłam również obserwację uczniów;
2. Współpraca z Publiczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
• wdrażałam w pracy dydaktyczno – wychowawczej zaleceń i sugestii poradni – wykorzystałam je w czasie opracowania IPETów i pracy z uczniami
3. Współpraca z rodzicami.
Odbyły się 4 zebrania z rodzicami, w czasie, których a także poza nimi opiekunowie byli informowani o wynikach w nauce i zachowaniu dzieci. Poza tym na bieżąco informowałam rodziców o zaistniałych sytuacjach problemowych odbywając rozmowy indywidualne.
4. Współpraca z biblioteką szkolną, Gminną Biblioteką
Systematycznie w ramach lekcji bibliotecznych i wychowawczych chodziliśmy do biblioteki szkolnej w celu rozbudzania potrzeb czytelniczych; uczniowie byli zapoznawani z rodzajami i zawartością katalogów bibliotecznych.

5. Współpraca z Samorządem Uczniowskim
We współpracy z SU wzięliśmy udział w akcjach charytatywnych- Góra Grosza, WOŚP, kupnie cegiełek czy zbiórce plastikowych nakrętek.
6. Współpraca z Policją, OSP, GOPS i Ośrodkiem Zdrowia
a. Spotkania tematyczne – Policja, Pielęgniarka środowiskowa
b. Konkursy – OTWP z OSP i PSP w Jędrzejowie
c. Wspólnie z Policją przeprowadziliśmy Egzamin na Kartę rowerową

PODSUMOWANIE

W czasie drugiego roku stażu systematycznie realizowałam założone wcześniej cele. Poszerzałam swoją wiedzę oraz umiejętności pedagogiczno-wychowawcze, przyczyniając się do podniesienia, jakości pracy swojej, ucznia i szkoły.
Praca z uczniem zdolnym i trudnościami edukacyjnymi mobilizowała mnie do wdrażania coraz to nowych, ciekawszych pomysłów, które umożliwiły wszechstronny rozwój młodzieży.
Traktuję ucznia podmiotowo, doceniam każdy wkład na miarę jego możliwości, staram się zrozumieć jego indywidualność i potrzeby.
Posiadam umiejętności stosowania technologii komputerowej, szeroko korzystam z wszelkich jej możliwości. Jestem otwarta na dzielenie się swoimi umiejętnościami i wiedzą oraz doświadczeniem. Chętnie podejmuję i realizuję działania, które wykraczają poza moje obowiązki.
Podjęte zadania wykonuję z zaangażowaniem i starannością. Wnikliwie analizuję i staram się odpowiedzialnie oceniać własna pracę.
Aby móc dalej dobrze realizować zadania szkoły, podnosić, jakość swojej pracy, zamierzam nadal doskonalić kwalifikacje, wykorzystywać doświadczenie zawodowe innych nauczycieli dzieląc się własnym i wciąż dbać o formacje duchową, by jak najlepiej wypełniać zadania mi polecone.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.