X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35029
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela świetlicy na stopień nauczyciela mianowanego

KIERUNKI ROZWOJU

§ 7 ust. 2 pkt 1

I. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Zadania

1. Zapoznanie się z procedurą osiągania awansu zawodowego nauczycieli.

a) Analiza przepisów prawnych regulujących system awansu zawodowego (rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu, Karty nauczyciela oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego).

b) Tworzenie na użytek własny biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu w formie papierowej i elektronicznej.

c) Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju, sprawozdania, prezentacji dorobku.

d) Udział w szkoleniu dotyczącym przygotowania dokumentacji i sposobu przebiegu awansu zawodowego.

e) Uaktualnianie wiedzy na temat awansu (portale internetowe oraz czasopisma pedagogiczne).

2. Współpraca opiekunem stażu.

a) Ustalenie zasad współpracy i sporządzenie kontraktu.

b) Opracowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

c) Obserwacja lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu.

d) Prowadzenie lekcji w obecności opiekuna.

e) Omawianie prowadzonych i obserwowanych zajęć w celu doskonalenia umiejętności ewaluacji własnych i obserwowanych lekcji.

3. Dalsze doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań szkoły.

a) Udział w lekcjach otwartych.

b) Opieka nad salą świetlicową.

4. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.

a) Udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego oraz szkoleniowych radach pedagogicznych.

b) Udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego: kursach, warsztatach i szkolenia z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej.

c) Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych: studiowanie literatury fachowej, psychologiczno – pedagogicznej, korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla wychowawców świetlic szkolnych, studiowanie czasopism tj. „Problemy opiekuńczo – wychowawcze”, „Nasza szkoła”, „Świetlica w szkole”, „Życie szkoły”, „Mały artysta”, „Hobby”.

5. Wzbogacanie warsztatu pracy poprzez poszerzanie inwentarza stosowanych metod nauczania o metody aktywizujące.

a) Pogłębianie wiedzy na temat metod aktywizujących poprzez studiowanej stosownej literatury, publikacji internetowych, udział w lekcjach otwartych.

6. Podejmowanie dodatkowych wewnętrznych działań przy współpracy z innymi nauczycielami.

a) Współorganizowanie konkursów, akcji, przedstawień szkolnych, zajęć pokazowych dla uczniów.

b) Współpraca z pedagogiem szkolnym i z wychowawcami w celu zdobycia informacji o wychowankach, którzy potrzebują specjalnej opieki.

c) Aktywna współpraca z Samorządem Uczniowskim przy zbiórce: makulatury, nakrętek na sprzęt rehabilitacyjny dla chorych dzieci, zabawek dla dzieci do Szpitala Specjalistycznego w Pile.

d) Współpraca z biblioteką szkolną – korzystanie z zasobów biblioteki.

e) Dokumentacja wydarzeń z życia świetlicy szkolnej poprzez prowadzenie kroniki świetlicowej.

§ 7ust. 2 pkt 2

II. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zadania

1. Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów. Zapoznanie się z potrzebami, zainteresowaniami uczniów oraz diagnoza problemów społecznych i cywilizacyjnych.

a) Obserwacja własna, zapoznanie się z sytuacją rodzinną wychowanków poprzez analizę kart zgłoszenia dziecka do świetlicy, rozmowy z uczniami, rozmowy indywidualne z rodzicami, konsultacje z innymi nauczycielami. Wnioski wyciągnięte z konferencji rad pedagogicznych.

b) Rozwiązywanie konfliktów, problemów emocjonalnych uczniów przy współpracy z wychowawcami, rodzicami i pedagogiem szkolnym.

2. Opieka nad uczniami zdolnymi i mającymi trudności w nauce.

a) Zapewnienie wychowankom właściwych warunków do nauki, wypoczynku i spędzania wolnego czasu, zgodnie z ich potrzebami wszechstronnego rozwoju.

b) Odrabianie z dziećmi zadań domowych, praca z dziećmi słabszymi, gry i zabawy edukacyjne.

c) Prowadzenie Świetlicowego koła plastycznego, przygotowywanie uczniów do konkursów.

3. Działania na rzecz promocji szkoły.

a) Organizowanie konkursów o zasięgu szkolnym i poza szkolnym.

b) Przygotowywanie ściennych gazetek świetlicowych, i szkolnych, tworzenie plakatów i ogłoszeń promujących imprezy szkolne.

c) Współorganizacja konkursów ogólnoszkolnych.

4. Podejmowanie działań integrujących szkołę ze środowiskiem lokalnym.

a) Zaproszenie ciekawych osób w celu uatrakcyjnienia zajęć świetlicowych.

5. Angażowanie uczniów do włączania się w pracę na rzecz szkoły.

a) Angażowanie wychowanków do przygotowywania kartek i ozdób świątecznych oraz ich sprzedaży na świetlicowych kiermaszach bożonarodzeniowych.

b) Angażowanie wychowanków do zbiórki makulatury, nakrętek na rzecz chorych dzieci oraz zabawek do Szpitala Dziecięcego.

§ 7 ust. 2 pkt 3

III. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania

1. Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela.

a) Tworzenie pomocy dydaktycznych, materiałów dodatkowych oraz wszelkich dokumentów szkolnych (opracowanie planu pracy świetlicy szkolnej, sprawozdania, podania, wnioski itp.) przy użyciu edytora tekstów.

b) Wykorzystanie na zajęciach scenariuszy i materiałów dostępnych w Internecie (portale edukacyjne).

c) Wykorzystanie technologii komputerowej do tworzenia gazetek szkolnych, ogłoszeń, afiszów reklamujących akcje i konkursy.

d) Wykorzystanie portali edukacyjnych w samokształceniu.

2. Dokumentowanie wydarzeń szkolnych.

a) Opracowanie z wykorzystaniem komputera i Internetu Kroniki świetlicowej oraz gazetek szkolnych.

b) Współpraca przy tworzeniu strony internetowej szkoły, poprzez przekazywanie informacji i zdjęć dotyczących ważnych wydarzeń z życia świetlicy szkolnej.

3. Wykorzystywanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego.

a) Dokumentowanie przebiegu stażu w formie pisemnej i elektronicznej.

b) Wykorzystanie Internetu do śledzenia na bieżąco informacji z zakresu przepisów prawa oświatowego, szkoleń, warsztatów.

4. Publikacja własnych prac w Internecie.

a) Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego, sprawozdania, scenariuszy zajęć w portalach edukacyjnych.

b) Tworzenie bazy linków do ulubionych portali edukacyjnych.

§ 7 ust. 2 pkt 4

IV. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Zadania

1. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych.

a) Realizacja zadań wychowawczych poprzez poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków – rozmowy indywidualne z wychowankami i z rodzicami.

b) Świetlicowa bajkoterapia – czytanie dzieciom bajek terapeutycznych z grupy psychoedukacyjnych i relaksacyjnych.

2. Opracowanie informatora w dla rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej.

a) Opracowanie i udostępnianie rodzicom porad z zakresu wychowania dzieci oraz życia świetlicy.

3. Aktywne samokształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.

a) Zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wy¬dawni¬czymi z dziedziny psychologii, pedagogiki i dydaktyki.

b) Śledzenie nowinek wydawniczych dotyczących wymienionej tematyki.

4. Wykorzystanie znajomości zagadnień z zakresu psychologii, pedagogiki, znajomości prawa oświatowego.

a) Diagnozowanie uczniów o obniżonym poziomie intelektualnym i z trudnościami w nauce oraz praca z nimi przy odrabianiu prac domowych.

§ 7 ust. 2 pkt 5

V. umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Zadania

1. Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty i działania szkoły.

a) Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MENiS, Statutu Szkoły, wewnątrzszkolnego systemu oceniania i obowiązujących regulaminów.

b) Analiza podstawowych aktów prawnych, dotyczących pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich, organizowania pomocy psychologicznej dla uczniów z trudnościami w nauce i z rodzin patologicznych, udzielania pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów do PPP.

c) Opracowanie dokumentacji potrzebnej koniecznej do zrealizowania stażu

d) Udział w Radach Pedagogicznych.

2. Uwzględnianie i posługiwanie się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego.

a) Posługiwanie się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowania prezentacji dorobku i przygotowania się do rozmowy z komisją przeprowadzającą egzamin.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.