X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35030
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Podstawowe dane:
Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Marta Wesołowska-Kardas
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa im. gen. Franciszka Kleeberga w Woli Gułowskiej
Stanowisko pracy: nauczyciel wychowania przedszkolnego (2014/2015)
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (2015/2016)
nauczyciel wychowania przedszkolnego (2016/2017)
Posiadane kwalifikacje:
Studia licencjackie slawistyka (UMCS w Lublinie, 2008 r.)
Studia magisterskie slawistyka (UMCS w Lublinie, 2010 r.)
Studium pedagogiczne (WSPA w Lublinie, 2010 r.)
Studia podyplomowe "Wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z pedagogiką przedszkolną" (TWP w Warszawie, 2013 r.)
Czas trwania stażu: 01.09.2014 r. – 31.05.2017 r.
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Iwona Kasak
Imię i nazwisko dyrektora szkoły: mgr Przemysław Sala

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Zostało napisane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Z 2013 r. Poz. 393).
Odbyty przeze mnie staż był czasem refleksji nad sobą, czasem poszukiwań, wzbogacania wiedzy i zdobywania doświadczenia. Jestem osobą aktywną, ambitną
i stale doskonalącą swój warsztat pracy. Staram się podnosić jakość mojej pracy i rzetelnie realizować stawiane wobec mnie zadania.
Cały okres stażu był dla mnie czasem wytężonej pracy nad realizacją założeń planu rozwoju zawodowego, podczas którego pogłębiałam swoją wiedzę, doskonaliłam warsztat pracy dydaktyczno-wychowawczej poprzez udział w kursach, szkoleniach, zgłębiałam wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki.
Realizacja założeń zawartych w planie miała w efekcie dać mi wzrost różnorakich umiejętności i doświadczeń, wzbogacić o nową wiedzę merytoryczną
i pedagogiczną, podnieść jakość mojej pracy. Poniższym sprawozdaniem pragnę potwierdzić, iż zrealizowałam wszystkie zadania zgodnie z wymaganiami na stopień nauczyciela mianowanego.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
1-2. Poznałam i wdrożyłam procedury awansu zawodowego
• Przed złożeniem wniosku dokonałam wstępnej analizy przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego. Dokonałam analizy następujących dokumentów: Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenie MENiS z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Z 2013 r. Poz. 393).
• Sformułowałam wniosek o rozpoczęcie stażu, który przedłożyłam dyrektorowi Zespołu Szkół im. Gen. F. Kleeberga w Woli Gułowskiej – panu mgr Włodzimierzowi Wolskiemu.
• Działając zgodnie z przepisami opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
• Systematycznie uaktualniałam swoją wiedzę dotyczącą awansu zawodowego i prawa oświatowego. Śledziłam strony MEN, portale internetowe.
• Uczestniczyłam w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego:
- "Analiza formalna i merytoryczna dokumentacji składanej przez nauczycieli kontraktowych ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego." ;
- "Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego. Procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego oraz doskonalenie umiejętności prezentowania własnego dorobku zawodowego." ;
- "Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego. Opracowanie sprawozdania za okres stażu i przygotowanie do egzaminu.".

Efekty realizacji: Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów: wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego. Konstruując plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów.
3. Współpracowałam z opiekunem stażu
• We wrześniu 2014 roku nawiązałam współpracę z opiekunem stażu - panią mgr Katarzyną Osowiec. Zawarłyśmy kontrakt i omówiłyśmy zasady współpracy.
• W czerwcu 2015 roku nawiązałam współpracę z drugim opiekunem stażu - panią mgr Iwoną Kasak. Wspólnie napisałyśmy kontrakt i ustaliłyśmy harmonogram spotkań.
• Przez cały okres stażu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, a także prowadziłam zajęcia w jego obecności. Wszystkie obserwowane
i prowadzone przeze mnie zajęcia zostały omówione.
• Przez cały okres stażu konsultowałam się z opiekunem stażu przed zajęciami, na których byłam obserwowana.
• Korzystając z pomocy opiekuna stażu przygotowałam projekt sprawozdania
z planu rozwoju zawodowego.

Efekty realizacji: Dzięki współpracy z opiekunem stażu ciągle doskonaliłam i wzbogacałam własny warsztat pracy. Miałam również okazję poszukiwania nowych, atrakcyjnych metod pracy oraz wzbogacania swojego doświadczenia zawodowego. Współpraca z panią Iwoną Kasak zaowocowała poznaniem różnorodnych technik prowadzenia zajęć, a także pogłębieniem umiejętności planowania. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu pozwoliło mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom.
4. Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna i innych nauczycieli
• Przez cały okres stażu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu.
• Obserwowałam zajęcia prowadzone przez innych nauczycieli i wychowawców. Były to zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej, uroczystości przedszkolne i szkolne, zajęcia otwarte.

Efekty realizacji: Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli wzbogaciła mój warsztat o nowo poznane metody, pomysły na ciekawe prowadzenie zajęć, metody dyscyplinowania i wychowywania dzieci. Wielokrotnie podczas obserwacji szczególną uwagę zwracałam na rodzaj stosowanych metod pracy z uczniami oraz na indywidualizację procesu nauczania, wykorzystywanie multimediów podczas zajęć, organizowanie pracy uczniów w zespołach oraz na stosowanie na zajęciach metody NaCoBeZu. Zwracałam także uwagę na atmosferę panującą na zajęciach, stosunek nauczyciela do dzieci. Dzięki tym obserwacjom mogłam udoskonalić swój warsztat pracy, zyskałam nowe pomysły do realizacji zajęć w sposób ciekawy i motywujący dzieci do pracy.
5. Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli
• Zgodnie z harmonogramem prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu, pani wicedyrektor, pana dyrektora.
• Prowadziłam hospitację diagnozującą w obecności pana dyrektora.
• Podczas trwania stażu wyniki swojej pracy poddawałam regularnej ewaluacji. Dokonując autorefleksji, brałam pod uwagę opinie opiekuna stażu oraz doświadczonych koleżanek.
• Ponadto uczestniczyłam w szkoleniu wewnętrznym "Ocena koleżeńska i samoocena".

Efekty realizacji: Wszystkie zajęcia były dokładanie analizowane pod względem merytorycznym, metodycznym i uzyskały pozytywną opinię. Wspólnie z opiekunem analizowałam swoje mocne i słabe strony. Wymiana spostrzeżeń okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym przy planowaniu dalszej pracy. Po dokonaniu autorefleksji doszłam do wniosków:
- praca nauczyciela daje mi dużo satysfakcji;
- w pracy nauczycielskiej najważniejszy jest kontakt z dziećmi;
- metody pracy należy dostosować do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka;
- potrafię współpracować z dziećmi;
- powinnam stale pracować, by moja wiedza i umiejętności były dostosowane do potrzeb przedszkola.
6. Poszerzałam wiedzę i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu
Od początku swojej pracy w przedszkolu i szkole systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe celem doskonalenia procesu dydaktycznego. Tematykę warsztatów, szkoleń, kursów, seminariów szukałam i wybierałam pod kątem przydatności i atrakcyjności. W trakcie trwania stażu ukończyłam:
• szkolenia/warsztaty dydaktyczno-wychowawcze:
- "Wczesne wspomaganie jako zwiększanie szans edukacyjnych dziecka";
- "Praktyczne wskazówki dotyczące realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz sposoby wykorzystania efektów pracy nauczyciela";
- "Nasz Elementarz" w organizacji pracy nauczyciela;
- "Metody nauki czytania w wychowaniu przedszkolnyn i edukacji wczesnoszkolnej";
- "W krainie papieru" - zabawy ruchowe do wierszy i piosenek
z wykorzystaniem różnych form papieru;
- "Logofigle - ćwiczenia logopedyczne stymulujące rozwój mowy".
• prowadziłam /organizowałam szkolenia/warsztaty:
- Razem z s. Katarzyną Czajka i p. Agnieszką Konieczną przygotowałam szkolenie dla Rady Pedagogicznej pt. "Współpraca w zespołach między przedmiotowych";
- Zapraszając osoby z zewnątrz zorganizowałam warsztaty:
- chemiczne - pokaz doświadczeń chemicznych;
- wielkanocne - poznanie tradycji wielkanocnych i wykonanie pisanek przez dzieci metodą batikową.
• uczestniczyłam w szkoleniach Rady Pedagogicznej m.in.:
- Szkolenie dotyczące "Organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej";
- Szkolenie z zakresu "Prowadzenia dokumentacji szkolnej";
- Szkolenie dotyczące posługiwania się tablicą interaktywną i wykorzystania sali multimedialnej podczas zajęć;
- "Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej";
- "Pierwsza pomoc przedmedyczna";
- Szkolenie w zakresie PPOŻ;
- „Dyscyplina na zajęciach”,
- „Zmiany w przepisach prawnych – reforma edukacji”.
- „Komunikacja z trudnymi rodzicami”,
- „Uczeń ryzyka dysleksji”,
Efekty realizacji: Szkolenia, w których uczestniczyłam oprócz solidnej podbudowy teoretycznej udoskonaliły warsztat mojej pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy przedszkola i szkoły. Wszystkie te szkolenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, pozwoliły na wymianę doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących wychowania i nauczania oraz poznania nowości wydawniczych pojawiających się na rynku. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego jest nieodłączną częścią pracy w zawodzie nauczyciela. Otrzymane na szkoleniach materiały wykorzystałam w celu wzbogacenia
i urozmaicenia własnych zajęć z dziećmi i spotkań z rodzicami.
7. Rozbudowywałam własny warsztat pracy
• Gromadziłam i aktualizowałam własną bibliotekę o tematyce pedagogicznej
i przedmiotu.
• Stosowałam nowo poznane aktywne metody nauczania.
• Opracowałam oraz uzupełniałam własne zaplecze pomocy dydaktycznych
tj. gazetki, plakaty, książki.
• Dobierałam różnorodne metody i narzędzia w procesie oceniania i sprawdzania zdobytej wiedzy.
• Samodzielnie studiowałam literaturę pedagogiczną i psychologiczną:
- Adele Faber i Elaine Mazlish, „Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”;
- Agnieszka Wentrych, "Zanim wkroczy specjalista... Jak pomóc przedszkolakowi w trudnych sytuacjach. Przewodnik dla nauczycieli
i rodziców";
- Peter Gray "Wolne dzieci. Jak zabawa sprawia, że dzieci są szczęśliwsze, bardziej pewne siebie i lepiej się uczą";
- Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo, "Wczesna interwencja terapeutyczna".
Efekty realizacji: Przez cały okres stażu intensywnie rozbudowywałam swój warsztat pracy. Opracowywałam własne zaplecze pomocy dydaktycznych. Czytałam literaturę pedagogiczną oraz przedmiotową. Wzbogacając swój warsztat pracy samodzielnie wykonuję pomoce dydaktyczne do codziennych zajęć. Starania o stopień nauczyciela mianowanego zmotywowały mnie do ustawicznego samokształcenia się i doskonalenia swoich kompetencji. Bieżące czerpanie pomysłów zainspirowanych opracowaniami i materiałami zawartymi w kwartalniku „Hobby” i „Mały artysta” pozwala mi na ustawiczne poszerzenie własnego warsztatu pracy. Gromadzę pomoce do pracy dydaktycznej (plakaty, plansze, ilustracje, czasopisma, książki, nagrania), które wykorzystuję w trakcie pracy z dziećmi, co przyczynia się do ich uatrakcyjnienia oraz do podniesienia jakości mojej pracy. Dbam o klasę, jej estetyczny wygląd. Staram się, aby pomieszczenie to miało ładny i przyjazny wygląd oraz aktualne gazetki ścienne. W swojej pracy wykorzystuję elementy różnorodnych metod pracy
w przedszkolu: Metody Dennisona, Metody Weroniki Sherborne, Metody
E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, które przynoszą wiele korzyści w rozwoju zarówno umysłowym jak i fizycznym dzieci. Na bieżąco sięgam do fachowych publikacji nauczania przedszkolnego. W miarę możliwości z funduszy klasowych oraz własnych kupuję gry planszowe, puzzle, układanki. Pisząc do Instytutu Pamięci Narodowej
w Warszawie otrzymałam puzzle z godłem i hymnem Polski, w celu rozwijania wartości patriotycznych wśród podopiecznych.
8. Prowadziłam dokumentację przedszkolną i szkolną
• Tworzyłam i prowadziłam na bieżąco dokumentację przedszkolną, szkolną
i zajęć dodatkowych: dziennik zajęć, tygodniowe plany pracy, arkusz obserwacji dziecka, badanie gotowości szkolnej, świadectwa ukończenia klasy I, informację o gotowości szkolnej, arkusze ocen.
• Uczestniczyłam w warsztatach metodycznych: "Obserwacja pedagogiczna (diagnoza przedszkolna) z uwzględnieniem oceny gotowości szkolnej 5/6-latka".
• Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci: tygodniowych planów pracy, scenariuszy, zdjęć, sprawozdań.
• Jako wychowawca prowadziłam dokumentację pomocy psychologiczno-pedagogicznej: prowadzenie teczki PPP; rejestr działań; karty ewaluacji; wnioski do dalszej pracy.
Efekty realizacji: Pogłębiłam wiedzę dotyczącą prowadzenia dzienników lekcyjnych oraz zajęć dodatkowych. Zdobywana wiedza jest przeze mnie wykorzystywana w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji przedszkolnej i szkolnej. Bardzo dobra znajomość dokumentów pozwala mi realizować założenia szkoły, a tym samym wpływać na podnoszenie jakości pracy szkoły. Potrafię prawidłowo prowadzić dokumentację pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

9. Aktywnie uczestniczyłam w pracach zespołów przedmiotowych
• W okresie stażu czynnie uczestniczyłam w spotkaniach zespołu edukacyjno-wychowawczego edukacji przedszkolnej opracowując dokumenty: Kalendarz Imprez Przedszkolnych, ewaluację programu profilaktyki. Aktywnie uczestniczyłam w realizacji zaplanowanych uroczystości.
a) rok szkolny 2014/2015 (grupa 5-latków):
- Święto Pieczonego Ziemniaka - wyjazd do lasu, spotkanie z leśniczym, ognisko integracyjne, wspólna zabawa;
- współorganizowałam uroczystość pasowania na przedszkolaka - montaż słowno-muzyczny, uroczystość z udziałem rodziców;
- Dzień Pluszowego Misia - zabawy z pluszakami, integracja grup rówieśniczych;
- spotkanie wigilijne z udziałem rodziców - przygotowanie Jasełek grupowych, wspólne dzielenie się opłatkiem, kolędowanie;
- Dzień Babci i Dziadka - występy wnucząt dla dziadków z okazji ich święta, składanie życzeń, wręczanie przez dzieci prezentów;
- Powitanie Wiosny - szukanie wiosny z kukłą Marzanną;
- współorganizowałam uroczystość nadania imienia przedszkolu, pozyskując sponsorów, przygotowując część artystyczną pt. „Maja uczy nas jak o zdrowie dbać”;
- współorganizowałam występ taneczny dzieci na Gminnym Festynie Rodzinnym „Najlepiej z rodziną”;
b) rok szkolny 2016/2017 (klasa 0 - 6-latki):
- zorganizowałam Dzień Pluszowego Misia - konkursy, zabawy ruchowe z pluszakami, dyplomy dla dzieci;
- Jasełka połączone w wigilią grupową z udziałem rodziców i zaproszonych gości - odtworzenie przez dzieci historii narodzin Jezusa, dzielenie się opłatkiem, wspólne kolędowanie;
- Choinka noworoczna - przygotowałam dzieci do wstępu tanecznego;
- zorganizowałam Dzień Kota w przedszkolu - wykonanie masek kotów, zabawy muzyczno-ruchowe;
- współorganizowałam Bal Karnawałowy - bal przebierańców, przygotowanie strojów przez rodziców, wspólna zabawa, konkursy, słodki poczęstunek;
- zorganizowałam Dzień Dinozaura w przedszkolu - spotkanie
z prehistorycznymi zwierzętami, poznanie ich warunków i sposobu życia;
- współorganizowałam Dzień Wiosny w przedszkolu - pokaz mody wiosennej, śpiewanie piosenek o wiośnie, słodki poczęstunek;
- współorganizowałam Dzień Rodziny w przedszkolu - występy dzieci, wręczanie prezentów, wspólna zabawa na świeżym powietrzu;
- współorganizowałam Dzień Dziecka w przedszkolu - gry i zabawy sportowe na świeżym powietrzu.
• Przewodniczyłam spotkaniom zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej. Organizowałam lub współorganizowałam główne uroczystości w klasie I opracowując scenariusze imprez oraz przygotowując dzieci do występów:
c) rok szkolny 2015/2016 (klasa I):
- przygotowałam uroczystość Ślubowania na Pierwszaka - uroczystość z udziałem rodziców i zaproszonych gość, montaż słowno-muzyczny;
- spotkanie wigilijne z udziałem rodziców;
- Dzień Babci i Dziadka - montaż słowno-muzyczny przygotowany dla dziadków z okazji ich święta, wręczenie upominków, wspólny poczęstunek;
- szkolny Dzień Dziecka połączony z Dniem Sportu - organizacja zawodów sportowych na boisku szkolnym, przygotowanie dyplomów i nagród za udział w konkursach.
• Byłam odpowiedzialna za apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja. Przygotowałam koncert piosenki patriotycznej w wykonaniu uczniów klasy VI oraz nauczyłam dzieci z klas 0 tańca polonez.

Efekty realizacji: Publiczna prezentacja przez dzieci swoich umiejętności przyczyniła się do rozbudzenia u dzieci wiary we własne możliwości oraz integracji całej społeczności przedszkolnej. Organizowane uroczystości wpłynęły pozytywnie na wzajemne relacje przedszkolaków. Mogli oni zaprezentować swoje talenty
i umiejętności, przełamując własną tremę. W wyniku pracy nad organizacją uroczystości wdrożyłam do aktywnego uczestnictwa rodziców w życiu przedszkola i grupy; udoskonaliłam umiejętność organizowania i przeprowadzania uroczystości
w przedszkolu i szkole.
10. Dokumentowałam realizację planu rozwoju zawodowego
• Gromadziłam dokumentację dotyczącą realizacji planu rozwoju zawodowego: zaświadczenia ze szkoleń, konspekty, scenariusze zajęć.
• Przygotowywałam semestralne sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Analizowałam swoje mocne i słabe strony, a także efekty pracy dydaktycznej i wychowawczej poprzez ogląd osiągnięć dzieci.
• Systematycznie dokonywałam autorefleksji i samooceny.
Efekty realizacji: Systematyczne gromadzenie dokumentów dało mi podstawę do udokumentowania przebiegu stażu, ułatwiło mi pisanie częściowych sprawozdań oraz całościowego sprawozdania po odbyciu stażu oraz oceny własnych zadań i starań na każdym etapie realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1. Poznałam środowisko lokalne i rodzinne dzieci
W sferze wychowawczej bardzo istotnym elementem pracy nauczyciela jest poznanie podległej mu grupy dzieci. Aby jak najlepiej to uczynić dokonywałam:
• analizy kart zgłoszeniowych dzieci oraz ankiet wypełnianych przez rodziców;
• indywidualnych rozmów z rodzicami, które przybliżały mi sytuację rodzinną dziecka, relacje panujące w jego najbliższym otoczeniu;
• obserwacji dzieci, ich funkcjonowania w grupie, postępów w rozwoju i stopniu przyswajania wiedzy i umiejętności. Duży walor poznawczy miała dla mnie analiza prac dzieci, którą przeprowadzałam w sposób ciągły;
• rozmów z innymi nauczycielami pracującymi wcześniej z dziećmi;
• rozmów z pedagogiem szkolnym.

Efekty realizacji: Zaangażowanie się w poznanie środowiska dzieci i rodziców spowodowało zacieśnieniem się więzi międzyosobowych, nie tylko pomiędzy mną
a dziećmi, ale również pomiędzy mną a rodzicami. Dzięki rozmowom, ankietom, wywiadom z rodzicami uzyskałam informacje o sytuacji rodzinnej moich podopiecznych, ich zachowaniu poza środowiskiem przedszkolnym, co pozwoliło mi lepiej poznać ich problemy i charaktery. Wnioski starałam się wykorzystywać
w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Ścisły kontakt z rodzicami pozwolił mi poznać sytuację materialna i społeczną dzieci i ich rodzin.

2. Nawiązałam współpracę ze środowiskiem rodzinnym dzieci
Kontakty z rodzicami są podstawowym elementem współdziałania przedszkola z domem rodzinnym dziecka. Przedszkole wyposaża w system wiadomości, wartości, zaś społeczną osobowość dziecka w znacznej mierze kształtuje rodzina. Rolą nauczyciela powinno być, zatem pomaganie rodzicom w wyjaśnianiu i rozwiązywaniu problemów, z którymi nie mogą sobie poradzić, a także ukierunkowywanie rodziców w kwestiach wychowawczych. Z tego zadania wywiązywałam się organizując:
- regularne zebrania ogólne z rodzicami, na których omawiane były sprawy związane z funkcjonowaniem grupy przedszkolnej;
- indywidualne spotkania i konsultacje z rodzicami w sytuacjach, gdy wymagało tego dobro dziecka.
• Pełniłam raz w miesiącu dyżury w ramach dnia otwartego w szkole.
• Byłam w stałym kontakcie z większością rodziców, w ten sposób starałam się na bieżąco informować ich o postępach dziecka i jego zachowaniu. Przeprowadzałam rozmowy telefoniczne, których inicjatorką byłam ja bądź rodzice.
• Pogłębiając własną wiedzę uczestniczyłam w szkoleniach: "Kształtowanie nawyków i umiejętności przy współpracy rodziców i przedszkola"; "Wywiadówka inaczej - jak przygotować i przeprowadzić spotkanie
z rodzicami".
• Podnosiłam poziom wiedzy pedagogicznej rodziców prowadząc krótkie pogadanki oraz robiąc prelekcje w trakcie zebrań z rodzicami m.in. na temat: "Gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole. Zabawy przygotowujące do nauki pisania i czytania" , "Jak odrabiać lekcje z dzieckiem?". Przygotowałam List nauczycielki do rodziców.
• Włączałam rodziców w organizowanie imprez klasowych. Wspólnie przygotowaliśmy:
- Dzień Chłopaka w grupie (zakup prezentów dla chłopców, poczęstunek);
- Mikołajki (zakup prezentów dla dzieci, zorganizowanie wycieczki na salę zabaw);
- Jasełka połączone z wigilią grupową (wspólne składanie sobie życzeń, kolędowanie);
- Dzień Babci i Dzień Dziadka (poczęstunek przygotowany przez rodziców dla zaproszonych gości);
- Choinka noworoczna (poczęstunek w klasie, wspólna zabawa);
- Bal Karnawałowy (wykonanie strojów karnawałowych przez rodziców, wspólna zabawa taneczna);
- Dzień Kobiet (zakup prezentów i słodki poczęstunek);
- Dzień Rodziny w przedszkolu (grill, wspólna zabawa).
• Angażowałam rodziców w prace na rzecz przedszkola i szkoły. Chętnie i z wielkim zaangażowaniem włączyli się w akcje:
- zbiórka rzeczy dla rodzin najbiedniejszych, zbiórka żywności "Polacy Rodakom;
- organizacyjne związane z uroczystością nadania imienia przedszkolu (pieczenie ciasta, szycie strojów na występ dzieci);
- sprzedaży ciasta na rzecz doposażenia placu zabaw, na zakup strojów na występ taneczny dzieci, na zakup chust dla dzieci;
- wykonywania grupowych palm wielkanocnych na konkurs organizowany przez Dom Kultury w Woli Gułowskiej.

Efekty realizacji: Nawiązałam dobrą współpracę z rodzicami. Moja współpraca z rodzicami przy organizacji w/w imprez układała się doskonale. Jestem w stałym kontakcie z nimi i mogę liczyć na ich wsparcie. Rodzice chętnie udzielają się i aprobują moje przedsięwzięcia na rzecz grupy i szkoły. Na pomoc rodziców mogłam liczyć przy organizacji akcji na terenie przedszkola, uroczystości oraz przy organizowaniu wycieczek.

3. Współpracowałam ze specjalistami
• Współpracowałam ze szkolnym logopedą - przeprowadzanie diagnozy, objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci z wadą wymowy, zajęcia logopedyczne z całą grupą.
• Współpracowałam z pedagogiem i psychologiem szkolnym - częste rozmowy na temat zachowań dzieci. Zapraszanie na pogadanki do klasy m.in. "Bezpieczne korzystanie z Internetu", "Gry i zabawy integracyjne".
• Współpracowałam ze specjalistami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - rozmowy, ewaluacja osiągnięć i wnioski do dalszej pracy;
• Nawiązałam współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Łukowie
i w Krzywdzie - w porozumieniu z rodzicami kierowałam dzieci na badania do poradni psychologicznej w Łukowie, proponowałam rodzicom konsultacje z poradniami w celu organizacji zajęć ze wczesnego wspomagania rozwoju oraz terapii SI.

Efekty realizacji: Ścisła współpraca ze specjalistami przyczyniła się do wyłonienia dzieci z trudnościami i objęcia ich specjalistyczną pomocą. Dzieci z wadą wymowy systematycznie uczęszczały na zajęcia z logopedą. Efektem spotkań była korekta wad wymowy, wywołanie głosek szeregu szumiącego, wywołanie głoski "r". Na bieżąco wprowadzałam zalecenia zawarte w opiniach wydanych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

4. Współpracowałam z instytucjami wspomagającymi pracę przedszkola
Realizując obowiązki wychowawcy grupy przedszkolnej stosowałam różnorodne formy pracy mające na celu wzmocnienie własnych oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych wśród moich wychowanków i ich rodziców.
W związku z tym nawiązałam współpracę z następującymi osobami i instytucjami:
a) Dom Kultury w Woli Gułowskiej:
- przygotowywałam dzieci do udziału w konkursach, przeglądach, imprezach organizowanych przez Dom Kultury (m.in. Anielskie śpiewanie, Konkurs na Palmę Wielkanocną, Bal Karnawałowy, biegi kleeberczykowskie);
b) Przedszkole im. Misia Uszatka w Adamowie:
- przygotowywałam dzieci do udziału w organizowanych konkursach (m.in. Konkurs Piosenki Przedszkolnej),
c) Biblioteka Szkolna:
- zorganizowałam dla dzieci wyjście do biblioteki szkolnej w celu zapoznania ich z pracą bibliotekarza, sposobu korzystania z księgozbiorów oraz poznania oferty książkowej dla najmłodszych;
- zapraszałam panią bibliotekarkę na zajęcia, a co za tym idzie rozwijałam zainteresowania czytelnicze u najmłodszych oraz stwarzałam możliwości wypożyczania książek.
d) Biblioteka Publiczna w Adamowie:
- współorganizowałam dla dzieci wycieczkę do biblioteki w celu zapoznania ze sposobem korzystania z księgozbiorów, poznania oferty książkowej dla najmłodszych, rozbudzania zainteresowań czytelniczych;
- przygotowywałam dzieci do brania udziału w konkursach powiatowych organizowanych przez bibliotekę;
- zorganizowałam wyjazd na spotkanie autorskie z panią Zofią Stanecką.
e) Pielęgniarka z Ośrodka Zdrowia w Woli Gułowskiej:
- uczestniczyłam z grupą w spotkaniach, które dotyczyły zagadnień dbania o zdrowie i higienę ciała, zdrowego odżywiania.
f) Komenda Powiatowa Policji Łukowie oraz Komisariat Policji w Adamowie:
- uczestniczyłam z dziećmi w spotkaniu z policjantami w przedszkolu zorganizowanym w ramach corocznych spotkań „Bezpieczna droga do domu”, na których odbywają się: rozmowy na temat bezpieczeństwa dzieci, prezentacja stroju policyjnego oraz wozu;
- współorganizowałam wyjazd na Komendę Policji w Adamowie.
g) Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Gułowskiej
- Uczestniczyłam z dziećmi w zorganizowanym na terenie przedszkola spotkaniach ze strażakami, na które składała się: krótka pogawędka, prezentacja stroju strażackiego, wozu oraz pokaz sposobu gaszenia pożaru oraz rozmowa na temat udzielania pierwszej pomocy.
h) Nadleśnictwo Łuków:
- Współorganizowałam wycieczkę do lasu na spotkanie z panem leśniczym na pogadankę dotyczącą zachowania się w lesie, zwierząt w nim mieszkających (ich dokarmianiu), gatunków drzew oraz sposobie ich sadzenia.

Efekty realizacji: Dzięki współpracy w w/w instytucjami mogłam dobrze zrealizować zamierzone przedsięwzięcia. Dzieci chętnie brały udział we wszystkich formach spotkań z gośćmi, jak i wyjść poza przedszkole. Wzbogaciły swoją wiedzę poprzez bezpośredni kontakt. Współpracując z policją dzieci uświadomiły sobie jak bezpiecznie funkcjonować w szkole, drodze do szkoły i domu. Współpracując
z bibliotekami popularyzowałam czytelnictwo wśród najmłodszych oraz nawyk korzystania z kultury.

5. Promowałam przedszkole w środowisku lokalnym, brałam udział z dziećmi
w konkursach, festiwalach, organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucje:
• Przygotowywałam dzieci do udziału w konkursach i występach:
a) rok szkolny 2014/2015 (grupa 5-latki):
- „Anielskie Śpiewanie” - VI Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek w Woli Gułowskiej; II miejsce
- „Palma Wielkanocna”- organizator Dom Kultury w Woli Gułowskiej, wyróżnienie.
- festyn rodzinny "Najlepiej z rodziną" - prezentacja układu tanecznego
w wykonaniu dzieci z przedszkola
- festyn "Maliniaki" - prezentacja układu tanecznego w wykonaniu dzieci
z mojej grupy
b) rok szkolny 2015/2016 (klasa I):
- „Anielskie Śpiewanie” - VII Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek w Woli Gułowskiej; wyróżnienie.
- „Palma Wielkanocna”- organizator Dom Kultury w Woli Gułowskiej, wyróżnienie.
c) rok szkolny 2016/2017 (grupa 6-latki):
- Konkurs piosenki przedszkolnej w Adamowi, II miejsce;
- IV Wojewódzki Przegląd Recytatorski Poezji i Prozy Patriotycznej
w Adamowie, III miejsce.
- „Anielskie Śpiewanie” - VIII Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek w Woli Gułowskiej; wyróżnienie.
- „Palma Wielkanocna”- organizator Dom Kultury w Woli Gułowskiej, wyróżnienie.
- festyn rodzinny "Najlepiej z rodziną" - prezentacja układu tanecznego w wykonaniu dzieci z klas 0.

Efekty realizacji: Częste udziały dzieci w konkursach i przeglądach wzbudzają u nich ambicję, chęć samodzielnej pracy oraz zdrowej rywalizacji. Stwarzają również szansę na sprawdzenie się oraz podniesienie poziomu własnej samooceny. Udział przygotowanych dzieci do konkursów zaowocował licznymi nagrodami
i wyróżnieniami. Dzieci recytując, śpiewając, tańcząc prezentowały swój talent przełamując barierę nieśmiałości i tremy podczas występów publicznych. Ponadto prezentowanie zdjęć na stronie internetowej przedszkola przyczyniło się do promocji przedszkola w środowisku lokalnym.

6. Organizowałam wycieczki dla dzieci
Przez cały okres stażu:
• zorganizowałam:
- liczne wycieczki po okolicy, m.in. do Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków;
- wycieczkę do Łukowskiego Ośrodka Kultury na przedstawienie: "Książę
i żebrak";
- wyjazd na przedstawienie teatralne: "Brzechwolandia";
- wycieczki do sali zabaw Arkabos;
- wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i ZOO;
- wycieczkę do Jura Parku w Bałtowie;
- wycieczkę do biblioteki publicznej w Adamowie - spotkanie autorskie.
• współorganizowałam:
- wycieczkę do lasu połączoną z ogniskiem z okazji "Święta pieczonego ziemniaka"; spotkaniem z leśniczym, odwiedzeniem szkółki leśnej;
- wyjazdy do kina na film: "Królowa Śniegu 2",
- wyjazdy do teatru na spektakle: "Alicja w Krainie Czarów", "Kopciuszek", "Gafy czarownicy Fafy", "O wesołym Sindbarze żeglarzu", "Calineczka",
- wycieczkę do Magicznych Ogrodów w Janowcu;
- wycieczkę do biblioteki publicznej w Adamowie - poznanie pracy bibliotekarza, zbiorów biblioteki
• Uczestniczyłam w e-szkoleniu: "Jak poprawnie zorganizować wycieczkę szkolną/zieloną szkołę?".

Efekty realizacji: Dużym źródłem wiedzy dla dzieci są również wycieczki. Starałam się organizować lub współorganizować wyjazdy w taki sposób, aby dawały szeroki wachlarz możliwości wyboru ciekawych miejsc oraz poszerzały wiedzę dzieci. Dodatkowo sprawując opiekę podczas wyjazdów wzbudza to we mnie poczucie odpowiedzialności za pełnioną funkcję, a także daje satysfakcję z tworzenia dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i innych potrzeb z dala od domu.

7. Wdrażałam wszelkie akcje na terenie przedszkola
• Aktywnie promowałam zdrowe odżywianie się i postawy prozdrowotne wśród dzieci i rodziców. Dzieci uczestniczyły w programach:
- "Warzywa i owoce w szkole";
- "Zdrowo jem, więcej wiem";
- "Nie pal przy mnie proszę";
• Organizowałam akcję w grupie "Śniadanie daje moc", podczas której dzieci poszerzali swoją wiedzę o cenne informacje w oparciu o zasady zdrowego odżywiania się oraz sami przygotowywali sobie drugie śniadanie.
• Kształtowałam dobre nawyki żywieniowe poprzez promowanie spożywania mleka i przetworów mlecznych zgodnie z programem "Szklanka mleka" .
• Tworzyłam wraz z dziećmi gazetki i plakaty o tematyce zdrowego odżywiania się.
• Dzieci wzięły udział w spotkaniu z dietetyczką.
• W ramach bezpieczeństwa organizowałam:
- pogadanki, zajęcia na temat dbania o bezpieczeństwo i zdrowie;
- spotkania z policjantami, strażakami;
- zorganizowałam zajęcia w klasie z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ramach programu "Ratujemy i uczymy ratować" zapraszając panią Anetę Pietruszka. (2015/2016)
- dzieci uczestniczyły w zajęciach z udzielania pierwszej pomocy z wolontariuszami PCK w Lublinie. (2016/2017)
- włączyłam dzieci klas I do ogólnopolskiej akcji "Kochasz? Powiedz STOP wariatom drogowym" - bezpieczeństwo pieszych, uczniowie otrzymali odblaski w kształcie serca. (2015/2016)
- realizując program "Bezpieczny Puchatek" dzieci wzięły udział w Ogólnopolskim Teście Wiedzy o Bezpieczeństwie. (2015/2016)
- w ramach działań SKB została przeprowadzona w naszej grupie pogadanka na temat: "Apteczki pierwszej pomocy". (2016/2017)
• Promowałam ogólnopolską akcję "Cała Polska czyta dzieciom" - zachęcałam rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły do włączania się w akcję promującą czytanie książek. Zapraszani goście czytali książki najmłodszym, omawiali losy bohaterów, prowadzili dyskusję. Systematycznie czytałam dzieciom fragmenty baśni oraz innych książek w celu zachęcania ich do czytania. Wzięłam udział w szkoleniu: "Jak zachęcić dzieci do czytania książek?"
• Byłam koordynatorem programów:
- "Akademia Czystych Rąk Carex" - w akcję zostały włączone klasy 1-3 szkoły podstawowej. Dzieci uzyskały podstawową wiedzę z zakresu prawidłowej higieny rąk. Na zakończenie każda klasa wykonała pracę plastyczną. (2014/2015)
- Włączyłam przedszkole do projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej "Zęby małego dziecka". Odbyła się promocja i profilaktyka higieny jamy ustnej. (2015/2016)
- 6 edycja ogólnopolskiego programu "Akademia Aquafresh" - promocja higieny jamy ustnej. (2016/2017)
- "Akademia Zdrowego Przedszkolaka" - promocja zdrowego stylu życia. (2016/2017)
• Przez cały okres stażu motywowałam dzieci do przynoszenia zużytych baterii, plastikowych nakrętek. Zbiórki tych rzeczy pomagały chronić środowisko i przyczyniły się do pomocy potrzebującym.

Efekty realizacji: Dzięki podjętym przeze mnie działaniom dzieci zintegrowały się, zrobiły się bardziej otwarte, pewne siebie. Zwiększyła się wśród nich świadomość tego, że odżywianie ma wpływ na ich zdrowie i samopoczucie, dbania
o bezpieczeństwo swoje i najbliższych. Promując czytelnictwo wśród najmłodszych sprawiłam, że dzieci chętniej i częściej sięgają po książki. Opowiadają sobie o losach bohaterów, chętniej odwiedzają bibliotekę szkolną i publiczną. Dodatkowo miały możliwość przeczytania na forum klasy swoją ulubioną książkę. Ponadto dzieci bardzo chętnie włączali się w organizowane akcje charytatywne. Uwrażliwiało ich to na krzywdę drugiego człowieka, wdrażało do udzielania pomocy potrzebującym oraz nauczyło dbać o środowisko naturalne.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii
informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystywałam w praktyce technologię komputerową i informacyjną
W swojej pracy nieustannie korzystam z komputera i Internetu. Wspieram się nim do doskonalenia własnej pracy.
• Korzystając z komputera i Internetu przygotowywałam materiały dydaktyczne m. in. scenariusze zajęć, konspekty, karty pracy, pomoce dydaktyczne.
• Przy użyciu technik komputerowych opracowywałam tworzenie dokumentów przedszkolnych i szkolnych, takich jak: plany pracy, analizy, sprawozdania, deklaracje na zebrania z rodzicami, protokoły z posiedzeń Rad Pedagogicznych, informację o gotowości szkolnej, semestralne oceny opisowe, świadectwa, arkusze ocen.
• W związku z odbywanym stażem systematycznie korzystałam ze stron edukacyjnych poświeconych wychowaniu przedszkolnemu, w celu poszukiwania nowych inspiracji na ciekawe zajęcia. Dla własnych potrzeb stworzyłam bazę linków do ulubionych portali edukacyjnych: www.przedszkolak.pl, www.blizejprzedszkola.pl, www.scholaris.pl, www.literka.pl, www.interklasa.pl, www.profesor.pl., www.men.gov.pl. Na portalu facebook dołączyłam do grup: "Przedszkolankowo", "Nauczycielki przedszkola", "Kreatywnie z dziećmi". Interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie dzieliłam się z innymi nauczycielami, wykorzystywałam w swojej pracy.
• Starałam się przygotowywać do lekcji w taki sposób, aby jak najczęściej wykorzystywać technologię komputerową. Wielokrotnie uatrakcyjniałam zajęcia, prezentując przygotowane przez mnie bądź wyszukane w Internecie materiały, prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne. Wykorzystywałam też na lekcjach rzutnik multimedialny, który urozmaicał typowe zajęcia
i przełamywał rutynę, uaktywniając jednocześnie uczniów.
• Wykonywałam gazetki ścienne dla rodziców. Celem ich było informowanie rodziców o aktualnych sprawach, pedagogizacja rodziców, dokumenty przedszkola.
• Przygotowałam prezentacje multimedialne:
- na szkolenie Rady Pedagogicznej pt. "Współpraca w zespołach między przedmiotowych",
- na zebranie semestralne z rodzicami pt. "Prezentacja z działań Przedszkola im. Pszczółki Mai w Woli Gułowskiej oraz Oddziałów Przedszkolnych 0a i 0b".
• Pracując w okresie stażu jako wychowawca klasy I prowadziłam zajęcia komputerowe. Na bieżąco doskonaliłam swoje umiejętności w zakresie obsługi komputera, poznawania nowych programów. Na zajęciach tych wykorzystywałam różne formy pracy: indywidualną przy komputerze, pracę
w parach, pracę grupową z wykorzystaniem tablicy multimedialnej. Uczestniczyłam w szkoleniach: "TIK - sprawdzone sposoby na urozmaicenie lekcji", "Wykorzystywanie TIK na lekcjach".
• Nauczyłam się zamieszczać publikacje w Internecie, aby pomóc w ten sposób innym nauczycielom. Opublikowałam w Internecie swój plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji.
• Ponadto swoje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystywałam w następujący sposób:
- uzyskiwałam wiedzę na temat awansu zawodowego m.in. z portali internetowych;
- poznawałam przepisy prawa i ich aktualizację korzystając ze stron: www.men.gov.pl, www.isap.sejm.gov.pl, oswiata.org.pl.
Efekty realizacji: Na bieżąco poznawałam przepisy i akty prawa oświatowego poprzez w/w linki; zgłębiłam wiedzę na temat awansu zawodowego nauczycieli. Podczas samodzielnego odwiedzania stron internetowych związanych z moją pracą poznawałam nowe metody i formy pracy. Biegle posługuję się takimi programami jak: Word, Excel, Power Point. Dobra znajomość obsługi komputera jako narzędzia pracy znacznie ułatwiła mi pracę w przygotowaniu dokumentacji z przebiegu stażu. Poprzez wykorzystanie technologii komputerowej udoskonaliłam i lepiej zorganizowałam swoją pracę, estetycznie opracowywałam potrzebne dokumenty. Technologia komputerowa pozwoliła mi na jakościowe i rzeczowe wykorzystanie wielu informacji, ciekawych rozwiązań, interesujących pomysłów innych nauczycieli. Wykorzystanie narzędzi IT na zajęciach zdecydowanie podniosło atrakcyjność zajęć, które stały się dla uczniów bardziej ciekawe i inspirujące. Efektywne i racjonalne wykorzystywanie komputera w pracy z dziećmi, daje możliwość uzyskiwania przez dzieci wiadomości w łatwiejszy i przystępniejszy sposób. Wykorzystanie technologii komputerowej służy pogłębieniu zainteresowań dzieci światem techniki, pobudza aktywność dzieci
i motywuje do działania.
2. Uczestniczyłam w różnego rodzaju formach doskonalenia
• Systematycznie uczestniczyłam w premierowych, bądź późniejszych
e-konferencjach organizowanych przez wydawnictwo Mac Edukacja i WSiP:
„Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym
z wykorzystaniem pakietów z cyklu „Kraina przedszkolaka”;
- „Stymulowanie rozwoju poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym”,;
- "Adaptacja dziecka w przedszkolu";
- „Edukacja artystyczna ważnym elementem rozwoju uczniów klas 1-3”;
- "Jak rozwijać kompetencje społeczne dzieci w wieku przedszkolnym?"
- " Współpraca i rywalizacja wśród dzieci. Jak nauczyć dziecko współpracy
w grupie?";
- " Praca z dzieckiem wycofanym i nieśmiałym w edukacji wczesnoszkolnej";
- "Innowacje pedagogiczne w edukacji wczesnoszkolnej";
- "Nauka czytania i pisania. Stan aktualny i perspektywy zmian w edukacji wczesnoszkolnej";
- "Matematyka na wesoło. Rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci";
- Rozwijanie kreatywności u dzieci w wieku przedszkolnym;
- "Logopedia w pracy nauczyciela".
Efekty realizacji: Wykorzystanie Internetu przyczyniło się do mojego samorozwoju poprzez pozyskiwanie informacji na temat szkoleń czy materiałów do zajęć. Na wszystkich e-konferencjach poruszana była problematyka i omawiane sposoby radzenia sobie z dziećmi w różnych sytuacjach. Poszerzałam swoją wiedzę z zakresu pracy z dziećmi i kontaktów z rodzicami. Zdobyłam ciekawe pomysły na urozmaicenie własnych zajęć. Poza tym dzięki Internetowi mogłam zgłębiać wiedzę nie tracąc czasu i pieniędzy na dojazdy.
3. Administrowałam pocztę
• Dzięki Internetowi komunikuję się z dyrekcją, nauczycielami, rodzicami. Codziennie przeglądam pocztę, kontroluję oferty szkoleń i warsztatów, konkursów i projektów.
• Dzięki poczcie elektronicznej mogłam komunikować się z przedstawicielami wydawnictw, organizatorami konkursów jak też z Instytutem Pamięci Narodowej w Warszawie czy Centrum Kopernika w Warszawie.
• Internet służył mi też informacjami na temat ofert biur podróży dla szkół, repertuaru kin i teatrów, projektów edukacyjnych.
• Jako członek zespołu do spraw promocji i łączności z mediami oraz redagowania strony internetowej, zajmowałam się przesyłaniem informacji z głównych uroczystości i wydarzeń z życia przedszkola na stronę internetową szkoły.
• Pełniąc funkcję protokolanta, wykorzystywałam komputer i Internet do pisania i przesyłania protokołów drogą mailową z posiedzeń Rad Pedagogicznych, zebrań zespołów.
Efekty realizacji: Systematyczne sprawdzanie poczty mailowej pozwoliło mi być w stałym kontakcie z dyrekcją, nauczycielami i rodzicami. Dzięki poczcie internetowej zyskałam bieżące informacje o kursach, szkoleniach, konkursach dla dzieci i przedszkola, nowościach w repertuarze kin i teatrów. Dzieliłam się osiągnięciami swoich podopiecznych poprzez przesyłanie informacji na stronę internetową szkoły. Przyczyniło się to do podniesienia jakości pracy przedszkola.
§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
1. Praca z dzieckiem mającym trudności
• Przeprowadzałam diagnozy, testy, obserwacje, na podstawie których dokonywałam ewaluacji osiągnięć podopiecznych.
• Planowałam działania dydaktyczne, wychowawcze oraz opiekuńcze, które służyły rozwojowi dzieci.
• Poprzez obserwację i analizę możliwości dzieci przygotowywałam narzędzia (karty pracy do zajęć, karty prac plastycznych dla dzieci) dostosowując je do poszczególnych dzieci.
• Stosowałam różnorodne aktywne metody i formy pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych i zainteresowań.
• Na podstawie opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dostosowywałam plany pracy z dziećmi i wymagania oraz na podstawie orzeczenia opracowywałam Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.
• Jako wychowawca klasy I prowadziłam zajęcia dla dzieci z trudnościami w nauce, głównie z zakresu edukacji polonistycznej, jak i matematycznej.
• Na spotkaniach z rodzicami prowadziłam rozmowy na temat zainteresowań i potrzeb ich dzieci. Omawiałam z nimi diagnozy, sprawdziany, ukierunkowywałam ich w podnoszeniu wiedzy i umiejętności przez dzieci.
• Uczestniczyłam w e-szkoleniach: "Jak rozpoznać zaburzenia rozwojowe
u dzieci?"; "Trudności w uczeniu się - rozpoznawanie i diagnoza wstępna w klasach 1-3";

Efekty realizacji: Uznając dobro dziecka za najwyższa wartość w mojej pracy starałam się do każdego dziecka podchodzić indywidualnie, poznawać jego potrzeby
i zainteresowania. Zwracałam uwagę na możliwości każdego dziecka i w związku z tym często stosowałam tzw. skalę stopniowania trudności zadania na kilku poziomach, np. łatwy, trudniejszy, najtrudniejszy i jeśli dzieci tego potrzebowały wydłużałam czas pracy. W swojej pracy często stosowałam pochwały. Zachęcałam dzieci do pracy poprzez stosowanie motywatorów.

2. Rozwijałam zainteresowania i zdolności dzieci
• Rozwijając zainteresowania dzieci wzbogacałam kąciki zainteresowań (muzyczny, plastyczny, czytelniczy, przyrodniczy) o nowe i atrakcyjne przedmioty.
• Zachęcałam i przygotowywałam dzieci do udziału w konkursach szkolnych
i pozaszkolnych m.in. liczne konkursy plastyczne np. "Różne oblicza pluszowego misia", „Choinka ekologiczna”, "Pisanka wielkanocna", "Przygody Pszczółki Mai", "Świąteczny aniołek", "Konkurs wiedzy o lesie".
• Rozwijając i promując talent taneczny i muzyczny wśród dzieci przygotowywałam ich do publicznych występów m.in. taniec do utworu "Mam tę moc", Polonez.
• Rozwijałam pasję i wiedzę dzieci poprzez kontakt z ciekawymi ludźmi.
- spotkanie z autorką Zofią Stanecką;
- spotkania z policjantami, strażakami, leśniczym, dietetyczką, pielęgniarką;
- coroczne spotkania z klaunem "Waldusiem"
• Dzieci poszerzały swoją wiedzę o kosmosie poprzez udział w zajęciach
w przenośnym planetarium, które odbyły się na terenie szkoły.
• Uczestniczyłam w e-szkoleniu: "Praca z dzieckiem zdolnym w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej";
Efekty realizacji: Różnorodna oferta edukacyjna stosowana przeze mnie daje dzieciom możliwość zdobycia nowych doświadczeń oraz umiejętności.
Rozpoznawanie potrzeb dziecka i dostosowanie do niech metod i form pracy jest bardzo ważne przy osiąganiu przez dziecko sukcesu. Praca z dziećmi z dysfunkcjami oraz z dziećmi zdolnymi jednocześnie było dla mnie ogromnym wyzwaniem. Udoskonaliłam swoje metody pracy. Rozwijając zainteresowania i talenty dzieci wpłynęłam na wzmocnienie wiary we własne możliwości, pokonanie tremy. Organizując spotkania z ciekawymi ludźmi sprawiło, że dzieci poszerzyli swoją wiedzę oraz nabrali pewności siebie i nie wstydzili się zadawać pytań lub wymieniać się doświadczeniami z zaproszonymi gośćmi. Podczas spotkań poruszane były tematy, które często wykraczały poza podstawę programową, a także były źródłem nowych informacji.
3. Wykorzystywałam wiedzę w pracy dydaktyczno-wychowawczej
• Korzystałam z wiedzy, którą nabyłam na szkoleniach, z przeczytanych książek lub czasopism.
• Na bieżąco rozwiązywałam problemy wychowawcze i dydaktyczne. W tym celu kontaktowałam się z rodzicami dzieci, pedagogiem i psychologiem szkolnym, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
• Podejmowałam działania, które przeciwdziałały agresji wśród moich podopiecznych. Prowadziłam pogadanki, rozmowy indywidualne z dziećmi
i rodzicami. Uczestniczyłam w szkoleniu: "Jak radzić sobie z agresją u dzieci?"
• Skutecznie zintegrowałam moich wychowanków. Wykorzystywałam gry
i zabawy integracyjne. W celu integracji angażowałam również dzieci do udziału w imprezach szkolnych i klasowych. Osiągnięciu tego celu sprzyjały również wspólne wyjścia i wycieczki.

Efekty realizacji: Dzięki studiowaniu literatury pogłębiłam swoją wiedzę na temat najnowszych trendów w nauczaniu, psychologii i pedagogiki. Rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych przyczyniło się do zmniejszenia agresywnego zachowania wśród dzieci. Zmniejszyła się liczba agresji słownej, popychania, skarżenia. Dzieci stały się bardziej życzliwe, chętnie pracują w grupach, pomagają sobie nawzajem. Integracja grupy pomogła w stworzeniu przyjaznej, życzliwej i budującej atmosfery. Zaczerpnięta z książek wiedza, przykłady zabaw
z dziećmi oraz wskazówki metodyczne i organizacyjne przyczyniły się do mojej kreatywności.
§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Poznałam zasady funkcjonowania, organizacji i zadania przedszkola
• Dokonałam analizy dokumentacji obowiązującej w przedszkolu:
Statut Przedszkola i Szkoły Podstawowej, Wewnątrzszkolne zasady oceniania, Program Wychowawczy i Program Profilaktyczny Przedszkola, podstawy programowe wychowania przedszkolnego.
• Na bieżąco analizowałam aktualne oferty programów wychowania przedszkolnego. W oparciu o merytoryczne kryteria wybierałam odpowiednie, na podstawie których opracowałam własne rozkłady materiałów dostosowane do warunków przedszkola i szkoły oraz możliwości dzieci.

Efekty realizacji: Analiza dokumentów własnych przedszkola pozwoliła mi dostosować własną pracę do potrzeb i wymagań. Dzięki lekturze utrwaliłam sobie wiedzę dotyczącą dokumentacji przedszkolnej i szkolnej.

2. Analizowałam przepisy prawa oświatowego i aktualizowałam wiedzę na jego temat
• Gromadziłam i analizowałam akta prawne dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. Szczególnie zwróciłam uwagę na:
- Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2014 r. Poz. 191 z póź. zm.),
- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z póź. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Z 2013 r. Poz. 393);
- Zapoznałam się z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
- Prześledziłam również Kartę Praw Dziecka.
• Systematycznie aktualizowałam swoją wiedzę dotyczącą obowiązujących aktów prawa oświatowego poprzez regularne odwiedzanie portali internetowych zajmujących się zagadnieniami oświatowymi, w tym awansem nauczycieli. Prześledziłam Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
• Zapoznałam się z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego
z dnia 14 lutego 2017 roku oraz wzięłam udział w e-szkoleniu: "Recepta na zmiany, czyli o nowej podstawie programowej w edukacji przedszkolnej"; "Zmiany w podstawie programowej a nowości wydawnictwa MAC Edukacja".
• Prześledziłam zmiany dotyczące ramowych planów nauczania z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.
• Przeanalizowałam Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół
i publicznych przedszkoli
• Uczestniczyłam w szkoleniu: "Rozwój w zmianie - zmiana w rozwoju. Jak poradzić sobie w każdej nowej sytuacji?"

Efekty realizacji: Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi dostosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Przystępując do wyznaczania sobie zadań korzystałam z pomocy dokumentów określających rolę oświaty, przedszkola oraz prawa i obowiązki nauczyciela. Częste korzystanie z tekstów oświatowych, aktów prawnych znajdujących się w Internecie umożliwiło mi stworzenie bazy adresów stron internetowych. Dzięki temu zapewniłam sobie szybki dostęp do oświatowych aktów prawnych. Po ukończeniu stażu zgodnie
z wymaganiami sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań. Odbyte szkolenia, współpraca z dyrekcją oraz gronem pedagogicznym udoskonaliły moje umiejętności dotyczące prawa oświatowego.

3. Aktywnie uczestniczyłam w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
• Pełniłam funkcję przewodniczącej zespołu edukacji wczesnoszkolnej. Do moich zadań należało opracowanie planu pracy na bieżący rok szkolny, jego realizacja oraz sporządzenie sprawozdań z realizacji tego planu.
• W zespole przedmiotowym dokonywałam ewaluacji przedmiotowego systemu oceniania (klasy I-III) oraz ewaluację programu profilaktyki w przedszkolu.
• Dwukrotnie byłam koordynatorem ewaluacji wewnętrznej w obszarze:
- Stopień przestrzegania norm społecznych przez uczestników procesu dydaktyczno – wychowawczego – przedszkole. (rok szkolny 2014/2015) Przygotowałam ankietę do rodziców i przeprowadziłam jej analizę. Opracowałam raport podsumowujący.
- Przedszkole wspomaga uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji (rok szkolny 2016/2017). Dokonałam analizy dokumentacji przedszkolnej oraz przeprowadziłam wywiad z dyrektorem i specjalistami pracującymi w przedszkolu. Napisałam raport końcowy.
• Jako wychowawca poszczególnych grup byłam koordynatorem zespołu Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
• Opracowując system badań osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2015/2016 włączyłam dzieci z klasy I w ogólnopolski program Lupa 1 "To już wiem" wyd. GWO. W roku szkolnym 2016/2017 włączyłam dzieci w ogólnopolski program Lupa 0 "Diagnoza oraz badanie kompetencji uczniów zerówek" wyd. GWO.
• Opracowałam ptk 1 w dokumencie "Strategia działań wychowawczych
i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem".
• Byłam oddelegowana jako członek w pracach Komisji egzaminacyjnej podczas sprawdzianu szóstoklasisty w Adamowie.
• Uczestniczyłam w roboczych, klasyfikacyjnych, podsumowujących
i szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
Efekty realizacji: Wszystkie działania podejmowane w szkole pozwoliły mi zapoznać się z różnymi przedsięwzięciami, które są realizowane oraz aktywnie uczestniczyć
w życiu przedszkola i szkoły. Wiem na czym polega kreowanie prawa wewnątrzszkolnego.

Podsumowanie
Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własną pracę oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je.
Sądzę, że w ciągu trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o stopień nauczyciela mianowanego. Wiele zadań, to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie, dlatego zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami
i wiedzą z innymi nauczycielami.
Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych przez mnie działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.
Jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczymi i dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wiele rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu wiem jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie i dzieci.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.