X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34993
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego - edukacja wczesnoszkolna

Jestem nauczycielem z 6 – letnim stażem pracy. Posiadam wykształcenie wyższe w zakresie: edukacji wczesnoszkolnej, ukończyłam również studia podyplomowe w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu: matematyka. Pracę zawodową rozpoczęłam we wrześniu 2006 roku w Szkole Podstawowej nr ... w ..................., gdzie uzyskałam tytuł nauczyciela kontraktowego. Po czteroletnim okresie przerwy, rozpoczęłam kolejny staż na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej nr 12 w Mysłowicach. Okres stażu przebiegał w atmosferze ścisłej i owocnej współpracy z dyrektorem szkoły, opiekunami stażu, radą pedagogiczną, uczniami, rodzicami oraz instytucjami wspomagającymi pracę szkoły. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli chciałabym przedstawić sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

§ 7, ust. 2, pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności i dokonywania zmian w tych dziedzinach

1. Poznałam procedury awansu zawodowego
• W momencie rozpoczęcia stażu zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli. Aby zrealizować to zadanie dokładnie przeanalizowałam tekst Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz późniejsze rozporządzenia MEN ( z 1 grudnia 2004, 14 listopada 2007, 24 listopada 2010, 1 marca 1982r.). Zapoznałam się z Kartą nauczyciela z dnia 26.01.1982 z późniejszymi zmianami. Na podstawie wymagań zawartych w rozporządzeniu złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu i skonstruowałam projekt mojego planu rozwoju zawodowego.
2. Współpracowałam z opiekunem stażu
• We wrześniu nawiązałam współpracę z opiekunem stażu. Wspólnie podpisałyśmy kontrakt, który regulował zasady naszej współpracy. Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna. Zwracałam uwagę, w jaki sposób nauczyciel przyciąga uwagę uczniów, jakie metody stosuje w swojej pracy dydaktycznej. W jaki sposób stosuje na lekcji indywidualizację pracy z uwzględnieniem uczniów o specyficznych problemach edukacyjnych oraz uczniów zdolnych. Opiekun mojego stażu, był również obserwatorem na moich lekcjach. Po każdych zajęciach wspólnie dokonywałyśmy analizy przeprowadzonych zajęć (określenie mocnych i słabych stron własnej działalności), aby wyciągnąć wnioski do dalszej pracy.
• Pełniłam funkcję opiekuna stażu. Zajęcia starałam się tak przeprowadzać, aby stażystka mogła z moich zajęć wynieść to, co najistotniejsze i najbardziej wartościowe, przydatne do przyszłej pracy.
3. Prowadziłam zajęcia w obecności dyrektora szkoły
• Zgodnie z przyjętym harmonogramem zajęcia w obecności dyrektora szkoły odbyły się 20.01.2012 podczas święta „Dnia Babci i Dziadka”. Pan Dyrektor brał udział w uroczystości klasowej przygotowanej przez uczniów.
• 25.10.2012 przeprowadziłam zajęcia „Uczymy się bawić oraz wykonywać ćwiczenia z różnymi przyborami” oraz 15.04.2014 „Papierosy? Nie – to nie dla mnie!”w obecności zastępcy dyrektora mające na celu zdiagnozowanie mojej pracy.

4. Poszerzałam wiedzę i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu

• „Założeni i analiza nowej podstawy programowej w oparciu o pakiety edukacyjne MAC Edukacja” organizowanym przez doradcę metodycznego.
• „Zmiany podstawy programowej z matematyki w klasie III w oparciu o pakiety edukacyjne WSiP” konferencja szkoleniowa organizowana przez doradcę metodycznego.
• „Buty bliźniego – różne formy przeciwdziałania przemocy w szkole” warsztaty szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny „Metis” w Katowicach
• „Jak stworzyć zgraną klasę” warsztaty szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny „Metis” w Katowicach
• „O współpracy nauczyciela z rodzicami” - konferencja organizowana przez wydawnictwo Operon.
• „Mity o wychowującej szkole” - Tryptyk Edukacyjny „Metis” w Katowicach.
• „Kilka słów o dyscyplinie czyli jak budować ład i porządek w klasie” – warsztaty szkoleniowe „Metis” w Katowicach.
• „Mity o szkole edukującej” - Tryptyk Edukacyjny „Metis” w Katowicach.
• „Jak motywować uczniów? Dlaczego odpowiedź nie jest prosta?” – warsztaty szkoleniowe „Metis” Katowice
• „Klasa - środowisko przyjazne uczeniu się - jak zarządzać zespołem klasowym?” – warsztaty doskonalące „Metis” w Katowicach.
• „Zastosowanie technik coachingowych w motywowaniu” - warsztaty szkoleniowe „Metis” Katowice
• „Jak przeciwdziałać dyskryminacji i wykluczeniu z grupy” – warsztaty szkoleniowe Metis w Katowicach
• „Sześciolatek w szkole - gotowość dziecka i gotowość systemu” – konferencja „Metis”
• „Ewaluacja w szkole” – konferencja szkoleniowa rady pedagogicznej.
• „Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej” – konferencja szkoleniowa rady pedagogicznej.
• „Zasady udzielenia pomocy w przypadku dziecka z epilepsją” – konferencja szkoleniowa rady pedagogicznej.
• Udział w konferencjach rady pedagogicznej.
Udział w tak dużej liczbie warsztatów, szkoleń i konferencji pozwolił mi zwiększyć jakości mojej pracy. Zdobyłam nowe wiadomości i umiejętności, co znacznie podniosło zakres moich kompetencji zawodowych i wpłynęło na atrakcyjność lekcji.
5. Doskonaliłam umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań
• Dokonałam wyboru programu nauczania dla klasy I-III. Zapoznałam się z ofertą pakietów edukacyjnych – Nowa Era, Operon, WSiP, MAC Edukacja.
• Opracowałam plan wychowawcy klasy.
• Opracowałam programy do pracy w ramach godzin „karcianych”:
- program pracy do zajęć dydaktyczno – wyrównawczych
- program pracy z uczniem zdolnym
- program zajęć artystycznych.
6. Doskonaliłam własny warsztat pracy
• Przez cały okres stażu, w miarę potrzeb i zainteresowań, przeglądałam literaturę z psychologii, pedagogiki oraz korzystałam z czasopism metodycznych. Były to następujące pozycje: Barbara Sawa „Jeżeli dziecko źle czyta i pisze”; Ewa Kujawa, Maria Kurzyna „Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu”; Adele Faber, Jadwiga Stasica „160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I – III. Rozwijanie fantazji, zainteresowań i zdolności uczniów”; Jadwiga Stasica „160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I – III. Język polski”; I. Demiańczuk „Jak pomyślę to obliczę”; M. Pawłowska, K. Wierzbicka „I ty będziesz dobrze czytać”; B. Zakrzewska „I ty będziesz dobrze pisać”; Elaine Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”; Thomas Gordon, „Wychowanie bez porażek”; Robert J. MacKenzie „Kiedy pozwolić, kiedy zabronić w klasie”. Najczęściej sięgałam po czasopisma „Wychowawca”, „Mały artysta”, „Życie szkoły” . Studiowanie literatury i czasopism pomagało mi w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, wzbogacało o nowe informacje dotyczące warsztatu pracy pedagogicznej, pozwalało poznać doświadczenia innych pedagogów. Zadania związane z nabywaniem umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
• Kompletowałam konspekty i scenariusze zajęć oraz opracowywałam własne scenariusze.
• Uzupełniałam zaplecze środków dydaktycznych: kart pracy, gry dydaktyczne, programy multimedialne, które wykorzystywałam w procesie dydaktyczno – wychowawczym w celu podniesienia poziomu pracy.
• Dbałam o wygląd sal lekcyjnych, aktualizowałam gazetki ścienne. Gromadziłam materiały, które były stale dostępne dzieciom (gazetki, książki, gry) i przez to permanentnie wpływały na ich rozwój.
7. Prowadziłam dokumentację szkolną
• Prowadziła dziennik elektroniczny „Librus”.
• Prowadziłam dziennik do zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, artystycznych, świetlicowych, kółka matematycznego
• Pisałam protokoły z rad pedagogicznych
• Pisałam sprawozdania z zajęć dadaktyczno – wyrównawczych, kółka matematycznego zajęć artystycznych.
8. Dokumentowałam realizację planu rozwoju
• Gromadziłam dokumentację, zaświadczenia, pisemne potwierdzenia, fotografie itp. służące do udokumentowania stażu na nauczyciela mianowanego.
• Napisałam sprawozdanie z realizacji plan rozwojowego oraz złożyłam wniosek o postępowaniu egzaminacyjnym.

§ 7, ust. 2, pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznałam środowisko lokalne i rodzinne uczniów
• Przeprowadzałam indywidualne rozmowy z uczniami. Dzięki rozmowom starałam się przeprowadzić diagnozę potrzeb, oczekiwań i zainteresowań wychowanków oraz ich sytuacji rodzinnej.
• Na bieżąco kontaktowałam się z rodzicami uczniów. Kontakty te miały charakter rozmów indywidualnych. Informowałam rodziców o problemach w zachowaniu ich dziecka oraz o zauważonych niepokojących sygnałach, jak również o pozytywnych zachowaniach lub w postępach i poprawie w zachowaniu dziecka. Zgodnie z przyjętym harmonogramem przeprowadzałam zebrania z rodzicami. Angażowałam rodziców w życie klasy, rodzice chętnie udzielali pomocy w organizowaniu uroczystości klasowych, stanowili dodatkową pomoc podczas wycieczek.
• Konsultowałam się również z innymi nauczycielami, pedagogiem szkoły w kwestiach wychowawczych uczniów. Analizowałam z pedagogiem opinie z poradni.
• Obserwowałam uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
• Przeprowadziłam diagnozę wstępną ucznia rozpoczynającego naukę w klasie 1 „Razem w szkole” WSiP, oraz test poziomu kompetencji po klasie III kompetencji Operon.
• Korzystałam z gotowych sprawdzianów, udostępnionych przez Wydawnictwo MAC Edukacja, ale także konstruowałam własne narzędzia (np. „kartkówki”, krótkie testy, dyktanda). Na podstawie rozpoznania poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności formułowałam oceny.
• Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym oceniania i klasyfikowania oraz WSO stosowałam dwa rodzaje oceniania: oceny bieżące – pieczątki wystawiane na poszczególnych zajęciach za wykonywanie danych zadań, określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia w danej chwili, jego zaangażowanie, wysiłek, możliwości i aktywność; oceny opisowe klasyfikacyjne – informujące o tym, na jakim poziomie uczeń przyswoił sobie wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin kształcenia; mają one wyłonić mocne i słabe strony ucznia w celu ich dalszego rozwijania, bądź uzupełniania braków, zaległości. Wyniki obserwacji uczniów wraz z ocenami bieżącymi i opisowymi półrocznymi przekazywałam rodzicom w trakcie spotkań grupowych lub indywidualnych. Rodzice mogli obserwować postępy w nauce swoich dzieci w dzienniku elektronicznym.
• Przeprowadzałam test tempa czytania i pisania na zakończenie każdej klasy notowałam wyniki
2. Realizowałam potrzeby rozwojowe ucznia i problematykę środowiska lokalnego
• Zorganizowałam imprezy klasowe, szkolne:
- Napisałam scenariusz i współorganizowałam uroczystość „Pasowania na ucznia”, wykonałam dekoracje
- Corocznie przygotowywałam program artystyczny z okazji „Dnia Babci
i Dziadka” połączony z konkursami.
- Każdego roku przygotowywałam program artystyczny na „Dzień Rodzica”.
- Wraz z uczniami przygotowałam akademię i dekorację na „Rozpoczęcie Roku Szkolnego” 2013/2014.
- Zorganizowałam szkolny konkurs recytatorski „W krainie wierszy Juliana Tuwima”.
- Corocznie organizowałam uroczystości klasowe: Dzień Chłopaka, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia Klasowa, Bal Przebierańców, Dzień Dziecka.
- Wraz z uczniami przygotowałam bajkę dla przedszkolaków „Nie płacz koziołku” , wykonałam dekoracje.
- Współorganizowałam Wielkanocny kiermasz świąteczny, którego dochód przeznaczony został na zakup gier planszowych dla klasy,
- Współorganizowałam Bożo Narodzeniowy kiermasz świąteczny, którego dochód przeznaczony został dla Hospicjum
- W każdym roku szkolnym odbywały się konkursy klasowe: wiedzy o lekturach, klasowy mistrz ortografii, konkurs pięknego czytania, konkurs recytatorski, omnibus. Na początku roku szkolnego opracowywałam regulaminy, z którymi zapoznawałam rodziców i uczniów. Zwycięzcy oraz osoby wyróżnione otrzymywały dyplomy.
- Jako opiekun Szkolnej Kasy Oszczędności (SKO), która działa pod patronatem Banku PKO w Katowicach zajmowałam się promowaniem oszczędzania wśród uczniów. Zorganizowałam konkursy:
• plastyczny: „Grosz oszczędzony może uróść w miliony”;
• literacki: "Oszczędnością i pracą ludzie się bogacą" - krótkie wiersze o oszczędzaniu.

• Organizowała wycieczki klasowe:
- Zorganizowałam następujące wycieczki klasowe do:
• fabryki bombek „Armar” w Krakowie,
• „Zaczarowanego lasu” – Lecholand , Piaski koło Częstochowy,
• kopalni soli w Wieliczce,
• sali zabaw „Magiczna laguna” z okazji Dania Dziecka,
• Urzędu Pocztowego w Mysłowiach.
• „Muzeum chleba” w Radzionkowie.
- Uczniowie brali udział w warsztatach bajko-terapii w MDK-u w Mysłowicach – wyjazd na spotkanie z Panią Bajką;
- Współpracowałam z kołem łowieckim „Trop” w Katowicach, uczniowie co roku uczestniczyli w obchodach dnia św. Huberta.
- Współorganizowałam wyjazd na „Zieloną Szkołę”.

• Upowszechniałam kulturę teatralną i filmową:
- Zorganizowałam wyjazd do teatru Ateneum w Katowicach na przedstawienie „Piękna i bestia” oraz do MOK w Mysłowicach na przedstawienia „Piotruś Pan”, „Brzechwolandia”, „Śpiąca królewna”, „Zaczarowany Świat Braci Grim”.
- Organizowałam coroczny wyjazd na kina „Znicz” na film i spotkanie z Mikołajem
• Przygotowywałam uczniów do udziału w różnych konkursach szkolnych, pozaszkolnych, inscenizacjach
- Przygotowywałam uczniów do konkursu matematycznego Kangurek 2013, Kangurek 2014 w kategorii żaczek i maluch, wyróżnienie
- Przygotowywałam uczniów do konkursu matematycznego Alfik 2013, wyróżnienie za najwyższy wynik w szkole
- Przygotowanie uczniów do IV regionalnego konkursu informatycznego dla uczniów klas III – kwalifikacja do III etapu
- Przygotowanie uczniów do XVI edycji Konkursu Recytatorskiego w Gwarze Śląskiej „Śląska Ojczyzna Polszczyzna” – kwalifikacja do II etapu konkursu.
- Przygotowanie uczniów do IV regionalnego konkursu „Wiedzy o Śląsku, Polsce i Unii Europejskiej” – zajęcie II miejsca
- Przygotowywałam uczniów do międzyszkolnych zawodów sportowych dla klas III – zajęcie II miejsca.
- „Strażnik miejski w pracy” konkurs plastyczny , zajęcie I miejsca
• Prowadziłam zajęcia dydaktyczno wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w nauce
- Przeprowadziłam co tygodniowe zajęcia dydaktyczno – wyrówanawcze dla uczniów mających trudności w nauce.
• Prowadziłam zajęcia z uczniem zdolnym
- Przeprowadzałam cotygodniowe zajęcia z kółka matematycznego dla uczniów zdolnych
3. Uwzględniałam w swojej pracy współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne
• Realizowałam działania profilaktyczno – wychowawcze, uwzględniające współczesne problemy społeczno – cywilizacyjne
- Na każdy rok szkolny tworzyłam plany pracy wychowawczej, w której zawierałam następujące zagadnienia: Ja i mija szkoła, Dbam o swoje bezpieczeństwo, Sami o sobie, Moja rodzina, Ziemia naszym domem, W zdrowym ciele zdrowy duch, Jak spędzam czas wolny, Zachowuję polską tradycję, Polska to moja Ojczyzna, Uczę się żyć wśród rówieśników, Uczę się mówić „Nie”, Chcę być wartościowym człowiekiem. Tematy realizowałam w oparciu o podręcznik „Odkrywam siebie” oraz własne scenariusze zajęć.
- Uczniowie brali udział w szkolnej zbiórce plastikowych nakrętek, w zbiórce pieniędzy „Góra grosza”, „Paczka dla dzieciaczka” . Brali udział w akcji „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”. Wykonali kartki świąteczne, której dochód ze sprzedaży został przeznaczony dla Hospicjum.
- Współpracowałam z kołem łowieckim „Trop” – uczniowie co roku zbierali kasztany, żołędzie, które zostały przekazywane leśniczym.

§ 7, ust. 2, pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej

1. Wykorzystywałam w pracy technologie komputerową
• Przez cały okres stażu opracowywałam i wykonywałam materiały dydaktyczne przy pomocy komputera (konspekty zajęć, kartkówki, plansze, dyplomy, zaproszenia, podziękowania, sprawozdania, plany pracy wychowawczej, itp.)
• W związku z wejściem w życie nowej Podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół od roku szkolnego 2009/2010 prowadziłam zajęcia komputerowe.
• Przeprowadzałam lekcje z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Bardzo wiele ciekawych pomysłów czerpałam z portalu scholaris.pl korzystając z propozycji ćwiczeń interaktywnych i multimedialnych
• Redagowałam informacje na gazetki klasowe przy pomocy programów komputerowych wpłynęło to na większe zainteresowanie uczniów gazetką ze względu na czytelny odbiór.
• Z odpowiednich programów komputerowych korzystałam również podczas dokumentowania przebiegu stażu.
• Prowadziłam dziennik elektroniczny librus
2. Wykorzystywałam w pracy technologie informacyjną
• Prowadziłam zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z wykorzystaniem programów edukacyjnych „Klik uczy ortografii”, „Klik uczy czytać”, „Klik uczy liczyć”, „Ortografia dla dzieci”. Programy te pozwalają na pełną indywidualizację nauki.
• Szczególną uwagę zwracałam na zapoznanie uczniów z zaletami i zagrożeniami wynikającymi z użytkowania komputera, Internetu i multimediów. Dzięki fundacji Orange przeprowadzone zostały zajęcia „W trosce o innych - zasady bezpiecznego korzystania z internetu”. Uczniowie zapoznani zostali z potencjalnymi zagrożeniami ze strony obcych podczas korzystania z internetu.
3. Korzystałam z internetowych serwisów internetowych
• Poprzez Internet pozyskiwałam informacje dotyczące awansu zawodowego oraz wiadomości z zakresu prawa oświatowego (www.men.gov.pl, www.cke.pl, www.oswiata.abc.com.pl, WWW.oswiataiprawo.pl).
• Korzystając z Internetu, wykorzystywałam zasoby portali edukacyjnych do doskonalenia własnej pracy (www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.chomikuj.pl)
4. Publikacje w Internecie
• umieszczałam swoje publikacje w Internecie stworzyłam katalog internetowy pomocy dydaktycznych potrzebnych na co dzień w pracy nauczyciela kształcenia zintegrowanego. Umieściłam w nim min (karty pracy dla poszczególnych etapów edukacyjnych z poszczególnych edukacji, prezentacje multimedialne, pomysły na zajęcia techniczne i plastyczne, scenariusze imprez szkolnych). Dzięki temu miałam zawsze łatwy dostęp do tych materiałów, mogłam też korzystać z pomysłów innych nauczycieli.

§ 7, ust. 2, pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Rozwijałam własne kompetencje pedagogiczne
• Wykorzystywałam zasoby biblioteki szkolnej do zdobywania potrzebnej w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
• Często korzystałam również z zasobów internetowych.
2. Realizowałam zadania nauczyciela – wychowawcy
• Na bieżąco rozwiązywałam problemy wychowawcze, systematycznie współpracowałam z pedagogiem szkoły.
• Przeprowadziłam zebrania z rodzicami o charakterze pedagogicznym, o następujących tematach:
- „Słuchajmy swoich dzieci i rozmawiajmy z nimi”,
- „Czy dziecko ma prawo się złościć”’
- „Samopoczucie dziecka w klasie i w szkole”.
3. Współpracowała z poradnią pedagogiczno – psychologiczną
• W porozumieniu z rodzicami skierowałam kilku uczniów z trudnościami w nauce do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mysłowicach. Uzyskane opinie zawierały wskazówki, jak dalej postępować w poszczególnych przypadkach. Tworzyłam programy pracy z tymi uczniami.

§ 7, ust. 2, pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1. Zaznajomiłam się z przepisami prawa oświatowego oraz dokumentacja szkolną
• Zapoznanie się z dokumentami prawa oświatowego.
- Ustawa o systemie oświaty. (Tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z p. zm.) z dnia 7 września 1991
- Ustawa - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z p. zm.);
- Rozporządzenie MEN z dn. 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z p. zm.);
- Rozporządzenia MENiS z dn. 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z p. zm.)
- Rozporządzenia MEN z dn. 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz. U z 2009 r. Nr 4, poz. 17 z p. zm.)
- Aktualizowałam wiedzę na temat obowiązującego prawa oświatowego poprzez umiejętne wykorzystywanie zasobów internetowych i gromadzenie ich w formie pisemnej.
• Analiza dokumentacji szkolnej
- Realizując zadania ujęte w powyższym paragrafie poznawałam i korzystałam ze szkolnych dokumentów prawa wewnątrzszkolnego: Statutu Szkoły, Programu Rozwoju Szkoły, Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Szkoły, WSO, procedur postępowania w sytuacji zagrożenia. Na bieżąco śledziłam również zmiany w tych dokumentach. W przypadku jakichkolwiek niejasności zwracałam się do kolegów z większym doświadczeniem pedagogicznym.
2. Uczestniczyłam w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
• Przez cały okres stażu uczestniczyłam we wszystkich w obradach Rady Pedagogicznej
• Pełniłam rolę członka w zespołach do spraw ewaluacji oraz w zespole do spraw edukacji wczesnoszkolnej
• Byłam również członkiem komisji konkursowej w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym „Alfik”

Podsumowanie i wnioski

Okres stażu pozwolił mi na inne spojrzenie na moją pracę zawodową jako nauczyciela i wychowawcy. Konieczność zaplanowania stażu, realizacja zadań, ciągła kontrola stopnia ich spełnienia i sporządzanie podsumowań nauczyła mnie systematycznego dążenia do celu oraz wpłynęła na jeszcze większe zaangażowanie się w pracę i rozwijanie kompetencji zawodowych.
Trzy lata stażu umożliwiły mi pogłębienie umiejętności pedagogicznych. Coraz lepiej radzę sobie z takimi zagadnieniami jak: planowanie zajęć, organizowanie zajęć dodatkowych, wycieczek, współpraca z rodzicami, udział w zespołowych pracach Rady Pedagogicznej czy rozwiązywanie różnych problemów dydaktycznych i wychowawczych. Mogę z całą pewnością stwierdzić, że zakończenie stażu nie będzie wiązać się z ograniczeniem aktywności zawodowej, wręcz przeciwnie – zdobyta wiedza i doświadczenie będzie pozytywnym bodźcem do dalszej aktywnej pracy w szkole.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.