X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34992
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego bibliotekarz

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego
za okres stażu od 01.09.2008 do 31.05.2011
Wstęp
Jestem nauczycielem bibliotekarzem w II Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu. W 2000 roku ukończyłam studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na wydziale Nauk Historycznych o kierunku bibliotekoznawstwo I informacja naukowa. Posiadam przygotowanie pedagogiczne. W 2006 roku uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowego w II Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu. Po przepracowaniu 2 lat na stanowisku nauczyciela kontraktowego złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego
z dniem 1.09.2008 roku.
Po zapoznaniu się z przepisami i wstępnym rozpoznaniu potrzeb II LO stworzyłam plan rozwoju zawodowego. Został on zatwierdzony przez dyrektora szkoły. W dniu 17 września 2008 roku podpisałam kontrakt z opiekunem stażu panią Ewą K., w którym zawarłyśmy zasady naszej współpracy. W okresie stażu starałam się zrealizować wszystkie założone w planie rozwoju zawodowego cele. Postępowałam zgodnie z wymaganiami określonymi w §7 Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
1. Brałam udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze Statutu II Liceum Ogólnokształcącego oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
2. Samodzielnie lub poprzez udział w różnych formach kształcenia pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności zawodowe.
3. Zapoznawałam się z przepisami dotyczącymi systemu oświaty.
Porządek sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego stworzyłam na podstawie wymagań zawartych w §7, punkt 2 Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§ 7 ust. 1 pkt 1

Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających
ze statusu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

Od początku pracy w II Liceum Ogólnokształcącym starałam się nawiązać współpracę
z nauczycielami innych przedmiotów. Nasza współpraca polegała na przygotowywaniu pomocy dydaktycznych, literatury i czasopism niezbędnych nauczycielom przedmiotowym do przeprowadzenia zajęć.
Podczas egzaminów maturalnych wielokrotnie pełniłam funkcję przewodniczącego komisji nadzorującej egzaminy maturalne
Pełniłam funkcję członka komisji likwidacji mienia szkolnego, członka zespołu wychowawczego.
Od września 2009 roku pełniłam funkcję protokolanta rad pedagogicznych, członka zespołu nadzorującego konkursy dla gimnazjalistów odbywających się w naszej szkole: Dialogue Doutche, Kangur, Pokaż nam język, konkurs wiedzy ekonomicznej, konkurs matematyczny dla gimnazjalistów..
Czynnie promowałam szkołę podczas Gimnazjalnych Giełd Szkół w Janikowie, Sławęcinku i w Gimnazjach w Inowrocławiu.
Współpracowałam z Samorządem Uczniowskim
Od kilku lat prowadzę Kronikę Szkoły I Księgę Honorową gdzie na bieżąco dokumentuję życie szkoły.
Sprawowałam opiekę nad uczniami podczas wycieczek szkolnych – Karpacz, Krościenko nad Dunajcem, Gozdawa, Wiktorowo, Toruń, Bydgoszcz.
Zorganizowałam wyjazd do Torunia dla klas trzecich na Salon Edukacyjny Perspektywy 2010.
Przeprowadziłam szkolenie i udzielałam informacji studentom odbywającym praktyki w szkole.

§ 7 ust. 1 pkt 2

Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Od początku pracy w szkole systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe
biorąc udział w warsztatach, szkoleniach i kursach.
Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu kol. Ewę, kolegę T. i koleżankę M.
W obecności opiekuna stażu prowadziłam zajęcia – lekcje biblioteczne w klasach I i zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych podczas wyjazdów integracyjnych.
W roku 2009 ukończyłam studia podyplomowe o kierunku Przedsiębiorczość I Wiedza o Społeczeństwie.
W 2011 roku rozpoczęłam również kurs e -learningu w Wirtualnej Akademii na www. Nbportal.pl na kierunkach : makroekonomia, podstawy przedsiębiorczości I ekonomia wokół nas. Kurs w trakcie realizacji.
W roku 2009 odbyłam szkolenie podczas którego poznałam program do komputeryzacji zbiorów biblioteki. Efektem szkolenia był zakup programu Librus dla bibliotek.
W 2010 r. odbyłam szkolenie na temat: Nowy nadzór pedagogiczny w praktyce.
W 2009 roku odbyłam szkolenie dotyczące: Ochrony danych osobowych w palcówce oświatowej.
Kursy i szkolenia zainspirowały mnie w organizowaniu i doskonaleniu swojego
warsztatu pracy. Na bieżąco zapoznawałam się z nowościami wydawniczymi, uczestniczyłam
w spotkaniach organizowanych przez przedstawicieli różnych wydawnictw, a także w spotkaniach metodycznych.

§7 ust.1.pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Analizowałam przepisy dotyczące systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania
w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, tj.:
Ustawa o systemie oświaty
Karta Nauczyciela.
Rozporządzenie MEN z 1 XII 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczyciela.
Rozporządzenie MEN z 1 XII 2004r. w sprawie zasad oceniania, kwalifikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
Statutu Szkoły, Rocznego Planu Pracy Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Wychowawczego Szkoły, Regulaminu wycieczek,

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Przez cały okres stażu pogłębiałam wiedzę i umiejętności poprzez samokształcenie. Współpracowałam ze wszystkimi nauczycielami, a w szczególności z opiekunem stażu
p. X. Zgodnie z założeniami kontraktu uczestniczyłam w lekcjach bibliotecznych prowadzonych przez opiekuna i prowadziłam zajęcia hospitowane przez panią X. Starałam się wykorzystać opinie i wskazówki opiekuna w pracy dydaktycznej
i wychowawczej. Dzięki temu doskonaliłam swój warsztat pracy i dokonywałam jego ewaluacji.
W celu poszerzenia wiadomości dotyczących prawa oświatowego uczestniczyłam
w warsztatach „ Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego”. Zdobyte wiadomości przybliżyły mi aspekty prawne rozwoju nauczyciela, procedurę awansu zawodowego, a także w dużym stopniu ułatwiły prowadzenie dokumentacji stopnia realizacji zadań zawartych w planie rozwoju.
Wraz z opiekunem stażu opracowałam Plan Pracy Biblioteki oraz Regulaminu Biblioteki. Analizowałam stan wypożyczeń książek w każdej klasie, w poziomach klas oraz na tle szkoły. Na bieżąco ewidencjonowałam nowo zakupione woluminy opracowując karty książki i karty katalogowe. W każdym roku dokonywałam zapisów do biblioteki nowych czytelników tj. uczniów klas pierwszych.
Brałam udział w warsztatach metodycznych dla bibliotekarzy prowadzonych przez – Kierownika Pracowni Informacji Pedagogicznej, które pomogły mi w przebrnięciu przez trudną ścieżkę reformy edukacji.
W okresie odbywania stażu czytałam artykuły z zakresu bibliotekoznawstwa zamieszczone na łamach "Biblioteka w szkole", "Poradnik Bibliotekarza". Przeczytałam artykuły
i książki z zakresu pedagogiki , dydaktyki, psychologii.

§ 7 ust. 2.pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Podczas pracy w szkolnej bibliotece często konsultowałam się z innymi nauczycielami. Konsultacje te dotyczyły problemów wychowawczych jakie pojawiają się w szkole, tj. przejawów agresji, wagarów, unikanie szkoły i wybiórczej obecności na zajęciach – proponowałam literaturę
i multimedialne programy do przeprowadzania zajęć na godzinach wychowawczych.
Współpracowałam z psychologiem szkolnym mgr Marzeną przy współtworzeniu programu wychowawczego.
Obserwowałam uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych. Prowadziłam liczne indywidualne rozmowy z uczniami podczas których poruszaliśmy nurtujące ich problemy.
Pomagałam uczniom w przygotowaniu literatury w szkolnych etapach konkursów przedmiotowych, olimpiad – geograficznej, historycznej, I w przygotowaniach do matury z języka polskiego I języków obcych.
Kolejnym zadaniem wynikającym z mojego planu rozwoju było pełnienie roli opiekuna młodzieży. Zadanie to realizowałam opiekując się uczniami podczas szkolnych wycieczek.
Upowszechniałam kulturę teatralną i filmową – wyjścia do kina i teatru.
Współorganizowałam uroczystości szkolne – 85 – lecie II LO.
W czasie trwania stażu nawiązałam współpracę z Biblioteką Publiczną w Janikowie. Współpraca polegała na organizowaniu wypożyczeń międzybibliotecznych literatury z dziedzin geografii, ekonomii I psychologii dla uczniów przygotowujących się do olimpiad I konkursów przedmiotowych.
Biorąc pod uwagę fakt, że wielu naszych uczniów pochodzi z rodzin o niskim statusie materialnym, starałam się organizować dla nich bezpłatne podręczniki z wydawnictwa Operon, które pomogły uczniom w przygotowaniach do matury.
Nawiązałam współpracę z firmą Creatus z Sosnowca dzięki której szkolny księgozbiór znacznie wzbogacił się w nowe woluminy.

§ 7 ust. 2.pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.

Z zastosowaniem komputera przygotowywałam różne dokumenty, które następnie wykorzystywałam w swojej pracy; scenariusze zajęć, konspekty lekcji, ankiety, dyplomy, itp.
Wykorzystywałam Internet do pogłębiania swojej wiedzy, na bieżąco śledziłam strony internetowe przydatne w pracy nauczyciela bibliotekarza np.: www.publikacje.edu.pl, www.bibliotekawszkole.pl, www.literka.pl, www.awans.net.pl.
Opracowywałem wzory dyplomów, podziękowań i wyróżnień za udział w konkursach.
Przy pomocy komputera sporządziłem plan rozwoju zawodowego nauczyciela i sprawozdanie z jego realizacji.
Przygotowałem dokumentację awansu zawodowego z zastosowaniem komputera.
Wykorzystywałam internet do komunikowania się z innymi nauczycielami II LO jak również z innymi podmiotami w sprawach związanych z moją pracą zawodową w szkole.

Współtworzyłem stronę internetową szkoły zamieszczając na niej informacje o bibliotece.
Wykorzystałam internet do zakupów literatury z księgarni internetowych, gdzie lektury są znacznie tańsze, a środki jakimi dysponowałam pozwoliły na większy zakup.

§ 7 ust. 2.pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Od kilku lat działam jako wolontariusz pomagając ludziom chorym na choroby nowotworowe. Są to osoby u których proces chorobowy jest bardzo zaawansowany. Moja pomoc polega na czytaniu literatury przy łóżku chorego, zwyczajnych rozmowach, a gdy jest to możliwe wspólnych spacerach i odwiedzinach w instytucjach kulturalnych – teatr, kino.
W lutym 2011 roku byłam współorganizatorem wraz z Samorządem Uczniowskim, kol. X, kol. S. I Młodzieżowym Domem Kultury w Inowrocławiu, Charytatywnego Koncertu Walentynkowego, podczas którego dokonaliśmy zbiórki pieniędzy na – chłopca chorego na nieuleczalną chorobę. Dzięki naszym działaniom znaleźli się również sponsorzy I chłopiec ma zapewniony lepszy komfort życia.
Realizując zadania opiekuńczo-wychowawcze wynikające z programu wychowawczego szkoły.
Dostarczałam uczniom pozytywnych wzorców i oferowałam pomoc w procesie kształtowania charakteru.
Sprawowanie opieki nad uczniami podczas imprez i wycieczek.
Pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych.
Brałam udział w szkoleniowej Radzie Pedagogicznej podejmującej tematykę: Wybrane umiejętności wychowawcze z uwzględnieniem rozwiązywania konfliktów oraz poszanowania intymności i godności ucznia.
Wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii wzbogacałam również poprzez lekturę pozycji książkowych oraz odpowiednio dobranych czasopism. Samodzielnie studiowałam także publikacje dostępne w internecie.

§ 7 ust. 2pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Zapoznałam się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty i działania szkoły:
Analizowałam Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS, Statutu Szkoły i obowiązujące regulaminy.
Opracowałam dokumentację konieczną do przeprowadzenia stażu.
Aktualizacja wiedzy dotyczącej prawa oświatowego:
W roku szkolnym 2010/2011 ukończyłam warsztaty zorganizowane przez Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli na temat: Jak zostać nauczycielem mianowanym.
Indywidualne studium prawa oświatowego poprzez studiowanie stron internetowych MENiS http://www.menis.gov.pl/.

Podsumowanie

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiłam działania, jakie podjęłam, aby uzyskać awans na stopień nauczyciela mianowanego. Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi dużo satysfakcji. To co zrobiłam z całą pewnością przyczyniło się do wzrostu jakości mojej pracy oraz lepszego funkcjonowania szkoły. Udało mi się zrealizować zadania, dzięki którym poszerzyłam zarówno swoją wiedzę, jak i umiejętności pedagogiczne. Niestety gazetka szkolna, którą wcześniej prowadziłam nie ukazuje się gdyż młodzież nie wykazuje zainteresowania aby ją tworzyć i czytać.
Dziś szybszym przekaźnikiem informacji jest internet, który zdominował wszystkie dziedziny. Okres stażu to tylko niewielki odcinek mojej pracy pedagogicznej. Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela mianowanego stała się dla mnie wyzwaniem i okazją do zweryfikowania opinii, jakim jestem człowiekiem i nauczycielem. Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość swojej pracy, by lepiej realizować zadania szkoły. Mam nadzieję, że każdy następny rok będzie równie owocny jak minione i przyniesie równie wiele satysfakcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.