X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34977
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju na nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

IMIĘ I NAZWISKO: Magdalena Witczak
NAUCZANE PRZEDMIOTY: matematyka, informatyka, przyroda
POSIADANE KWALIFIKACJE:
magister matematyki z przygotowaniem pedagogicznym
studia podyplomowe: Informatyka z technologią informacyjną
studia podyplomowe: Przyroda
kurs kwalifikacyjny: Oligofrenopedagogika
CZAS TRWANIA STAŻU: 1 września 2014 – 31 maja 2017

WSTĘP

W 2011 roku uzyskałam tytuł magistra matematyki z przygotowaniem pedagogicznym na wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2012 roku ukończyłam studia podyplomowe z zakresu informatyki z technologią informacyjną, a w 2013 z zakresu przyrody na Wyższej Szkole Humanistyczno – Przyrodniczej w Sandomierzu. W 2015 roku ukończyłam kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki zorganizowany przez Ośrodek Edukacyjny dla Nauczycieli w Poznaniu.
W czerwcu 2012 roku uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowego. W Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie pracuję od września 2013 roku, a staż na nauczyciela mianowanego rozpoczęłam w tej szkole 1 września 2014 roku. W trakcie trwającego 2 lata i 9 miesięcy stażu realizowałam działania określone w moim planie rozwoju zawodowego opracowanego przeze mnie zgodnie z Rozporządzeniem MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz ich efekty.

(§ 7, ust. 2, pkt. 1).
UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH

- POZNANIE PROCEDURY AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI.

Staż na nauczyciela mianowanego rozpoczęłam od poznania procedur awansu zawodowego. Zapoznałam się z Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli. Na podstawie §7 ust.2 opracowałam plan rozwoju zawodowego, który złożyłam na ręce Dyrektora Szkoły. Plan został zatwierdzony, a ja przystąpiłam do jego realizacji.
Wzięłam udział w szkoleniu „Jak zostać nauczycielem mianowanym” organizowanym przez ODN w Kaliszu, dzięki któremu uaktualniłam swoją wiedzę na temat awansu.

Efekty realizacji:
Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów – wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego. Konstruując plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów.

- WSPÓŁPRACA Z OPIEKUNEM STAŻU

Swój staż rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu. Wspólnie zawarłyśmy kontrakt i omówiłyśmy zasady współpracy. Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, a pani Beata przychodziła i obserwowała moje lekcje. Pani Beata często służyła mi dobrą radą i pomocą, dlatego konsultowałam się z nią w wielu sprawach dydaktycznych i wychowawczych

Efekty realizacji:
Dzięki obserwacjom mogłam udoskonalać swój warsztat pracy zyskując nowe pomysły do realizacji lekcji. Każdą obserwowaną lekcję wspólnie omawiałyśmy. W trakcie stażu prowadziłam także lekcje w obecności Pana Dyrektora i Pani V-ce Dyrektor Szkoły. Konsultowałam się z opiekunem stażu przed tymi lekcjami. Podczas omawiania zajęć zwrócono mi uwagę na mocne i słabe strony. Wszystkie wnioski uwzględniałam przy planowaniu dalszej pracy, dzięki temu nauczyłam się eliminować błędy i prawidłowo prowadzić zajęcia.
Współpraca z opiekunem stażu pozwoliła mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom.

- UCZESTNICTWO W RÓŻNYCH FORMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Od początku pracy w szkole systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe, doskonalę warsztat pracy tak, aby sprostać rosnącym wymaganiom i potrzebom uczniów.
W celu poszerzania wiedzy i podnoszenia własnych kwalifikacji we wrześniu 2014 roku rozpoczęłam kurs z zakresu oligofrenopedagogiki organizowany przez Ośrodek Edukacyjny dla Nauczycieli w Poznaniu. Kurs ukończyłam w kwietniu 2015 roku.
Aby poszerzać swoją wiedzę brałam udział w następujących szkoleniach:
• Nowy Sprawdzian 2015 – Jak przygotować uczniów do nowej formuły sprawdzianu w szóstej klasie – GWO (17 IX 2014)
• e-learningowy kurs WSIP: Matematyka pomysłem rysowania – o roli rysunku w nauczaniu matematyki (20 IV 2015)
• e-learningowy kurs WSIP: Programowanie dla każdego, czyli o Scratchu na lekcjach zajęć komputerowych (23 IV 2015)
• kurs kierownika wycieczek szkolnych – ODN Kalisz (10-12 XII 2015)
• konferencja i warsztaty: Kształcenie wyprzedzające – Krotoszyn (13 V 2016)
• szkolenie: Pilotażowe wdrożenie programowania – Poznań (24 V 2016)
• konferencja i warsztaty: Nauka programowania wsparciem rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży – Nowy Tomyśl (28 X 2016)
• szkolenie „Jak zostać nauczycielem mianowanym? – awans zawodowy” – ODN Kalisz (21 X 2016)
Dzięki pomysłom wyniesionym ze szkoleń w roku 2016/17 zaczęłam pracować z klasą Va na lekcjach matematyki metodą szkoły odwróconej. Przygotowywałam uczniom komputerowy materiał do lekcji m.in. filmiki wprowadzeniowe do nowego tematu, interaktywne ćwiczenia, z którym w ramach zadań domowych zapoznawali się, następnie na początku lekcji podsumowywaliśmy zdobyte wiadomości i przystępowaliśmy do wykonywania zadań i ćwiczeń. Uczniom metoda bardzo się podobała, bo zamiast ciągłych matematycznych zadań w zeszycie ćwiczeń mogli wykonywać interaktywne ćwiczenia. Metoda odnosiła też pozytywny skutek, gdyż każdy mógł przeznaczyć na przyswojenie nowego tematu tyle czasu, ile potrzebował, bo udostępniony filmik mógł obejrzeć chociażby 3 razy. Dzięki temu mieliśmy na lekcjach więcej czasu na wyćwiczenie matematycznych umiejętności. Do pracy metodą szkoły odwróconej używaliśmy internetowej platformy LearningApps.
Co roku brałam udział w szkoleniu organizowanym przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Krotoszynie dotyczącym logowania uczniów klas III gimnazjum do szkół średnich na terenie powiatu krotoszyńskiego. Wraz z pedagogiem szkolnym byłam odpowiedzialna za instruowanie naszych uczniów kończących gimnazjum i przeprowadzenie wraz z nimi logowania do szkół ponadgimnazjalnych.
W związku ze zmianami w programach nauczania od września 2017 roku i Reformie Oświaty wzięłam udział w szkoleniu „Nowa podstawa programowa dla szkoły podstawowej z matematyki” organizowanym przez SODN Krotoszyn. A w najbliższych dniach wezmę udział w szkoleniu „Nowa podstawa programowa dla szkoły podstawowej z informatyki” – ODN Kalisz oraz szkoleniu „Nowa podstawa programowa dla szkoły podstawowej z przyrody” – SODN Krotoszyn.

Efekty realizacji:
W trakcie kursu z oligofrenopedagogiki poszerzyłam swoją wiedzę na temat pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami. Dzięki podniesieniu kwalifikacji mogłam sprawdzić się i rozpocząć pracę w nowej roli, jako nauczyciel wspomagający. Prowadziłam także indywidualne zajęcia rewalidacyjne, podczas których wykorzystywałam zdobyte wiadomości i umiejętności.
Różnorodne formy doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyłam zwiększyły poziom umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej oraz wpłynęły na podniesienie poziomu nauczania.

- POSZERZANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI POPRZEZ AKTYWNY UDZIAŁ W WEWNĄTRZSZKOLNYM I POZASZKOLNYM DOSKONALENIU ZAWODOWYM

W okresie stażu brałam czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej zgodnie
z harmonogramem jej posiedzeń. Uczestniczyłam w radach organizowanych przed rozpoczęciem i po zakończeniu roku szkolnego, w radach zatwierdzających wyniki klasyfikowania i promowania uczniów, w radach szkoleniowych oraz radach organizowanych w miarę bieżących potrzeb.
W latach 2015/16 oraz 2016/17 byłam uczestnikiem sieci współpracy nauczycieli matematyki organizowanej przez SODN w Krotoszynie. Jej opiekunem był doradca metodyczny pani Jolanta Podziemska. W roku 2015/16 byłam uczestnikiem sieci współpracy dla nauczycieli wychowawców organizowanej przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Krotoszynie. Dzięki udziałowi w sieciach mogłam czerpać pomysły i wiedzę od innych nauczycieli matematyki. W trakcie sieci także ja dzieliłam się swoim doświadczeniem. Podczas spotkań sieci nauczycieli matematyki przedstawiłam opracowany przeze mnie harmonogram Tygodnia Matematyki, który w naszej szkole prowadziłam, oraz przeprowadziłam szkolenie komputerowe, jak korzystać z platformy internetowej LearningApps na lekcjach matematyki.

Efekty realizacji:
Aktywny udział w Radach Pedagogicznych wpływa na podnoszenie jakości pracy szkoły, a tym samym daje mi satysfakcję z możliwości aktywnego udziału w życiu szkoły.
Wspólna wymiana doświadczeń i spostrzeżeń podczas sieci współpracy nauczycieli zaowocowała udoskonaleniem mojego warsztatu pracy.

- WZBOGACANIE WŁASNEGO WARSZTATU PRACY

Przez cały okres stażu wzbogacałam swój warsztat pracy. Przygotowywałam prezentacje multimedialne, które wykorzystywałam w trakcie prowadzonych lekcji przyrody i matematyki. Wykonywałam gry matematyczne m.in. domino matematyczne, memory czy bingo, które często wykorzystywałam w trakcie podsumowywania lekcji, aby sprawdzić czy uczniowie dobrze przyswoili materiał. Przygotowywałam karty pracy na zajęcia z przyrody. Do każdej z nauczanych klas opracowywałam prace klasowe, testy i kartkówki.
W maju 2016 roku napisałam projekt „Matematyka jest OK” w ramach III edycji programu mPotęga realizowanego przez Fundację mBanku. Dzięki uzyskaniu dofinansowania w kwocie 5000zł udało mi się zakupić do pracowni matematycznej matematyczno-logiczne gry (Blokus, Hexx, Digit, QuadroColor, tangramy), zestawy do budowania brył, matematyczny program komputerowy MATLANDIA z interaktywnymi zadaniami z matematyki dla klas IV-VI oraz projektor.

Efekty realizacji:
Przygotowane przeze mnie materiały uatrakcyjniały lekcje i mogą być wykorzystane przeze mnie w przyszłości. Dzięki zakupionym z dofinansowania pomocom mogłam prowadzić zajęcia w interesujący i nowoczesny sposób. Z zakupionych pomocy mogli i mogą korzystać także inni nauczyciele podczas swoich zajęć.

- WYMIANA DOŚWIADCZEŃ Z INNYMI NAUCZYCIELAMI

Swój warsztat pracy doskonaliłam poprzez obserwowanie zajęcia prowadzonych, jak wcześniej wspomniałam przez opiekuna stażu, ale także przez innych nauczycieli. Cennym doświadczeniem była możliwość codziennej pracy z innymi nauczycielami w klasach integracyjnych, gdzie pracowałam, jako nauczyciel wspomagający. Dzięki temu mogłam obserwować lekcje matematyki i przyrody.
Podczas obserwowanych lekcji szczególną uwagę zwracałam na sposób wykorzystania czasu w trakcie zajęć, rodzaj stosowanych metod pracy z uczniami oraz indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i tych zdolniejszych. Zwracałam także uwagę na stosowane metody i formy pracy, na atmosferę panującą na lekcji, a także na stosunek nauczyciela do uczniów.
W celu wymiany doświadczeń prowadziłam zajęcia, które obserwowali inni nauczyciele. Oprócz opiekuna stażu na moich lekcjach obecna była pani Kasia podczas odbywania stażu na nauczyciela kontraktowego oraz praktykant odbywający praktyki w naszej szkole. Z mojego doświadczenia, w prowadzeniu lekcji z wykorzystaniem technologii komputerowej, korzystały także inni nauczyciele matematyki.
Wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami z poza szkoły prowadziłam, tak jak już wspomniałam, podczas uczestnictwa w sieciach współpracy nauczycieli matematyki SODN Krotoszyn.

Efekty realizacji:
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli wzbogaciła mój warsztat pracy o nowo poznane metody, pomysły na ciekawe prowadzenie zajęć, metody dyscyplinowania i wychowywania uczniów.
Moja komputerowa wiedza w prowadzeniu nowoczesnych lekcji matematyki z wykorzystaniem komputerowych programów została wykorzystana przez innych nauczycieli w innych klasach.
- PROWADZENIE DOKUMENTACJI REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.

Przez cały okres stażu gromadziłam dokumentację dotyczącą realizacji planu rozwoju zawodowego: zaświadczenia ze szkoleń, konspekty, zdjęcia, prace uczniowskie. Opracowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego przedstawiające realizację założonych przeze mnie celów oraz dokonałam oceny efektywności podjętych przeze mnie działań.

Efekty realizacji:
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego ułatwiło mi napisanie całościowego sprawozdania.

§ 7, ust.2, pkt.2
UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH

- PRACA NA RZECZ STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY NA PARCELKACH

W trakcie realizacji stażu współpracowałam ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły na Parcelkach. Wspierałam pracę sklepiku szkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie poprzez pełnienie w nim dyżurów podczas przerw. Pomagałam przy organizacji imprez, które organizowało Stowarzyszenie m.in. Jarmark Świąteczny, Krotofest, pracując na stoiskach gastronomicznych. W trakcie trwania stażu prowadziłam także zajęcia organizowane przez Stowarzyszenie podczas ferii zimowych „Biała Szkoła”. Były to następujące zajęcia:
 23 II 2015 „Stop uzależnieniom” – pogadanka, spotkanie z panią policjantką, przygotowanie ulotek na temat uzależnień
 29 I 2016 „Bezpieczny Internet” – komputerowe zajęcia, na którym pokazywałam dzieciom, jak bezpiecznie korzystać z Internetu
 9 II 2017 zajęcia matematyczno- logiczne, na których wspólnie rozwiązywaliśmy matematyczne rebusy, krzyżówki, graliśmy w gry m.in. Blokus, Hexx, Digit, jak co roku obejrzeliśmy również filmik dotyczący bezpieczeństwa w Internecie

Efekty realizacji:
Praca na rzecz Stowarzyszenia przyczynia się do zbiórki pieniędzy na organizowane przez Stowarzyszenie obozy dla dzieci naszej szkoły. Nie wszystkie dzieci mają bowiem możliwość wyjazdu na zimowiska czy obozy letnie.
Zorganizowanie dla nich w trakcie ferii zimowych zajęć w szkole często jest jedyną formą wypoczynku. Głównym celem było zapewnienie dzieciom – uczestnikom półkolonii bezpiecznego i ciekawego sposobu spędzania czasu wolnego podczas ferii zimowych oraz kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej poprzez wspólną naukę, zabawę i wybór właściwych form spędzania wolnego czasu. Celem moich zajęć było zwrócenie uwagi dzieci na niebezpieczeństwa ze strony Internetu.

- PRZYGOTOWANIE UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

Przez cały okres stażu współpracowałam z nauczycielami przy organizacji
i przebiegu imprez organizowanych przez naszą szkołę. Były to m.in.:
 organizacja uroczystości z okazji 50-lecia szkoły w 2014 roku (odpowiedzialna byłam za przygotowanie prezentacji ze zdjęciami z przeciągu 50 lat istnienia szkoły; część zdjęć musiałam wcześniej zeskanować, gdyż były w formie papierowej; podczas części artystycznej odpowiedzialna byłam za wyświetlanie przygotowanej prezentacji)
 Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych w 2014 (odpowiedzialna byłam za obsługę techniczną uroczystości)
 Festyny szkolne w każdym roku (pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu stoiska gastronomicznego, pomoc w przygotowaniu napisów do budki sponsorów, opracowywanie i wydrukowanie biesiadnego śpiewnika, organizacja gier i zabaw dla dzieci)
 Jordan Tour w każdym roku (opiekun grupy podczas corocznych pieszych rajdów)
 Drzwi otwarte dla przyszłych pierwszoklasistów w każdym roku (przygotowanie sali komputerowej i opieka nad nią podczas zwiedzania, przygotowywanie poczęstunku dla rodziców)
Efekty realizacji:
Pomoc w przygotowywaniu szkolnych uroczystości jest okazją do rozwinięcia uzdolnień uczniów, ale także przyczyniła się do promocji szkoły na terenie lokalnej społeczności.

- PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

W celu rozwijania zainteresowań uczniów w trakcie stażu organizowałam różne zajęcia dodatkowe i konkursy. Dzięki temu uczniowie mieli możliwość poszerzać swoje wiadomości i umiejętności z matematyki.
W 2015 roku po raz pierwszy zajęłam się organizowaniem w naszej szkole Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Jego celem jest zachęcenie do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja organizowana jest we wrześniu, więc jest okazją do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Dorośli mogą w tej akcji dać przykład pokazując dzieciom swoją znajomość tabliczki. Akcję przeprowadziłam 25 września 2015 roku i rok później 30 września 2016. Co roku oprócz tabliczkowych egzaminów przeprowadziłam dodatkowe konkursy, w których należało wykazać się świetną znajomością tabliczki mnożenia. I tak w 2015 roku przeprowadziłam w klasach III „Tabliczkowe zagadki”, a w klasach IV-VI „Matematyczny Czar Par z tabliczką mnożenia”- do konkursu zgłosiło się aż 25 par. W 2016 zorganizowałam „Tabliczkowy 1 z 10”- do którego zgłosiło się 45 uczniów. Konkursy oprócz szkoły podstawowej przeprowadzałam także w gimnazjum. I tak dla gimnazjalistów przygotowałam „Tabliczkową Łamigłówkę”, w której oprócz znajomości tabliczki należało wykazać się również sprytem. Uczniowie znają tabliczkę mnożenia, dlatego były to konkursy, w których bardzo chętnie brali udział i odnosili sukcesy.
W klasach IV i V, które nauczałam, zawsze przeprowadzałam też klasowe konkursy o tytuł Klasowego Mistrza Tabliczki Mnożenia, aby dzięki wyścigowi i chęci bycia najlepszym uczniowie przypominali sobie i zapamiętywali tabliczkę mnożenia.
W celu popularyzacji matematyki przeprowadziłam Tydzień Matematyki, który odbył się 16-20 maja 2016 roku. Celem Tygodnia Matematyki było zainteresowanie dzieci matematyką, pokazanie matematyki na wesoło, rozwijanie samodzielnego i logicznego myślenia, wyobraźni geometrycznej. W każdym dniu tygodnia przeprowadzone zostały konkursy, m.in. plastyczne „Matematyka wokół nas”; „Moje gimnazjum w procentach”, oraz matematycznej wiedzy „Najlepszy Matematyk Roku”; „Mistrz wzorów, definicji i własności matematycznych”; „Matematyczny 1 z 10”. Wybraliśmy też najładniejszy zeszyt do matematyki. Uczniowie bardzo chętnie brali udział w przygotowanych dla nich konkursach.
Aby łączyć zainteresowania moich uczniów, wspólnie z panią Martyną zorganizowałyśmy w maju 2016 roku konkurs „Ponad słowami – język polski w multimediach” – konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną. Pani Martyna oceniła prezentacje pod względem merytorycznym, a ja oceniłam sposób i efekty wykorzystania programu do zrobienia ciekawej prezentacji.
Jak już wcześniej wspomniałam napisałam i dzięki dofinansowaniu z Fundacji mBanku od września do grudnia 2016 prowadziłam projekt „Matematyka jest OK”. Celem projektu było rozwijanie zainteresowań matematycznych, popularyzacja wiedzy matematycznej, rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności twórczego i logicznego myślenia, kształtowanie postawy poszukiwawczej i odkrywczej. Uczniowie mogli podczas pozalekcyjnych warsztatów poznawać matematykę z ciekawszej strony m.in. rozwiązując zadania w programach komputerowych Excel, GeoGebra czy samodzielnie tworzyć figury przestrzenne. Poszukiwaliśmy także matematyki w różnych dziedzinach życia i przyrodzie – z klasą Va odwiedziliśmy m.in. Bank Spółdzielczy w Krotoszynie, gdzie uczniowie przekonali się, że matematyka w pracy bankowca jest niezbędna. Uczniowie bardzo chętnie brali udział w warsztatach gier logicznych, które z ciekawością poznawali rozwijając w nich logiczne myślenie. Zorganizowałam Turniej Gier Logicznych oraz na szkolnym boisku i okolicznych ulicach przeprowadziłam matematyczną grę terenową. Zarówno w turnieju, jak i grze terenowej udział brali rodzice moich uczniów. Zorganizowałam dzień rebusów i krzyżówek matematycznych, które uczniowie poszukiwali na szkolnych korytarzach. Przeprowadziłam konkursy: fotograficzny „W poszukiwaniu brył w moim mieście” oraz na stworzenie własnej matematyczno-logicznej gry planszowej. Na zakończenie projektu przeprowadziłam konkurs o tytuł „Ukrytego Talentu Matematycznego”, w którym mogli zmierzyć i odnieść sukces nie tylko wybitnie zdolni uczniowie, ale także Ci o przeciętnych umiejętnościach matematycznych, gdyż również dla nich przygotowałam zadania. Stworzyłam na portalu społecznościowym matematyczny profil szkoły, na którym umieszczałam cotygodniowe matematyczne quizy. Uczniowie bardzo chętnie brali udział w organizowanych konkursach i zajęciach realizowanych w trakcie projektu, gdyż dodatkowo motywowały ich atrakcyjne nagrody (m.in. gry, w które tak chętnie grali), które mogły być zakupione dzięki dofinansowaniu.
W ramach zaspakajania potrzeb edukacyjnych uczniów przygotowałam ich do następujących konkursów:
 Wojewódzki Konkurs Matematyczny
 Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy
 Powiatowej Olimpiady Przyrodniczej – organizowanej przez Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie – mój uczeń zajął na niej I miejsce
 Mikołajkowy Konkurs Matematyczny – konkurs organizowany był przez panią metodyk, a ja została powołana do komisji konkursowej poprawiającej i oceniającej prace konkursowe
 Matematyczny Konkurs „Rusz Główką” – organizowany przez SP w Roszkach
 Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – organizowanej przez Szkołę Ponadgimnazjalną nr 1 w Krotoszynie – jeden z moich uczniów został jednym z sześciu laureatów, a drugi po dogrywce nie dostał się do grona laureatów zajmując VII miejsce
 I Międzyszkolny Konkurs Geograficzny „Państwa Świata” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – organizowanego przez Zespół Szkół w Zdunach – mój uczeń zajął w nim po dogrywce IV miejsce, choć był jednym z najmłodszych uczestników

Efekty realizacji:
Praca z uczniem zdolnym była i jest dla mnie wyzwaniem, które mobilizuje mnie do samorozwoju oraz poszukiwania nowoczesnych metod i form pracy. Celem organizowanych przeze mnie konkursów oraz zachęcanie uczniów do udziału w konkursach organizowanych poza szkołą było wzbudzanie u uczniów ciekawości, prezentowanie swoich umiejętności, chęci samodzielnej pracy oraz zdrowej rywalizacji. Różnorodna oferta dydaktyczna zwiększa motywację uczniów do nauki, a mnie daje możliwość zdobycia nowych doświadczeń oraz umiejętności.

- PRACA Z UCZNIEM O NISKICH MOŻLIWOŚCIACH EDUKACYJNYCH

W trakcie trwania stażu w ramach art. 42, ust.2, pkt 2 Karty Nauczyciela, a w ostatnim roku w ramach zajęć dodatkowych prowadziłam zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki. Były to zajęcia dla uczniów, którzy potrzebowali dodatkowej pomocy, na których mogli uzupełnić brakujące wiadomości, wyćwiczyć nieopanowane umiejętności, poprawić sprawdzian.
W trakcie zajęć wykorzystywałam wiele gier dydaktycznych i programów komputerowych, aby uczniowie uczyli się matematyki w ciekawy sposób, a nie uważali jej za nudny przedmiot. Praca z uczniem o niskich możliwościach edukacyjnych na zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych jest dla mnie wyzwaniem, które lubię i chętnie podejmuję. Wiele razy z zaskoczeniem obserwuję uczniów, którzy w trakcie lekcji w większej grupie siedzą w ukryciu. W trakcie dodatkowych zajęć są niesamowicie aktywni, cały czas się zgłaszają, chętnie przychodzą do tablicy i rozwiązują zadania. Cieszy mnie fakt, że dla wielu z moich uczniów zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze nie były zajęciami „za karę”, na które kazali im przychodzić rodzice, ale były interesującymi zajęciami, na które, jak mówili lubili przychodzić.
Bardzo dobrym pomysłem okazało się zorganizowanie w projekcie „Matematyka jest OK” konkursu na dwóch poziomach (dla uczniów z wyższymi i niższymi ocenami z matematyki). Bowiem uczniowie z dostatecznymi ocenami nigdy nie zgłaszali się do konkursów. Podjęcie rywalizacji z uczniami z podobnymi możliwościami dodało im jednak pewności siebie i z chęcią do konkursu się zgłosili.
W celu działań zmierzających do podniesienia wyników sprawdzianu szóstoklasisty prowadziłam też dodatkowe cotygodniowe zajęcia przygotowujące. Zajęcia te realizowałam także podczas ferii i rekolekcji wielkopostnych.

Efekty realizacji:
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze zmieniły postawy uczniów słabych. Zaczęli oni interesować się matematyką, częściej osiągać pozytywne oceny.
Dodatkowe zajęcia przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty przyczyniły się do uzyskania zadawalających wyników przez moich uczniów na „ostatnim” przed reformą oświaty egzaminie zewnętrznym dla klas VI.

- AKTYWNA REALIZACJA ZADAŃ WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH

We wrześniu 2015 roku zostałam wychowawcą klasy – dość licznej, bo 35 osobowej. Pełniąc tę rolę staram się każdego z moich wychowanków ukształtować na dobrych, życzliwych ludzi, otwartych na problemy innych. Podejmując zadania wychowawcy starałam się poznać również sytuację rodzinną moich wychowanków, tak aby zadbać o udzielanie odpowiedniej pomocy osobom potrzebującym.
Dzięki długotrwałym rozmowom staram się eliminować niewłaściwe zachowania, wspólnie z moimi uczniami szukamy przyczyn ewentualnych niepowodzeń szkolnych i sposobów, jak im zaradzić. Zachęcam uczniów ze słabszymi ocenami do udziału w zajęciach dodatkowych, a uczniów zdolniejszych do pozalekcyjnej pomocy. W ramach pomocy koleżeńskiej uczniowie interesowali się także chorującymi osobami i zanosili im lekcje.
Jako wychowawca współpracowałam na bieżąco z nauczycielami uczącymi w mojej klasie. Zawsze na godzinie wychowawczej sprawdzałam oceny moim wychowanków, aby na bieżąco monitorować i informować rodziców, jeśli nie były one zadawalające. Współpracowałam ze szkolnym pedagogiem i psychologiem, a także innymi instytucjami m.in. kierując uczniów na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu zdiagnozowania przyczyn niepowodzeń szkolnych. Dzięki temu moja praca wychowawcy była bardziej efektywna.
W celu lepszej integracji grupy oraz pokazania możliwości spędzania wolnego czasu organizowałam wycieczki klasowe, które są formą nauczania, w której uczestniczy mają możliwość zdobycia nowej wiedzy. W trakcie dwuletniej pracy wychowawcy zorganizowałam następujące wycieczki:
• wycieczka do Parku Linowego i Parku Owadów w Ostrowie Wielkopolskim – 29 IX 2015
• wycieczka do Torunia (zwiedziliśmy Stare Miasto, obejrzeliśmy seans w Planetarium i uczestniczyliśmy w zajęciach w Muzeum Piernika) – 4 XII 2015
• wycieczka na lekcję muzealną w Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie (przedstawialiśmy bajki Adama Mickiewicza, a następnie integrowaliśmy się podczas wspólnej zabawy na kręgielni w Żerkowie) – 16 III 2016
• wycieczka do Wrocławia (byliśmy na zajęciach w Muzeum Przyrodniczym, zwiedziliśmy Stare Miasto, płynęliśmy statkiem po Odrze, odwiedziliśmy Stadion oraz integrowaliśmy się spędzając czas w aqua parku) – 31 V 2016
• trzydniowa wycieczka do Warszawy (największą atrakcją dla dzieci był przelot samolotem z Wrocławia do Warszawy, zwiedziliśmy Stare Miasto, zobaczyliśmy Pałac Prezydencki, Grób Nieznanego Żołnierza, Stadion Narodowy, Centrum Nauki Kopernik, byliśmy w Sejmie) – 5-7 IX 2016
• wycieczka do Gołuchowa (braliśmy udział w zajęciach terenowych w gołuchowskim parku, odbyliśmy lekcje muzealną w Muzeum Czartoryskich, a następnie integrowaliśmy się przy wspólnym ognisku – 29 IX 2016
• wycieczka do Poznania (udział w zajęciach programowania w Laboratorium Szkoły Przyszłości, zwiedzanie Starego Miasta) – 21 II 2017
• wycieczka do Zdun (udział w warsztatach wielkanocnych w Muzeum oraz integracja zespołu klasowego na kręgielni) – 11 IV 2017
• trzydniowa wycieczka do Trójmiasta (zwiedzili Stare Miasto w Gdańsku, Westerplatte, Skwer Kościuszki w Gdyni i Dar Pomorza, spacerowaliśmy po słynnym monciaku i molo w Sopocie, obejrzeliśmy klif w Gdyni, zwiedziliśmy Zamek w Malborku, w ramach integracji grupy skakaliśmy na trampolinach w parku JumpCity) – 10-12 V 2017
W trakcie organizacji wycieczek najważniejszy był dla mnie ich koszt. Zawsze dążyłam do tego, aby każdy uczeń miał możliwość na nią pojechać. Jestem bardzo zadowolona z wypełnienia tego postanowienia, gdyż praktycznie na każdej organizowanej przeze mnie wycieczce miałam 100% obecność moich wychowanków. Z każdej też wycieczki moi uczniowie wracali uśmiechnięci, co dawało mi satysfakcję i chęć do szukania kolejnych interesujących miejsc.
Kilkakrotnie wraz z klasą wychodziliśmy na organizowane wyjścia do kina, gdyż braliśmy udział m.in. w programie „Lekcja w kinie”. Podczas tych wyjść pełniłam rolę opiekuna, a moi wychowankowie mieli możliwość uczestniczenia w multimedialnych lekcjach.
Jako klasa organizowaliśmy też co roku Dzień Chłopca, Dzień Kobiet, Wigilie Klasowe, Andrzejki, a w karnawale klasową dyskotekę. Angażowaliśmy się w akcje zbiórki baterii, nakrętek, makulatury, puszek, oraz starych używanych telefonów komórkowych. Wzięliśmy udział w akcji „Tytka Charytatywna”, zbiórce karmy dla schroniska, okularów dla Afryki, przyborów szkolnych. Jestem dumna z mojej klasy, że chętnie włączała się w akcje charytatywne.
Chcąc kształtować poczucie świadomości ekologicznej i wprowadzając właściwe postawy wobec środowiska aktywnie i regularnie wraz z klasą uczestniczyłam w akcji „Sprzątanie świata”.
W maju 2017 roku przy współpracy z rodzicami zorganizowaliśmy klasowe stoisko gastronomiczne podczas Festynu Krotofest. Dzieci zaangażowały się w sprzedaż upieczonych przez swoje mamy ciast. Dzięki zebranym pieniądzom możemy zorganizować wyjazd integracyjny na Dzień Dziecka.
W trakcie stażu byłam dwukrotnie opiekunem na narciarskiej „Białej Szkole”: Bielice 2015 i Zakopane- Murzasichle 2017. Były to tygodniowe wyjazdy w góry, na których uczniowie mieli możliwość aktywnego spędzenia czasu na stokach narciarskich. Ja organizowałam im także matematyczno – logiczne zajęcia popołudniowe i wieczorne. Wykorzystywaliśmy matematyczne programy komputerowe oraz logiczne gry planszowe.

Efekty realizacji:
Wszystkie wymienione działania były przejawem mojej reakcji na potrzeby uczniów, pomogły mi lepiej poznać i zrozumieć swoich wychowanków, którzy dzięki wspólnym działaniom integrowali się, kształcili umiejętność współpracy w zespole, poczucie odpowiedzialności za klasę i innych ludzi. W czasie naszej dwuletniej współpracy wychowawczej zacieśniły się więzi międzyosobowe, nie tylko pomiędzy uczniami, ale również pomiędzy mną, a nimi. Bardziej poznałam ich problemy i marzenia oraz mocne i słabe strony.
Sprawowanie opieki podczas wyjazdów wzbudza poczucie odpowiedzialności za pełnioną funkcję, a także daje satysfakcję z tworzenia dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i innych potrzeb z dala od domu i szkoły.

- REALIZACJA BIEŻĄCYCH ZADAŃ OGÓLNOSZKOLNYCH

W roku 2016/17 zostałam wybrana przez uczniów na opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Wspólnie z pozostałymi opiekunami przeprowadziliśmy spotkania Samorządu według przyjętego harmonogramu i w miarę potrzeb. Samorząd Uczniowski przygotował apel z okazji „Otrzęsin klas I gimnazjum”. W Mikołajki przeprowadziliśmy wizytę Świętego Mikołaja w każdej z klas. W ramach obchodów Dnia Zakochanych zorganizowana została Poczta Walentynkowa. Z delegacją uczniów brałam udział w obchodach m.in. 11 Listopada oraz obchodach Zbrodni Katyńskiej.
Od września 2015 roku odpowiedzialna byłam za układanie dyżurów nauczycieli w trakcie przerw. Dyżury układałam na początku każdego semestru i zmieniałam w związku z zaistniałymi zmianami w planie lekcji. Pracowałam także przy układaniu planu zajęć lekcyjnych.
Przeprowadzałam analizę i prezentowałam wyniki próbnego oraz właściwego sprawdzianu szóstoklasisty podczas Rad Pedagogicznych. Starałam się dokonywać pełnej analizy wyników, porównań z wynikami innych szkół w kraju, województwie, powiecie i gminie tak, aby dyrekcja i uczący nauczyciele mogli wyciągnąć właściwe wnioski z uzyskanych wyników.

Efekty realizacji:
Dzięki podjętym działaniom miałam wkład w organizację pracy szkoły. Przeprowadzane analizy Sprawdzianu Szóstoklasisty dawały obraz osiągnięć uczniów. Praca z Samorządem Uczniowskim pozwoliła mi na poznanie potrzeb i oczekiwań uczniów w szkole.

§ 7, ust.2, pkt.3
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

- WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ NA LEKCJACH

Jestem nauczycielem zajęć komputerowych, dlatego komputer jest stałym elementem mojej pracy. Systematycznie wykorzystuje jednak narzędzia technologii komputerowej również na lekcjach matematyki i przyrody.
Jak już wspomniałam w roku 2016/17 z klasą Va prowadziłam lekcje matematyki metodą szkoły odwróconej. Przeszkoliłam moich uczniów i wspólnie korzystaliśmy z platformy LearningApps, na której każdemu założyłam własne konto. Dzięki temu mogłam przypisać uczniów do swojego nauczycielskiego konta i kontrolować systematyczność rozwiązywania zadań. Uczniowie bardzo lubili interaktywne matematyczne zadania, dlatego starałam się korzystać z platformy systematycznie. Platforma dawała mi też możliwość umieszczania edukacyjnych wprowadzeniowych filmików, dzięki którym uczniowie mogli zapoznawać się z nowym materiałem.
Również dzięki zakupionemu w ramach projektu „Matematyka jest OK” programowi MATLANDIA mieliśmy bogatą bazę interaktywnych zadań matematycznych. Wykorzystywałam je w trakcie lekcji matematyki wyświetlając i rozwiązując wraz z uczniami na tablicy interaktywnej. Uczniowie uwielbiali takie lekcji i bardzo chętnie chcieli podchodzić do „tablicy”. Prowadziliśmy także lekcje z wykorzystaniem programu MATLANDIA w pracowni komputerowej. Uczniowie w grupach rozwiązywali wtedy interaktywne zadania przy komputerach. Ja miałam szybką możliwość sprawdzenia liczby rozwiązanych zadań, gdyż w programie miałam dziennik nauczycielski i automatyczne podsumowanie wyników. Praca w sali komputerowej z liczną, bo nawet 35 osobową klasą nie była łatwa organizacyjnie, ale ponieważ komputery są „codziennością” moich uczniów, bardzo lubiliśmy te lekcje. Mi dawały one pełną satysfakcję widząc zaangażowanie w rozwiązywanie matematycznych zadań. Uczniowie zawsze chcieli rozwiązać ich jak najwięcej miałam, więc wrażenie, że w trakcie tradycyjnej lekcji nie są wstanie rozwiązać tylu zadań w tradycyjnych zeszytach.
Lekcje z tablicą multimedialną wiele razy prowadziłam też podczas lekcji przyrody. Jest bowiem na nich ważne móc pokazać film przyrodniczy, mapkę czy fotografie. Przygotowałam i wykorzystałam wiele prezentacji multimedialnych z przyrody.
W szkole przeprowadzany został dzień BYOD – wykorzystanie własnych urządzeń – również wzięłam w nim udział. Przygotowałam dla moich uczniów specjalne zadania na platformie LearningApps, a oni w trakcie lekcji mogli wyciągnąć swoje smartfony, zalogować się na konta i rozwiązać samodzielnie zadania. Choć wykorzystuje komputery wiele razy na lekcji dzięki temu pomysłowi każdy uczeń miał „własny” sprzęt i mógł samodzielnie rozwiązać zadanie. Nawet uczniom zwykle najmniej zaangażowanym w lekcję podobał się taki pomysł.

Efekty realizacji:
Wykorzystanie komputerów i tablicy interaktywnej na moich zajęciach podniosło ich atrakcyjność, stały się one dla dzieci ciekawe i inspirujące. Mi przyniosły wiele satysfakcji ze zwiększenia motywacji dzieci do nauki.

- WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ PRZY PROWADZENIU DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

Kiedy we wrześniu 2014 roku rozpoczynałam staż na nauczyciela mianowanego w naszej szkole po raz pierwszy zaczął funkcjonować dziennik elektroniczny. Budził on wiele obaw wśród nauczycieli. Dla mnie był i jest narzędziem przejrzystym i prostym. Bardzo się ucieszyłam, że zastąpi tradycyjny papierowy dziennik, którego nie lubiłam prowadzić. Dziennik elektroniczny uzupełniam na bieżącą nigdy nie pozostawiając żadnych zaległości. Systematycznie prowadzę też dziennik swojej klasy. Na bieżąco uzupełniam w nim wpisy frekwencyjne.
Od samego początku systematycznie pomagałam innym nauczycielom w jego prowadzeniu i uzupełnianiu. Starałam się na bieżącą rozwiązywać wraz z nimi problemy. Pomagałam m.in. w przypisywaniu planów kształcenia, w zmianach nauczycieli, w zapisywaniu planów uczniów mających nauczanie indywidualne. Służyłam już pomocą dużej części Grona Pedagogicznego. Z satysfakcją stwierdzam, że moje rady i wskazówki muszą być pomocne i jasne, gdyż nikt nie musiał wracać do mnie z tymi samymi problemami i pytaniami. Uważam, że po 3 latach funkcjonowanie e-dziennika, każdy z nauczycieli potrafi się w nim odnaleźć, w pewnej mierze dzięki mojej pomocy.
Dziennik elektroniczny wykorzystuje też do codziennej komunikacji z rodzicami. W dzisiejszych czasach preferują oni takie kontakty. Przesyłałam rodzicom wszystkie informacje, uwagi o ich dzieciach i odpowiadałam na pytania i wątpliwości. Znaczna część rodziców pisała mi też usprawiedliwienia w e-dzienniku.

Efekty realizacji:
Prowadzenie dziennika elektronicznego bardzo ułatwia pracę nauczycielom, wychowawcom i dyrekcji szkoły. To nowoczesne narzędzie zdecydowanie wpływa na poprawę jakości kształcenia, bowiem rodzic mający bieżącą wiedzę na temat każdej oceny oraz nieobecności swojego dziecka może szybko zareagować i zapobiec pogłębianiu problemów. Uczeń, który ma świadomość, iż jego rodzice posiadają informację na temat jego postępów w nauce, jest zdecydowanie bardziej zmotywowany do pracy.
Dzięki dziennikowi elektronicznemu miałam na bieżąco bezpośredni kontakt z rodzicami dzieci, co zdecydowanie poprawiało współpracę między nami.

- PUBLIKOWANIE WŁASNYCH PRAC

Kiedy zaczynałam pracę z moimi uczniami na platformie internetowej LearningApps korzystałam z materiałów umieszczonych przez innych użytkowników. Bardzo szybko odkryłam jednak, że w łatwy i przyjemny sposób mogę tworzyć własne interaktywne zadania matematyczne. Wiele razy, gdy poszukiwałam zadań dla moich uczniów nie mogłam znaleźć takich, jakie sobie wymyśliłam. Zaczęłam zatem tworzyć własne. Opracowane przeze mnie zadania umieszczałam, jako publiczne aplikacje, aby mogły być wykorzystywane przez innych nauczycieli.
Opublikowałam konspekty z przeprowadzanych zajęć, swój plan rozwoju zawodowego i obecne sprawozdanie, aby mogło pomóc innym nauczycielom na drodze ich awansów.

Efekty realizacji:
Publikowanie materiałów na stronie internetowej dało mi możliwość dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem z innymi nauczycielami.

- OPRACOWYWANIE DOKUMENTÓW Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK KOMPUTEROWYCH

Komputer wykorzystywałam do przygotowywania planów pracy, sprawozdań, analiz, tworzenia dokumentów szkolnych, scenariuszy zajęć, kart pracy, dyplomów, sprawdzianów, prac klasowych.
Komputer wykorzystywałam także do wprowadzania wyników próbnych sprawdzianów szóstoklasisty: DUMA dla klas piątych, OPERON dla klas szóstych. Wprowadzałam także wyniki próbnych egzaminów szóstoklasisty do własnego przygotowanego narzędzia komputerowego, które pomagało mi liczyć średnie, wykonywać wykresy, które przedstawiałam podczas przygotowanych analiz na Radach Pedagogicznych.
Na koniec każdego roku odpowiedzialna byłam za drukowanie świadectw. Korzystaliśmy z programu Librus. Pomagałam wychowawcom w odpowiednim przygotowaniu świadectw. Dzięki zastosowaniu w szkole e-dziennika w ubiegłym roku udało mi się opracować i wydrukować świadectwa z dziennika, co było sporym ułatwieniem dla wychowawców klas.

Efekty realizacji:
Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystanie Internetu, jako narzędzia pracy znacznie ułatwiła mi oraz innym pracę. Przygotowane elektronicznie dokumenty mogę wykorzystać w następnych latach swojej pracy.

§ 7, ust.2, pkt.4
UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ

- UDZIAŁ W KURSACH I WARSZTATACH SŁUŻĄCYCH POSZERZENIU WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI, METODYKI PRACY

Podczas stażu aktywnie brałam udział w kursach, szkoleniach i warsztatach służących poszerzaniu wiedzy. Wypisałam je wszystkie § 7, ust.2, pkt.1. Swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu doskonaliłam także poprzez czytanie literatury fachowej, udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej. Dużo wskazówek, rad i ciekawych sugestii na temat, jak ciekawie prowadzić zajęcia, zdobyłam, śledząc publikacje nauczycieli w Internecie. Systematycznie gromadziłam materiały służące własnemu rozwojowi. Czytając literaturę starałam się szukać w niej podpowiedzi do prowadzenia ciekawszych, bardziej urozmaiconych zajęć. W czytanej literaturze i czasopismach szukałam pomocy w rozwiązywaniu bieżących problemów.

Efekty realizacji:
Zdobyte wiadomości wykorzystałam w codziennej pracy dydaktyczno- wychowawczej z dziećmi i spotkaniami z rodzicami. Fachowa literatura i czasopisma były mi pomocne w opracowywaniu ciekawszych, bardziej urozmaiconych zajęć. Poszerzyłam swoją wiedzę z zakresu pracy z dziećmi i kontaktów z rodzicami

- BIEŻĄCE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH I DYDAKTYCZNYCH UCZNIÓW

Przyjmując rolę wychowawcy bardzo licznej klasy przede wszystkim starałam się poznać moich wychowanków, ich potrzeby i zainteresowania oraz środowisko rodzinne. Praca wychowawcy to bieżące rozwiązywanie konfliktów, sporów. Dawanie słów pociechy, pochwały, ale też nagany. Ze wszystkimi napotkanymi problemami starałam się poradzić najlepiej, jak umiałam. Czyniłam to przez indywidualne rozmowy z moimi uczniami, ich rodzicami, konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Jak wcześniej wspomniałam na bieżąco monitorowałam postępy w nauce moich uczniów. Wielokrotnie przeprowadzałam rozmowy telefoniczne z rodzicami przypominające im o poprawach sprawdzianów, kartkówek. Rodzice wielokrotnie kontaktowali się ze mną w przypadku zaistniałych trudności w nauce ich dzieci, przekazywali swoje prośby i sugestie. Zawsze wspólnie szukaliśmy rozwiązania, m.in. dzięki takim prośbom zorganizowane zostały zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego.
Kontakty z rodzicami utrzymywałam też w ramach zebrań klasowych oraz indywidualnych konsultacji na „otwartych drzwiach”. Zawsze starałam się być otwarta w stosunku do rodziców, przyjmować ich sugestie, propozycje. W kontaktach z rodzicami przekazywałam też sukcesy i osiągnięcia dzieci, aby nie przyćmiły ich niepowodzenia. Będąc bowiem wychowawcą klasy sportowej, która wiele razy osiągała wyśmienite wyniki, wiedziałam jak te sukcesy są dla moich wychowanków ważne.

Efekty realizacji:
Rozmowy z rodzicami zaowocowały w pracy na rzecz uczniów. Przyczyniały się do zmniejszania zachowań agresywnych i niewłaściwych wśród moich uczniów. Wszystkie moje działania ukierunkowane były na odnalezienie, jak najkorzystniejszych rozwiązań problemów wychowawczych i dydaktycznych moich uczniów.

- ZAPOZNANIE SIĘ Z OPINIAMI I ORZECZENIAMI UCZNIÓW WYDANYMI PRZEZ POWIATOWĄ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ

Co roku, oraz w razie potrzeby zapoznawałam się z opiniami i orzeczeniami wydawanymi przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną moim uczniom. Na ich podstawie mogłam indywidualizować potrzeby uczniów. Zapoznawałam się z zaleceniami Poradni i na ich podstawie tworzyłam indywidualne plany pracy na zajęciach rewalidacyjnych uczniów z orzeczeniem.
Na prośbę rodziców sporządzałam opinie wychowawcy konieczne do badania w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Dostosowywałam potem formy i metody pracy z uczniem według zaleceń wydanej opinii.

Efekty realizacji:
Zapoznanie z opiniami i orzeczeniami pomogło mi w indywidualizacji potrzeb nauczania uczniów.

§ 7, ust.2, pkt.5
UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ

- POSZERZANIE WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA OŚWIATOWEGO.

W trakcie stażu na nauczyciela mianowanego analizowałam prawo oświatowe. Zapoznałam się następującymi aktami prawnymi dotyczącymi oświaty:
• Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela
• Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku
• Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Rozporządzenie MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
• Podstawy programowe z matematyki, przyrody i zajęć komputerowych.
Przez cały okres stażu śledziłam zmiany w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Poznałam źródła, do których sięgam w sytuacjach problemowych. Pomocne mi były także liczne wskazówki dotyczące zasad awansu zamieszczone na edukacyjnych portalach internetowych, lektura czasopism i literatury fachowej oraz wiadomości zdobyte w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej.
Znajomość prawa i przepisów daje mi poczucie bezpiecznego postępowania. Pozwoliła na opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania z jego realizacji.

Efekty realizacji:
Gromadzenie zasobów tekstów aktów prawnych w formie pisemnej i elektronicznej. Znajomość praw i aktów prawnych pozwoliło mi się stosować do aktualnie obowiązujących procedur.

- ANALIZA DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z FUNKCJONOWANIEM I ORGANIZACJĄ SZKOŁY

Wraz z rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zapoznałam się z wewnętrznymi dokumentami szkoły:
• Statutu Szkoły (wraz z załącznikami)
• Programu Wychowawczego Szkoły
• Szkolnego Programu Profilaktyki
• Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania
• Przedmiotowego Systemu Oceniania
Dzięki zapoznaniu się z tymi dokumentami lepiej rozumiem przepisy związane
z funkcjonowaniem szkoły zarówno od strony prawnej, jak i jej funkcjonowaniem wewnętrznym. Poznane cele i zasady oceniania, wymagania edukacyjne oraz pozostałe dokumenty z pewnością ułatwiają pracę dydaktyczno – wychowawczą.
W czasie mojego stażu zapoznałam się również ze sposobem prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji, czyli dzienników lekcyjnych, dzienników elektronicznych, dzienników nauczania indywidualnego, dzienników kół pozalekcyjnych, zeszytu wyjść pozaszkolnych. Uświadomiło mi to, jak ważna jest sprawna organizacja pracy oraz przestrzeganie obowiązujących zarządzeń.

Efekty realizacji:
Poznałam zasady funkcjonowania i organizacji szkoły. Ich znajomość była potrzebna, gdy pracowałam w zespołach nauczycieli nad aktualizacją dokumentacji szkoły.

- PRACA W KOMISJACH I ZESPOŁACH POWOŁYWANYCH W SZKOLE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Przez cały okres stażu brałam aktywny udział w spotkaniach i pracach Zespołu Przedmiotów Matematyczno – Przyrodniczych. W ramach spotkań zespołu m.in. planowaliśmy zadania zespołu przeznaczone do realizacji w danym roku szkolnym, formułowaliśmy wnioski do pracy szkoły w danym roku szkolnym, analizowaliśmy i dokonywaliśmy ewaluacji Przedmiotowego Systemu Oceniania oraz wymienialiśmy się doświadczeniami i wspieraliśmy w działaniach w zakresie aktywizowania uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Ponadto omawialiśmy i analizowaliśmy wyniki próbnych i właściwych sprawdzianów klas szóstych oraz egzaminów gimnazjalnych formułując tym samym wnioski do dalszej pracy. Wspólnie konsultowaliśmy wybór właściwych podręczników zgodnie z podstawą programową.
W trakcie realizacji stażu powoływana byłam do komisji przeprowadzających próbne i właściwe egzaminy: Sprawdziany Szóstoklasisty i Egzaminy Gimnazjalne. W 2015 roku powołana zostałam także do komisji egzaminu maturalnego z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie.
Powoływana byłam do szkolnych Komisji Konkursowych przeprowadzających Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe m.in. Wojewódzki Konkurs Matematyczny, Wojewódzki Konkurs Fizyczny, Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla szkół podstawowych.

Efekty realizacji:
Praca w zespole nauczycieli, ich wiedza i wieloletnie doświadczenie przyczyniły się do poszerzenia mojej wiedzy i umiejętności. Wykonywanie wspólnych działań ułatwiło nam podejmowanie trafnych decyzji, wprowadzanie efektywnych zmian mających na celu podniesienie jakości pracy szkoły.
Pracując w Komisjach Egzaminacyjnych i Konkursowych zapoznałam się z procedurami przeprowadzania egzaminów i konkursów przedmiotowych.

PODSUMOWANIE

W okresie stażu, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie. Poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia.
Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy o nowe pomysły i metody oraz podnosić kwalifikacje. Uważam, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Mam poczucie wywiązania się z obowiązków. Praca z dziećmi i dla dzieci daje mi niezmiernie dużo satysfakcji i zadowolenia, dlatego chciałabym, aby moje zajęcia były zawsze dla nich atrakcyjne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.