X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34959
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

IMIĘ I NAZWISKO: mgr Monika Bielawa
NAZWA PLACOWKI: Przedszkole Publiczne w Nagoszynie
NAUCZANY PRZEDMIOT: Wychowanie przedszkolne
CZAS TRWANIA STAŻU: 01.09.2014r. – 31.05.2017r.

Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy zmierzającej do realizacji planu rozwoju zawodowego. Sprostanie przyjętym założeniom wymagało nieustannego pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności dydaktyczno-wychowawczych.
Plan rozwoju zawodowego miał swym założeniu stanowić kontynuację realizowanych wcześniej zadań dydaktyczno – wychowawczych, a jednocześnie miał być podstawą do podejmowania nowych działań w ramach pełnionych obowiązków zawodowych. Realizacja założeń zawartych w planie miała w efekcie zaowocować wzrostem różnorakich umiejętności i doświadczeń, wzbogacić o nową wiedzę merytoryczną i pedagogiczną, podnieść jakość mojej pracy.
Podczas odbywania stażu byłam wychowawcą dzieci 5,6 letnich, ale przez dwa pierwsze lata pracowałam także z grupą młodszą. W pracy z dziećmi zawsze staram się znaleźć czas dla każdego, wspierałam je w codziennych sytuacjach życia przedszkolnego. Zachęcałam do aktywnego uczestniczenia w życiu naszej grupy, ale i całej przedszkolnej społeczności, doceniałam każdy włożony wysiłek i najmniejszy sukces.
Przyjęte do realizacji zadania wykonywałam z dużą odpowiedzialnością. Wszystkie podejmowane przez mnie inicjatywy spotykały się zawsze z akceptacją i wsparciem Dyrektora placówki. Zapewniał on środki materialne do ich realizacji; dotyczyło to chociażby zakupu pomocy dydaktycznych i odpowiedniego wyposażenia sali. Na pomoc i wsparcie mogłam liczyć także ze strony opiekuna stażu. Również pozostali pracownicy przedszkola aktywnie włączali się w realizację zadań związanych z realizacją stażu.
Poniżej przedstawiam szczegółowy opis realizowanych zadań umożliwiających spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego zawartymi w: Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (aktualizacja MEN z 1 marca 2013r. Dz. U. 2013 poz. 393).

§ 7 ust. 2 pkt 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
Dnia 1 września 2014r. przedłożyłam dyrektorowi Przedszkola Publicznego w Nagoszynie, pani Marii Kurpiel wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Po rozpatrzeniu mojej prośby dyrektor wyraził zgodę na rozpoczęcie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy.
Następnie zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego. Analizowałam przepisy prawa oświatowego ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego. Szczególnej analizie poddałam rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie awansu zawodowego nauczycieli (Dz.U. 2013 poz. 393). Zapoznałam się także z: Kartą Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. wraz z nowelizacjami, Rozporządzeniem MEN dotyczącym podstawy programowej, Rozporządzeniem MEN dotyczących programów nauczania, Konwencją Praw dziecka, Rozporządzeniem w sprawie BHP.
2. Współpraca z opiekunem stażu
Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, panią Bogusławą Mazur, doświadczonym nauczyciel przedszkola. Po omówieniu procedury awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego ustaliłyśmy zasady naszej współpracy w formie kontraktu. Opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zaakceptowany przez Dyrektora PP w Nagoszynie.
3. Prowadzenie i obserwowanie zajęć
Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu oraz dyrektora placówki a także wizytatorów z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie; każde z nich zostały omówione. Obserwowałam także zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu. Obserwacja zajęć przez opiekuna stażu przyczyniła się do zastosowania na zajęciach większej liczby metod aktywizujących dzieci i stosowania na tychże zajęciach środków multimedialnych.

4. Pogłębianie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrz- i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.
brałam udział w szkoleniach WDN nie tylko jako słuchacz lecz także sama przygotowywałam referaty, prowadziłam dyskusje na określone zagadnienia. Wszystkie szkolenie były prowadzone aktywnymi metodami pracy. Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymywali materiały dotyczące poruszanej tematyki i wykaz literatury dotyczącej danego problemu. W ramach WDN przygotowałam następujące szkolenia: „Diagnoza dziecka w edukacji przedszkolnej”, „Bajki terapeutyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”.
Uczestniczyłam w rożnych formach doskonalenia zawodowego, warsztatach i kursach, a zdobyte umiejętności wykorzystywałam w codziennej pracy z dziećmi:
• „Gry i zabawy karnawałowe”,
• „Edukacja matematyczna w przedszkolu”,
• „Matematyka pod lupą – proste sposoby na niełatwe zadania”,
• „Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego”,
• „Pięciolatek u progu szkoły”,
• „Kolorowe święta – pisanki, kartki i ozdoby świąteczne”,
• „Co nowego w edukacji przedszkolnej? – zmiany prawne i wyzwania metodyczne”,
• „Instrumenty perkusyjne w edukacji muzycznej dziecka”,
• „Komputer w przedszkolu”,
• „Dekoracje bożonarodzeniowe”,
• „Terapia ręki”,
• „Prawne, programowe i metodyczne podstawy w edukacji przedszkolnej”,
• „Dla Ciebie mamo – propozycje upominków, laurek i dekoracji”.
Wyżej wymienione warsztaty i szkolenia były pomocne we właściwym prowadzeniu ścieżki awansu zawodowego, pogłębiały moją wiedzę a dzięki temu jakość pracy z dziećmi stawała się większa. Szczególnie ciekawe i przydatne okazały się być warsztaty plastyczne i matematyczne, które wskazywały możliwości stymulowania wyobraźni i manualnego rozwoju dzieci, a także połączenia twórczej zabawy i nauki.
5. Wzbogacanie warsztatu własnego warsztatu pracy
Pogłębianiu wiedzy i wzbogaceniu warsztatu pracy służyła lektura czasopism i publikacji z zakresu pedagogiki, psychologii, logopedii i wychowania przedszkolnego. Śledzenie najnowszych publikacji jest ważne, gdyż od kilkunastu lat obserwuje się rozwój nowych tendencji pedagogicznych, nowych metod nauczania, a rolą nauczyciela, który świadomie planuje pracę z dziećmi jest ich poznanie i zweryfikowanie ich przydatności. Z zakresu edukacji przedszkolnej wartościowe są czasopisma „Nauczycielka przedszkola” i „Bliżej przedszkola”. Pozycje książkowe, z których często korzystałam to: „Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej” Mariana Bondarowicza, „Zabawy z chustą” wyd. Klanzy, „Metoda Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz i „Dziecięca matematyka” Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.
Chcąc uatrakcyjnić zajęcia z dziećmi stosowałam aktywizujące metody i techniki pracy. Były to:
• metody integracyjne (krasnoludek, pajęczynka),
• metody tworzenia i definiowania pojęć (kula śniegowa, burza mózgów),
• metody pracy we współpracy (układanka, zabawa na hasło),
• metody hierarchizacji (promyczkowe uszeregowanie).
Ponadto stosowałam także elementy: metody malowania 10 palcami, Metody Dorego Startu, Metody Weroniki Sherborne, Edukacji matematycznej Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, Metody Carla Orffa.
Aby urozmaicić warsztat pracy przygotowywałam pomoce dydaktyczne, często indywidualnie dla każdego dziecka. Były to plansze dydaktyczne, różnorodne karty pracy (do ćwiczeń logopedycznych i grafomotorycznych, rebusy, krzyżówki, umiejętności matematycznych), historyjki obrazkowe, puzzle, zdjęcia, napisy do globalnego czytania, prezentacje multimedialne. Gromadziłam pomoce pozwalające rozwijać zmysły (np. przedmioty o różnej fakturze) czy umuzykalnienie (np. instrumenty perkusyjne wypełnione materiałami sypkimi). Wzbogaciłam również własną bazę audystyczną o płyty CD z bajkami i piosenkami dla dzieci w wieku przedszkolnym a także płyty CD z rożnymi rodzajami muzyki (taneczna, relaksacyjna, poważna). Przez cały okres stażu gromadziłam i doposażałam kąciki zainteresowań, głównie kącik przyrody oraz gier i puzzli. Gromadziłam i aktualizowałam własną bibliotekę o tematyce pedagogicznej oraz przedmiotowej.
6. Prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.
W okresie stażu prowadziłam dokumentację zgodnie z obowiązkami nauczyciela wychowania przedszkolnego. Systematycznie i na bieżąco prowadziłam dziennik zajęć, w którym zapisywałam tematy pracy z dziećmi. W oparciu o Podstawę Programową pisałam plany miesięczne. Prowadziłam i dokumentowałam obserwacje pedagogiczną dzieci. Miałam również obowiązek dokonania diagnozy gotowości szkolnej dzieci 5, 6 letnich oraz analizę i podsumowanie wyników diagnozy w grupie. Diagnoza ta składa się na „wstępną”, którą przeprowadzałam na przestrzeni października – listopada a także „końcową”, którą przeprowadzamy w kwietniu. Następnie pisałam informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Wypełniałam karty wycieczek.
7. Dokumentowanie przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego.
W trakcie stażu sukcesywnie dokumentowałam przebieg realizacji planu rozwoju zawodowego. Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci: świadectw, zaświadczeń, scenariuszy zajęć i uroczystości a także zdjęć. Następnie napisałam sprawozdanie i przedłożyłam je pani dyrektor Marii Kurpiel.
8. Dbałość o estetykę i wystrój przedszkola
Przedszkole to miejsce, w którym dzieci spędzają dużo czasu dlatego dbałam aby sala starszaków miała przestronny, estetyczny i przyjazny wygląd. Systematycznie wykonywałam gazetki tematyczne i dekorację, które zmieniały się wraz z nowa porą roku. Raz w trakcie obywania stażu odnowiłam ściany naszej sali, a środki finansowe na zakup potrzebnych materiałów uzyskałam od sponsorów. Dbałam również o wystrój szatni.

§ 7 ust. 2 pkt 2 Umiejętność uwzględnienia w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1. Poznawanie wychowanków oraz ich środowiska
Istotnym elementem dla mnie jako wychowawcy grupy przedszkolnej jest jak najlepsze poznanie swojej grupy. Służyła temu analiza kart zgłoszeniowych dzieci, indywidualne rozmowy z rodzicami, które przybliżały mi sytuację rodzinną dziecka, relacje panujące w jego najbliższym otoczeniu. W dużym stopniu opierałam się w swojej pracy na bieżącej obserwacji dzieci będących w grupie pod moją opieką, ich funkcjonowania w grupie, postępów w rozwoju i stopniu przyswajania wiedzy i umiejętności. W celu zapisywania wszelkich moich spostrzeżeń opracowałam arkusz obserwacji dla dziecka 4,5 letniego. Analizowałam prace wykonane przez dzieci, obserwując ich postępy.
2. Współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój dzieci.
W celu prawidłowego oddziaływania na dzieci niezbędne jest stworzenie im takich sytuacji w których będą mogły poznawać nowe środowiska społeczne, ludzi-pasjonatów, zdobywać wiedzę na temat otaczającej ich rzeczywistości. Na bieżąco starałam się współpracować z różnymi instytucjami. Współpraca ta dawała zawsze wiele korzyści, jak chociażby
• Współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną polegała przede wszystkim na sugerowaniu rodzicom konsultacji logopedycznych dzieci które miały problem z poprawną artykulacją głosek. Na prośbę rodziców, którzy starali się o odroczeniu obowiązku szkolnego ich dzieci, nawisłam opis funkcjonowania w przedszkolu trzech moich wychowanków (Korneliusza M., Mileny C., Arkadiusza K.)
• W ramach współpracy z Biblioteką Publiczną w Nagoszynie dzieci systematycznie, raz w tygodniu uczestniczyły w spotkaniach z panią bibliotekarką. Podczas spotkań z panią Kasią przedszkolaki poznawały zasady korzystania z biblioteki, uczestniczyły w grach i zabawach muzyczno-ruchowych, a także wypożyczały książki, które nosiły w torebkach otrzymanych z biblioteki w ramach akcji „Cała Polska czyta Dzieciom”. Dzieci uczestniczyły także w święcie pluszowego misia, pasowaniu na czytelnik, a także w spotkaniach z bajkowymi bohaterami – Franklinem, kurą Adelą i liskiem Fenkiem. Braliśmy także udział w spotkaniu autorskim z p. Joanną Krzyżanek, autorką książek dla dzieci. W bibliotece mieliśmy również możliwość prezentowania swoich prac plastycznych.
• W ramach współpracy ze Szkołą Podstawową w Nagoszynie nasze przedszkole zaprosiło kl. I wraz z wychowawczynią, panią Alą Szewc na wycieczkę do kopalni soli w Bochni. Uczestniczyliśmy także dwukrotnie w teatrzyku muzycznym „Wiolinki i Bemola”. W ramach akcji „Cała Polska czyta Dzieciom” do wspólnego czytania zaproszona została nauczycielka języka angielskiego, pani Agnieszka Delong.
• Współpraca z Komendą Policji w Dębicy, Ochotniczą Strażą Pożarną w Żyrakowie i Ośrodkiem Zdrowia w Nagoszynie polegała na zapraszaniu ich przedstawicieli do przedszkola (policjanci z KP w Dębicy) bądź na spotkaniach w ich miejscach pracy (OSP Żyraków, lekarz i pielęgniarka w Ośrodku Zdrowia). Dzieci miały okazję do wysłuchania pogadanek, które sprzyjały kształtowaniu u nich właściwych postaw w różnych sytuacjach zagrożenia. Starszaki uczestniczyły także w konkursie plastycznym „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni i Pomocni” (prace wykonały Nikola Z. i Milena M.).
• W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „Nagoszyn otwarty na zmiany” starszaki wzięły udział akcji upiększania głównego placu w Nagoszynie (2015 rok). Z wielkim zaangażowaniem dzieci porządkowały rabatki a potem sadziły kwiaty i krzewy. Moi wychowankowie brali również udział w festynach rodzinnych, prezentując swoje umiejętności wokalne, recytatorskie i taneczne.
• Współpraca z Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie opierała się na udziale starszaków w konkursach organizowanych przez centrum. Były to corocznie odbywające się konkursy plastyczne: „Jesień bogactwo kolorów”, „Kartka Bożonarodzeniowa”, „Kartka Wielkanocna”, a także recytatorskim „Gminny konkurs recytatorski im. Jana Brzechwy”. Nasze przedszkole co rok włączało się także w finał WOŚP.

3. Integracja przedszkola ze środowiskiem rodzinnym oraz lokalnym.
Ciekawym wzbogacającym doświadczeniem w mojej pracy było organizowanie lub współorganizowanie i przygotowywanie dzieci do imprez i uroczystości przedszkolnych, na które zapraszani byli liczni goście. Do uroczystości tych opracowywałam scenariusze i dekoracje. W trakcie trzyletniego stażu były to: Pasowanie na przedszkolaka (trzykrotnie), Dzień Przedszkolaka ( I obchody zorganizowałam w 2016 r.), Dzień Chłopaka (dwukrotnie), Święto Pluszowego Misia (trzykrotnie), Andrzejki (dwukrotnie), Mikołajki (trzykrotnie), Spotkanie wigilijne (raz), Jasełka (dwukrotnie), Dzień Babci i Dziadka (trzykrotnie), Zabawa karnawałowa (dwukrotnie), Zabawa Walentynowa (raz), Dzień Dziewczynek (raz), powitanie wiosny (raz), Święto Rodziny (trzykrotnie).
Do wszystkich uroczystości dzieci przystępowały bardzo ambitnie i z wielkim zaangażowaniem. Prezentacja umiejętności wokalnych, recytatorskich i tanecznych dzieci pozytywnie wpływały na ich rozwój emocjonalny i społeczny. Zalety...
Zorganizowałam wycieczki do Fabryki Bombek ROMEX w Rzeszowie, Centrum Zabaw FANTAZJA, a także do kopalni soli w Bochni. Starszaki odwiedzili także Urząd Pocztowy w Żyrakowie i Ochotniczą Straż Pożarną również w Żyrakowie. Tradycją naszego przedszkola stały się wyjazdy do Domu Kultury w Sędziszowie Małopolskim na przedstawienia muzyczne w wykonaniu uczniów II Liceum Ogólnokształcącego.
Rodzice z dużym zaangażowaniem włączali się w organizację w/w uroczystości. Jestem w nimi w stałym kontakcie i mogę liczyć na ich wsparcie. Chętnie udzielają się m.in. przygotowując piękne stroje do przedstawień i jasełek dla swoich dzieci. Dobre relacje widoczne są także podczas wycieczek, w których rodzice i dziadkowie chętnie uczestniczą. Rodzice pozytywnie odpowiedzieli także na rozpoczętą w naszym przedszkolu akcję „Cała Polska czyta dzieciom”, włączając się we wspólne czytanie dzieciom.
Wraz z moimi wychowankami brałam udział akcjach ogólnopolskich: „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Mamo tato, wolę wodę”, „Góra Grosza”, „Pola Nadziei”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Szlachetna Paczka”, oraz zbiorki nakrętek i zużytych baterii. Udział w tych akcjach wdrażał dzieci do udzielania pomocy potrzebującym oraz podnosił ich poziom edukacji przyrodniczej.
4. Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach organizowanych przez inne przedszkola i instytucje.
W czasie pracy dydaktyczno-wychowawczej zwracałam uwagę na predyspozycje dzieci, rozwijając ich zainteresowania plastyczne, recytatorskie i muzyczne, przygotowując do udziału w następujących konkursach:
• Konkurs plastyczny „Jesienny cudaczek” (XI 2014r.) zorganizowany przez PP Straszęcin,
• Konkurs plastyczny „Kartka Bożonarodzeniowa lub Noworoczna” (XII 2014, 2015, 2016 r.) zorganizowany przez CKiP
• Gminny Turniej Recytatorski „Jan Brzechwa dzieciom” (IV 2014r. , 2015 r.) zorganizowany przez CKiP
• Konkurs plastyczny „Moja ulubiona postać z bajki” (XI 2015r.), wyróżniona została praca Nikolki Z.
• Konkurs plastyczny „Wiosna, ach to ty...” (III 2016 r.) zorganizowany przez PP Bobrowa, wyróżniona została praca Nikolki Z.
• Konkurs plastyczny „Uraduj chorego” (IV 2016r.) zorganizowany przez Dębickie Hospicjum Domowe im. Jana Pawła II,
• Zorganizowałam przedszkolny konkurs wiedzy o zdrowiu „Dbamy o zdrowie i czystość”,
• Konkurs plastyczny „Jesień bogactwo kolorów” (X 2016 r.) zorganizowany przez CKiP, drugie miejsce zajęła Nikolka Z.,
• Konkurs plastyczny „Moja mała Ojczyzna – Lalka ludowa” (XI 2016 r.) zorganizowany przez oddział przedszkolny w Zasowie,
• Konkurs plastyczny „Zdrowy styl życia rodziny” (XI 2016 r.) zorganizowanym przez Gabinet Dietetyczny Bonne Sante,
• Konkurs plastyczny „25 lat PSP- Profesjonalni, Sprawni, Pomocni” (III 2017 r.) zorganizowany przez Komendanta Straży Pożarnej.
Efektem wyżej przedstawionych działań był rozwój dzieci, a także szansa na prezentację swoich zdolności i umiejętności, dzięki czemu zwiększały one swoją samoocenę, uczyły się przełamywać tremę i walczyć ze stresem.
5. Uwzględnianie w pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Zaktualizowałam swoją wiedzę na temat nowych technologii, szczególnie w zakresie przekazu informacji oraz form porozumiewania się. Wiedzę tą zastosowałam w praktyce. Kontaktuję się z rodzicami drogą e-mailowa, jak również telefoniczną.
Przez cały okres stażu promowałam dobre nawyki żywieniowe: przygotowywaliśmy owocowe szaszłyki, zdrowe kanapki, soki ze świeżych owoców pod hasłem „Kto soki pije, ten długo żyje”. Zorganizowałam także Dzień Marchewki, Dzień Mleka czy Dzień Wody. Przygotowywałam prezentację multimedialną i prowadziłam zajęcia o tematyce prozdrowotnej „Mój organizm to nie śmietnik”. Nasze przedszkole odwiedziła także pani dietetyk, która przeprowadziła pogadankę na temat zdrowego odżywiania. Wszystkie podejmowane przez mnie działania zwiększyła u dzieci świadomość tego, że odżywianie ma wpływ na ich zdrowie i samopoczucie. Dzieci uczestniczyły także w warsztatach pierwszej pomocy prowadzonych przez ratownika medycznego.
Kształtowaniu zachowań prozdrowotnych i postaw sprzyjających bezpieczeństwu miał służyć także program „Zdowy początek”. Przeznaczony był dla dzieci 5,6-letnich. Dzieci przedszkolne nie posiadają jeszcze utrwalonych złych nawyków. Rolą nauczyciela jest wykorzystać wszystkie zaplanowane działania, ale i te spontaniczne do kształtowania nawyków kulturalno-higienicznych i odpowiednich postaw wobec zdrowia.

§ 7 ust. 2 pkt 3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Doskonalenie własnych umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Komputer jest stałym elementem mojej pracy. Systematycznie wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną, która jest prostym a zarazem bogatym sposobem wspierania procesów poznawczych dzieci. Aby podnieść swoje umiejętności wzięłam udział w szkoleniu „Komputer w przedszkolu”, podczas którego poruszana była tematyka związana z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym oraz podstawy tworzenia stron i internetowych. Zdobytą wiedzą i umiejętnościami mogłam dzielić się z m.in. opiekunem stażu.
2. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej.
Umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystywałam w swojej pracy w wieloraki sposób. Korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż. Za pomocą dostępu do sieci w szybki sposób zdobywałam informacje o terminach i miejscach spotkań warsztatów metodycznych, uzyskiwałam wiedzę z zakresu pedagogiki, dydaktyki i psychologii, a także na bieżąco śledziłam przepisy i akta prawa oświatowego. Były to następujące portale: www.edux.pl, www.men.gov.pl, www.oswiata.org, www.awans.net, www.pcen.pl, www.pcud.pl. Dzięki Internetowi komunikowałam się z dyrekcją, nauczycielami, rodzicami, a także konsultantami wydawnictwa MAC. Przesyłam rodzicom informacje dotyczące przedszkola także drogą e-mailową. Technologia informacyjna to również kontakt telefoniczny; tą drogą uzyskuje różne informacje od rodziców swoich wychowanków.
Technologię komputerową i informacyjną wykorzystywałam w swojej pracy do również do:
- przygotowania dokumentacji przedszkolnej (informacja o gotowości szkolnej dzieci 6-letnich, podsumowania pracy dydaktyczno-wychowawczej, plany pracy dydaktyczno-wychowawczej, program autorski „Zdrowy początek”),
- opracowywania scenariuszy zajęć, uroczystości, imprez przedszkolnych,
- przygotowania pomocy dydaktycznych (plansze, historyjki obrazkowe, puzzle, zdjęcia, napisy do globalnego czytania, krzyżówki, prezentacje multimedialne),
- tworzenia zaproszeń, dyplomów, odznak dla dzieci,
- przygotowywania referatów, ogłoszeń, informacji dla rodziców,
- przygotowania całej dokumentacji związanej z awansem zawodowym.
Niewątpliwie technologia komputerowa wzbogaca warsztat pracy i podnosi jakość poziomu pracy, pozwala na estetyczne opracowanie dokumentów potrzebnych do funkcjonowania przedszkola oraz stwarza szansę na wykorzystanie wielu informacji, ciekawych rozwiązań i pomysłów innych nauczycieli w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej.

§ 7 ust. 2 pkt 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
Aktywna praca nad samokształceniem jest nieodłącznym elementem pracy każdego nauczyciela. W związku z tym w czasie trwania stażu starałam się w różny sposób pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki, wykorzystując ją na co dzień w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Gromadziłam i aktualizowałam własną bibliotekę przedmiotu o książki dydaktyczne i metodyczne, które stanowiły dla mnie bogate źródło wiedzy, wpływały na rozwijanie umiejętności oraz kompetencji zawodowych. Były to:
• Bogdanowicz M., Metoda Dobrego Startu, WSiP, Warszawa 1965. Bogdanowicz M., Przygotowanie do nauki pisania, Harmonia, Gdańsk 2006,
• Bogdanowicz M., W co się bawić z dziećmi, wyd. Harmonia, 2009,
• Bogdanowicz M., Trudności w pisaniu u dzieci. Gdańsk 1984,
• Bondarowicz M., S. Owczarek (1996) „Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej”, WSiP Warszawa
• Dziamska D., „Magiczne kółeczka czyli orgiami płaskie z koła”, Bis, 2008
• Gruszczyk Kolczyńska E. i Zielińska E., „Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się” ,
• Kast – Zahn A., Każde dziecko może nauczyć się reguł - Jak ustanowić granice i wytyczyć zasady postępowania od niemowlaka do dziecka w wieku szkolnym, Media Rodzina, Poznań 1998r.
• Karwowska – Struczyk M., Wanda Hajnicz „Obserwacja w poznawaniu dziecka” - Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998r.,
• K. Marasz, Poradnik logopedyczny dla nauczycieli i rodziców, ZDN Toruń 1995,
• Majchrzak I., „Wprowadzanie dziecka w świat pisma” - Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995r.,
• Sawa B., Dzieci z zaburzeniami mowy, WSiP 1990,
• Trześniowski R., Zabawy i gry ruchowe, WSIP 2008,
• Wasilak A., „Zabawa z chustą”, wydawnictwo KLANZA
• Wlaźnik K., Wychowanie fizyczne w przedszkolu”,
• Zakrzewska B., Każdy przedszkolak dobrym uczniem w szkole. Psychologia, Pedagogika, WSiP, Warszawa 2003.
• Zakrzewska B., Trudności w czytaniu i pisaniu, WSiP, Warszawa 1996,
• Mały Artysta i Hobby, czasopisma przeznaczone dla dzieci i osób pracujących z dziećmi (skarbnice pomysłów na zajęcia plastyczne.
Czytanie na bieżąco fachowej literatury oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pozwalają mi lepiej organizować swoją pracę. Dzięki studiowaniu literatury pogłębiłam swoją wiedzę na temat najnowszych trendów w nauczaniu, psychologii i pedagogiki. Zaczerpnięta z książek wiedza, przykłady zabaw z dziećmi oraz wskazówki metodyczne i organizacyjne przyczyniły się do mojej kreatywności.

2. Wykorzystanie wiedzy i umiejętności podczas pracy z dzieckiem o różnych potrzebach.
W pracy dydaktyczno-wychowawczej starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. Brałam pod uwagę również propozycje rodziców (badania ankietowe), które wypływały w czasie indywidualnych rozmów. Starałam się jak najwięcej dowiedzieć o moich wychowankach. Prowadziłam pracę indywidualną z dziećmi wymagającymi oddziaływań opiekuńczo-terapeutycznych lub rozwijania zdolności i zainteresowań. Niejednokrotnie podczas rozmów i zabaw pomagałam dzieciom w pokonywaniu trudności takich jak lęk, nieśmiałość. Pracę indywidualną prowadziłam z dziećmi nieśmiałymi, z dziećmi wymagającymi doskonalenia w zakresie zaburzeń wzrokowo – słuchowych, mowy i myślenia, rozwoju ruchowego i manualnego. Prowadziłam też działania z zakresu usprawniania i rozwijania narządów mowy – ćwiczenia ortofoniczne i logopedyczne.
W trakcie pracy wyłoniłam także grupę dzieci szczególnie uzdolnionych pod względem plastycznym, matematycznym i językowym. Starałam się zapewnić im jak najlepsze warunki do rozwijania ich umiejętności, przygotowując różnorodne zadania i ćwiczenia. Dzieci uzdolnione plastycznie (Nikolka, Milena, Oliwka) poznawały nowe techniki plastyczne i brały udział w konkursach. Natomiast z dziećmi przejawiającymi zdolności językowe (Nikola, Dawid) i matematyczne (Milena) w trakcie pracy indywidualnej rozwijaliśmy umiejętność czytania i iczenia.
efekty
3. Pedagogizacja rodziców
Swoją wiedzą i umiejętnościami dzieliłam się z rodzicami podczas rozmów indywidualnych, w trakcie których starałam się zachęcić ich do współpracy, pomóc przełamać lęki przed nowymi wydarzeniami w życiu ich dziecka, a także informowałam o postępach ich dzieci. Rodzice byli na bieżąco zapoznawani z aktualną tematyką zajęć, piosenką i wierszem przewidzianymi do nauki w danym miesiącu. Wszystkie te informacje zamieszczałam na gazetce w szatni. Rodzice uczestniczyli w zajęciach otwartych, które miały na celu ukazanie metod pracy z dziećmi, a także rodzice mieli możliwość obserwacji dziecka na tle grupy. Na spotkania z rodzicami przygotowywałam referaty na temat: „Adaptacja dziecka w przedszkolu”, „Agresja i przemoc wśród dzieci”, „Dobry start dziecka w pierwszej klasie”, „Dojrzałość dziecka – gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole”, „Mamo, tato wolę wodę”.
§ 7 UST. 2 PKT 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1. Pogłębianie oraz aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego..
Rozpoczynając staż przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego, w tym akty prawne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. Były to:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela
• Ustawa z dnia 7 września 1981r. o systemie oświaty.
• Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Aktualizacja Rozporządzenie MEN Z 1 marca 2013r.,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624, ze zm.),
Na bieżąco aktualizowałam swoją wiedzę dotyczącą obowiązujących aktualnie aktów prawa oświatowego poprzez regularne odwiedzanie internetowych portali zajmujących się zagadnieniami oświatowymi , w tym awansem nauczycieli, które to na bieżąco przedstawiają wszelkie zmiany zachodzące w prawie oświatowym. Często odwiedzałam stronę ministerstwa edukacji narodowej (www.men.gov.pl) oraz Podkarpackiego Kuratorium Oświaty (www.ko.rzeszow.pl.). Znajomość przepisów prawa oświatowego pozwoliła mi na kompetentne opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji ze szczególnym uwzględnieniem efektów podjętych działań.
2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola oraz analiza dokumentów przedszkola.
Poznawałam zasady organizacji, zadania i zasady funkcjonowania przedszkola poprzez analizę dokumentacji organizującej pracę przedszkola: Statut przedszkola, Koncepcja Pracy Przedszkola, Roczny Plan Pracy, Regulamin wycieczek, Regulamin Rady Pedagogicznej, Regulamin Rady Rodziców.
Wszelkie działania jakie podejmowałam oparte były na przestrzeganiu wymienionych przepisów.

Podsumowanie
W czasie trwania stażu starałam się sprostać założeniom zawartym w planie rozwoju zawodowego, zostały one zrealizowane. Poszerzyłam swoją wiedzę z zakresu pedagogiki i metodyki prowadzenia zajęć oraz nabyłam nowe umiejętności niezbędne w pracy nauczyciela i wychowawcy grupy przedszkolnej. Korzystałam z różnych form doskonalenia zawodowego - kursy, szkolenia, warsztaty, podnosząc swój warsztat pracy.
Angażowałam się z pełnym poświęceniem w przydzielone mi zadania angażowałam się z pełnym poświęceniem. Starałam się stworzyć uczniom sprzyjające warunki edukacyjne. Do szkoły zapraszałam rodziców, dziadków, gości, którzy poszerzali wiedzę uczniów oraz uprzyjemniali im czas. Starałam się być dobrym organizatorem wycieczek i akcji charytatywnych.
W swojej dotychczasowej pracy pedagogicznej starałam się stosować nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi. W trakcie stażu pracowałam zarówno z dziećmi zdolnymi jak i z dziećmi przejawiającymi trudności. Starałam się znaleźć rozwiązanie dla każdego problemu wychowawczego czy dydaktycznego moich wychowanków. Praca z dziećmi i jej efekty są dla mnie radością, cieszę się z małych i dużych sukcesów moich podopiecznych, a sobie stawiam coraz to wyższą poprzeczkę. Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić swój warsztat pracy i podnosić kwalifikację, aby jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.