X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34942
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
za okres stażu w roku szkolnym 2016/2017

I. DANE OSOBOWE
1. Imię i nazwisko: Małgorzata Tytuła
2. Nazwa placówki: Zespół Szkół Nr 1 w Brwinowie
3. Stanowisko: nauczyciel matematyki i informatyki
4. Posiadane kwalifikacje:
- dyplom licencjata na kierunku Matematyka i Informatyka, w zakresie nauczania matematyki i informatyki
- dyplom magistra na kierunku Matematyka, w zakresie nauczania matematyki

II. STAŻ
1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2016
2. Termin zakończenia stażu: 31.05.2017
3. Opiekun stażu: Beata Jędrzejewska

W dniu 1 września 2016 r. podjęłam pracę na stanowisku nauczyciela matematyki
i informatyki w Zespole Szkół Nr 1 w Brwinowie, rozpoczynając jednocześnie staż w celu uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. W trakcie odbywania stażu starałam się realizować cele założone w planie rozwoju zawodowego.

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§ 6 ust. 2 pkt 1)

Realizację planu, rozpoczęłam od zapoznania się z procedurą awansu zawodowego poprzez analizę przepisów prawa oświatowego:
• Karty Nauczyciela
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Na początku września 2016 rozpoczęły się moje spotkania z opiekunem stażu, p. Beatą Jędrzejewską. Podczas pierwszych spotkań ustaliliśmy obowiązki należące do nauczyciela stażysty, jak i do opiekuna stażu. Dzięki tym spotkaniom, oraz po lekturze wymienionych wyżej dokumentów, przygotowałam Plan Rozwoju Zawodowego, który uzyskał akceptację Dyrektora Szkoły.
• Zapoznałam się z:
− zasadami tworzenia tygodniowego planu zajęć,
− z organizacją zajęć w szkole,
− z zasadami przyznawania zastępstw,
− z regulaminem dyżurów
• Uczestnicząc w posiedzeniach Rady Pedagogicznej poznałam zasady współpracy dyrektora z pracownikami placówki.
• Zapoznałam się z podstawowymi dokumentami regulującymi pracę szkoły:
− Statut obowiązujący w Zespole Szkół Nr 1w Brwinowie,
− Regulamin Rady Pedagogicznej,
− Wewnątrzszkolny System Oceniania,
− Program Wychowawczy i Profilaktyczny Szkoły,
− podstawa programowa i zestaw programów nauczania dla danego cyklu nauczania,
• Zapoznałam się z rodzajem oraz sposobami prowadzenia dokumentacji szkolnej takiej jak dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne.
• Zapoznałam się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz z przepisami przeciwpożarowymi uczestnicząc w szkoleniu BHP. Przestrzegałam tych zasad podczas codziennej realizacji zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz dyżurów międzylekcyjnych.

Dzięki tej lekturze zrozumiałam jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się również jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje prawa i obowiązki. Analiza tych dokumentów pozwoliła mi lepiej zaplanować sposób realizacji wymagań stawianych przed kandydatem na nauczyciela kontraktowego i zrozumieć, jak należy postępować, aby zapewnić uczniom bezpieczeństwo w szkole i właściwe warunki odbywania się zajęć.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły (§6 ust. 2 pkt 2)

• Zapoznałam się z obowiązującą podstawą programową z matematyki i zajęć komputerowych oraz sporządziłam rozkłady materiałów nauczania.
• Zapoznałam się z obowiązującymi podręcznikami, zeszytami ćwiczeń i poradnikami dla nauczycieli realizującymi program.
• Podczas stażu zapoznałam się także z zadaniami członka zespołu nadzorującego podczas egzaminów gimnazjalnych przeprowadzonych w szkole.
• Jako członek Rady Pedagogicznej brałam aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Aby jak najlepiej sprostać obowiązkom nauczyciela i rozwijać umiejętności prowadzenia zajęć, uczestniczyłam w różnych formach kształcenia zawodowego nauczycieli, do których należały wewnątrzszkolne i pozaszkolne formy doskonalenia zawodowego:

• wewnątrzszkolne formy doskonalenia zawodowego:
− szkolenie pt. „Cyberprzemoc” (wrzesień 2016)
− szkolenie pt. „Edukacja antydyskryminacyjna” (październik 2016)
− szkolenie pt. „Debata oxfordzka” (październik 2016)
− szkolenie pt. „Jak rozmawiać z trudnym rodzicem?” (listopad 2016)
− szkolenie pt. „Indywidualne Programy Edukacyjno - Terapeutyczne”
(marzec 2017)
− szkolenie pt. „Uczeń ze spektrum autyzmu w rzeczywistości szkolnej”
(marzec 2017)
− szkolenie pt. „Szeroko pojęta norma, a zachowanie niepokojące” (maj 2017)

• pozaszkolne formy doskonalenia zawodowego (wyjazdowe):
− udział w konferencji metodycznej pt. „Programowanie i my” (wrzesień 2016)
− udział w konferencji metodycznej pt. „Ciekawa informatyka w szkole, czyli
o nowej podstawie programowej ” (marzec 2017)
− udział w konferencji pt. „Wdrożenie nowej podstawy programowej
z matematyki” (maj 2017)

Uważam, że zarówno wewnątrzszkolne jak i pozaszkolne formy doskonalenia są bardzo cenne pod względem treści merytorycznych oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Udział w szkoleniach i kursach pomógł mi poszerzyć wiedzę.

• W ramach wykorzystania w pracy pedagogicznej technologii komputerowej
i informacyjnej przez cały okres stażu korzystałam z różnych programów komputerowych, tworzyłam różnorodne dokumenty szkolne m.in. plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, pomoce dydaktyczne, prace klasowe, kartkówki, konspekty, testy, ankiety.
• Śledziłam w Internecie propozycje zadań oraz informacje na temat nauczania, wychowania, nowości wydawniczych, a także zmian w oświacie. W swojej pracy korzystałam z następujących stron internetowych:
- www.szkolnictwo.pl;
- www.profesor.pl;
- www.publikacje.edux.pl;
- www.gwo.pl;
- www.wsip.pl;
- www.math.edu.pl;
- www.matematyka.pl.
W ramach dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami zamieściłam również na stronach internetowych (www.publikacje.edux.pl, www.profesor.pl) następujące dokumenty: plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, konspekty.
• Przez cały okres stażu byłam koordynatorem i organizatorem ogólnopolskich konkursów matematycznych (Multitest, Olimpus, Logiczne Myślenie, Kangur), przygotowywałam uczniów do szkolnych konkursów matematycznych. Otrzymałam dyplomy uznania za wkład wniesiony w organizację i upowszechniania idei matematyki w szkole.
• Zorganizowałam w szkole ogólnopolski „Dzień matematyki” pod patronem Stowarzyszenia Doskonalenia i Rozwoju 4improve. Dzień ten został stworzony po to, aby dać uczniom trochę odmiany w nauce matematyki. Był skierowany również do tych, którzy nie lubią matematyki. Dzieci bardzo chętnie wzięły udział w konkursie. Rozwiązywanie zadań miało sprawić przyjemność, a nie być kolejnym testem.
• Brałam udział w różnych wydarzeniach związanych z życiem szkoły, przygotowałam uczniów mojej klasy do międzyklasowego konkursu, w którym dzieci odgrywały scenkę związaną z wybranym programem telewizyjnym. Pełniłam rolę opiekuna podczas imprez szkolnych tj. „Andrzejki”. Byłam opiekunem na wycieczkach szkolnych:
- wyjazd integracyjny klas czwartych do Nieborowa (wycieczka do stajni w Nieborowie)
- wyjazd do Muzeum Narodowego w Warszawie (lekcje muzealne pt. „Świat mitów”)
- wyjazd do Centrum pieniądza NBP w Warszawie (ścieżka zwiedzania pt. „Był sobie pieniądz” )
- wyjazd na zieloną szkołę do Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
Byłam kierownikiem wycieczki podczas seansu filmowego
- wyjazd do kina w Jankach (film pt. „Kubo i dwie struny”).
• Zapoznałam się z regulaminem oraz zasobami biblioteki szkolnej.
• Przez cały rok szkolny prowadziłam zajęcia wyrównujące z matematyki, jak i koło matematyczne dla uczniów wyróżniających z klas 4-6 oraz 1 klasy gimnazjum. Główne cele prowadzonych przeze mnie zajęć, to: pomoc uczniom mającym trudności w nauce w nadrobieniu zaległości, utrwalenie wiadomości zdobytych na lekcjach oraz analizowanie i kształtowanie pozytywnego nastawienia do stawianych problemów związanych z matematyką. Natomiast koło matematyczne miało na celu rozbudzić i rozwijać zainteresowanie matematyką, a także przygotować uczniów do konkursów.

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust. 2 pkt 3)

• Zapoznałam się z Programem Wychowawczym i Profilaktycznym Szkoły.
• Pogłębiałam wiedzę i umiejętność w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów, czytając literaturę pedagogiczno-psychologiczną m.in.:
-Barbara L. McCombus, James E. Pope „Uczeń trudny. Jak skłonić go do nauki”,
• Pełniłam rolę wychowawcy klasy 4. Organizowałam spotkania z rodzicami; grupowe, jak i indywidualne z każdym z rodziców bądź opiekunów poszczególnych uczniów. Starałam się dążyć do tego, by rodzic stał się moim partnerem w pracy wychowawczej. W wyniku przeprowadzonych rozmów
i wywiadów starałam się poznać warunki w jakich żyją uczniowie mojej klasy. Interesowałam się ich sytuacją zdrowotną i materialną, a to pozwoliło mi zindywidualizować pracę wychowawczą i dydaktyczną. Wszystkie spory klasowe starałam się rozwiązywać na bieżąco.
• Brałam udział w tzw. „Dniach Otwartych” organizowanych w szkole, podczas których każdy z rodziców mógł nawiązać ze mną kontakt w sprawie swojego dziecka.
• Nawiązałam także współpracę z innymi wychowawcami klas oraz pozostałymi nauczycielami pracującymi w szkole. Konsultowałam się z nimi w sprawie zachowania uczniów oraz postępów w nauce. Starałam się poznać sytuację uczniów rozmawiając z samymi uczniami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym. Zapoznawałam się z opiniami moich uczniów z poradni psychologiczno-pedagogicznej, co pozwoliło mi odpowiednio dostosować wymagania do możliwości konkretnych uczniów.

Myślę, że dzięki temu dobrze poznałam moich uczniów, ich predyspozycje, zainteresowania i trudności; łatwiej mi było udzielić im porad oraz znaleźć konkretnie rozwiązania występujących problemów. Dużą pomoc okazali mi również pedagodzy pracujący w naszej szkole, oraz psycholog szkolny, którzy zawsze chętnie dzielili się ze mną swoim doświadczeniem i w bardzo otwarty sposób odpowiadali na moje pytania dotyczące uczniów. To dzięki osobom wymienionym powyżej oraz dobremu kontaktowi z wychowawcami poszczególnych klas udało mi się zaktywizować uczniów, nawiązać z nimi właściwe relacje i skutecznie przekazać im odpowiednią ilość wiedzy.

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust. 2 pkt 4)

• Jeden raz w miesiącu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu. Po każdej lekcji omawiałam je z opiekunem stażu i zwracałam szczególną uwagę na rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami oraz indywidualizację procesu kształcenia z uwzględnieniem uczniów mających trudności w nauce i zdolniejszych. W czasie obserwacji lekcji zwracałam szczególną uwagę na formy pracy, rodzaje środków dydaktycznych, rozplanowanie czasu na lekcji, sposób prowadzenia zajęć, język, komunikację z uczniami.
Dzięki tym zajęciom poznałam różne sposoby prowadzenia lekcji oraz zdobyłam nową wiedzę pedagogiczną i dydaktyczną, którą później starałam się wykorzystać na lekcjach prowadzonych samodzielnie.

• Jeden raz w miesiącu prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu i raz przez dyrektora szkoły. Dzięki lekcjom obserwowanym miałam okazję sprawdzić się w roli prowadzącego i wykorzystać swoje umiejętności nawiązywania kontaktu z drugim człowiekiem. Na prowadzonych przeze mnie lekcjach starałam się dobierać różne ciekawe pomoce dydaktyczne, aby uatrakcyjnić lekcję. Przeprowadziłam lekcje z wykorzystaniem komputera, projektora i programów multimedialnych.

Doceniam uwagi opiekuna stażu, Pani mgr Beaty Jędrzejewskiej, która zwracała uwagę na błędy typowe dla młodego nauczyciela oraz udzieliła mi wiele cennych rad i wskazówek, które starałam się wdrożyć w moją pracę. Uwagi te zmuszały mnie do refleksji oraz szukania nowych, lepszych rozwiązań. Dzięki tym obserwacjom wiem, że praca nauczyciela wymaga szczególnej cierpliwości i poświęcenia, jednakże potrafi przynieść wiele satysfakcji z osiągnięć uczniów. Szczególnie cieszy mnie, gdy uczeń z trudnościami w nauce chętnie współpracuje z nauczycielem i robi duże postępy.

PODSUMOWANIE

Staż pozwolił mi na przygotowanie się do efektywnej pracy nauczyciela. W czasie stażu starałam się zgromadzić jak najwięcej wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy początkującego nauczyciela. Zauważyłam, że najlepsze efekty wychowawcze, jak i dydaktyczne daje konsekwentne przestrzeganie istniejących reguł i zasad, przy utrzymaniu dyscypliny i porządku. Prowadząc zajęcia przekonywałam się, że najskuteczniejszą metodą prowadzenia zajęć jest metoda aktywizująca ucznia.
Pełniąc rolę wychowawcy klasy czwartej mogłam poznać pracę w grupie rówieśniczej dzieci. Spotykałam się z moimi uczniami na lekcjach wychowawczych, omawialiśmy różne sprawy dotyczące życia klasy. Odbyliśmy wiele wycieczek szkolnych, na których dzieci mogły się bardziej poznać i zintegrować.
Poprzez pracę w szkole, zrozumiałam jak specyficzna jest praca nauczyciela. Wymaga ona poświęcenia, zaangażowania i empatii w stosunku do uczniów. Szczególnej uwagi wymagają uczniowie posiadający orzeczenia o niepełnosprawności intelektualnej, mający trudności w przyswajaniu wiedzy.
Dzięki dużej pomocy opiekuna stażu – Pani Beacie Jędrzejewskiej, a także wsparciu udzielonym przez dyrekcję szkoły mogłam realizować moje zadania w celu uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Myślę, że ten rok był dla mnie bardzo pożyteczny. Po zakończeniu okresu stażu nadal będę starała się doskonalić swoje kompetencje w zakresie efektywnego nauczania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.