X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34941
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego

Wymaganie kwalifikacyjne:
§ 8,ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
ZADANIE
Poznanie procedury awansu zawodowego.
FORMY REALIZACJI
Analiza przepisów prawa oświatowego mówiących o awansie zawodowym. Śledzenie pojawiających się zmian.
Analiza własnych umiejętności.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Analiza i opis realizacji poszczególnych założeń planu rozwoju.
ZADANIE
Doskonalenie kompetencji zawodowych.
FORMY REALIZACJI
Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatny do potrzeb nauczyciela i szkoły – kursy i szkolenie mające na celu podnoszenie kompetencji wychowawcy i nauczyciela polonisty.
Studiowanie literatury fachowej dla nauczycieli: dydaktycznej i pedagogicznej, pozyskiwanie nowych materiałów dydaktycznych.
ZADANIE
Rozwijanie i doskonalenie swojego warsztatu pracy wychowawczej i dydaktycznej.
FORMY REALIZACJI
Poszukiwanie i wykorzystywanie nowych metod aktywizujących uczniów
Angażowanie uczniów w przygotowanie lekcji.
ZADANIE
Udzielanie wsparcia uczniom zdolnym i mającym trudności w nauce.
FORMY REALIZACJI
Przygotowanie uczniów do sprawdzianu w klasie szóstej w formie zajęć pozalekcyjnych
Prowadzenie dodatkowych zajęć.
ZADANIE
Opracowanie w formie dokumentów przebiegu działań dydaktyczno-wychowawczych.
FORMY REALIZACJI
Opracowanie konspektów zajęć, kart pracy ucznia, sprawdzianów, dyktand, testów, planów wynikowych.
ZADANIE
Uczestniczenie w realizacji zadań wynikających ze specyfiki pracy szkoły w celu podniesienia jakości pracy szkoły.
FORMY REALIZACJI
Opracowanie rocznego planu pracy szkoły.
Wspieranie działań Samorządu Szkolnego.

Wymaganie kwalifikacyjne:
§ 8, ust.2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
ZADANIE
Zastosowanie technologii informacyjnej w pracy.
FORMY REALIZACJI
Korzystanie z technologii informacyjnej w celu opracowania dokumentacji szkolnej.
Zastosowanie oprogramowania komputerowego do opracowania materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć z języka polskiego, wychowawczych i zajęć z zakresu orientacji zawodowej, jak testy, dyktanda, karty pracy.
Opracowanie i przeprowadzenie scenariusza zajęć wychowawczych z wykorzystaniem technologii multimedialnej, przygotowanie środków dydaktycznych do zajęć wychowawczych.
Opracowanie informacji i materiałów przydatnych w trakcie realizacji ścieżki awansu zawodowego.
Redagowanie artykułów z życia szkoły zamieszczanych na stronie internetowej szkoły.
ZADANIE
Zastosowanie technologii komunikacyjnej w pracy.
FORMY REALIZACJI
Korzystanie z poczty elektronicznej w kontatkatach z rodzicami i w celu dzielenia się materiałami oraz doświadczeniami z nauczycielami.
ZADANIE
Wzbogacenie wiedzy i umiejętności.
FORMY REALIZACJI
Poszerzanie wiedzy na temat m.in. komunikacji interpersonalnej i bezpieczeństwa w sieci; przekazywanie zdobytej wiedzy uczniom.

Wymaganie kwalifikacyjne:
§ 8, ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
ZADANIE
Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.
FORMY REALIZACJI
Prowadzenie zajęć otwartych dla wychowawców z zakresu doradztwa zawodowego oraz z języka polskiego dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych. Udostępnienie scenariuszy nauczycielom.
Wymiana doświadczeń z członkami RP.
ZADANIE
Aktywna praca w zespołach nauczycielskich.
FORMY REALIZACJI
Podjęcie aktywnych działań w zespole ds. awansu zawodowego i zespole nauczycieli przedmiotów humanistycznych.
Opracowanie referatów w ramach WDN dotyczących nauczania treści polonistycznych lub prowadzenia doradztwa zawodowego w trakcie spotkania zespołu samokształceniowego.
ZADANIE
Upowszechnianie rozwiązań oraz pomysłów dotyczących pracy.
FORMY REALIZACJI
Przygotowanie scenariuszy zajęć z języka polskiego oraz orientacji zawodowej i udostępnienie ich w szkole.
Opracowanie i opublikowanie na portalu internetowym materiałów dotyczących awansu zawodowego.

Wymaganie kwalifikacyjne:
§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
ZADANIE
Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu zajęć pozalekcyjnych.
FORMY REALIZACJI
Realizacja działań wynikających z programu zajęć.
ZADANIE
Opracowanie i wdrożenie programu doradztwa zawodowego w szkole.
FORMY REALIZACJI
Studiowanie literatury fachowej. Przygotowanie scenariuszy zajęć w ramach programu doradztwa zawodowego i przeprowadzenie ich.
ZADANIE
Współpraca z Samorządem Szkolnym.
FORMY REALIZACJI
Wsparcie na rzecz działań Samorządu Szkolnego, rozwijanie u uczniów poczucia samorządności.

Wymaganie kwalifikacyjne:
§ 8. ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
ZADANIE
Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych.
FORMY REALIZACJI
Przygotowanie i przeprowadzenie Szkolnego Konkursu Ortograficznego oraz Konkursu na recenzję teatralną.
Opracowanie zasad konkursu szkolnego „Na podbój literatury – piszemy opowiadanie!”, przeprowadzenie konkursu.
ZADANIE
Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
FORMY REALIZACJI
Pomaganie uczniom w pozyskiwaniu informacji, prowadzenie zajęć przygotowujących do konkursów.
ZADANIE
Organizowanie wycieczek, wyjść do ośrodków kultury oraz uroczystości klasowych.
Przygotowanie wycieczek klasowych - tematycznych, regionalnych lub krajoznawczo– -turystycznych.
FORMY REALIZACJI
Zorganizowanie wizyt uczniów w teatrze i kinie.
Zaplanowanie imprez klasowych: Dnia Chłopca, Andrzejek, spotkania opłatkowego, zabawy karnawałowej.
ZADANIE
Współdziałanie z rodzicami – podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców.
FORMY REALIZACJI
Dzielenie się wiedzą z rodzicami, organizowanie prelekcji, pogadanek.
ZADANIE
Podejmowanie działań mających na celu tworzenie tradycji szkolnej.
FORMY REALIZACJI
Organizowanie imprez szkolnych oraz oraz przygotowywanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w nich.

Wymaganie kwalifikacyjne:
§ 8. ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
ZADANIE
Nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, pedagogiem i psychologiem szkolnym.
FORMY REALIZACJI
Opracowanie działań dotyczących uczniów potrzebujących wsparcia psychologicznego lub pedagogicznego.
ZADANIE
Zdobywanie wiedzy na temat sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów.
FORMY REALIZACJI
Konsultacje dotyczące uczniów potrzebujących wsparcia psychologicznego lub pedagogicznego
Diagnoza sytuacji materialnej uczniów.
Integracja zespołu klasowego.
ZADANIE
Współpraca z pielęgniarką szkolną.
FORMY REALIZACJI
Przybliżenie uczniom zagadnień profilaktyki zdrowotnej i higieny osobistej.
ZADANIE
Współpraca z Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny” w Chorzowie.
FORMY REALIZACJI
Poznanie uczniów z dawnymi zwyczajami, zawodami i wiedzą na temat dawnego życia na Śląsku.

Wymaganie kwalifikacyjne:
§ 8. ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
ZADANIA
Rozpoznanie i rozwiązanie problemu edukacyjnego, wychowawczego lub innego – opis przypadku.
FORMY REALIZACJI
Zdiagnozowanie problemu. Nawiązanie współpracy z rodzicami i pedagogiem szkolnym.
Opracowanie i podjęcie działań dotyczących pracy nad uczniem zmierzającym do rozwiązania problemów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.