X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34937
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Monika Michalak
Placówka oświatowa: Przedszkole Gminne w Dolanach
Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2014 r.
Czas trwania stażu : 2 lata 9 miesięcy (01.09.2014 r. – 31.05.2017 r.)
Opiekun stażu: Jolanta Kujawa

...................................... ....................................
Data zatwierdzenia planu Podpis i pieczęć dyrektora

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).

CEL GŁÓWNY:
1. Uzyskanie w wyniku postępowania egzaminacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
1. Uczestnictwo w pracach organów Przedszkola Gminnego w Dolanch związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu placówki oraz potrzeb przedszkola i środowiska lokalnego,
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego,
3. Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty, w zakresie funkcjonowania placówki z uwzględnieniem jej specyfiki.

SPOSÓB REALIZACJI WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

§ 7 ust. 2, pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
Lp.
Zadanie do wykonania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego
- analiza przepisów prawa oświatowego
- śledzenie strony internetowej MEN
wrzesień 2014,cały okres stażu
- kserokopie aktów prawnych
- wydruki istotnych informacji ze stron internetowych

2.
Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia stażu
- złożenie wniosku do dyrektora przedszkola o rozpoczęcie stażu
- opracowanie planu rozwoju zawodowego
1.09.2014
- wniosek o rozpoczęcie stażu
- plan rozwoju zawodowego

3.
Współpraca z opiekunem stażu
- ustalenie zasad współpracy
- analiza planu rozwoju zawodowego
- hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultacje, opracowanie scenariuszy zajęć dokonywanie analizy przebiegu zajęć

cały okres stażu (według harmonogramu)
- kontrakt i harmonogram współpracy
- plan rozwoju zawodowego
- harmonogram i arkusze hospitacji
- scenariusze prowadzonych zajęć

4.
Aktywne uczestnictwo w WDN
- udział w wewnątrz przedszkolnych formach doskonalenia zawodowego
- przygotowanie i przeprowadzenie rady szkoleniowej
cały okres stażu
- notatki z form doskonalenia zawodowego
- konspekt przeprowadzonej rady szkoleniowej

5.
Uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego
- udział w kursach, szkoleniach, konferencjach podnoszących umiejętności, kompetencje i kwalifikacje.
cały okres stażu
- zaświadczenia

6.
Poszerzenie własnego warsztatu pracy
-gromadzenie materiałów, pomocy dydaktycznych, kart pracy
- wzbogacanie warsztatu pracy o istotne artykułów z czasopism pedagogicznych
- czytanie literatury pedagogicznej

cały okres stażu
- materiały oraz pomoce dydaktyczne
- scenariusze zajęć
- kserokopie artykułów z czasopism pedagogicznych
- wykaz przeczytanych lektur

7.
Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
- wpisy w dzienniku, miesięczne plany pracy, arkusze obserwacji, plan współpracy z rodzicami
cały okres stażu
- dziennik
- arkusze obserwacji
- plan współpracy z rodzicami

8.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy dydaktycznych
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
- dokonanie samooceny za okres stażu, autorefleksja.

1.05.2017
- teczka zawierająca zebrane dokumenty
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

§ 7 ust. 2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Lp.
Zadanie do wykonania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
1.
Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
- obserwacja, rozmowy z dziećmi
- zebrania grupowe, indywidualne konsultacje z rodzicami
- uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców i dzieci, warsztaty dla rodziców
cały okres stażu
- arkusze obserwacji, listy obecności z zebrań i uroczystości
- scenariusze oraz dokumentacja fotograficzna uroczystości przedszkolnych
2.
Rozwiązywanie problemów wychowawczo-dydaktycznych
- pedagogizacja rodziców podczas zebrań, konsultacji z rodzicami
- udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w środowisku domowym
cały okres stażu
-listy obecności z zebrań grupowych i konsultacji
- kserokopie ciekawych artykułów przygotowanych dla rodziców
3.
Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z dzieckiem
- praca z dzieckiem zdolnym oraz z dzieckiem z trudnościami
- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod:
Pedagogika Zabawy Klanza,
Edukacja Przez Ruch D. Dziamskiej,
Ruch Rozwijający W. Sherborne
Aktywne słuchanie muzyki B. Strauss
Dziecięca Matematyka E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
cały okres stażu
- wpisy w dzienniku zajęć
- scenariusze zajęć
- dokumentacja fotograficzna
- prace dzieci
4.
Przygotowywanie uroczystości okolicznościowych i imprez w przedszkolu z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci
- organizacja uroczystości okolicznościowych oraz imprez dla całej społeczności przedszkolnej zgodnie z rocznym planem pracy przedszkola
- angażowanie środowiska rodzinnego wychowanków w życie przedszkola
cały okres stażu
- dokumentacja fotograficzna
- zaświadczenia o przeprowadzonych imprezach
5.
Pełnienie dodatkowych funkcji związanych z pracą w przedszkolu
- tworzenie dekoracji
- prowadzenie zajęć rytmicznych
- protokołowanie zebrań rady pedagogicznej
- tworzenie rocznego planu pracy – zespół do spraw oświaty

cały okres stażu
- zaświadczenie o prowadzeniu zajęć z rytmiki
-scenariusze ciekawych zajęć rytmicznych
- zaświadczenie o pełnieniu funkcji protokolanta
- zaświadczenie o pracy w zespole ds. oświaty
6.
Współpraca ze specjalistami
- korzystanie z wiedzy psychologa, logopedy
cały okres stażu
- notatki

7.
Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole
- nawiązanie współpracy z policją, strażą pożarną, biblioteką, leśniczówką
cały okres stażu
- wpisy w dzienniku
- sprawozdania
- dokumentacja fotograficzna
8.
Kształtowanie proekologicznych i prozdrowotnych form zachowań wśród dzieci
-udział w programie prozdrowotnym „Bądźmy zdrowi wiemy więc działamy ”
- udział w programie proekologicznym „Czyste powietrze wokół nas”
cały okres stażu
- ujęcie w miesięcznych planach pracy treści proekologicznych i prozdrowotnych
9.
Organizowanie spotkań umożliwiających uczestnictwo w różnych formach kultury
-organizowanie na terenie przedszkola teatrzyków
- organizowanie zajęć dających możliwość kontaktu z muzyką klasyczną
cały okres stażu
- zdjęcia
10.
Promowanie placówki
- udział w konkursach i innych imprezach mających na celu prezentowanie umiejętności wychowanków
cały okres stażu
- dyplomy potwierdzające udział w konkursach
- zdjęcia

Napisanie autorskiego programu edukacyjnego „Ogród w czterech porach roku”
- realizacja zagadnień z edukacji przyrodniczej
1.09-30.06.2017

§ 7 ust. 2, pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Lp.
Zadanie do wykonania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
1.
Pozyskiwanie z internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz danych z zakresu prawa oświatowego, formy samokształcenia
- wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji z zakresu awansu zawodowego i przepisów prawa oświatowego.
cały okres stażu
- teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego
2.
Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy wychowawczo – dydaktycznej
- opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera
- pisanie scenariuszy zajęć oraz prowadzenie dokumentacji przedszkolnej na komputerze
- wyszukiwanie scenariuszy, propozycji zabaw dla dzieci na stronach i portalach edukacyjnych
cały okres stażu
- opracowane materiały, zabawy
3.
Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie portalu edukacyjnego
- zamieszczanie scenariuszy zajęć i imprez okolicznościowych na stronach portali edukacyjnych

cały okres stażu
- wydruki
- zaświadczenia o publikacjach
4.
Korzystanie ze zbiorów Internetu jako formy dokształcania
- kończenie kursów internetowych
cały okres stażu
- zaświadczenia o ukończeniu kursów
5.
Opracowanie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego
- Dokumentacja stażu w formie elektronicznej
1.06.2017
- dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
- prezentacja multimedialna

§ 7 ust. 2, pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Lp.
Zadanie do wykonania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
1.
Wykorzystanie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z dziećmi, a także podczas współpracy z rodzicami
- identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań naprawczych
- praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Cały okres stażu
- arkusze obserwacji dzieci
- wpisy w dzienniku

2.
Wykorzystanie zasad i metod nauczania i wychowania w pracy dydaktyczno – wychowawczej
- planowanie zajęć i tworzenie scenariuszy w oparciu o wiedzę pedagogiczną i metodyczną
cały okres stażu
- scenariusze zajęć
3.
Organizowanie i prowadzenie zajęć w ramach podnoszenia kultury pedagogicznej rodziców
- zebrania dla rodziców
- pogadanki i prelekcje dotyczące wybranych zagadnień wychowawczo - dydaktycznych

cały okres stażu
- listy obecności ze spotkań z rodzicami

4.
Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju szkoleniach, kursach, warsztatach
- udział w wewnątrz- i zewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego dotyczących wymienionej problematyki
- wymiana informacji i doświadczeń z innymi nauczycielami
cały okres stażu
- zaświadczenia o prowadzeniu rad szkoleniowych
- zaświadczenia ukończonych kursów
- zaświadczenia o udziale w radach szkoleniowych
5.
Tworzenie biblioteczki z zakresu literatury psychologiczno – pedagogicznej
- aktywne samokształcenie
-zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi
- studiowanie literatury psychologiczno – pedagogicznej i tworzenie notatek z przeczytanych pozycji
- śledzenie nowinek wydawniczych dotyczących wymienionej tematyki
- sporządzenie wykazu przeczytanej literatury
cały okres stażu
- wykaz lektur, notatki
6.
Dzielenie się swoją wiedzą z rodzicami i innymi nauczycielami
- zamieszczanie artykułów z zakresu wychowania w kąciku dla rodziców
cały okres stażu
- wydruk zamieszczonych publikacji

§ 7 ust. 2, pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Lp.
Zadanie do wykonania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
1.
Analiza przepisów prawa oświatowego
- analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela:
Karta Nauczyciela,
Rozporządzenia MEN,
Ustawa o systemie oświaty,
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

cały okres stażu
- teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego
2.
Przeanalizowanie Konwencji Praw Dziecka
- opracowanie kodeksu praw i obowiązków przedszkolaków
listopad 2014 r.
- kodeks praw i obowiązków przedszkolaków
3.
Studiowanie dokumentacji przedszkolnej
- analiza dokumentacji przedszkolnej:
- Statut przedszkola,
- Roczne plany pracy,
- Regulaminy,
- Programy autorskie.

cały okres stażu
- wykaz dokumentów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.