X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34943
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

I. DANE OSOBOWE
Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: Małgorzata Tytuła
Nazwa szkoły: Zespół Szkół Nr 1 w Brwinowie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11
05-840 Brwinów
Stanowisko: nauczyciel matematyki i informatyki
Posiadane wykształcenie:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
- Studia magisterskie: Matematyka, spec. nauczycielska (studia dzienne)
- Studia licencjackie: Matematyka z informatyką, spec. nauczycielska (studia dzienne)

II. STAŻ
Data rozpoczęcia stażu: 1. 09. 2016 r.
Opiekun stażu: mgr Beata Jędrzejewska
Długość stażu: 9 miesięcy
Planowana data ukończenia stażu: 31. 05. 2017 r.

III. CELE STAŻU
Cel główny:
- uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych
warunków odbywania zajęć dydaktycznych.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu i omawianie ich.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz innych nauczycieli pracujących w szkole.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej
poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych,
pozaszkolnych) i samokształcenie.

IV. PLAN DZIAŁANIA

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§ 6 ust. 2 pkt 1)

L.p.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI

DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI

TERMIN

1.
Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego i poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

- Przeanalizowanie aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli tj. Karty Nauczyciela, ustawy
o systemie oświaty, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie.
- Napisanie planu rozwoju zawodowego.

Opracowanie
i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego.

2.
Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu.

- Bezpośrednia rozmowa na temat przebiegu stażu.
- Zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem.

- Opracowanie zasad
współpracy,
rozmowy,
obserwacje zajęć.

- Scenariusze zajęć
i potwierdzenie opiekuna stażu.

3.
Ustalenie
z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu,
z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.

Opracowanie zakresu i tematów zajęć.
Scenariusze zajęć
i potwierdzenie opiekuna stażu.
IX - V

4.
Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego.

Gromadzenie i opis dokumentów, działań programów, scenariuszy wydarzeń itp.
Wspomniane dokumenty.
Na bieżąco

5.
Przygotowanie projektu sprawozdania.

Opis realizacji niniejszego planu.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju.
Początek VI 2017 r.

6.
Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.

Udział w Radach Pedagogicznych.
Lista obecności
na Radach Pedagogicznych.

26. 08. 2016 r.
30. 08. 2016 r.
15. 09. 2016 r.
15. 10. 2016 r.
17. 11. 2016 r.
20. 12. 2016 r.
05. 01. 2017 r.
26. 01. 2017 r.
31. 01. 2017 r.
06. 04. 2017 r.
30. 05. 2017 r.
13. 06. 2017 r.
20. 06. 2017 r.

7.
Poznanie dokumentów obowiązujących
w szkole:
- statut szkoły,
- program
wychowawczy,
- program
profilaktyki,
- dzienniki lekcyjne,
- dzienniki zajęć
dodatkowych
- rozkłady zajęć.

Analiza dokumentacji, dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników.

Wpisy w dziennikach.

IX/X

8.
Zapoznanie się
z tygodniowym planem zajęć
w szkole, dyżurami, zastępstwami
i zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.

Obserwacja, udział
w spotkaniach nauczycieli zespołu przedmiotów ścisłych, spotkaniach Rady Pedagogicznej, rozmowa z innymi nauczycielami.
Organizacja zajęć własnych, udział
w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli
udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej.
IX

9.
Zapoznanie się
z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa
i higieny pracy
w szkole.

Udział w szkoleniu
wewnętrznym oraz literatura obowiązujących aktów prawnych.
Zaświadczenie o odbytym szkoleniu BHP.
IX

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§ 6 ust. 2 pkt 2)

1.
Opracowanie rozkładu materiału
do pracy całorocznej.
Notatki własne, rozkład materiału
z matematyki oraz informatyki.

Potwierdzenie dyrektora szkoły.

IX/X
2.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja.

Konspekty zajęć, wnioski i uwagi do realizacji.
Raz w miesiącu
3.
Wykorzystanie technologii komputerowej
i informacyjnej
w pracy pedagogicznej.
- Zastosowanie technik multimedialnych
w realizacji zajęć .
- Korzystanie
z komputerowych programów edukacyjnych.

- Wykonanie prezentacji multimedialnych.
- Przygotowanie materiałów dydaktycznych
do zajęć.

Okres stażu.
4.
Uczestnictwo
w doskonaleniu zawodowym.
Udział w kursach i szkoleniach, zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno-psychologicznej.

Zaświadczenie, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.

Na bieżąco
5.
Czynny udział
w życiu szkoły.
Pomoc w organizacji imprez szkolnych.

Dokumentacja szkolna, zapisy w dziennikach, zdjęcia, wystawki.

W trakcie stażu
6.
Rozwijanie zainteresowań
i zdolności dzieci.
Przygotowanie uczniów do konkursów z zakresu matematyki.
Prowadzenie zajęć z uczniami w ramach godzin dodatkowych.
Dyplomy, zaświadczenia.

W trakcie stażu

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów ((§ 6 ust. 2 pkt 3)
1.
Pogłębienie wiedzy
i umiejętności
w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków.

- Udział w szkoleniach.

Zaświadczenia.
Na bieżąco
2.
Współpraca
z pedagogiem
i psychologiem szkolnym.

Rozmowy na tematy dotyczące problemów wychowawczych uczniów.
Pomoc w zakresie organizowania zajęć rewalidacyjno-kompensacyjnych.

Charakterystyka uczniów w formie pisemnej opinii.

Okres stażu
3.
Praca z uczniem mającym trudności w nauce.

- Prowadzenie cotygodniowych zajęć wyrównawczych.
- Gry i zabawy edukacyjne.
- Ćwiczenia pomagające uczniom w nadrobieniu zaległości.
- Potwierdzenie opiekuna stażu.
- Dziennik zajęć dodatkowych.
Okres stażu
4.
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Publikacja planu rozwoju zawodowego i innych materiałów własnych, przekazanie ich do biblioteki.

Biblioteka, nauczycielskie strony internetowe.

Okres stażu
5.
Poznanie sytuacji wychowawczej uczniów.
Współpraca z rodzicami.
Rozmowa z uczniami oraz nauczycielami. Rozmowy bezpośrednie z rodzicami uczniów podczas
„dni otwartych”, zebrań z rodzicami. Komunikacja z rodzicami poprzez dziennik Vulcan.
Pełnienie funkcji nauczyciela – wychowawcy klasy
4d.
Charakterystyka uczniów w przygotowanej przez siebie formie (opinie).
W trakcie stażu
6.
Motywowanie uczniów do nauki
i samorozwoju. -Wspieranie inicjatyw uczniów.
- Pomoc w przygotowaniu uczniów do konkursów.

Konspekty,
lista konkursów.
Okres stażu

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§ 6 ust. 2 pkt 4)

1.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.

Obserwacja zajęć według wcześniej przygotowanych narzędzi, omówienie
i zapisanie spostrzeżeń.

Wnioski z obserwacji.

W trakcie stażu

2.
Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron.
Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy
z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań, analiz i ewaluacji.

Samoocena i wnioski do dalszej pracy.
Na bieżąco

3.
Analiza i samoocena swojej pracy.

Analiza własnych notatek i rozmów przeprowadzonych bezpośrednio po obserwacjach zajęć.
- Sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju nauczyciela stażysty.
- Projekt oceny opiekuna stażu.
Na bieżąco

4.
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.

Samoocena.
Sprawozdanie z okresu stażu.
Początek VI 2017r.

........................................
nauczyciel stażysta

........................................
opiekun stażu

Zatwierdzam do realizacji

........................................
podpis i pieczęć dyrektora szkoły

Brwinów, dnia ........................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.