X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34901
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu nauczyciela kontraktowego ubiegajacego się o awans na nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z przebiegu awansu zawodowego za drugi semestr roku szkolnego 2010/2011

Imię i nazwisko:
Stanowisko: nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej
nauczyciel biologii
nauczyciel chemii
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2010 r.
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2013 r.

§ 7ust. 2 pkt 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
1. Doskonalenie zawodowe:

- „Dobrze przygotowany nauczyciel gwarancją sukcesu reformy edukacji”
- Awans zawodowy. Przygotowanie nauczyciela do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego”
- Wewnątrzszkolne szkolenie z OK. – „nacobezu”
- Wewnątrzszkolne szkolenie „Metoda projektu w kreowaniu aktywnych postaw uczniów”
- Wewnątrzszkolne szkolenie na temat dopalaczy
- Szkolenie CEO- ocena koleżeńska
- obserwacje lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu

2. Warsztat pracy:

- praca w zespole samokształceniowym nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych
- praca w zespole samokształceniowym nauczycieli wspomagających
- praca w zespole „Wizja, misja i wartości szkoły”
- praca w zespole „Samoocena koleżeńska”
- praca w zespole tworzącym plan lekcyjny dla szkoły podstawowej
- zbieranie materiałów do biblioteczki biologiczno – przyrodniczej
- Prowadzenie grupy w projekcie edukacyjnym z biologii „Aktywność fizyczna i właściwa dieta warunkiem zdrowia”.
- Pomoc przy organizacji stoiska „Koszyczek szczęścia” na festyn integracyjny „Baw się z nami”
- Przeprowadzenie konkursu na plakat promujący rok 2011, jako rok Marii Skłodowskiej- Curie
- Przeprowadzenie szkolnego etapu konkursu na temat życia i działalności Marii Skłodowskiej- Curie
- Pomoc w organizacji Powiatowego Konkursu Matematycznego (dla uczniów gimnazjum)
- Współorganizacja szkolnego finału programu „Trzymaj formę”

3. Ewaluacja:

- udział w pracach zespołu dotyczących analizy wyników Sprawdzianu po klasie VI i Egzaminu gimnazjalnego oraz opracowanie wniosków
- Prezentacja analizy wyników z egzaminu próbnego na Radzie Pedagogicznej

§ 7ust. 2 pkt 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

1. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

- poznanie środowiska uczniów
- stała współpraca z rodzicami uczniów
- praca w świetlicy popołudniowej, realizacja programu „Sztuka życia, czyli encyklopedia dobrych manier”
- kontynuowanie współpracy z pedagogiem szkolnym
- współpraca ze szkolnym i miejskim kołem TPD- Mikołajki z TPD-organizacja loterii fantowej „Wiaderko szczęścia”
- pedagogizacja nt. dopalaczy
- wyjście z młodzieżą na spotkanie w ramach programu” Szkoła bez przemocy”
- zorganizowanie wyjazdu na biwak klas II A i II B do Nakielna

§ 7ust. 2 pkt 3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

1. Technologia informacyjna:

- pozyskiwanie informacji dotyczących prawa oświatowego ze stron internetowych
- wykorzystywanie portali nauczycielskich
- pozyskiwanie materiałów dydaktycznych ze stron internetowych

2. Technologia komunikacyjna:

- korzystanie z poczty elektronicznej
- korzystanie z for internetowych umieszczonych na platformach nauczycielskich i wydawnictwa Nowa Era

3. Technologia komputerowa:

- tworzenie dokumentacji związanej z pracą wychowawczą
- gromadzenie materiałów dydaktycznych do wykorzystania w pracy z tablicą interaktywną
- wykorzystywanie programów w środowisku MS OFFICE do pracy z uczniem zdolnym i słabym
- tworzenie prezentacji multimedialnych

4. Doskonalenie uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów:

- Zapoznanie z dokumentami zgromadzonymi w szkole: opinie PPP
- Stała współpraca z pedagogiem szkolnym
- Dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz systemu oceniania do zaleceń PPP
- Wspieranie rozwoju ucznia i wyrównywanie szans edukacyjnych
- Koordynowanie pracy zespołu do spraw utworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych dla uczniów klas drugich gimnazjum, posiadających orzeczenie z PPP

5. Doskonalenie uwzględniania w pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych:

- Udział w programach profilaktycznych prowadzonych w szkole
- Poruszanie tematyki współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych na godzinach wychowawczych

6. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli.:

- analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
- stała współpraca z opiekunem stażu

7. Poznanie dokumentów regulujących funkcjonowanie szkoły:

- zapoznanie się z Ustawą o systemie oświaty i Kartą Nauczyciela,
- analiza Statutu Szkoły,
- analiza regulaminów wewnętrznych : Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego,
- analiza programu wychowawczego szkoły,
- analiza szkolnego systemu oceniania,
- analiza procedur wewnątrzszkolnych,
- zapoznanie się z podstawą programową nauczania biologii i chemii
- analiza przepisów BHP i p- poż. obowiązujących w szkole;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.