X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34910
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego sie o stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: Anna Russ
Kwalifikacje: mgr pedagogiki opiekuńczej i pracy socjalnej
Status nauczyciela: nauczyciel kontraktowy
Szkoła, w której nauczyciel odbywał staż:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Władysława Syrokomli
Adres szkoły: ul. Kielecka 2/6, Radom
Nauczany przedmiot: nauczyciel świetlicy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2013r.

W roku 2003 ukończyłam studia magisterskie na Akademii Świętokrzyskiej
im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, na kierunku: pedagogika opiekuńcza
i pracy socjalnej.
Pracę w zawodzie nauczyciela rozpoczęłam 1 września 2004 roku w PSP nr 17 w Radomiu. Od tamtego czasu, mając na uwadze konieczność nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, zdobywania nowych doświadczeń, wiadomości i umiejętności, podjęłam kroki w kierunku zdobycia kolejnych stopni awansu zawodowego nauczyciela.
W roku 2004, jako nauczyciel świetlicy w PSP nr 17 w Radomiu uzyskałam stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego.
Od września 2008 roku pracuję jako nauczyciel świetlicy w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 im. Władysława Syrokomli w Radomiu.
W roku 2010 podjęłam procedurę ubiegania się o wyższy stopień awansu zawodowego. Pierwszym krokiem jaki uczyniłam było dokładne przeanalizowanie przepisów prawa oświatowego oraz dokonanie analizy własnych możliwości, wiadomości i umiejętności.
Tworząc plan rozwoju zawodowego uwzględniłam specyfikę i potrzeby szkoły, w której pracuję, swoje mocne i słabe strony, potrzeby i możliwości swojej placówki oraz wynikające z prawa oświatowego niezbędne powinności
i wymagania na stopień nauczyciela mianowanego. Przedstawiony przeze mnie plan rozwoju zawodowego został zatwierdzony przez dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 w Radomiu, panią mgr Małgorzatę Suligowską.
Po rozpoczęciu stażu pani dyrektor przydzieliła mi opiekuna stażu - panią mgr Monikę Orzechowską, nauczyciela dyplomowanego, zatrudnionego na stanowisku nauczyciela świetlicy w PSP nr 15, która udzieliła mi wielu cennych wskazówek dotyczących przebiegu stażu.
Od tego momentu dążyłam do realizacji zadań uwzględnionych w planie rozwoju, starając się by dostarczyły mi interesujących doświadczeń
i zadowolenia z pracy, jednocześnie mając na względzie dobro placówki,
w której pracuję.
W trakcie odbywania stażu na nauczyciela mianowanego, zrealizowałam wszystkie zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego.

Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań, zgodnie
z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 roku zmieniającym to rozporządzenie.

§7 ust.2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań , a także
oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;

Spełnienie powinności i wymagań, będących warunkiem uzyskania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego spełniłam poprzez realizację następujących zadań:

Podnoszenie własnych umiejętności i kwalifikacji

Celem wykonania tego zadania było uzyskanie nowych umiejętności, nabycie nowych kompetencji, które mogłyby mi posłużyć do uatrakcyjnienia procesu kształcenia i wychowania. Wybór tematyki doskonalenia zawodowego wynikał nie tylko z moich potrzeb, ale przede wszystkim z potrzeb placówki,
w której pracuję.

- Udział w szkoleniach zewnątrzszkolnych, kursach, studiach podyplomowych, warsztatach

W okresie stażu systematycznie poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez udział w różnego rodzaju wewnątrzszkolnych
i zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Spośród bogatej oferty form dokształcania wybierałam te, które poszerzałyby moją wiedzę i umiejętności w obszarach mało znanych bądź te, które wzbogaciłyby mój warsztat pracy o nowe sposoby, metody i formy pracy
z dziećmi.

W trakcie stażu brałam udział w następujących formach doskonalenia zawodowego:

• Warsztaty metodyczne dla nauczycieli „ Inspiracje Chopinowskie”.

• Kurs doskonalący „ Uczymy się bawiąc działania twórcze w edukacji elementarnej” KLANZA.

• Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego.

• Kurs języka angielskiego – Speak up.

• Kurs „Ratujemy i uczymy ratować”.

• Kurs e-learningowy na platformie moodle „Idź z postępem, ucz zdalnie”.

• Warsztaty „ Stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych edukacji wczesnoszkolnej”.

• Warsztaty „Zabawy podwórkowe dla dzieci w wieku przedszkolnym”.

• Warsztaty „ Realizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej z zastosowaniem ciekawych środków dydaktycznych”.

• Seminarium „ Monitorowanie podstawy a ciekawe koła zainteresowań

• Warsztaty metodyczne –„ Folkowa zabawa – integracyjne formy polskich tańców ludowych

• Studia podyplomowe- Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (drugi semestr)

- Udział w szkoleniach i zebraniach Rady Pedagogicznej

W czasie stażu systematycznie uczestniczyłam w szkoleniach rady pedagogicznej. Tematyka zorganizowanych rad szkoleniowych obejmowała:

o szkolenie na temat pandemii grypy,
o szkolenie dotyczące wypalenia zawodowego nauczycieli,
o szkolenie dotyczące realizacji programu profilaktycznego „Wolność oddechu – zapobiegaj astmie”,
o szkolenie dotyczące realizacji programu edukacyjnego „Nie pal przy mnie, proszę”,
o szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych, szkolenie na temat wykorzystania tablicy interaktywnej w edukacji wczesnoszkolnej
o Szkolenie Rady Pedagogicznej „ Elementy ewaluacji wewnętrznej”

Uczestnictwo w warsztatach metodycznych, seminariach, szkoleniach
i kursach doskonalących pozwoliło mi na aktualizowanie i poszerzenie wiedzy
i umiejętności, wzbogaciło mój warsztat pracy o nowe formy i metody pracy
z uczniami, szczególnie te aktywizujące.
Dowiedziałam się jak indywidualizować proces dydaktyczno -
wychowawczy, nie tylko w przypadku dzieci z trudnościami, ale też szczególnie uzdolnionych, jak organizować koła zainteresowań oraz jak efektywnie wykorzystywać komputer i Internet do opracowywania scenariuszy zajęć
i pomocy dydaktycznych.
Dzięki uczestnictwu w tych szkoleniach poznałam ciekawe metody aktywizujące i formy pracy z dziećmi, które wykorzystywałam na zajęciach
w świetlicy. Dzięki nim zajęcia stały się atrakcyjniejsze i lubiane przez dzieci.
Umiejętności nabyte podczas dokształcania pozwoliły mi inaczej spojrzeć na siebie jako nauczyciela, odkryłam swoje dobre i słabsze strony.

- Udział w zebraniach zespołów samokształceniowych
i pracach organów szkoły, Rady Pedagogicznej,
zespołu BRD, zespołu ds. udzielania pierwszej pomocy

Czas stażu to również spotkania organizowane w ramach zespołów samokształceniowych, które okazały się być dla mnie doskonałym źródłem doskonalenia kompetencji zawodowych. Spotkania te dały mi możliwość kontaktu z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń oraz aktualizowania wiadomości dotyczących nauczania. Były też okazją do zaznajomienia się
z szeroką gamą nowości wydawniczych pojawiających się na rynku, poznania
i przeanalizowania różnorodnych pomocy dydaktycznych.
Systematycznie uczestniczyłam również w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współuczestniczyłam przy tworzeniu i modyfikacji dokumentów szkolnych: regulamin świetlicy, procedury obowiązujące w świetlicy.
Aktywnie uczestniczyłam w pracach zespołu BRD oraz zespołu ds. udzielania pierwszej pomocy, przyczyniając się do osiągnięcia przez naszych uczniów wielu sukcesów w tej dziedzinie.

- Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej

W celu szerszego pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych samodzielnie studiowałam literaturę z zakresu pedagogiki i psychologii.
Oprócz pozycji książkowych były to zasoby internetowe i czasopisma pedagogiczne, które okazały się być skarbnicą wielu interesujących wskazówek do wykorzystania podczas prowadzonych zajęć. Na bazie dostępnych książek
i czasopism opracowałam bibliografię, która pomaga mi w codziennej pracy.
Do najbardziej cennych pozycji książkowych i czasopism zaliczam:

o Adele Faber, Elanie Mazlish „ Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały,
jak słuchać , żeby dzieci do nas mówiły”.
o Richard I. Arens „Uczymy się nauczać”
o Wincenty Okoń „ Osobowość nauczyciela”
o M. Lelonek „Dziecko sześcioletnie i jego rozwój”
o M. Lelonek „Rozwijanie myślenia uczniów w procesie edukacji środowiskowej’
o Krzyżewska J. „Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej”
o „Świetlica”
o „Nauczycielka szkoły podstawowej”,
o „Nauczycielka przedszkola”,
o „Mały Artysta”,
o „Window color”,
o „Hobby”.

Te pozycje pomogły mi kształtować swoją osobowość jako nauczyciela. Znalazłam w nich także wskazówki do rozwiązywania niektórych metodycznych
i wychowawczych problemów. Dzięki nim próbowałam osiągnąć większą skuteczność oddziaływania na moich uczniów, doskonalić umiejętności porozumiewania się z uczniami. Dzięki znajomości tej literatury podniosłam wydajność swojej pracy i kompetencje zawodowe.

- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i udział
w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli

W trakcie stażu uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu. Obserwacje tych zajęć pozwoliły mi poznać warsztat pracy nauczyciela świetlicy. Ciekawe rozwiązania metodyczne mogłam następnie wdrażać na własnych zajęciach. Szczególną uwagę zwracałam na stosowane przez opiekuna metody i formy pracy, dobór pomocy dydaktycznych oraz efektywne wykorzystanie czasu na zajęciach. Wdrożyłam do swojej pracy poznane metody.

Obserwowałam zajęcia prowadzone przez innych nauczycieli. Były to zajęcia świetlicowe, z edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej, w bibliotece oraz inscenizacje. To zadanie pomogło mi w dostrzeganiu i analizowaniu moich poczynań na zajęciach. Obserwacje tych zajęć pozwoliły mi poznać warsztat pracy doświadczonych nauczycieli, dokonać analizy rozwiązań metodycznych
i ich skuteczności w odniesieniu do tematyki zajęć. Wymieniałam się opiniami
i doświadczeniem z nauczycielami, których obserwowałam zajęcia. Ciekawe rozwiązania metodyczne mogłam następnie wdrażać na własnych zajęciach. Szczególną uwagę zwracałam na indywidualizację procesu nauczania, stosowane przez innych nauczycieli metody i formy pracy, dobór pomocy dydaktycznych, indywidualizację procesu nauczania oraz efektywne wykorzystanie czasu na zajęciach. Efektem jest urozmaicenie mojego warsztatu pracy.

Zajęcia , w których uczestniczyłam jako obserwator:

• „ Kosmita w mieście” inscenizacja –Monika Orzechowska

• „Dzień babci i dziadka” – inscenizacja- Paulina Góźdź

• „Dzień mamy i taty” – przedstawienie – Magdalena Duchnik

• „Każdy zawód jest ważny” – lekcja otwarta – Aneta Łabęcka-Pasek

• „Mały bukiecik”- inscenizacja – Monika Orzechowska

• „Stonoga”- inscenizacja – Monika Orzechowska

• „Szewczyk Dratewka”- inscenizacja – Monika Orzechowska
• „Dwie Dorotki” – inscenizacja – Monika Orzechowska

• „Buzia rączki czyste – to jest oczywiste” - zajęcia świetlicowe – Monika Orzechowska

• „Moje zmysły, czyli jak poznaję świat” – zajęcia świetlicowe – Monika Orzechowska

• „ Święto pluszowego Misia” – zajęcia w bibliotece – Elżbieta Okolus, Edyta Małek

• „Święto Biblioteki” – zajęcia w bibliotece – Elżbieta Okolus, Edyta Małek

• „Poznaję świat poprzez zmysły”- zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej – Dorota Magnowska

• „Dzień babci i dziadka”- inscenizacja – Elżbieta Czaplak

• - zajęcia z edukacji przedszkolnej – Agnieszka Łęcka

- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu

Realizując zadania wynikające z planu rozwoju zawodowego prowadziłam również zajęcia w obecności opiekuna stażu – pani Moniki Orzechowskiej oraz pani dyrektor – Małgorzaty Suligowskiej i pani wicedyrektor Elżbiety Kozery.
Opracowując scenariusze zajęć starałam się uwzględniać: realizację złożonych celów, wykorzystane metody, dobór środków dydaktycznych.
Do zajęć przygotowywałam się rzetelnie i solidnie. Stosowałam urozmaicone formy pracy. Starałam się, aby atmosfera na zajęciach świetlicowych była swobodna i przyjemna dla moich uczniów. Po każdej lekcji analizowałam swoje mocne i słabe strony.
To doświadczenie w znaczny sposób wpłynęło na moją dalszą pracę. Uwagi obserwatorów pozwoliły mi na dokonanie autorefleksji dotyczącej mojej pracy, na jeszcze trafniejsze określenie mocnych i słabych stron własnej działalności,
a tym samym na polepszenie jakości wykonywanych zadań dydaktycznych
i wychowawczych.
Efektem hospitacji było udoskonalenie mojego warsztatu pracy poprzez zróżnicowane metody pracy.

Doskonalenie warsztatu pracy

Przez cały okres stażu na bieżąco wzbogacałam swój warsztat pracy, gromadziłam w świetlicy różnorodne pomoce dydaktyczne do wykorzystania
na zajęciach: książki, czasopisma, karty pracy, plansze demonstracyjne, scenariusze zajęć, nagrania audio, nagrania DVD, prezentacje multimedialne. Zasoby te stale wzbogacam o nowe i regularnie wykorzystuję w trakcie pracy
z uczniami.

Integracja grupy świetlicowej poprzez
uroczystości zwyczajowe i obrzędowe

Duży wpływ na dobre samopoczucie dziecka ma integracja w grupie, otoczenie w którym przebywa . Świetlica jest miejscem, gdzie spędza ono kilka godzin dziennie. Staram się aby moi wychowankowie mieli poczucie,
że świetlica jest „ drugim domem”.
Dlatego dążąc do jak najlepszego urozmaicania pobytu dziecka w świetlicy zorganizowałam wspólnie z nauczycielami świetlicy następujące uroczystości:

o Święto Świetlika- obrzędowe przyjęcie nowych uczniów do świetlicy
o Dzień Dżentelmena
o Wybory Miss Uśmiechu i Pogody
o Świetlicowa Wigilia
o Andrzejki
o Mikołajki
o Powitanie Wiosny
o Dzień chłopaka
o Zabawa karnawałowa
o Dzień pluszowego misia
o Dzień kobiet

Uroczystości zorganizowane w świetlicy były bardzo atrakcyjne dla dzieci, wszyscy uczestnicy z wielkim zaangażowaniem wykonywali zaplanowane działania. Wszystkie relacje z uroczystości świetlicowych dokumentowane były na bieżąco w kronice oraz na stronie internetowej szkoły. Uczestnictwo dzieci w różnego rodzaju imprezach, uroczystościach było doskonałą okazją do integracji dzieci ze świetlicy, kształtowania umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach, pozwoliło mi na jeszcze lepsze poznanie swoich wychowanków.

§7 ust.2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Współpraca z rodzicami

W celu rozpoznawania i zgłębiania sytuacji rodzinnej wychowanków oraz problemów środowiska uczniowskiego i lokalnego: zapoznawałam się
z dokumentacją zgromadzoną w szkole (kartami przyjęcia dzieci do świetlicy), przeprowadzałam rozmowy z dziećmi i rodzicami na ten temat oraz obserwowałam zachowania wychowanków w różnych sytuacjach. Omawiałam postawy, które budziły moje zastanowienie lub niepokój. W przypadku, gdy zachowania jakiegoś ucznia powodowały moje obawy, nawiązywałam kontakt
z wychowawcą klasy, a następnie wraz z nim dążyliśmy do spotkania
z pedagogiem szkolnym – i razem podejmowaliśmy kroki zmierzające do zdiagnozowania oraz rozwiązywania sytuacji problemowych.

Do stworzenia dobrze prosperującego warsztatu pracy ważne jest pozyskanie rodziców jako partnerów w realizacji celów wychowawczych i dydaktycznych. Stwarzałam sytuacje, w których rodzice mogli obserwować osiągnięcia swoich pociech zdobywane na terenie świetlicy. Zapraszałam ich na przedstawienia, zajęcia otwarte, wspólne spotkania integracyjne, w czasie których uczniowie prezentowali piosenki, wierszyki, tańce.

- Imprezy integracyjne zorganizowane dla rodziców

• „Cztery pory roku w świetlicy”

Dzień rodzinny pod hasłem „Cztery Pory Roku w Świetlicy” pokazał rodzicom, nauczycielom jak bardzo angażują się dzieci na zajęciach świetlicowych. Wszystkie prace wykonane przez dzieci w ciągu roku szkolnego zaprezentowane były w świetlicy. Ponadto dzieci wystąpiły przed rodzicami pokazując czego nauczyły się w świetlicy.

• Projekt „ Szkoła dla rodziców”

We współpracy z koleżanką przygotowałam i przeprowadziłam cykl zajęć integracyjnych dla dzieci i rodziców w ramach projektu „Szkoła dla rodziców.”
Zajęcia odbywały się raz w miesiącu.
W obrębie tych zajęć zrealizowałyśmy następujące tematy:

- „Wioska Indiańska”
- „Andrzejkowy Wieczór”
- „Wigilijny Wieczór”

• „Poczytam Ci mamo”

Chcąc zaprezentować ofertę świetlicową naszej placówki oraz wyjść naprzeciw oczekiwaniom rodziców naszych uczniów wspólnie z nauczycielami świetlicy zorganizowałam Dzień Otwarty w świetlicy.
Dzieci prezentowały przed rodzicami i swoimi kolegami to czego nauczyły się podczas pobytu w świetlicy. Był śpiew, taniec i dobra zabawa. Na koniec dzieci zaprosiły dorosłych do wspólnego czytania utworu J. Tuwima „Rzepka”.

• „Bożonarodzeniowa podróż po Europie”

W ramach działalności koła podróżnika dzieci przygotowały przedstawienie
pt. „Bożonarodzeniowa podróż po Europie”. Przedstawienie było dla uczniów naszej szkoły i rodziców.

• „ Święto Świetlika”

Rodzice naszych wychowanków systematycznie są zapraszani na zajęcia otwarte, w czasie, których mają możliwość obserwować swoje pociechy, oceniając jednocześnie ich osiągnięcia i umiejętności.
Takie spotkania odbywają się podczas Święta Świetlika, które jest stałym elementem obrzędowości w świetlicy .
Jak co roku uczniowie klas "0" zostają przyjęci w poczet świetlików PSP 15. Aby zasłużyć na tytuł świetlika muszą wykonać szereg zadań oraz wykazać się różnymi umiejętnościami. Na koniec dzieci otrzymują odznaki świetlików.

- Uczestnictwo w życiu szkoły i środowiska lokalnego

W czasie swojej pracy starałam się być dobrym obserwatorem problemów środowiska lokalnego. Wielokrotnie włączałam się do organizacji oraz prowadzenia imprez i uroczystości okolicznościowych odbywających się w placówce.

• „Akademia Ruchu Drogowego”, „Międzyszkolny Turniej Wiedzy
o Ruchu Drogowym „Jeden z dziesięciu”

• „Światowy Dzień Pamięci o ofiarach wypadków drogowych”
akcja szkolna dla klas I-III

• „Andrzejkowy wieczór wróżb i czarów” - zajęcia adresowane do wszystkich uczniów klas I – III

• Festyn Rodzinny w naszej szkole „Żyjmy Zdrowo Aktywnie
i Kolorowo”.

• Współpraca z Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Radomiu poprzez przyłączenie się do akcji, której celem była pomoc chorej Małgosi, która urodziła się z przepukliną oraz wymaga bardzo kosztownej rehabilitacji. W związku z tym wszystkie dzieci i rodzice w naszej szkole zostali zachęceni do zbierania plastikowych nakrętek, by okazać wrażliwość na drugiego człowieka. Współpraca trwa do dziś. Pokazał się artykuł w „Echo Dnia” o zbieraniu nakrętek przez dzieci w Naszej Szkole na rzecz chorych dzieci.

• Występ dzieci świetlicowych z programem „Bajkowy pociąg J. Tuwima
i J. Brzechwy” w Domu Opieki Społecznej w Radomiu

• „Kurs – Ratujemy i uczymy ratować” - akcja szkoleniowa dla rodziców, uczniów i nauczycieli

• Współpraca ze Strażą Miejską oraz Wojewódzką Komendą Policji
w Radomiu- pomoc przy organizowaniu imprez szkolnych

- Promocja szkoły w środowisku lokalnym

Aby praca nad dzieckiem przynosiła efekty, ważny jest klimat szkoły, stwarzający przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, wzajemnego porozumienia osób uczestniczących w procesie kształcenia i wychowania, stosowanie różnorodnych i ciekawych form działania i współdziałania, wprowadzania zmian oraz planowania.
Stworzenie odpowiedniej atmosfery pracy z ukierunkowaniem na podniesienie jej jakości, warunków lepszego procesu dydaktycznego i wychowawczego, ścisła współpraca z rodzicami i środowiskiem stanowią ważne czynniki służące promowaniu szkoły na zewnątrz. Zawsze brałam to po uwagę podejmując kroki promujące naszą placówkę.

• Świetlicowe igraszki

Współorganizowałam cykl zajęć świetlicowych, podczas których gościliśmy dzieci z radomskich świetlic. Spotkania miały charakter turniejów gier i zabaw pod hasłem „Świetlicowe Igraszki” (wiosenne, jesienne, zimowe).

• Świetlicowe Nutki – Festiwal

Świetlica jest miejscem rozwijania zainteresowań i uzdolnień dzieci. W tym celu organizuję wspólnie z nauczycielami świetlicy wiele konkursów, które są okazją do zaprezentowania ich umiejętności. Jednym z nich jest Festiwal Piosenki „Świetlicowe Nutki w Akademii Pana Kleksa”, który ma charakter imprezy międzyszkolnej.
Festiwal ma na celu integracje dzieci z różnych placówek, wspólną zabawę, uczenie się nowych piosenek i pląsów, a także rozwijanie uzdolnień muzycznych.
W festiwalu wzięło udział sześć szkół.
Cele i przedsięwzięcia zostały zrealizowane. Wprowadzenie nutek jako formy zastępującej zajęte miejsca spowodowało, że dzieci nie stawiały rywalizacji na pierwszym planie, wspólnie się bawiły, a w trakcie imprezy poznały nowe zabawy muzyczne i piosenki.
Efekty zorganizowania Festiwalu:
 prezentacja uzdolnień muzycznych dzieci;
 integracja dzieci z różnych świetlic;
 wymiana doświadczeń między nauczycielami świetlic
 promocja szkoły w środowisku
 zdobycie przez naszych uczniów „ złotych nutek” w kategoriach piosenki indywidualnej i zespołowej roku 2013

- Poszerzenie zainteresowań dzieci w ramach kół zainteresowań

Uwzględniając w pracy potrzeby rozwojowe uczniów, dbając o rozwój ich zdolności i zainteresowań prowadziłam w okresie stażu:

o Koło podróżnicze na podstawie opracowanego planu i tematyki spotkań, prezentowanie prac dzieci w środowisku lokalnym. Głównym celem koła było zapoznanie uczniów z kulturą, obyczajami i głównymi atrakcjami Krajów Unii Europejskiej. W ramach działalności koła podróżnika dzieci przygotowały przedstawienie pt. „Bożonarodzeniowa podróż po Europie”. Przedstawienie było dla uczniów naszej szkoły i rodziców.

o Koło „Świetlicowy Artysta” na podstawie opracowanego planu
i tematyki spotkań (galeria prac, konkursy plastyczne). Celem zajęć było
rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień dziecka oraz rozwijanie aktywności i ekspresji twórczej dzieci.

o Zajęcia czytelnicze dla klas „O”- „Zaproszenie do krainy bajki” na podstawie opracowanego planu i tematyki zajęć. Celem zajęć było rozbudzenie zainteresowań czytelniczych. Oprócz zajęć czytelniczych raz w tygodniu wizyta w bibliotece „Oglądanie na ekranie”- galeria prac, czytanie literatury dziecięcej.
o Zajęcia „ Mały ratownik ” na podstawie ukończonego kursu „Ratujemy
i uczymy ratować” opracowałam plan i tematykę zajęć. Głównym celem zajęć było nauczenie uczniów udzielania i wzywania pierwsze pomocy. Przeprowadziłam zajęcia w naszej szkole w klasach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach „Bezpieczne Ferie”
i „Bezpieczne wakacje”

Uczniowie brali niezwykle aktywny udział w każdym z tych zajęć, z wielkim zaangażowanie podejmowali wszelkie zadania i wypełniali je bardzo sumiennie, co wywoływało u mnie ogromną radość, ale i wyzwanie by sprostać oczekiwaniom i potrzebom dzieci, tak uatrakcyjnić proces dydaktyczny, by okazał się dla nich interesujący. W związku z powyższym na zajęciach stosowałam różnorodne środki i metody dydaktyczne (pokaz multimedialny, drama, gry dydaktyczne). Przeprowadzona ewaluacja zajęć wskazuje na zadowolenie uczniów i na to, iż chciałyby uczestniczyć w tego typu zajęciach częściej. Mając na uwadze ten fakt, podobne zajęcia będę realizowała w kolejnych latach pracy.

Konkursy szkolne i międzyszkolne

- Współorganizacja i organizacja konkursów

• Szkolny konkurs plastyczny„Jestem bezpieczny na drodze”

• Szkolny konkurs plastyczny „Pisanka Wielkanocna”

• Szkolny konkurs plastyczny „Cudze chwalimy, swego nie znamy, pokażmy Unii co posiadamy”

• Szkolny konkurs plastyczny „ Wymarzona wakacyjna podróż”

• Szkolny konkurs komputerowy „ Z komputerem za pan brat”

• Międzyszkolny Konkurs - Akademia Ruchu Drogowego

• Świetlicowy konkurs plastyczny z okazji roku Korczakowskiego „Pocztówka z krainy szczęśliwego dzieciństwa”

• Szkolny konkurs plastyczny inspirowany muzyką Fryderyka Chopina „Święta Bożego Narodzenia u Fryderyka Chopina

• Szkolny Konkurs Plastyczny „Baw się Bezpiecznie”

• Szkolny Konkurs Plastyczny „ Podwodny Świat”-

• Szkolny Konkurs Plastyczny o tematyce przyrodniczej„ Piękno przyrody”, nagrodzone prace wzięły udział w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym w MDK Radom.

- Udział w konkursach

Nazwa konkursu
Zakres Miejsce

Konkurs plastyczny „Jesienne fantazje” w PSP nr 29
międzyszkolny
I miejsce
oraz
3 wyróżnienia

Konkurs WOŚP – „Ratujemy i uczymy ratować”
wojewódzki
I, II i III etap konkursu
I miejsce

Weszliśmy do finału Ogólnopolskiego Konkursu organizowanego przez Fundacje WOŚP (IX.2011)

Konkurs inspirowany muzyką Fryderyka Chopina Święta Bożego Narodzenia u Fryderyka Chopina”

międzyszkolny
III miejsce

Konkurs „ ABC Przepisów Drogowych” w PSP nr 32
w Radomiu
międzyszkolny
III miejsce

Festiwal Piosenki Świetlicowej „Śpiewajmy Razem” w PSP nr 9 w Radomiu

międzyszkolny
I- miejsce solo
I- miejsce zespół trio
II- miejsce solo

Akademia Ruchu Drogowego

międzyszkolny
II – miejsce
I – miejsce

Międzyświetlicowy konkurs na pisankę wielkanocną zorganizowany przez PSP nr 162 w Krakowie
ogólnopolski
wyróżnienie.

Finał Konkursu
„ Ratujemy i uczymy ratować” zorganizowany przez Fundację WOŚP w Warszawie

ogólnopolski
IV miejsce w Polsce z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
(V.2012)

Konkurs komputerowy
„ Z komputerem za pan brat”

ogólnopolski
udział

Konkurs plastyczny
„ Wymarzona wakacyjna podróż”
zorganizowany przez
ZS w Pyskowicach

ogólnopolski
udział

Konkurs Plastyczny
„ Podwodny Świat”-

ogólnopolski
II miejsce

Konkurs Plastyczny o tematyce przyrodniczej„ Piękno przyrody”

międzyszkolny
udział

Konkurs plastyczny
„Cudze chwalimy, swego nie znamy, pokażmy Unii co posiadamy”
zorganizowany przez PSP w Bojszowach

ogólnopolski

udział

Przygotowanie uczniów do różnego rodzaju konkursów miało na celu rozwijanie ich zainteresowań, stanowiło źródło przełamywania własnych słabości i podnoszenia swojej samooceny, motywowało do podejmowania aktywności własnej w rozmaitych dziedzinach oraz służyło do realizowania potrzeby sukcesu i bycia docenionym.

§7 ust.2 pkt 3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Technologia informacyjna od samego początku odgrywa w mojej pracy dużą rolę. Korzystając z Internetu mam dostęp do najnowszych informacji dotyczących szkolnictwa, do ciekawych publikacji.

1. Opracowałam dokumenty potwierdzające realizacje planu, opis realizacji planu rozwoju zawodowego
2. Korzystałam z materiałów dydaktycznych zamieszczanych w Internecie
3. Wykonałam własne prace: plan rozwoju zawodowego, scenariusze zajęć

Okres stażu to czas, w którym systematycznie korzystałam z komputera
i Internetu. Wykorzystywałam zasoby internetowe do wyszukiwania niezbędnych informacji przy organizacji wycieczek klasowych, informacji
o szkoleniach, kursach doskonalących, nowościach wydawniczych. Korzystałam z komputera i Internetu przygotowując scenariusze zajęć, prezentacje multimedialne, pomoce dydaktyczne, gazetki tematyczne, uroczystości szkolne
i klasowe. Estetycznie i solidnie przygotowane pomoce dydaktyczne, wykonane przy użyciu programów komputerowych, są jednym z elementów mających znaczący wpływ na atrakcyjność zajęć, podnoszą jakość procesu dydaktycznego oraz zwiększają zainteresowanie uczniów realizowanym tematem. Staram się, aby prowadzone przeze mnie zajęcia charakteryzowały się różnorodnością form i metod, z wykorzystaniem metod aktywizujących oraz technik medialnych. Mając możliwość korzystania w trakcie zajęć z projektora, starałam się na każdych zajęciach pracować z e-bookiem, co dodatkowo wpływało na atrakcyjność lekcji, jak również na proces przyswajania wiedzy przez niektórych uczniów. Korzystając z Internetu odwiedzałam następujące strony: www.literka.pl, www.chomikuj.pl, www.edux.pl, www.profesor.pl, www.scholaris.pl, www.zyrafa.pl, www.matzoo.pl, www.interklasa.pl, i inne.

Opracowywałam pomoce dydaktyczne z wykorzystywaniem komputera
i Internetu (karty pracy, plansze tematyczne, prezentacje multimedialne).
Po ukończeniu kursu „Nauczanie na odległość” zamieściłam również swój kurs „Magiczne wiersze Juliana Tuwima” na platformie Moodle, dając tym samym innym możliwość skorzystania z niego.
Zrobiłam pokaz i prezentację multimedialną z wydarzeń roku Chopinowskiego na zakończenie Międzyszkolnego konkursu, który odbył się w Zespole Szkół muzycznych.
Wykorzystywałam kamerę do nagrania filmu do WOŚP. Nagrany dziesięciominutowy film został wysłany do Wojewódzkiego konkursu „Ratujemy i uczymy ratować” zorganizowanym przez WOŚP, gdzie przeszliśmy do III etapu.
Promowałam szkołę w lokalnych mediach: „ECHO DNIA” - ”Zostali ekspertami od pierwszej pomocy”, Telewizja Polska „Panorama” program 2, Telewizja Dami, Portal internetowy- Co za dzień, Radio Eska, Radio Radom
Wszystkie materiały i pomoce dydaktyczne wykonane przy użyciu komputera sukcesywnie gromadzę i w miarę potrzeby udostępniam innym nauczycielom.

§ 7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub
postępowania w sprawach
nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Rozpoznawałam i rozwiązywałam problemy edukacyjne i wychowawcze uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze. W trakcie odbywania stażu pracowałam z dziećmi z różnych rodzin i środowisk wychowawczych, musiałam więc poznawać i zrozumieć niektóre zachowania, starać się niwelować złe nawyki i przyzwyczajenia, a promować wśród uczniów wzorce pozytywne.
Poszerzałam wiedzę w zakresie psychologii, pedagogiki i stosowałam ją w pracy. Wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki wykorzystuję na co dzień w swojej pracy z dziećmi jak również podczas spotkań z rodzicami. Systematycznie korzystam z zasobów internetowych oraz studiuję fachową literaturę. Wykorzystuję literaturę do poszukiwania nowych, ciekawych rozwiązań metodycznych, mogących urozmaicić i usprawnić przebieg zajęć. Poszukuję również w książkach rozwiązań niektórych problemów wychowawczych, jakie pojawiają się w trakcie realizowania funkcji nauczyciela i wychowawcy.
Podjęłam studia podyplomowe w zakresie „Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna”. Obecnie jestem na drugim semestrze.

§ 7 ust.2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,

W trakcie odbywania stażu na bieżąco zapoznawałam się z przepisami regulującymi system oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły obejmujące:

ustawę o systemie oświaty z 1999 roku,
o Kartę Nauczyciela,
o Rozporządzenie MEN z 4 grudnia 2004 roku,
o Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich,
o Konwencję Praw Dziecka.

W swojej pracy uwzględniam również dokumenty, w których są zawarte zasady funkcjonowania szkoły, w której pracuję. Należą do nich:

o Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 w Radomiu,
o Program Wychowawczy Szkoły,
o Program Profilaktyczny,
o Regulamin Rady Pedagogicznej,
o Regulamin Rady Rodziców,
o Regulamin Małego Samorządu Szkolnego,
o Regulamin zachowania się w sytuacjach zagrożeń.

Wiem jak ważna jest właściwa organizacja pracy, przestrzeganie ustalonych zarządzeń, zasad i norm. W związku z tym wszystkie niezbędne dokumenty starałam się w miarę możliwości zgromadzić, w formie pisemnej czy też elektronicznej i dzięki temu łatwiej mi z nich korzystać.

Podsumowanie i wnioski do dalszej pracy

Podsumowując okres stażu i pracę nad uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego mogę stwierdzić, że była ona dla mnie ogromnym wyzwaniem, które przyniosło duże korzyści mnie i moim uczniom. Planowane
i zrealizowane przeze mnie przedsięwzięcia podniosły jakość mojej pracy,
a także uatrakcyjniły proces dydaktyczno-wychowawczy.
Wpłynęły również na kształtowanie właściwej postawy dobrego nauczyciela w środowisku lokalnym. W czasie odbywania stażu byłam osoba kreatywną, organizującą uroczystości szkolne i uczestniczącą w nich, poszukującą i wyrażająca nowe pomysły w pracy z dziećmi. Doskonaliłam swoje umiejętności komunikacyjne.
W tym czasie w znacznym stopniu podniosłam swoje kompetencje zawodowe, wzbogaciłam swój warsztat pracy o nowe wiadomości, zdobyłam nowe doświadczenia. Staż to czas, w którym intensywnie pracowałam nad swoimi słabymi stronami. Analizując zadania jakie zrealizowałam w trakcie trwania stażu mogę stwierdzić, że założone przeze mnie cele zostały osiągnięte. Zrealizowałam wszystkie zagadnienia zamieszczone w planie rozwoju zawodowego. Myślę, że zdobyta przeze mnie wiedza i umiejętności w znaczący sposób wpłynęły na poprawę jakości mojej pracy, a tym samym szkoły, w której pracuję.
Dzień, w którym zakończyłam staż na nauczyciela mianowanego zamyka pewien rozdział mojej pracy, ale nie jest dniem w którym zakończyłam swoją aktywność zawodową. Wręcz przeciwnie, będę realizować swoje powołanie nauczyciela i zamierzam nadal pogłębiać i doskonalić swój warsztat pracy
i zdobywać coraz to wyższe kwalifikacje.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.