X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34882
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Realizacja zadań umożliwiających spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

„Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach”

W dniu 1 września 2010 roku wystąpiłem do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Zawierciu z wnioskiem o rozpoczęcie stażu, który został przyjęty. Staż rozpocząłem z dniem 1 września 2010 roku. Sporządziłem Plan Rozwoju Zawodowego, który został potwierdzony i zaakceptowany przez Dyrektora Szkoły. Zapoznałem się z procedurą awansu zawodowego oraz przeanalizowałem prawo oświatowe dotyczące awansu zawodowego ( Karta Nauczyciela, Rozporządzenia Men z 1 grudnia 2004, 14 listopada 2007 r. i 26 marca 2013 r.). Uzyskane wiadomości wykorzystywałem w praktyce zawodowej oraz w trakcie gromadzenia dokumentacji. Nawiązałem współpracę z opiekunem stażu popartą zwarciem kontraktu określającego jej warunki oraz zakres wspólnie podejmowanych działań. Wartościowym doświadczeniem było obserwowanie i prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, dyrektora oraz innych nauczycieli. Na podstawie wymiany spostrzeżeń, wniosków z obserwacji dokonywałem korekty i modyfikacji metod pracy z uczniami.
Przez cały okres stażu regularnie raz w miesiącu uczestniczyłem w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu, panią Magdalenę Pałkę. Obserwacje te pomogły mi doskonalić własny warsztat pracy. Stosowane metody i formy pracy aktywizowały uczniów do pracy. Odpowiednio dobrane środki i pomoce dydaktyczne ułatwiały im przyswajanie nowych wiadomości. Wnioski wyciągnięte na podstawie obserwowanych zajęć pozwoliły mi również wypracować własny system dyscypliny na zajęciach, umiejętność ciekawego, rzeczowego, zwięzłego przekazywania informacji w sposób ciekawy, jak również wzbogaciły ilość znanych mi metod aktywizujących również w formie zabawy. Panująca na zajęciach życzliwa atmosfera sprawiła, że uczniowie chętnie brali udział w lekcjach, a ich motywacja do nauki wzrastała.
W trakcie stażu nie tylko systematycznie obserwowałem prowadzone przez opiekuna stażu lekcje, lecz także prowadziłem lekcje w jego obecności. Opracowałam scenariusze lekcji, które konsultowałem z panią Magdaleną Pałką. Wspólnie analizowaliśmy przeprowadzone lekcje. Pomogło mi to w odpowiednim doborze metod pracy, sposobów prowadzenia lekcji.
W trakcie stażu doskonaliłem umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych między innymi przez opracowywanie i realizację planów na dany rok szkolny z uwzględnieniem planów pracy szkoły: profilaktycznego i wychowawczego, tworzenie konspektów zajęć i wdrażania nowych metod nauczania. Samodzielnie opracowałem różne sposoby zachęcania dzieci do nauki i pomocy im, odbyłem szkolenia, po których wdrażałem metody pracy w trakcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
W trakcie stażu systematycznie poszerzałem swoją wiedzę i umiejętności poprzez aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, doskonaleniu zawodowym, warsztatach i szkoleniach.
W ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego uczestniczyłem w następujących szkoleniach, które podniosły moje kwalifikację i wiedzę:
- Zmiany w prawie oświatowym – trudne dylematy – praktyczne rozwiązania,
- Co robić, aby dzieci nas słuchały?
- Praca z uczniem zdolnym.
- Ewaluacja wewnętrzna – krok po kroku.
- Wychowanie w szkole, szczególnie w aspekcie zagrożeń wynikających z uzależnień.
Z chwilą rozpoczęcia stażu brałem udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
- Szkolenie komputerowe – ECDL w Zawierciu.
- Test of English for International Comunication – Bridge
- Euro Edukacja – EFS dla Oświaty,
- Edukacja informatyczna – cyfrowa szkoła. Nowa podstawa programowa.
- Edukacja informatyczna – zagrożenia wychowawcze w cyberprzestrzeni. Interaktywne i multimedialne pomoce dydaktyczne.

W czasie trwania stażu skoncentrowałem się głównie na stosowaniu w mojej pracy metod i technik aktywizujących, sprzyjających samodzielności myślenia u dzieci, a także kształtujących pozytywna motywację do uczenia się. Uczestnictwo w w/w warsztatach przyniosło mi wymierne korzyści w postaci zwiększenia efektywność, sprawności mojej pracy pedagogicznej jak również uatrakcyjnienia zajęć.

W trakcie odbywania stażu prowadziłem zajęcia w ramach dwóch projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Pierwszy to „ Kompetentny Pracownik” prowadzony przez firmę Emiter rp. Sp. z o.o. sp. k., Bytom - prowadzenie zajęć z obsługi komputera i obsługi programów biurowych dla osób pracujących z gminy Zawiercie. Prowadziłem tam zajęcia dla dwóch grup wiekowych, pierwsza grupa była dla osób powyżej 50 roku życia, druga grupa – osoby do 45 roku życia. Dzięki takim zajęciom poznałem specyfikę pracy z osobami dorosłymi.
Drugi projekt był organizowany wraz z IDN Wiedza w Katowicach było to: prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach projektu – Belfer junior –ICT w nauczaniu wczesnoszkolnym, warsztaty dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego gminy Siewierz z zakresu metodyki prowadzenia zajęć komputerowych z dziećmi w grupie wiekowej 6 – 9 lat. Dzięki tym zajęciom poznałem specyfikacje pracy z innymi nauczycielami, a także pogłębiłem swoje umiejętności w zakresie przekazywania wiedzy osobom dorosłym.

W trakcie odbywania stażu prowadziłem konferencje szkoleniowe w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli w swojej szkole. Pierwsza konferencja dotyczyła zastosowania zestawu komputerowego w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Drugie szkolenie dotyczyło bezpieczeństwa uczniów oraz nauczycieli przy korzystaniu z Internetu. Zaprezentowałem programy których można używać, aby skutecznie chronić się przeciwko atakom z sieci i wykorzystać w walce z wirusami komputerowymi oraz ochroną uczniów przed niewłaściwymi treściami. Podczas tych szkoleń mogłem podzielić się z nauczycielami swoją wiedzą oraz praktykami, które stosuję osobiście, aby uchronić się przez niebezpieczeństwem w Internecie.

W czasie trwania stażu sukcesywnie zapoznawałem się z publikacjami na temat psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki informatyki. Gromadziłem i aktualizowałem własna bibliotekę przedmiotu, która zawiera ciekawe wskazówki dydaktyczne, wychowawcze i scenariusze lekcji, opisy programów komputerowych, które dostępne są bezpłatnie dla szkół, a są bardzo atrakcyjne dla uczniów. W ramach ewaluacji systematycznie prowadziłem obserwacje uczniów, a także rozmowy z dziećmi, co w dużym stopniu przyczyniło się do uzyskania wniosków przydatnych w podejmowaniu nowych działań.

„Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych”

Podejmując zadania wychowawcy klasy oraz nauczyciela informatyki, starałem się poznać sytuację rodzinna moich wychowanków tak, aby zadbać o udzielenie odpowiedniej pomocy osobom potrzebującym – rozmawiałem z dziećmi, rodzicami, wychowawcami klas, ewentualne problemy zgłaszałem Dyrekcji oraz Radzie Pedagogicznej.

W zależności od potrzeb spotykałem się z rodzicami moich wychowanków na zebraniach ogólnoszkolnych i indywidualnych konsultacjach. Podczas rozmów z rodzicami starałem się wykorzystać swoja wiedzę pedagogiczno – psychologiczną oraz doświadczenie rodziców we wspólnym rozwiązywaniu problemów, jakie pojawiły się w trakcie roku szkolnego.

W okresie stażu współpracowałem ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji.

Współpraca ze służbą zdrowia.
Od początku swojej pracy zawodowej współpracuję z pielęgniarką szkolną, która służyła pomocą przy realizacji ścieżki prozdrowotnej. Odbyły się pogadanki dotyczące zdrowego odżywiania, udzielania pierwszej pomoc, higieny ciała, chorób przenoszonych przez zwierzęta.

Współpraca z poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczna, pracującą na rzecz zawierciańskiej oświaty, zawsze była dla mnie istotna. Moja – jako wychowawcy – współpraca z poradnia dotyczyła wspólnych działań mających na celu rozwiązywanie problemów dydaktyczno – wychowawczych, Pomoc uczniom mającym trudności w nauce lub sprawiającym kłopoty wychowawcze. Na mój wniosek wielu uczniów oraz ich rodziców skorzystało z profesjonalnej pomocy psychologów, pedagogów i logopedów z poradni. Zapoznałem się z opiniami i orzeczeniami poradni, pracowałem zgodnie z zawartymi w nich wytycznymi. Odpowiednio pracowałem z uczniami o specjalnych wymaganiach edukacyjnych, stosownie do ich potrzeb i możliwości.

Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury
Moja wieloletnia współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury ‘CENTRUM” opiera się miedzy innymi na udziale wraz z młodzieżą w imprezach kulturowych i oświatowych przez te placówka a przede wszystkim:
- projekcjach filmowych,
- spektaklach teatralnych,
- przedstawieniach profilaktycznych.

Udział władz miasta oraz władz oświatowych w uroczystościach szkolnych.
W okresie stażu współorganizowałem następujące uroczystości szkolne, zapraszając na nie władze miasta i władze oświatowe:
- Festyny świąteczno – rodzinne
- Festyny wiosenno – rodzinne
- Festyny i żakinady organizowane z okazji Dni Dziecka, Dni Miasta Zawiercia, Dnia Sportu,
- Festiwal Piosenki Angielskiej,
- Międzyszkolny konkurs ortograficzny.

Przez cały okres stażu współorganizowałem oraz sprawowałem opiekę nad uczniami podczas różnych wyjść oraz wycieczek szkolnych:
- Tarnowskie Góry – zwiedzanie zabytkowej kopalni rud srebronośnych, park wodny,
- Chorzów – spektakl w teatrze rozrywki, seans w planetarium,
- Muzeum Wsi Kieleckiej, muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, ruiny zamku w Chęcinach
- Inwałd – wizyta w Parku Dinozaurów oraz Parku Miniatur

Uczestnictwo w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz specyfikacji, typu i rodzaju szkoły”

Realizując zadania ogólnoszkolne aktywnie uczestniczyłem w pracach zespołów:
- zespół do spraw realizacji programu Socrates,
- zespół ds. funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym,
- zespól ds. przeciwdziałania agresji.

W okresie stażu aktywnie uczestniczyłem w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań. Wdrażałem wewnątrzszkolny system oceniania oraz opracowane przeze mnie kryteria oceniania dla klas IV – VI oraz opracowane wspólnie z Opiekunem Stażu kryteria oceniania klas I- III. Wdrażałem również opracowane przeze mnie dostosowania wymagań edukacyjnych dla wybranych uczniów na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zawierciu.

Współpraca z pedagogiem szkolnym
Przez cały okres stażu współpracowałem z pedagogiem szkolnym, zapoznałem się z jego opiniami na temat uczniów ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi i wychowawczymi. Wspólnie rozwiązywaliśmy problemy uczniów, w razie potrzeb kierując ich na badanie do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Wspólnie przeprowadziliśmy program profilaktyczny „Bez Dymka” w klasie, w której byłem wychowawcą oraz wspólnie braliśmy udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. W ramach tej kampanii uczestniczyłem wraz z uczniami w „Prażonkach z profilaktyką”.

W trakcie odbywania stażu zostałem wychowawca klasy szóstej. Na podstawie Programu Wychowawczego Szkoły określiłem zadania nauczyciela wychowawcy. Przeanalizowałem Wewnątrzszkolny System Oceniania pod katem oceny z zachowania uczniów. Na początku roku szkolnego zapoznałem uczniów z ich prawami i obowiązkami oraz sposobem ustalenia oceny z zachowania.

Obserwowałem i analizowałem możliwości oraz potrzeby uczniów. Analizowałem plan pracy wychowawcy na poszczególne lata dla klasy, której byłem wychowawcą i wdrażałem go do realizacji. Prowadziłem ścisłą współpracę z pedagogiem szkolnym, mającą na celu rozstrzyganie spraw uczniów wymagających konsultacji pedagoga. Zapoznałem się z opiniami pedagoga oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, na temat uczniów ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi i wychowawczymi. Stała współpraca z pedagogiem i z wychowawcami poszczególnych klas pomagała mi analizować zachowania poszczególnych uczniów i ich postępy w nauce. Starałem się poznać środowisko uczniów poprzez wywiad z pedagogiem szkolnym, zdiagnozować potrzeby uczniów, uwzględnić spostrzeżenia w swojej pracy i określić priorytety wychowawcze w klasach.

W trakcie stażu współpracowałem z rodzicami, którzy kontaktowali się ze mną w czasie zebrań z rodzicami, a także w godzinach przeznaczonych do spotkań z rodzicami. Dzięki temu na bieżąco otrzymywali informacje dotyczące postępów w nauce i zachowania swoich dzieci. Rodzice zostali zapoznani z zasadami szkolnego systemu oceniania, klasyfikacji i promowania. Rodzice dzieci sprawiających zarówno trudności w nauce jak i wychowawcze utrzymują ze mną stały kontakt, co pozwala na wspólne analizowanie i zapobieganie kolejnym trudnościom.

Z własnej inicjatywy prowadziłem w czasie awansu kółka informatyczne, pomagałem w przygotowaniu różnych imprez klasowych jak i szkolnych. Wielokrotnie na zajęciach dodatkowych uczniowie przygotowywali pracę na konkurs lub wykonywali prace domowe. Głównym celem mojej pracy jest motywowanie dzieci do aktywnej pracy nad sobą, czynnego udziału w życiu klasy i szkoły poprzez uczestnictwo w różnego typu uroczystościach i imprezach, rozwijanie nawyku systematycznej i aktywnej nauki.

Wspólnie z dyrekcją i gronem pedagogicznym od kilku lat realizuję projekt mający na celu wzmocnienie więzi miedzy szkoła a środowiskiem lokalnym. Najważniejszym punktem tych działań jest Festyn Rodzinno Świąteczny odbywający się z okazji Świat Bożego Narodzenia oraz Festyn Wiosenno – Rodzinny. Do każdego z nich wraz z uczniami przygotowuję wystawę zwierząt domowych (festyn świąteczny) Mam Talent (festyn wiosenny). Działalność ta wpływa na pobudzanie rodziców do działania na rzecz szkoły, wpływa także na promowanie szkoły w środowisku lokalnym.

Byłem i jestem również obecnie członkiem zespołu Socrates Comenius, który zajmuje się współpraca ze szkołami Unii Europejskiej. W pierwszym semestrze roku szkolnego 2010/2011 zespół nawiązał współpracę ze szkoła podstawową w Bursie w Turcji. Szkoła ta jest inicjatorem i koordynatorem projektu, którego tematem przewodnim jest wolontariat. Pozostałe kraje to Rumunia, Łotwa, i Słowenia. W sumie w projekcie bierze udział 5 krajów. Głównym celem projektu jest nauka o innych krajach, kulturach, językach, tradycjach poprzez poznanie literatury dziecięcej, prace rękodzielnicze i wolontariat. Obecnie prace są na etapie weryfikacji wypełnionego wniosku do realizacji projektu.

Przygotowywałem uczniów do konkursów miedzy szkolnych, regionalnych oraz ogólnopolskich i europejskich. Rozwijałem zainteresowania uczniów, motywowałem ich do aktywnej i twórczej pracy. Pod moim kierunkiem uczniowie brakli udział w konkursach i osiągali sukcesy promując szkołę:
1. II miejsce w XII EDYCJA ZAGŁĘBIOWSKIEGO KONKURSU GRAFIKI KOMPUTEROWEJ i IV KONKURS na PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ – Katarzyna Mizera
2. Wyróżnienie XI EDYCJA ZAGŁĘBIOWSKIEGO KONKURSU GRAFIKI KOMPUTEROWEJ i III KONKURS na PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ – Natalia Haas
3. II miejsce w POWIATOWYM KONKURSIE GRADFIKI KOMPUTEROWEJ – Dawid Woś
4. Udział w II i III edycji gry Tik Tak – Ogólnopolski Konkurs Informatyczny dla szkół podstawowych i gimnazjum
5. I miejsce - Międzynarodowy Konkurs z zakresu informatyki oraz technologii informacji i komunikacji – Joanna Szewczyk

„Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjne”

Technologię komputerową i informacyjną wykorzystuję do przygotowania konspektów zajęć dydaktycznych, pomocy dydaktycznych, przygotowania konkursów, dyplomów dla uczniów, zaproszeń, podziękowań, wykorzystanych na zajęciach materiałów pochodzących z Internetu. Komputer wykorzystuje na każdych zajęciach. Podczas zajęć bardzo często korzystam z projektora multimedialnego, dzięki któremu mogę pokazać uczniom jak mogą wykonać dane zadanie i jak powinien wyglądać efekt końcowy. Rzutnik jest bardzo przydatny, ponieważ czasami trudno jest wytłumaczyć cos słowami a tak można to pokazać. Bardzo często korzystałem z Internetu, aby przygotować materiały na szkolenia które prowadziłem oraz przykładowe zadania.
Od roku szkolnego 2012/2013 korzystam z testów on-line dla wszystkich klas, które uczę. Są one umieszczone na stronie wydawnictwa Helion, znajduje się tam również kalendarz nauczyciela, gdzie mogę zawsze sprawdzić, jaki będzie następny temat lekcji i jak mam się przygotować.
Zamieszczałem także testy na stronie Edutesty i mój test „Informatyka Klasa IV został wykonany już 3211 razy.

W związku z odbywaniem stażu wykorzystałem technologię informacyjna i komunikacyjną w następujący sposób:
- uzyskanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet
- poznanie przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie
- korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż
- korzystanie z dotyczących awansu rad ekspertów odpowiadających na pytania on – line
- przygotowanie dokumentacji do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.

„Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela”

W realizacji zadań założonych w moim planie rozwoju niezwykle istotnym elementem stało się aktualizowanie wiedzy w tym zakresie. Nieustanne poszukiwania i uczestniczenie w warsztatach z zakresu wiedzy psychologiczno – metodycznej przyczyniło się do aktywnej i owocnej współpracy z pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas, wychowawcami z Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych jak również z rodzicami wspierającymi podejmowane przeze mnie działania ( np. organizacja wycieczek, programy profilaktyczne, zajęcia pozalekcyjne z uczniem zdolnym i uczniem słabym realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej)

W celu doskonalenia warsztatu i metod pracy uczestniczyłem w konferencjach i warsztatach metodycznych nauczycieli informatyki, nawiązałem współpracę i wymieniłem się doświadczeniami z nauczycielami innych szkół. Samodzielnie studiowałem literaturę pedagogiczna i dydaktyczna, uczestniczyłem w kursach doskonalących.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż”

Podczas stażu przeanalizowałem najważniejsze akty prawne dotyczące oświaty oraz dokumenty szkolne:
- Karta Nauczyciela,
- Ustawa o Systemie Oświaty,
- Rozporządzenia MENiS w sprawach uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Statut Szkoły,
- Program Wychowawczy Szkoły
- Program Profilaktyczny Szkoły
- Konwencji Praw Dziecka

Aktualizowałem wiedzę na temat obowiązującego prawa poprzez umiejętne wykorzystanie zasobów internetowych i gromadzenie tych dokumentów.

Posługiwałem się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu rozwoju zawodowego, sprawozdania i przygotowania do rozmowy z komisją przeprowadzającą egzamin.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.