X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34884
Przesłano:

Ocena dorobku zawodowego

Zawiercie, 05.06.2013 r

OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO
PANA
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
Działając na podstawie art.9 ust.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr. 97, poz. 674, z póź. zm)
Ustalam Panu
POZYTYWNĄ
Ocenę dorobku zawodowego za okres stażu odbyty w czasie
od. 01.09.2010 do 31.05.2013 r.

UZASADNIENIE:
Ocena dorobku zawodowego została sporządzona w oparciu o projekt oceny dorobku zawodowego, opracowanego przez panią Magdalenę Pałkę – opiekuna stazu, analizując realizacje planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego i sprawozdania z jego wykonania, przyjętego 03.06.2013 r.
W trakcie odbywania stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy była zatrudniony na stanowisku nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy. Plan rozwoju zawodowego został zrealizowany w całości.

1. Nauczyciel zrealizował nastepujące zadania majace na celu doskonaleni swojego warsztatu pracy:
Systematycznie podejmowa działania wzbogacające i doskonalące warsztat pracy, podnosząc tym samym jej efektywnośc i jakośc.
- Gromadzenie literatury doskonalącej pracę nauczyciela informatyki.
- Efektywne przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych.
- Prowadzenie zajęć z zastosowaniem nowatorskich metod pracy z wykorzystaniem metod aktywizujących.
- Współorganizowanie i prowadzenie konferencji szkoleniowych w ramach WDN – u.
- Współtworzenie strony internetowej ( wykonywanie zdjęć podczas wszystkich wydarzeń w szkole jak przedstawienia, konkursy, jak i poza nią wycieczki, zamieszczanie krótkich filmów na portalu YOU TUBE).
2. Realizował zadania wykraczające poza obowiązki służbowe:
- Przygotowanie uczniów do róznego rodzaju konkursów.
- Współpraca z lokalnymi , wojewódzkimi organizacjami i instytucjami.
- Organizowanie wycieczek o charakterze dydaktycznym.
- Pomoc w przygotowaniu wielu imprez szkolnych (Festiwal Piosenki Angielskiej, międzyszkolnego konkursu ortograficznego)
- Współpraca z Emiter rp. Sp. z o.o. sp. k., Bytom - prowadzenie zajęć z obsługi komputera i obsługi programów biurowych dla osób pracujących z gminy Zawiercie.
- Współpraca z Centrum Inicjatyw Lokalnych Zawiercie – aktywne uczestnictwo w projekcie Klub Aktywnych Rodziców
3. Ukończył wiele form doskonalenia zawodowego :
Brał udział w następujących szkoleniach i warsztatach metodycznych :
- Szkolenie komputerowe – ECDL w Zawierciu.
- Test of English for International Comunication – Bridge -
- Euro Edukacja – EFS dla Oswiaty,
- Zmiany w prawie oświatowym – trudne dylematy – praktyczne rozwiązania,
- Co robić aby dzieci nas słuchały
- Edukacja informatyczna – cyfrowa szkoła. Nowa podstawa programowa.
- Edukacja informatyczna – zagrozenia wychowawcze w cyberprzestrzeni. Interaktywne i multimedialne pomoce dydaktyczne.
- Edukacja informatyczna – bezpieczeństwo w sieci. Interaktywne i multimedialne podręczniki i narzędzia wspomagające prace z uczniem.
- Edukacja informatyczna – e- rozwiązania dla szkoły.
- Informatyka we współczesnej szkole
- Ewaluacja wewnętrzna – krok po kroku
- Wykorzystanie technologii informacyjnej w edukacji wczesnoszkolnej.
- Wychowanie w szkole, szczególnie w aspekcie zafgrozeń wynikających z uzależnień.
- Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole lub placówce, w tym tworzenie planu działań wspierających i indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych.
- Psychologiczne warsztaty komunikacji interpersonalnej.
- Kurs szybkiego czytania i mnemotechnik.
- Świetlica szkolna – nowe funkcje i nowoczesne metody pracy.
- Pomoc psychologiczno pedagogiczna – praca z dziećmi przestrzeganie prawa przez uczniów i nauczycieli w szkole. z zaburzeniami zachowania.

4. Efekty odbytych szkoleń i ukończonych form doskonalenia:
- Wzbogacenie umiejętności i wiedzy z zakresu współczesnej dydaktyki i pedagogiki.
- Wiedza teoretyczna im praktyczna zdobyta podczas uczestnictwa w powyższych formach doskonalenia zawodowego poszerzała wachlarz umiejętności pracy z uczniem, pomagała rozwiązać szereg problemów, zarówno tych o charakterze wychowawczym, jak i dydaktycznym.
- Wzbogacanie własnego warsztatu pracy.
- Stosowanie nowatorskich form i metod pracy, mających na celu aktywizacje uczniów.

Od ustalonej oceny dorobku zawodowego przysługuje panu odwołanie do Śląskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od daty otrzymania oceny.

........................................
(pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły)
Otrzymałem w dniu.........................
........................................
(podpis nauczyciela)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.