X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34707
Przesłano:

Pezentacja dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przed komisją egzaminacyjną - jako wypowiedź ustna

PREZENTACJA DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA PRZED KOMISJĄ - JAKO WYPOWIEDŹ SŁOWNA
PORADNIK AWANSOWY
DLA NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

DOROBEK ZAWODOWY - to nic innego jak dokonania osób w danej dziedzinie wyznaczone misja danej profesji
PREZENTACJA - powinna być przygotowana - czyli odnosić się do tematu, określać cel, być logiczna, mieć przejrzysty układ przyciągać uwagę. Jej CELEM - powinnością jest przekonanie odbiorcy do określonych działań przez argumentowanie i uzasadnianie
Prezentacja dorobku nauczyciela przed komisja egzaminacyjna trwa 20 min - przed prezentacja dorobku nauczyciel powinien dokonać autoprezentacji, która trwać powinna ok 2 do 5 minut
KONSTRUKCJA PREZENATCJI
Na wejscie: Dzień dobry...nazywam się...Pozwolą Państwo, że swoje wystąpienie rozpocznę od...
Tematem mojej prezentacji jest....
Prezentacja powinna mieć trójdzielna kompozycję
1. OTWARCIE - WSTĘP
Propozycja wprowadzenia do prezentacji
Nazywam się...jestem nauczycielem....pracuję w....od...., przedmioty, których uczę to...
Stopień nauczyciela kontraktowego uzyskałam w....Posiadam dodatkowe kwalifikacje....
Z dniem 1 września... złożyłam wniosek o wszczęcie procedury awansowej i rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego, który zakończyłam....
Swoją pracę nad realizacją wymagań rozpoczęłam od opracowania planu rozwoju zawodowego, w którym wytyczyłam sobie zadania do realizacji zgodne nie tylko z potrzebami rozwoju osobistego, wynikające również z potrzeb moich uczniów i szkoły. Plan motywował mnie do aktywnej pracy. Działania, które obejmował dotyczyły wszystkich obszarów mojej pracy w kontekście formalnych wymogów awansowych. Chciałabym zaprezentować państwu mój dorobek zawodowy w kontekście powinności i wymagań egzaminacyjnych awansu. Zaprezentowane przeze mnie działania potwierdzą, ze jestem nauczycielem skutecznym i spełniam wszystkie wymogi formalne.

2. CZĘŚĆ GŁÓWNA - przedstawienie właściwych argumentów

3. ZAKOŃCZENIE - powinno zawierać zebranie najważniejszych punktów prezentacji, podziękowanie w swoim imieniu członkom komisji za wysłuchanie
• Sygnalizuj porządek prezentacji np.: na początku przejdę do..., innym przykładem jest.., z moich rozważań wynika, że...
• Podkreślaj swój punkt widzenia np.: uważam, że.., istotnie.., w mojej ocenie.., nie ma wątpliwości, że...
• Podtrzymuj kontakt wzrokowy ze słuchaczami
• Na zakończenie: kończąc pragnę zaznaczyć..., podsumowując.., z moich rozważań wynika, że...

TREŚCI PREZENTACJI

1. Jakie cele rozwojowe sobie wyznaczyłam
2. Jakie podjęłam działania i w jaki sposób je zrealizowałam
3. Jakie dało to efekty
4. Jakie korzyści ma to dla mnie
Jak i gdzie je wykorzystałam - korzyści dla ucznia, szkoły - przywołanie konkretnych przykładów, dokonań, osiągnięć (autorskie programy szkoleń adresowanych do nauczycieli, które uzyskały grant KO, były dofinansowane przez MEN lub określoną fundację czy stowarzyszenie, autorskie projekty edukacyjne finansowane przez Unię Europejską, nagrody, odznaczenia, listy gratulacyjne, nagrody dyrektora szkoły, prezydenta, wójta, burmistrza, narody MEN i inne, listy gratulacyjne, listy gratulacyjne i dyplomy uczniów, którzy zajęli wysokie miejsca i wyróżnienia
w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, konkursach recytatorskich)

5. Podsumowanie - samoocena - czym była dla mnie okres stażu, w jakim stopniu zrealizowałam zadania zawarte w planie rozwoju, jak udało mi się zrealizować wymagania awansowe, co się udało, z czego jestem zadowolona, co planuje dalej

WYGŁASZANIE PREZENTACJI

• Przygotuj prezentacje zgodnie z planem - rozwiń punkty - wymogi formalne.
• Ćwicz wygłaszanie prezentacji
• Zadbaj o właściwe słownictwo

PREZENTACJA POWINNA BYĆ WYGŁASZANA Z PAMIĘCI - OMAWIANA Z WYKORZYSTANIEM PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ
Należy pamiętać o zasadach retoryki -
• mów głośno i wyraźnie, płynnie moduluj głos
• Powracaj do kluczowych myśli
• Unikaj zawiłości zdań - mów jasno i precyzyjnie
PRZYKŁADOWE PYTANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ
1. UMIEJETNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY
• Jakie są mocne strony dotychczasowego dorobku zawodowego
• Jakie narzędzi badawcze opracował pan/pani w celu mierzenia jakości swojej pracy
• Które zadania zaplanowane do realizacji podczas stażu uznał p/p za priorytetowe i dlaczego
• Jakie problemy i trudności napotkał p/p w trakcie stażu
• Czy prowadzi p/p diagnozę potrzeb uczniów i w jaki sposób
• Czy stosuje p/p metody aktywizujące w pracy z uczniami
• Jakie nowe umiejętności zdobył p/p w formach doskonalenia zawodowego
• Czy opracował p/p indywidualny plan pracy z dzieckiem jakie były skutki jego realizacji

2. UMIEJETNOŚĆ UWZGLEDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓLCZESNYCH PROBLEMÓW CYWILIZACYJNYCH
• Jakie działania prowadzi p/p wspierając realizację szkolnego programu wychowawczego
• Czy wdrożony przez p/p program wychowawczy sprawdził się
• W jaki sposób prowadził p/p diagnozę potrzeb rozwojowych uczniów
• Jakie prowadzi p/p działania wspierające uczniów uzdolnionych
• Z jakimi problemami wychowawczymi zetknął się p/p w trakcie stażu

3. UMIEJETNOŚĆ WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
• Czy prowadzi p/p zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem komputera
• W jaki sposób wykorzystuje p/p w pracy zasoby Internetu
• Proszę scharakteryzować zorganizowany przez p/p warsztat pracy z wykorzystaniem w/w technologii

4. UMIEJETNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI ORAZ DYDAKTYKI
• Jakie nowe kompetencje w w/w zakresie zdobył p/p w trakcie stażu
• Jak wykorzystał p/p te kompetencje w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, dydaktycznych
• Na czym polega prowadzona przez p/p pedagogizacja rodziców - jaki ma cel
• Jak ocenia p/p efektywność pracy prowadzonej z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

5. UMIEJETNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOT. SYSTEMU OSWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTEPOWANIA W/S NIELETNICH W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY
• Na jakie decyzje w zakresie dziaalnia szkoły ma p/p wpływ jako członek RP
• Z jakich dokumentów przepisów oświatowych korzysta p/p pisząc plan rozwoju zawodowego
• Do jakich źródeł prawnych sięgnie p/p planując prace z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze ( Biblioteka w Szkole, 5/2008)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.